artykuł nr 1

Uchwały 2014-2018

Uchwały Rady Gminy Klwów kadencja 2014-2018 r.

Sesja I z dnia 1 grudnia 2014 r.

 • Uchwała Nr I/1/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Klwów.uchwała

 • Uchwała Nr I/2/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Klwów.uchwała

 • Uchwała Nr I/3/2010 w w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014. uchwała

 • Uchwała Nr I/4/2010 w w sprawie zmian w uchwale Nr XLIII/232/2014 w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2015 r.uchwała

Sesja II z dnia 29 grudnia 2014 r.

 • Uchwała Nr II/5/2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2022.uchwała

 • Uchwała Nr I/6/2014w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014. uchwała

 • Uchwała Nr I/7/2014w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Klwów oraz ustaleniu jej składu osobowego.uchwała

 • Uchwała Nr I/8/2014 w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy Klwów oraz ustaleniu jej składu osobowego. uchwała

 • Uchwała Nr I/9/2014 w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.uchwała

Sesja III z dnia 27 stycznia 2015 r.

 • Uchwała Nr III/10/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2022.uchwała

 • Uchwała Nr III/11/2015 uchwała budżetowa Gminy Klwów na rok 2015.uchwała

 • Uchwała Nr III/12/2015 w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Klwów środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowy 2016.uchwała

 • Uchwała Nr III/13/2015 w sprawie: przyjęcia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Gminy Klwów na rok 2015.uchwała

 • Uchwała Nr III/14/2015 w sprawie: ustalenia diety zryczałtowanej dla radnych i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Klwów.uchwała

 • Uchwała Nr III/15/2015 w sprawie: ustalenia diety zryczałtowanej dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy Klwów.uchwała

 • Uchwała Nr III/16/2015 w sprawie: przekazania samochodu marki Volkswagen Caravella dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Klwowie.uchwała

Sesja IV z dnia 19 lutego 2015 r.

 • Uchwała Nr IV/17/2015 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.uchwała

 • Uchwała Nr IV/18/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, ustaleniu stawki tej opłaty.uchwała

Sesja V z dnia 11 marca 2015 r.

 • Uchwała Nr V/20/2015 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.uchwała

 • Uchwała Nr V/21/2015 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych w Gminie Klwów, określenie inkasentów, wysokość wynagrodzenia za inkaso i wyznaczenie terminu płatności dla inkasentów.uchwała

Sesja VI z dnia 14 kwietnia 2015 r.

 • Uchwała Nr VI/22/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2022uchwała

 • Uchwała Nr VI/23/2015 uchwała budżetowa Gminy Klwów na rok 2015uchwała

 • Uchwała Nr VI/24/2015 uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policjiuchwała

 • Uchwała Nr VI/25/2015 w sprawie "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klwów" uchwała

 • Uchwała Nr VI/26/2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Przystałowice Duże.uchwała

 • Uchwała Nr VI/27/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Klwów.uchwała

 • Uchwała Nr VI/28/2015 w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Klwów.uchwała

 • Uchwała Nr VI/29/2015 w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty. uchwała

Sesja VII z dnia 30 kwietnia 2015 r.

 • Uchwała Nr VII/30/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2022uchwała

 • Uchwała Nr VII/31/2015 uchwała budżetowa Gminy Klwów na rok 2015uchwała

 • Uchwała Nr VII/32/2015w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/24/2015 Rady Gminy Klwów z dnia 14 kwietnia 2015 r. uchwała

 • Uchwała Nr VII/33/2015w sprawie przystąpienia Gminy Klwów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Wszyscy Razem" uchwała

 • Uchwała Nr VII/34/2015w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwała

Sesja VIII z dnia 28 maja2015 r.

 • Uchwała Nr VIII/35/2015 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Klwów na rok 2015uchwała

 • Uchwała Nr VIII/36/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok.uchwała

 • Uchwała Nr VIII/37/2015 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.uchwała

 • Uchwała Nr VIII/38/2015 w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2014 rok dla Gminy Klwów.uchwała

Sesja IX z dnia 12 sierpnia 2015 r.

 • Uchwała Nr IX/39/2015 w sprawie zmian w uchwalenia Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2022uchwała

 • Uchwała Nr IX/40/2015w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Klwów na rok 2015uchwała

 • Uchwała Nr IX/41/2015w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na zadanie pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Klwówuchwała

 • Uchwała Nr IX/42/2015w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW.uchwała

 • Uchwała Nr IX/43/2015 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2015 r.uchwała

 • Uchwała Nr IX/44/2015w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Klwów.uchwała

 • Uchwała Nr IX/45/2015w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klwów.uchwała

 • Uchwała Nr IX/46/2015w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Klwów.uchwała

 • Uchwała Nr IX/47/2015w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/27/2015 Rady Gminy Klwów z dnia 14.04.2015 roku dotyczącej zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Klwów. uchwała

 • Uchwała Nr IX/48/2015w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. uchwała

 • Uchwała Nr IX/49/2015w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Klwów.uchwała

Sesja X z dnia 7 września 2015 r.

 • Uchwała Nr X/50/2015 w sprawie zmian w uchwalenia Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2022uchwała

 • Uchwała Nr X/51/2015w sprawie zmian w uchwale budżetowej.uchwała

 • Uchwała Nr X/52/2015w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW.uchwała

 • Uchwała Nr X/53/2015w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na zadanie pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Klwówuchwała

Sesja XI z dnia 24 września 2015 r.

 • Uchwała Nr XI/54/2015 w sprawie zmian w uchwalenia Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2022uchwała

 • Uchwała Nr XI/55/2015w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2015 r.uchwała

Sesja XII z dnia 13 listopada 2015 r.

 • Uchwała Nr XII/56/2015 w sprawie zmian w uchwalenia Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2022uchwała

 • Uchwała Nr XII/57/2015w sprawie zmian w uchwale budżetowej.uchwała

 • Uchwała Nr XII/58/2015w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi... uchwała

 • Uchwała Nr XII/59/2015w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2016 rok. uchwała

 • Uchwała Nr XII/60/2015w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 rok. uchwała

Sesja XIII z dnia 28 grudnia 2015 r.

 • Uchwała Nr XIII/61/2015 w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych. uchwała

 • Uchwała Nr XIII/63/2015w sprawie zmian w uchwale budżetowej.uchwała

 • Uchwała Nr XIII/64/2015w sprawie zmiany w uchwale Nr XII/60/2015 w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 r. uchwała

 • Uchwała Nr XIII/65/2015w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2016 rok. uchwała

Sesja XIV z dnia 26 stycznia 2016 r.

 • Uchwała Nr XIV/66/2016 w sprawie zmian w uchwalenia Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2022uchwała

 • Uchwała Nr XIV/67/2016uchwała budżetowa Gminy Klwów na 2016 rok. uchwała

 • Uchwała Nr XIV/68/2016w sprawie: upoważnienia Wójta do zawarcia porozumienia z Powiatem Przysuskim w zakresie wydawania gazety samorządowej oraz innych wydawnictw i publikacji.uchwała

 • Uchwała Nr XIV/69/2016w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przysuskiemu w 2016 r.uchwała

 • Uchwała Nr XIV/70/2016w sprawie: upoważnienia Wójta do zawarcia porozumienia z Powiatem Przysuskim w sprawie współpracy przy budowie, przebudowie lub zmianie nawierzchni dróg powiatowych i gminnych.uchwała

 • Uchwała Nr XIV/71/2016w sprawie:przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Klwów na lata 2016-2025uchwała

 • Uchwała Nr XIV/72/2016w sprawie: przyjęcia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Gminy Klwów na rok 2016.uchwała

 • Uchwała Nr XIV/73/2016w sprawie zmiany w uchwale Nr XIII/65/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2016 r. uchwała

 • Uchwała Nr XIV/74/2016w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Klwowie.uchwała

 • Uchwała Nr XIV/75/2016w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Klwówuchwała

Sesja XV z dnia 10 marca 2016 r.

 • Uchwała Nr XV/76/2016 w sprawie zmian w uchwalenia Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2022uchwała

 • Uchwała Nr XV/77/2016 zmiany w uchwale budżetowej Gminy Klwów na 2016 rok. uchwała

 • Uchwała Nr XV/78/2016w sprawie:określenia kryteriów wraz z liczą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola.uchwała

 • Uchwała Nr XV/79/2016w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli.uchwała

 • Uchwała Nr XV/80/2016w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu "Systemu Wczesnego Ostrzegania - System Wykrywania i Alarmowania (SWO/SWA).uchwała

 • Uchwała Nr XV/81/2016w sprawie: przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Klwów na lata 2015-2020.uchwała

 • Uchwała Nr XV/82/2016w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 - 2018uchwała

 • Uchwała Nr XV/83/2016w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 - 2018uchwała

 • Uchwała Nr XV/84/2016w sprawie: nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Ligęzówuchwała

 • Uchwała Nr XV/85/2016w sprawie: przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Klwówuchwała

 • Uchwała Nr XV/86/2016w sprawie: przyjęcia zatwierdzenia "Planu Miejscowości Klwów i Klwowska Wola na lata 2015-2020" uchwała

 • Uchwała Nr XV/87/2016w sprawie: przyjęcia zatwierdzenia "Planu Miejscowości Głuszyna na lata 2015-2020" uchwała

 • Uchwała Nr XV/88/2016w sprawie: przyjęcia zatwierdzenia "Planu Miejscowości Kłudno na lata 2015-2020" uchwała

 • Uchwała Nr XV/89/2016w sprawie: przyjęcia zatwierdzenia "Planu Miejscowości Podczasza Wola na lata 2015-2020" uchwała

 • Uchwała Nr XV/90/2016w sprawie: przyjęcia zatwierdzenia "Planu Miejscowości Sady-Kolonia na lata 2015-2020" uchwała

 • Uchwała Nr XV/91/2016w sprawie: przyjęcia zatwierdzenia "Planu Miejscowości Sulgostów na lata 2015-2020" uchwała

 • Uchwała Nr XV/92/2016w sprawie: przyjęcia zatwierdzenia "Planu Miejscowości Przystałowice Duże na lata 2015-2020" uchwała

 • Uchwała Nr XV/93/2016w sprawie: przyjęcia zatwierdzenia "Planu Miejscowości Borowa Wola na lata 2015-2020" uchwała

 • Uchwała Nr XV/94/2016w sprawie: przyjęcia zatwierdzenia "Planu Miejscowości Ligęzów na lata 2015-2020" uchwała

 • Uchwała Nr XV/95/2016w sprawie: przyjęcia zatwierdzenia "Planu Miejscowości Ulów na lata 2015-2020" uchwała

 • Uchwała Nr XV/96/2016w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Klwów środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2017.uchwała

Sesja XVI z dnia 11 kwietnia 2016 r.

 • Uchwała Nr XVI/97/2016 zmiany w uchwale budżetowej Gminy Klwów na 2016 rok. uchwała

 • Uchwała Nr XVI/98/2016 w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszary położone w części sołectw Ulów, Kłudno, Podczasza Wola, Klwów, Kadź, Przystałowice Duże-Kolonia, Przystałowice Duże, Sady Kolonia w gminie Klwów.uchwała

 • Uchwała Nr XVI/99/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Klwów na rok 2016.uchwała

 • Uchwała Nr XVI/100/2016 w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Klwów do zawarcia ugody w postępowaniu sądowym dotyczącym zapłaty zobowiązania wynikającego z podpisanego Porozumienia na realizację inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1108W Olszowa-Ulów-Klwów od km 7+328 do km 10+729,51"uchwała

 • Uchwała Nr XVI/101/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kadź.uchwała

Sesja XVII z dnia 9 czerwca 2016 r.

 • Uchwała Nr XVII/102/2016 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Klwów za 2015. uchwała

 • Uchwała Nr XVII/103/2016 w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Klwów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015. uchwała

 • Uchwała Nr XVII/105/2016 zmiany w uchwale budżetowej Gminy Klwów na 2016 rok. uchwała

 • Uchwała Nr XVII/106/2016 w sprawie: przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej na rok 2015 dla Gminy Klwów . uchwała

 • Uchwała Nr XVII/107/2016 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Klwów na lata 2016-2019. uchwała

 • Uchwała Nr XVII/108/2016 w sprawie: aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klwów oraz planów miejscowych. uchwała

 • Uchwała Nr XVII/109/2016 w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/49/2015 Rady Gminy Klwów w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Klwów. uchwała

 • Uchwała Nr XVII/110/2016 w sprawie: odwołania oraz powołania przedstawiciela Wojewody Mazowieckiego w skład Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Klwowie. uchwała

 

Sesja XVIII z dnia 28 lipca 2016 r.

 • Uchwała Nr XVIII/111/2016 w sprawie zmian w uchwalenia Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2022uchwała

 • Uchwała Nr XVIII/112/2016 zmany w uchwale budżetowej Gminy Klwów na 2016 rok. uchwała

 • Uchwała Nr XVIII/113/2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. uchwała

 • Uchwała Nr XVIII/114/2016 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat  za gospodarowanie odpadami komunalnymi. uchwała

 • Uchwała Nr XVIII/115/2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Klwów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. uchwała

 • Uchwała Nr XVIII/116/2016 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Klwów. uchwała

 • Uchwała Nr XVIII/117/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr V/21/2015 Rady Gminy Klwów.  uchwała

 

Sesja XIX z dnia 5 września  2016 r.

 • Uchwała Nr XIX/118/2016 w sprawie zmian w uchwale w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. uchwała

 • Uchwała Nr XIX/119/2016 w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości lokalizacji budowy budynku garażowego na działce ewidencyjnej Nr 193 w miejscowości Kadź.  uchwała

 • Uchwała Nr XIX/120/2016 w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości lokalizacji budowy budynku mieszkalnego na działce ewidencyjnej Nr 858 i 859  w miejscowości Głuszyna.  uchwała

 • Uchwała Nr XIX/122/2016 zmiany w uchwale budżetowej Gminy Klwów na 2016 rok. uchwała

 

Sesja XX z dnia 17 października  2016 r.

 • Uchwała Nr XX/123/2016 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji. uchwała

 • Uchwała Nr XX/124/2016 w sprawie powierzenia samorządowej jednostce organizacyjnej pn. "Zespół Obsługi Szkół Samorządowych w Klwowie" prowadzenia wspólnej obsługi gminnych jednostek organizacyjnych.  uchwała

 • Uchwała Nr XX/125/2016 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2016 roku.   uchwała

 • Uchwała Nr XX/126/2016 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego  oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych w Gminie Klwów w drodze inkasa.  uchwała

 • Uchwała Nr XX/127/2016 w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klwów.   uchwała

 • Uchwała Nr XX/128/2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Klwów.   uchwała

 • Uchwała Nr XX/129/2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Klwów.   uchwała

 

Sesja XXI z dnia 30 listopada 2016 r.

 • Uchwała Nr XXI/130/2016 w sprawie ustalenia stawek i zezwoleń w podatku od nieruchomości na 2017 rok.  uchwała

 • Uchwała Nr XXI/131/2016 w sprawie ustalenia stawek i zezwoleń w podatku od środków transportowych na 2017 rok.  uchwała

 • Uchwała Nr XXI/132/2016 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi.  uchwała

 • Uchwała Nr XXI/133/2016 w sprawie zmian w uchwalenia Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2022uchwała

 • Uchwała Nr XXI/134/2016 zmiany w uchwale budżetowej Gminy Klwów na 2016 rok. uchwała

 • Uchwała Nr XXI/135/2016 w sprawie wydania opinii dotyczącej lokalizacji budynku mieszkalnego oraz gospodarczego na działce ewidencyjnej Nr 225 położonej w miejscowości Kłudno Gmina Klwów. uchwała

 

Sesja XXII z dnia 29 grudnia 2016 r.

 • Uchwała Nr XXII/136/2016 w sprawie zmian w uchwalenia Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2022uchwała

 • Uchwała Nr XXII/137/2016 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Klwów na 2016 rok. uchwała

 • Uchwała Nr XXII/138/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2022uchwała

 • Uchwała Nr XXII/139/2016 uchwała budżetowa na 2017 r. uchwała

 • Uchwała Nr XXI/140/2016 w sprawie wydania opini dotyczącej lokalizacji budynku mieszkalnego oraz gospodarczego na działce ewidencyjnej Nr 975 położonej w miejscowości Sulgostów Gmina Klwów. uchwała

 

Sesja XXIII z dnia 15 lutego 2017 r.

Uchwała Nr XXIII/141/2017 w sprawie zmian w uchwalenia Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2022uchwała

 • Uchwała Nr XXIII/142/2017 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Klwów na 2017 rok. uchwała

 • Uchwała Nr XXIII/143/2017 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przysuskiemu w 2017 r.  uchwała

 • Uchwała Nr XXIII/144/2017 w sprawie: n ie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Klwów środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2018.   uchwała

 • Uchwała Nr XXIII/145/2017 w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  uchwała

 • Uchwała Nr XXIII/146/2017 w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.  uchwała

 • Uchwała Nr XXIII/147/2017 w sprawie: przyjęcia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Gminy Klwów na rok 2017.  uchwała

 • Uchwała Nr XXIII/148/2017 w sprawie: przyznania dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą.  uchwała

 • Uchwała Nr XXIII/149/2017 w sprawie: zmiany rocznego programu współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. uchwała

 • Uchwała Nr XXIII/150/2017 w sprawie:przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Klwów. uchwała

 • Uchwała Nr XXIII/151/2017 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Klwów - II etap. uchwała

 • Uchwała Nr XXIII/152/2017 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Klwów - III etap. uchwała

 • Uchwała Nr XXIII/153/2017 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Klwów. uchwała

 • Uchwała Nr XXIII/154/2017 w sprawie: zaliczenia dróg gminnych do kategorii dróg publicznych przebiegających po terenie Gminy Klwów. uchwała

 

Sesja XXIV z dnia 31 marca 2017 r.

 • Uchwała Nr XXIV/155/2017 w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.  uchwała

 • Uchwała Nr XXIV/156/2017 w sprawie: określenia kryteriów wraz z liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.   uchwała

 • Uchwała Nr XXIV/157/2017 w sprawie: przyjęcia programu bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Klwów.  uchwała

 • Uchwała Nr XXIV/158/2017 w sprawie: uchwalenia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Klwów na lata 2016-2032"  uchwała

 • Uchwała Nr XXIV/159/2017 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Klwów na rok 2017.  uchwała

 • Uchwała Nr XXIV/160/2017 w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli publicznych i niepublicznych, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Klwów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.  uchwała

 • Uchwała Nr XXIV/162/2017 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Klwów na 2017 rok. uchwała

 

Sesja XXV z dnia 2 czerwca 2017 r.

 • Uchwała Nr XXV/163/2017 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie za 2016 rok.  uchwała

 • Uchwała Nr XXV/164/2017 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych w Klwowie za 2016 rok.  uchwała

 • Uchwała Nr XXV/165/2017 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie za 2016 rok.  uchwała

 • Uchwała Nr XXV/166/2017 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Klwowie za 2016 rok.  uchwała

 • Uchwała Nr XXV/167/2017 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi  za rok 2016.  uchwała

 • Uchwała Nr XXV/168/2017 w sprawie: przyjęcia sprawozdań  z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Klwów  za 2016 rok.  uchwała

 • Uchwała Nr XXV/169/2017 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Klwów  za 2016 rok.  uchwała

 • Uchwała Nr XXV/170/2017 w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.  uchwała

 • Uchwała Nr XXV/172/2017 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Klwów na 2017 rok. uchwała

 • Uchwała Nr XXV/173/2017 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań w ramach PROW  uchwała

 • Uchwała Nr XXV/174/2017 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2017 roku.   uchwała

 • Uchwała Nr XXV/175/2017 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przysuskiemu.  uchwała

 • Uchwała Nr XXV/176/2017 w sprawie: zmiany rocznego programu współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. uchwała

 • Uchwała Nr XXV/177/2017 w sprawie: przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej na rok 2016 dla Gminy Klwów.  uchwała

 • Uchwała Nr XXV/178/2017 w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącą własność gminy.  uchwała

 • Uchwała Nr XXV/179/2017 w sprawie: przyjęcia realizacji "Programu rewitalizacji dla Gminy Klwów".  uchwała

 

Sesja XXVI z dnia 26 czerwca 2017 r.

 • Uchwała Nr XXVI/180/2017 w sprawie: zatwierdzenia projektu pn. "Kompetencje kluczowe źródłem sukcesu uczniów szkół w Gminie Klwów" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.uchwała

 • Uchwała Nr XXVI/181/2017 w sprawie wydania opinii dotyczącej lokalizacji budynku  gospodarczego na działce ewidencyjnej Nr 237 położonej w miejscowości Kłudno Gmina Klwów. uchwała

 • Uchwała Nr XXVI/182/2017 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok. uchwała

 • Uchwała Nr XXVI/184/2017 w sprawie: zmian w uchwale XXV/174/2017 Rady Gminy Klwów z dnia 2 czerwca 2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2017 roku. uchwała

 

Sesja XXVII z dnia 28 sierpnia 2017 r.

 • Uchwała Nr XXVII/185/2017 w sprawie zmian w uchwalenia Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2022uchwała

 • Uchwała Nr XXVII/186/2017 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok. uchwała

 • Uchwała Nr XXVII/187/2017 w  sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2017 rokuuchwała

 • Uchwała Nr XXVII/188/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu.uchwała

 • Uchwała Nr XXVII/189/2017 w sprawie zmiany w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Klwów.uchwała

 

Sesja XXVIII z dnia 2 października 2017 r.

 • Uchwała Nr XXVIII/190/2017 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok. uchwała

 • Uchwała Nr XXVIII/191/2017 w  sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2017 rokuuchwała

 • Uchwała Nr XXVIII/192/2017 w sprawie wydania opinii dotyczącej lokalizacji budynku  mieszkalnego na działce ewidencyjnej Nr 471 położonej w miejscowości Kłudno Gmina Klwów. uchwała

 • Uchwała Nr XXVIII/193/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale  Nr XXXVI/192/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania.uchwała

 • Uchwała Nr XXVIII/194/2017 w sprawie przyjęcia i realizacji "Programu rewitalizacji dla Gminy Klwów" uchwała

 • Uchwała Nr XXVIII/195/2017 w sprawie przyjęcia informacji o stania realizacji zadań oświatowych Gminy Klwów w roku szkolnym 2016/2017. uchwała

 • Uchwała Nr XXVIII/196/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej. uchwała

 • Uchwała Nr XXVIII/197/2017 w sprawie wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości. uchwała

 

Sesja XXIX z dnia 13 listopada 2017 r.

 • Uchwała Nr XXIX/198/2017 w sprawie zmian w uchwalenia Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2022uchwała

 • Uchwała Nr XXIX/199/2017 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok. uchwała

 • Uchwała Nr XXIX/200/2017 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/178/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącą własność gminy.  uchwała

 • Uchwała Nr XXIX/201/2017 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Klwów.  uchwała

 • Uchwała Nr XXIX/202/2017 w sprawie: zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Klwów.  uchwała

 • Uchwała Nr XXIX/203/2017 w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie na ośmioletnią szkołę podstawową  uchwała

 • Uchwała Nr XXIX/204/2017 w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie na ośmioletnią szkołę podstawową  uchwała

 • Uchwała Nr XXIX/205/2017 w sprawie:  zmian w Uchwale XX/126/2016 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego  oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych w Gminie Klwów w drodze inkasa.  uchwała

 • Uchwała Nr XXIX/206/2017 w sprawie:  ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2018 r. uchwała

 • Uchwała Nr XXIX/207/2017 w sprawie:  ustalenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2018 r. uchwała

 • Uchwała Nr XXIX/208/2017 w sprawie:  ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Klwów uchwała

 

Sesja XXX z dnia 18 grudnia 2017 r.

 • Uchwała Nr XXX/209/2017 w sprawie zmian w uchwalenia Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2022uchwała

 • Uchwała Nr XXX/210/2017 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok. uchwała

 • Uchwała Nr XXX/212/2017  uchwała budżetowa Gminy Klwów na rok 2018. uchwała

 • Uchwała Nr XXX/213/2017  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Zarządem Powiatu Przysuskiego. uchwała

 • Uchwała Nr XXX/214/2017 w sprawie wydania opinii dotyczącej lokalizacji budynku  mieszkalnego na działce ewidencyjnej Nr 954 położonej w miejscowości Klwów Gmina Klwów. uchwała

 • Uchwała Nr XXX/215/2017 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi. uchwała

 

Sesja XXXI z dnia 31 stycznia 2018 r.

 • Uchwała Nr XXXI/216/2018 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok. uchwała

 • Uchwała Nr XXXI/217/2018 w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w WFOŚiGW. uchwała

 • Uchwała Nr XXXI/218/2018 w sprawie: przyjęcia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Gminy Klwów na rok 2018. uchwała

 • Uchwała Nr XXXI/219/2018 w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Klwów środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowy 2019uchwała

 • Uchwała Nr XXXI/220/2018 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przysuskiemu w 2018 r.uchwała

 • Uchwała Nr XXXI/221/2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kadź. uchwała

 • Uchwała Nr XXXI/222/2018 w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli. uchwała

 • Uchwała Nr XXXI/223/2018 w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości lokalizacji budowy budynku mieszkalnego na działce ewidencyjnej Nr 362/1 w miejscowości Sulgostów Gmina Klwów.  uchwała

 • Uchwała Nr XXXI/224/2018 w sprawie: zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Klwów.  uchwała

 

Sesja XXXII z dnia 12 marca 2018 r.

 • Uchwała Nr XXXII/227/2018 w sprawie: podziału Gminy Klwów na okręgi wyborcze oraz ustaleniu ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu. uchwała

 • Uchwała Nr XXXII/228/2018 w sprawie: podziału Gminy Klwów na stałe obwody głosowania. uchwała

 • Uchwała Nr XXXII/229/2018 w sprawie wydania opinii o wywiązaniu się z obowiązków służbowych przez Pana Piotr Papisa - Wójta Gminy Klwów.  uchwała

 • Uchwała Nr XXXII/230/2018 w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości lokalizacji budowy budynku gospodarczego na działce ewidencyjnej Nr 74 w miejscowości Kadź.  uchwała

 • Uchwała Nr XXXII/231/2018 w sprawie:  zmiany uchwały Nr XXXII/231/2018  Rady Gminy Klwów  w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli. uchwała

 • Uchwała Nr XXXII/232/2018 w sprawie: przyjęcia programu bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Klwów.  uchwała

 • Uchwała Nr XXXII/233/2018 w sprawie wydania opinii dotyczącej budowy hali magazynowej na działkach ewidencyjnych Nr 566, 567, 571, 572 i 573 w miejscowości Głuszyna Gmina Klwów.  uchwała

 

Sesja XXXIII z dnia 30 kwietnia  2018 r.

 • Uchwała Nr XXXIII/234/2017 w sprawie zmian w uchwalenia Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2023uchwała

 • Uchwała Nr XXXIII/235/2018 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok. uchwała

 • Uchwała Nr XXXIII/236/2018 w sprawie: określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek nauczycielom, który powierzono stanowiska kierownicze.  uchwała

 • Uchwała Nr XXXIII/237/2018 w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie  Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie. uchwała

 • Uchwała Nr XXXIII/238/2018 w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2017 rok dla Gminy Klwów. uchwała

 • Uchwała Nr XXXIII/239/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Klwów na rok 2018 . uchwała

 • Uchwała Nr XXXIII/240/2018 w sprawie wyrażenie zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej. uchwała

 • Uchwała Nr XXXIII/241/2018 w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości lokalizacji drugiego budynku mieszkalnego na działce ewidencyjnej Nr 954 w miejscowości Klwów Gmina Klwów.  uchwała

 • Uchwała Nr XXXIII/242/2018 w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości lokalizacji  budynku gospodarczo-garażowego na działce ewidencyjnej Nr 74 w miejscowości Kadź Gmina Klwów.  uchwała

 

Sesja XXXIV z dnia 14 czerwca  2018 r.

 • Uchwała Nr XXXIV/243/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie za 2017 rok.  uchwała

 • Uchwała Nr XXXIV/244/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych w Klwowie za 2017 rok.  uchwała

 • Uchwała Nr XXXIV/245/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie za 2017 rok.  uchwała

 • Uchwała Nr XXXIV/246/2018 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Klwowie za 2017 rok.  uchwała

 • Uchwała Nr XXXIV/247/2018 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi  za rok 2017.  uchwała

 • Uchwała Nr XXXIV/248/2018 sprawie: przyjęcia sprawozdań  z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Klwów  za 2017 rok.  uchwała

 • Uchwała Nr XXXIV/249/2018 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Klwów  za 2017 rok.  uchwała

 • Uchwała Nr XXXIV/250/2018 w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.  uchwała

 • Uchwała XXXIV/251/2018 w sprawie zmian w uchwalenia Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028uchwała

 • Uchwała XXXIV/252/2018 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok. uchwała

 • Uchwała Nr XXXIV/253/2018 w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości lokalizacji drugiego budynku mieszkalnego na działce ewidencyjnej Nr 826 w miejscowości Klwów Gmina Klwów.  uchwała

 

Sesja XXXV z dnia 13 lipca  2018 r.

 • Uchwała XXXV/254/2018 w sprawie zmian w uchwalenia Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028uchwała

 • Uchwała XXXV/255/2018 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok. uchwała

 • Uchwała XXXV/256/2018 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Klwowie wyłącznie w formie elektronicznej. uchwała

 • Uchwała XXXV/257/2018 w sprawie zaliczenia dróg gminnych przebiegających na terenie Gminy Klwów. uchwała

 

Sesja XXXVI z dnia 30 sierpnia  2018 r.

 • Uchwała XXXVI/259/2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2018 r.uchwała

 • Uchwała XXXVI/260/2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na zadanie pn. "Rozbudowa infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie Klwów"uchwała

 • Uchwała XXXVI/262/2018 w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej.uchwała

 • Uchwała XXXVI/263/2018 w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych na terenie gminy Klwów.uchwała

 • Uchwała XXXVI/264/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kolonia Ulów. uchwała

 

Sesja XXXVII z dnia 1 października  2018 r.

 • Uchwała XXXVII/265/2018 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.uchwała

 • Uchwała XXXVII/266/2018 w sprawie długoterminowej pożyczki w WFOŚiGW w 2018 r.uchwała

 • Uchwała XXXVII/267/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Przytyk w 2018 r.uchwała

 • Uchwała XXXVII/268/2018 w zmian w uchwale w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego wykonania tablicy pamiątkowej.uchwała

 • Uchwała Nr XXXVII/269/2018 w sprawie:  regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Klwów.  uchwała

 • Uchwała Nr XXXVII/270/2018 w sprawie:  zmian w statucie Gminy Klwów.  uchwała

 • Uchwała Nr XXXVII/271/2018 w sprawie:  nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Przystałowice Duże.  uchwała