Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna1250
   Dane podstawowe192709
   Godziny urzędowania6390
   Struktura i organizacja10398
Organy
   Wójt Gminy9706
     Kompetencje2900
   Sekretarz4493
   Skarbnik6326
   Rada Gminy9942
     Przewodniczący Rady2899
   Transmisja Obrad Rady Gminy1112
   Komisje Rady6357
   Referaty Urzędu8976
   Samodzielne stanowiska8330
Prawo Lokalne
   Statut8158
   Regulamin5391
   Ogłoszenia50567
   Budżet6754
    ›    Zmiany w budżecie gminy na rok 20031346
     Rok 20031322
    ›    Uchwalenie budżetu gminy na rok 20031237
     Rok 20041224
    ›    Uchwalenie budżety gminy na rok 20041293
    ›    Zmiany w budżecie gminy na rok 20041122
     Rok 20051351
    ›    Uchwalenie budżetu gminy na rok 20051299
     Rok 20061681
     Rok 20071651
     Rok 20081497
     Rok 20091521
     Rok 20101499
     Rok 20111324
     Rok 20121110
     Rok 20131083
   Uchwały14334
     Kadencja 2018-20233847
     Kadencja 2014-20185805
     Kadencja 2010-20145649
     Rok 20102835
     Rok 20092826
     Rok 20082755
     Rok 20072826
     Rok 20063185
     Rok 20052355
     Rok 20042184
     Rok 20032528
     Rok 20021925
   Transmisje Obrad Rady Gminy 36
   Zarządzenia7768
     Rok 20043082
     Rok 20053327
     Rok 20062143
     Rok 20072695
     Rok 20081923
     Rok 20092623
     Rok 20102432
     Rok 20112360
     Rok 20122813
     Rok 20131479
     Rok 20141606
     Rok 20159196
     Rok 2016810
     Rok 2017671
     Rok 2018510
     Rok 2019355
     Rok 2020409
      Rok 2021297
   Studium, Regulaminy, Programy8143
   Podatki i opłaty lokalne5381
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2007 roku1394
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2008 roku1336
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2009 roku1272
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2010 roku1205
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2011 roku1173
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2012 roku1219
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2013 roku871
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2014 roku878
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2016 roku779
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2017 roku289
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2018 roku315
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2019 roku429
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2020 roku72
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2021 roku229
   Protokoły5992
     Kadencja 2010-20142000
   Obwieszczenia36329
   Informacje2604
   Decyzje17753
   Kontrola zarządcza2814
   Działalność regulowana2975
Zamówienia Publiczne
   Przetargi5406
     Rok 20211265
     Rok 20209286
     Rok 201913199
     Rok 2017-2018268307
    ›    Rok 20034964
     Zamknięte10019
    ›    Rok 20046320
    ›    Rok 20055852
    ›    Rok 20067821
    ›    Rok 200713202
    ›    Rok 20084698
    ›    Rok 20094466
    ›    Rok 20105529
    ›    Rok 20114670
    ›    Rok 20123997
    ›    Rok 20131766
    ›    Rok 20141682
    ›    Rok 20151155
    ›    Rok 20161050
     Rozstrzygnięte10133
    ›    Rok 20063167
    ›    Rok 20075330
    ›    Rok 20085857
    ›    Rok 20094913
    ›    Rok 20106396
    ›    Rok 20114800
    ›    Rok 20124414
    ›    Rok 20132128
    ›    Rok 20141624
    ›    Rok 20151533
    ›    Rok 20161087
   Zapytania poza Ustawą PZP73335
     Rok 2021131
    ›    Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Głuszyna - Kłudno 119
    ›    Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej234
    ›    Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów218
    ›    Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2021 roku421
    ›    Obsługa bankowa budżetu Gminy Klwów i jednostek organizacyjnych107
     Rok 202031
    ›    Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2019 roku448
    ›    Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 500 tyś zł259
    ›    Dostawę ciągnika rolniczego na potrzeby Urzędu Gminy Klwów345
    ›    Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów 395
    ›    Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2020 roku362
     Rok 201920
    ›    Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego "Ja w internecie". 412
     Rok 2018 13
    ›    Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów 623
    ›    Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 mln zł438
    ›    Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 396 tyś. zł499
     Rok 201716
     Rok 201621947
     Rok 201514427
     Rok 201414387
   Plan zamówień publicznych 2132
Gospodarka nieruchomościami
   Aktualne58194
   Zamknięte 4194
     Rok 20081779
     Rok 200942244
     Rok 20101010
     Rok 20111347
     Rok 20121157
     Rok 20131343
     Rok 2014669
     Rok 2015835
     Rok 2016266
     Rok 2017435
Oferty inwestycyjne
   Aktualne23510
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony689
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC1523
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej950
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą890
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa964
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia948
    ›    Sporządzenie aktu zgonu797
     Dowody osobiste694
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy1093
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia, utraty, zmiany danych osobowych-adresowych lub utraty ważności.1198
     Meldunki590
    ›    Zameldowanie na pobyt stały764
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy933
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy922
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego809
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej489
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym469
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste402
    ›    Podział nieruchomości500
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości496
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania488
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania406
     Działalność gospodarcza611
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej867
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej730
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej799
     Zezwolenia i decyzje617
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży661
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży624
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego431
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku492
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego478
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych492
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych488
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej470
   Elektroniczna skrzynka podawcza3589
Nabór pracowników
   Ogłoszenia o naborze32143
     Aktualne15737
   Regulamin naboru3960
Wybory
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej1207
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019958
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 20191069
   Wybory Samorządowe 20182581
   Wybory do Sejmu i Senatu 20152313
   Referendum 20151740
   Wybory Prezydenta 20151989
   Wybory Samorządowe 20144986
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 20142148
Inne
   Program Integracji Społecznej 3452
     Usługi integracji społecznej - Wizyta Studyjna.1347
     Usługi integracji społecznej - Ferie zimowe dla dzieci z terenu Gminy Klwów 2091
     Usługi integracji społecznej - Wypoczynek letni dla dzieci z terenu Gminy Klwów 1743
   Jednostki organizacyjne6290
    ›    Statut1921
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie6496
    ›    Statut1554
     Gminna Biblioteka Publiczna w Klwowie2819
     Zespół Szkół Samorządowych w Klwowie4405
    ›    Statut1135
    ›    Statut532
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłudnie3877
   Księga Rejestrowa Instytucji Kultury911
   Gospodarka odpadami459
     Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi218
     Akty prawne173
     Harmonogram odbioru odpadów243
     Opłaty226
     Rejestr podmiotów odbierających odpady150
     Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne184
     Osiągnięte poziomy recyklingu167
     Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych154
     Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny155
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi183
     Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych155
   Jednostki pomocnicze8437
   Majątek Gminy6323
     Rejestr skarg i wniosków247
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw294
   Oświadczenia majątkowe17706
    ›    Mirosław Blus - Wójt2362
    ›    Stanisława Patrzyczna - Sekretarz1754
    ›    Teresa Idzik - Skarbnik1878
    ›    2. Ślusarczyk Maria - Z-ca Przewodniczącego Rady1579
    ›    3. Rokicki Mieczysław - Radny1556
    ›    4. Róg Waldemar- Radny1527
    ›    5. Kucharski Tomasz- Radny1567
    ›    1. Miros Sławomir - Przewodniczący Rady1811
    ›    6. Szambor Jacek- Radny1859
    ›    7. Kędziora Stanisław- Radny1487
    ›    8. Jędrzejczak Stanisław- Radny1468
    ›    9. Zalewski Tadeusz- Radny1507
    ›    10. Oracz Danuta- Radny1497
    ›    11. Gałek Andrzej- Radny1534
    ›    12. Pająk Mieczysław- Radny1389
    ›    13. Kopczyński Zygmunt- Radny1491
    ›    14. Pająk Leszek- Radny1530
    ›    1. Drabikowska Grażyna - p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie1551
    ›    Banach Zofia - Inspektor Referatu Finansowego1455
    ›    Kopytowska Irena - samodzielny referent1541
    ›    2. Grzegorz Makowski - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie1777
    ›    3. Stańczykowska Izabela - Dyrektor Publicznego Gimnazjum1655
    ›    4. Płosarek Ewa - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie1751
    ›    5. Bernadetta Myszkowska p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie1731
    ›    6. Piłat Barbara - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych1535
    ›    7. Łomża Krzysztof - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej1566
    ›    8. Więckowska Krystyna - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie1624
    ›    9. Pająk Stanisław - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych1482
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy2653
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy2083
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik1585
    ›    Barbara Sołkowicz1322
    ›    Teresa Idzik1600
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej1161
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady1420
    ›    Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady1190
    ›    Danuta Oracz - Radny1332
    ›    Driusz Milczarski - Radny1216
    ›    Jarosław Rokicki - Radny1244
    ›    Adam Grzeszczak - Radny1284
    ›    Jarosław Lerka - Radny1300
    ›    Magdalena Stępień - Radny1488
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny1246
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny1251
    ›    Maria Pająk - Radny1260
    ›    Andrzej Gałek - Radny1175
    ›    Andrzej Przyborek - Radny1360
    ›    Jerzy Sieczak - Radny1323
    ›    Grażyna Drabikowska1330
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy1233
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą1276
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy1657
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy1382
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik1217
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej1178
    ›    Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej1472
    ›    Irena Kopytowska - specjalista w Referacie Finansowym 1036
    ›    Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie1271
    ›    Halina Dwornik p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie1314
    ›    Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół 1184
    ›    Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie1265
    ›    Edyta Sobczak - Dyrektor Publicznego Gimnazjum1135
    ›    Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie1624
    ›    Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych1217
    ›    Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska1148
    ›    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------945
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady1342
    ›    Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady1235
    ›    Danuta Oracz - Radny1155
    ›    Driusz Milczarski - Radny1191
    ›    Jarosław Rokicki - Radny1184
    ›    Adam Grzeszczak - Radny1162
    ›    Jarosław Lerka - Radny1152
    ›    Magdalena Stępień - Radny1169
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny1156
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny1127
    ›    Maria Pająk - Radny1079
    ›    Andrzej Gałek - Radny1096
    ›    Andrzej Przyborek - Radny1108
    ›    Jerzy Sieczak - Radny1016
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą1111
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy1207
    ›    Tomasz Kucharski - Radny1325
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy4302
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy2174
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik Gminy1555
    ›    Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół1525
    ›    Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej1591
    ›    Irena Kopytowska - Specjalista w Referacie Finansowym1414
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej1207
    ›    Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie1398
    ›    Halina Dwornik p.o. Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie1233
    ›    Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie1269
    ›    Edyta Sobczak - Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych1513
    ›    Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie1295
    ›    Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych1289
    ›    Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska1777
    ›    Marcin Szymański - p.o. Kierownika Referatu Zamówień Publicznych 1631
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą1249
    ›    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1073
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady1530
    ›    Zygmun Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady1211
    ›    Danuta Oracz - Radny1248
    ›    Driusz Milczarski - Radny1262
    ›    Jarosław Rokicki - Radny1261
    ›    Adam Grzeszczak - Radny1258
    ›    Jarosław Lerka - Radny1240
    ›    Magdalena Stępień - Radny1568
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny1303
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny1190
    ›    Maria Pająk - Radny1323
    ›    Andrzej Gałek - Radny1245
    ›    Andrzej Przyborek - Radny1239
    ›    Tomasz Kucharski - Radny1363
    ›    Jerzy Sieczak - Radny1308
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy1146
    ›    Grażyna Drabikowska 1183
     Rok 20113172
     Rok 20123282
     Rok 20132017
     Rok 20143032
     Rok 20151516
     Rok 20162565
     Rok 20173158
      Rok 20181876
     Rok 20192059
     Rok 20202018
     Rok 2021892
     Rok 2007342
   Informacje nieudostępnione4687
   Dziennik Ustaw2903
   Monitor Polski2748
   Dziennik Urzędowy Woj. Mazowieckiego2865
   Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych1707
   Redakcja Biuletynu4469
Łączna liczba odwiedzin:1638175