Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna811
   Dane podstawowe185302
   Godziny urzędowania6178
   Struktura i organizacja9940
Organy
   Wójt Gminy9326
     Kompetencje2824
   Sekretarz4259
   Skarbnik6115
   Rada Gminy9521
     Przewodniczący Rady2806
   Transmisja Obrad Rady Gminy773
   Komisje Rady6195
   Referaty Urzędu8629
   Samodzielne stanowiska8074
Prawo Lokalne
   Statut7914
   Regulamin5254
   Ogłoszenia48275
   Budżet6544
    ›    Zmiany w budżecie gminy na rok 20031259
     Rok 20031274
    ›    Uchwalenie budżetu gminy na rok 20031142
     Rok 20041178
    ›    Uchwalenie budżety gminy na rok 20041205
    ›    Zmiany w budżecie gminy na rok 20041037
     Rok 20051303
    ›    Uchwalenie budżetu gminy na rok 20051220
     Rok 20061627
     Rok 20071597
     Rok 20081441
     Rok 20091470
     Rok 20101449
     Rok 20111270
     Rok 20121063
     Rok 20131036
   Uchwały13327
     Kadencja 2018-20232511
     Kadencja 2014-20185502
     Kadencja 2010-20145454
     Rok 20102736
     Rok 20092757
     Rok 20082667
     Rok 20072762
     Rok 20063055
     Rok 20052284
     Rok 20042116
     Rok 20032399
     Rok 20021861
   Zarządzenia7462
     Rok 20043028
     Rok 20053274
     Rok 20062083
     Rok 20072639
     Rok 20081858
     Rok 20092549
     Rok 20102373
     Rok 20112289
     Rok 20122750
     Rok 20131397
     Rok 20141524
     Rok 20158656
     Rok 2016728
     Rok 2017573
     Rok 2018408
     Rok 2019259
     Rok 2020258
   Studium, Regulaminy, Programy7319
   Podatki i opłaty lokalne5048
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2007 roku1337
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2008 roku1286
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2009 roku1223
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2010 roku1150
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2011 roku1120
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2012 roku1172
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2013 roku803
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2014 roku826
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2016 roku729
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2017 roku242
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2018 roku254
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2019 roku329
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2020 roku19
   Protokoły5781
     Kadencja 2010-20141945
   Obwieszczenia35025
   Informacje2410
   Decyzje17091
   Kontrola zarządcza2553
   Działalność regulowana2740
Zamówienia Publiczne
   Przetargi3361
     Rok 20204513
     Rok 201911653
     Rok 2017-2018253276
    ›    Rok 20034803
     Zamknięte9815
    ›    Rok 20046100
    ›    Rok 20055517
    ›    Rok 20067249
    ›    Rok 200712767
    ›    Rok 20084499
    ›    Rok 20094257
    ›    Rok 20105249
    ›    Rok 20114387
    ›    Rok 20123724
    ›    Rok 20131677
    ›    Rok 20141603
    ›    Rok 20151071
    ›    Rok 2016962
     Rozstrzygnięte9844
    ›    Rok 20063091
    ›    Rok 20075159
    ›    Rok 20085564
    ›    Rok 20094685
    ›    Rok 20106120
    ›    Rok 20114522
    ›    Rok 20124151
    ›    Rok 20132044
    ›    Rok 20141547
    ›    Rok 20151430
    ›    Rok 2016984
   Zapytania poza Ustawą PZP51545
     Obsługa bankowa budżetu Gminy Klwów i jednostek organizacyjnych49
     Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2021 roku296
     Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów151
     Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej162
     Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2020 roku283
     Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów 264
     Dostawę ciągnika rolniczego na potrzeby Urzędu Gminy Klwów272
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 500 tyś zł202
     Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2019 roku373
     Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego "Ja w internecie". 354
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 396 tyś. zł429
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 mln zł373
     Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów 535
     Rok 201621848
     Rok 201514330
     Rok 201414169
   Plan zamówień publicznych 1781
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
   Aktualne56276
   Zamknięte 4005
     Rok 20081726
     Rok 200942026
     Rok 2010959
     Rok 20111292
     Rok 20121110
     Rok 20131286
     Rok 2014615
     Rok 2015759
     Rok 2016214
     Rok 2017343
Oferty inwestycyjne
   Aktualne22847
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony644
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC1362
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej879
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą828
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa902
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia880
    ›    Sporządzenie aktu zgonu730
     Dowody osobiste630
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy1015
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia, utraty, zmiany danych osobowych-adresowych lub utraty ważności.1128
     Meldunki551
    ›    Zameldowanie na pobyt stały692
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy846
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy863
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego738
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej426
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym405
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste339
    ›    Podział nieruchomości437
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości424
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania417
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania338
     Działalność gospodarcza572
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej806
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej669
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej735
     Zezwolenia i decyzje573
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży598
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży551
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego365
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku422
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego408
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych424
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych420
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej406
   Elektroniczna skrzynka podawcza3398
Nabór pracowników
   Ogłoszenia o naborze30797
     Aktualne15025
   Regulamin naboru3817
Wybory
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej930
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019824
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019936
   Wybory Samorządowe 20182465
   Wybory do Sejmu i Senatu 20152169
   Referendum 20151582
   Wybory Prezydenta 20151836
   Wybory Samorządowe 20144816
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 20142006
Inne
   Program Integracji Społecznej 3318
     Usługi integracji społecznej - Wizyta Studyjna.1287
     Usługi integracji społecznej - Ferie zimowe dla dzieci z terenu Gminy Klwów 2022
     Usługi integracji społecznej - Wypoczynek letni dla dzieci z terenu Gminy Klwów 1685
   Jednostki organizacyjne6077
    ›    Statut1839
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie6124
    ›    Statut1454
     Gminna Biblioteka Publiczna w Klwowie2708
     Zespół Szkół Samorządowych w Klwowie4220
    ›    Statut1052
    ›    Statut472
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłudnie3484
   Księga Rejestrowa Instytucji Kultury755
   Gospodarka odpadami234
     Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi127
     Akty prawne102
     Harmonogram odbioru odpadów153
     Opłaty125
     Rejestr podmiotów odbierających odpady92
     Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne106
     Osiągnięte poziomy recyklingu103
     Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych97
     Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny99
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi99
     Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych94
   Jednostki pomocnicze8009
   Majątek Gminy6100
     Rejestr skarg i wniosków210
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw254
   Oświadczenia majątkowe16463
    ›    Mirosław Blus - Wójt2275
    ›    Stanisława Patrzyczna - Sekretarz1672
    ›    Teresa Idzik - Skarbnik1802
    ›    2. Ślusarczyk Maria - Z-ca Przewodniczącego Rady1501
    ›    3. Rokicki Mieczysław - Radny1485
    ›    4. Róg Waldemar- Radny1456
    ›    5. Kucharski Tomasz- Radny1497
    ›    1. Miros Sławomir - Przewodniczący Rady1732
    ›    6. Szambor Jacek- Radny1737
    ›    7. Kędziora Stanisław- Radny1416
    ›    8. Jędrzejczak Stanisław- Radny1388
    ›    9. Zalewski Tadeusz- Radny1437
    ›    10. Oracz Danuta- Radny1430
    ›    11. Gałek Andrzej- Radny1459
    ›    12. Pająk Mieczysław- Radny1319
    ›    13. Kopczyński Zygmunt- Radny1418
    ›    14. Pająk Leszek- Radny1458
    ›    1. Drabikowska Grażyna - p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie1471
    ›    Banach Zofia - Inspektor Referatu Finansowego1387
    ›    Kopytowska Irena - samodzielny referent1462
    ›    2. Grzegorz Makowski - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie1647
    ›    3. Stańczykowska Izabela - Dyrektor Publicznego Gimnazjum1567
    ›    4. Płosarek Ewa - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie1664
    ›    5. Bernadetta Myszkowska p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie1657
    ›    6. Piłat Barbara - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych1458
    ›    7. Łomża Krzysztof - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej1474
    ›    8. Więckowska Krystyna - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie1551
    ›    9. Pająk Stanisław - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych1409
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy2479
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy1970
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik1511
    ›    Barbara Sołkowicz1212
    ›    Teresa Idzik1528
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej1076
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady1300
    ›    Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady1111
    ›    Danuta Oracz - Radny1257
    ›    Driusz Milczarski - Radny1135
    ›    Jarosław Rokicki - Radny1155
    ›    Adam Grzeszczak - Radny1210
    ›    Jarosław Lerka - Radny1219
    ›    Magdalena Stępień - Radny1368
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny1177
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny1174
    ›    Maria Pająk - Radny1179
    ›    Andrzej Gałek - Radny1111
    ›    Andrzej Przyborek - Radny1290
    ›    Jerzy Sieczak - Radny1232
    ›    Grażyna Drabikowska1255
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy1157
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą1189
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy1575
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy1276
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik1139
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej1110
    ›    Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej1312
    ›    Irena Kopytowska - specjalista w Referacie Finansowym 959
    ›    Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie1205
    ›    Halina Dwornik p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie1159
    ›    Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół 1109
    ›    Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie1183
    ›    Edyta Sobczak - Dyrektor Publicznego Gimnazjum1063
    ›    Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie1492
    ›    Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych1125
    ›    Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska1077
    ›    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------872
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady1243
    ›    Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady1157
    ›    Danuta Oracz - Radny1083
    ›    Driusz Milczarski - Radny1128
    ›    Jarosław Rokicki - Radny1118
    ›    Adam Grzeszczak - Radny1070
    ›    Jarosław Lerka - Radny1084
    ›    Magdalena Stępień - Radny1096
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny1081
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny1059
    ›    Maria Pająk - Radny1006
    ›    Andrzej Gałek - Radny1012
    ›    Andrzej Przyborek - Radny1040
    ›    Jerzy Sieczak - Radny945
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą1034
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy1137
    ›    Tomasz Kucharski - Radny1234
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy3735
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy2086
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik Gminy1458
    ›    Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół1435
    ›    Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej1393
    ›    Irena Kopytowska - Specjalista w Referacie Finansowym1332
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej1141
    ›    Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie1335
    ›    Halina Dwornik p.o. Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie1162
    ›    Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie1181
    ›    Edyta Sobczak - Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych1410
    ›    Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie1214
    ›    Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych1207
    ›    Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska1620
    ›    Marcin Szymański - p.o. Kierownika Referatu Zamówień Publicznych 1504
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą1183
    ›    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1006
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady1466
    ›    Zygmun Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady1146
    ›    Danuta Oracz - Radny1179
    ›    Driusz Milczarski - Radny1196
    ›    Jarosław Rokicki - Radny1162
    ›    Adam Grzeszczak - Radny1186
    ›    Jarosław Lerka - Radny1173
    ›    Magdalena Stępień - Radny1452
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny1226
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny1124
    ›    Maria Pająk - Radny1236
    ›    Andrzej Gałek - Radny1180
    ›    Andrzej Przyborek - Radny1171
    ›    Tomasz Kucharski - Radny1294
    ›    Jerzy Sieczak - Radny1243
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy1084
    ›    Grażyna Drabikowska 1116
     Rok 20113053
     Rok 20123201
     Rok 20131912
     Rok 20142837
     Rok 20151441
     Rok 20162451
     Rok 20173029
      Rok 20181748
     Rok 20191913
     Rok 20201007
     Rok 2007302
   Informacje nieudostępnione4556
   Dziennik Ustaw2775
   Monitor Polski2626
   Dziennik Urzędowy Woj. Mazowieckiego2683
   Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych1382
   Redakcja Biuletynu4336
Łączna liczba odwiedzin:1528733