Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna1284
   Dane podstawowe193570
   Godziny urzędowania6411
   Struktura i organizacja10454
Organy
   Wójt Gminy9780
     Kompetencje2909
   Sekretarz4518
   Skarbnik6347
   Rada Gminy10020
     Przewodniczący Rady2916
   Transmisja Obrad Rady Gminy1145
   Komisje Rady6387
   Referaty Urzędu9046
   Samodzielne stanowiska8351
Prawo Lokalne
   Statut8199
   Regulamin5413
   Ogłoszenia50754
   Budżet6782
    ›    Zmiany w budżecie gminy na rok 20031352
     Rok 20031324
    ›    Uchwalenie budżetu gminy na rok 20031243
     Rok 20041227
    ›    Uchwalenie budżety gminy na rok 20041301
    ›    Zmiany w budżecie gminy na rok 20041129
     Rok 20051356
    ›    Uchwalenie budżetu gminy na rok 20051304
     Rok 20061684
     Rok 20071655
     Rok 20081499
     Rok 20091524
     Rok 20101503
     Rok 20111327
     Rok 20121112
     Rok 20131086
   Uchwały14480
     Kadencja 2018-20233995
     Kadencja 2014-20185838
     Kadencja 2010-20145661
     Rok 20102842
     Rok 20092833
     Rok 20082762
     Rok 20072830
     Rok 20063202
     Rok 20052361
     Rok 20042190
     Rok 20032536
     Rok 20021934
   Transmisje Obrad Rady Gminy 49
   Zarządzenia7796
     Rok 20043086
     Rok 20053331
     Rok 20062146
     Rok 20072698
     Rok 20081929
     Rok 20092629
     Rok 20102437
     Rok 20112365
     Rok 20122817
     Rok 20131482
     Rok 20141611
     Rok 20159200
     Rok 2016813
     Rok 2017680
     Rok 2018514
     Rok 2019358
     Rok 2020414
      Rok 2021331
   Plan Zagospodarowania, Studium, Regulaminy, Programy8248
   Podatki i opłaty lokalne5448
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2007 roku1397
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2008 roku1338
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2009 roku1275
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2010 roku1208
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2011 roku1179
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2012 roku1222
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2013 roku875
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2014 roku880
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2016 roku781
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2017 roku291
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2018 roku322
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2019 roku437
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2020 roku75
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2021 roku252
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2022 roku43
   Protokoły6022
     Kadencja 2010-20142002
   Obwieszczenia36428
   Informacje2618
   Decyzje17795
   Kontrola zarządcza2842
   Działalność regulowana2992
   Konsultacje społeczne21
Zamówienia Publiczne
   Przetargi5574
     Rok 20211447
     Rok 20209782
     Rok 201913349
     Rok 2017-2018271867
    ›    Rok 20034979
     Zamknięte10040
    ›    Rok 20046340
    ›    Rok 20055877
    ›    Rok 20067859
    ›    Rok 200713246
    ›    Rok 20084717
    ›    Rok 20094488
    ›    Rok 20105553
    ›    Rok 20114694
    ›    Rok 20124021
    ›    Rok 20131774
    ›    Rok 20141690
    ›    Rok 20151163
    ›    Rok 20161058
     Rozstrzygnięte10165
    ›    Rok 20063174
    ›    Rok 20075345
    ›    Rok 20085878
    ›    Rok 20094934
    ›    Rok 20106425
    ›    Rok 20114826
    ›    Rok 20124441
    ›    Rok 20132139
    ›    Rok 20141634
    ›    Rok 20151547
    ›    Rok 20161095
   Zapytania poza Ustawą PZP80430
     Rok 2021215
    ›    Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Głuszyna - Kłudno 153
    ›    Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej244
    ›    Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów227
    ›    Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2021 roku445
    ›    Obsługa bankowa budżetu Gminy Klwów i jednostek organizacyjnych116
     Rok 202044
    ›    Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2019 roku460
    ›    Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 500 tyś zł268
    ›    Dostawę ciągnika rolniczego na potrzeby Urzędu Gminy Klwów353
    ›    Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów 406
    ›    Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2020 roku371
     Rok 201926
    ›    Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego "Ja w internecie". 421
     Rok 2018 17
    ›    Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów 634
    ›    Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 mln zł449
    ›    Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 396 tyś. zł510
     Rok 201720
     Rok 201621953
     Rok 201514442
     Rok 201414407
   Plan zamówień publicznych 2169
Gospodarka nieruchomościami
   Aktualne58614
   Zamknięte 4217
     Rok 20081781
     Rok 200942260
     Rok 20101014
     Rok 20111352
     Rok 20121162
     Rok 20131346
     Rok 2014672
     Rok 2015840
     Rok 2016269
     Rok 2017442
Oferty inwestycyjne
   Aktualne23530
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony693
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC1534
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej957
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą896
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa971
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia955
    ›    Sporządzenie aktu zgonu804
     Dowody osobiste701
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy1102
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia, utraty, zmiany danych osobowych-adresowych lub utraty ważności.1205
     Meldunki595
    ›    Zameldowanie na pobyt stały770
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy939
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy927
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego814
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej496
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym475
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste407
    ›    Podział nieruchomości507
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości501
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania494
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania411
     Działalność gospodarcza615
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej873
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej736
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej804
     Zezwolenia i decyzje620
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży668
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży629
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego437
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku498
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego486
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych498
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych493
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej477
   Elektroniczna skrzynka podawcza3609
Nabór pracowników
   Ogłoszenia o naborze32409
     Aktualne15829
   Regulamin naboru3971
Wybory
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej1235
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019975
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 20191083
   Wybory Samorządowe 20182589
   Wybory do Sejmu i Senatu 20152331
   Referendum 20151756
   Wybory Prezydenta 20151999
   Wybory Samorządowe 20145006
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 20142165
Inne
   Program Integracji Społecznej 3461
     Usługi integracji społecznej - Wizyta Studyjna.1357
     Usługi integracji społecznej - Ferie zimowe dla dzieci z terenu Gminy Klwów 2096
     Usługi integracji społecznej - Wypoczynek letni dla dzieci z terenu Gminy Klwów 1749
   Jednostki organizacyjne6311
    ›    Statut1926
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie6532
    ›    Statut1566
     Gminna Biblioteka Publiczna w Klwowie2829
     Zespół Szkół Samorządowych w Klwowie4426
    ›    Statut1139
    ›    Statut537
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłudnie3929
   Księga Rejestrowa Instytucji Kultury922
   Gospodarka odpadami502
     Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi236
     Akty prawne182
     Harmonogram odbioru odpadów262
     Opłaty239
     Rejestr podmiotów odbierających odpady157
     Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne192
     Osiągnięte poziomy recyklingu174
     Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych178
     Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny163
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi216
     Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych162
   Jednostki pomocnicze8503
   Majątek Gminy6343
     Rejestr skarg i wniosków250
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw297
   Oświadczenia majątkowe17844
    ›    Mirosław Blus - Wójt2371
    ›    Stanisława Patrzyczna - Sekretarz1759
    ›    Teresa Idzik - Skarbnik1885
    ›    2. Ślusarczyk Maria - Z-ca Przewodniczącego Rady1585
    ›    3. Rokicki Mieczysław - Radny1561
    ›    4. Róg Waldemar- Radny1532
    ›    5. Kucharski Tomasz- Radny1575
    ›    1. Miros Sławomir - Przewodniczący Rady1821
    ›    6. Szambor Jacek- Radny1866
    ›    7. Kędziora Stanisław- Radny1493
    ›    8. Jędrzejczak Stanisław- Radny1476
    ›    9. Zalewski Tadeusz- Radny1511
    ›    10. Oracz Danuta- Radny1504
    ›    11. Gałek Andrzej- Radny1540
    ›    12. Pająk Mieczysław- Radny1396
    ›    13. Kopczyński Zygmunt- Radny1496
    ›    14. Pająk Leszek- Radny1538
    ›    1. Drabikowska Grażyna - p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie1558
    ›    Banach Zofia - Inspektor Referatu Finansowego1460
    ›    Kopytowska Irena - samodzielny referent1550
    ›    2. Grzegorz Makowski - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie1785
    ›    3. Stańczykowska Izabela - Dyrektor Publicznego Gimnazjum1662
    ›    4. Płosarek Ewa - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie1755
    ›    5. Bernadetta Myszkowska p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie1737
    ›    6. Piłat Barbara - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych1540
    ›    7. Łomża Krzysztof - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej1571
    ›    8. Więckowska Krystyna - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie1629
    ›    9. Pająk Stanisław - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych1486
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy2668
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy2097
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik1590
    ›    Barbara Sołkowicz1333
    ›    Teresa Idzik1606
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej1171
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady1428
    ›    Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady1198
    ›    Danuta Oracz - Radny1340
    ›    Driusz Milczarski - Radny1221
    ›    Jarosław Rokicki - Radny1248
    ›    Adam Grzeszczak - Radny1288
    ›    Jarosław Lerka - Radny1306
    ›    Magdalena Stępień - Radny1493
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny1251
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny1258
    ›    Maria Pająk - Radny1266
    ›    Andrzej Gałek - Radny1179
    ›    Andrzej Przyborek - Radny1366
    ›    Jerzy Sieczak - Radny1332
    ›    Grażyna Drabikowska1334
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy1239
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą1285
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy1662
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy1388
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik1221
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej1184
    ›    Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej1486
    ›    Irena Kopytowska - specjalista w Referacie Finansowym 1042
    ›    Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie1277
    ›    Halina Dwornik p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie1324
    ›    Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół 1190
    ›    Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie1274
    ›    Edyta Sobczak - Dyrektor Publicznego Gimnazjum1142
    ›    Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie1640
    ›    Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych1228
    ›    Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska1155
    ›    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------951
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady1351
    ›    Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady1242
    ›    Danuta Oracz - Radny1163
    ›    Driusz Milczarski - Radny1196
    ›    Jarosław Rokicki - Radny1190
    ›    Adam Grzeszczak - Radny1167
    ›    Jarosław Lerka - Radny1164
    ›    Magdalena Stępień - Radny1176
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny1165
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny1133
    ›    Maria Pająk - Radny1085
    ›    Andrzej Gałek - Radny1105
    ›    Andrzej Przyborek - Radny1112
    ›    Jerzy Sieczak - Radny1024
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą1119
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy1213
    ›    Tomasz Kucharski - Radny1333
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy4366
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy2182
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik Gminy1563
    ›    Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół1537
    ›    Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej1607
    ›    Irena Kopytowska - Specjalista w Referacie Finansowym1419
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej1214
    ›    Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie1412
    ›    Halina Dwornik p.o. Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie1239
    ›    Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie1279
    ›    Edyta Sobczak - Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych1524
    ›    Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie1304
    ›    Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych1299
    ›    Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska1789
    ›    Marcin Szymański - p.o. Kierownika Referatu Zamówień Publicznych 1646
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą1256
    ›    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1081
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady1539
    ›    Zygmun Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady1221
    ›    Danuta Oracz - Radny1258
    ›    Driusz Milczarski - Radny1270
    ›    Jarosław Rokicki - Radny1272
    ›    Adam Grzeszczak - Radny1266
    ›    Jarosław Lerka - Radny1251
    ›    Magdalena Stępień - Radny1575
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny1309
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny1197
    ›    Maria Pająk - Radny1332
    ›    Andrzej Gałek - Radny1252
    ›    Andrzej Przyborek - Radny1249
    ›    Tomasz Kucharski - Radny1372
    ›    Jerzy Sieczak - Radny1316
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy1152
    ›    Grażyna Drabikowska 1193
     Rok 20113182
     Rok 20123288
     Rok 20132024
     Rok 20143073
     Rok 20151525
     Rok 20162579
     Rok 20173172
      Rok 20181888
     Rok 20192074
     Rok 20202083
     Rok 2021994
     Rok 2007345
   Informacje nieudostępnione4703
   Dziennik Ustaw2922
   Monitor Polski2761
   Dziennik Urzędowy Woj. Mazowieckiego2882
   Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych1746
   Redakcja Biuletynu4477
Łączna liczba odwiedzin:1656778