Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna1053
   Dane podstawowe189013
   Godziny urzędowania6278
   Struktura i organizacja10142
Organy
   Wójt Gminy9502
     Kompetencje2869
   Sekretarz4364
   Skarbnik6229
   Rada Gminy9728
     Przewodniczący Rady2852
   Transmisja Obrad Rady Gminy914
   Komisje Rady6268
   Referaty Urzędu8793
   Samodzielne stanowiska8196
Prawo Lokalne
   Statut8038
   Regulamin5314
   Ogłoszenia49742
   Budżet6648
    ›    Zmiany w budżecie gminy na rok 20031305
     Rok 20031298
    ›    Uchwalenie budżetu gminy na rok 20031193
     Rok 20041201
    ›    Uchwalenie budżety gminy na rok 20041252
    ›    Zmiany w budżecie gminy na rok 20041087
     Rok 20051330
    ›    Uchwalenie budżetu gminy na rok 20051267
     Rok 20061656
     Rok 20071627
     Rok 20081472
     Rok 20091499
     Rok 20101477
     Rok 20111303
     Rok 20121089
     Rok 20131065
   Uchwały13731
     Kadencja 2018-20233069
     Kadencja 2014-20185663
     Kadencja 2010-20145535
     Rok 20102793
     Rok 20092790
     Rok 20082717
     Rok 20072799
     Rok 20063131
     Rok 20052322
     Rok 20042156
     Rok 20032432
     Rok 20021896
   Zarządzenia7627
     Rok 20043062
     Rok 20053300
     Rok 20062119
     Rok 20072672
     Rok 20081899
     Rok 20092594
     Rok 20102410
     Rok 20112326
     Rok 20122791
     Rok 20131455
     Rok 20141580
     Rok 20159174
     Rok 2016785
     Rok 2017632
     Rok 2018475
     Rok 2019334
     Rok 2020320
      Rok 2021106
   Studium, Regulaminy, Programy7752
   Podatki i opłaty lokalne5248
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2007 roku1370
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2008 roku1313
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2009 roku1250
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2010 roku1179
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2011 roku1149
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2012 roku1197
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2013 roku846
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2014 roku854
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2016 roku756
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2017 roku269
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2018 roku296
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2019 roku402
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2020 roku53
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2021 roku149
   Protokoły5876
     Kadencja 2010-20141980
   Obwieszczenia35939
   Informacje2496
   Decyzje17471
   Kontrola zarządcza2697
   Działalność regulowana2844
Zamówienia Publiczne
   Przetargi4437
     Rok 20207377
     Rok 201912504
     Rok 2017-2018258776
    ›    Rok 20034878
     Zamknięte9925
    ›    Rok 20046208
    ›    Rok 20055694
    ›    Rok 20067470
    ›    Rok 200712998
    ›    Rok 20084604
    ›    Rok 20094366
    ›    Rok 20105397
    ›    Rok 20114534
    ›    Rok 20123864
    ›    Rok 20131728
    ›    Rok 20141644
    ›    Rok 20151115
    ›    Rok 20161004
     Rozstrzygnięte9995
    ›    Rok 20063136
    ›    Rok 20075247
    ›    Rok 20085716
    ›    Rok 20094807
    ›    Rok 20106272
    ›    Rok 20114673
    ›    Rok 20124294
    ›    Rok 20132087
    ›    Rok 20141594
    ›    Rok 20151482
    ›    Rok 20161033
   Zapytania poza Ustawą PZP59389
     Obsługa bankowa budżetu Gminy Klwów i jednostek organizacyjnych76
     Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2021 roku350
     Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów186
     Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej189
     Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2020 roku333
     Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów 328
     Dostawę ciągnika rolniczego na potrzeby Urzędu Gminy Klwów297
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 500 tyś zł224
     Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2019 roku409
     Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego "Ja w internecie". 379
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 396 tyś. zł460
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 mln zł402
     Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów 576
     Rok 201621900
     Rok 201514373
     Rok 201414279
   Plan zamówień publicznych 1981
Gospodarka nieruchomościami
   Aktualne57267
   Zamknięte 4093
     Rok 20081753
     Rok 200942159
     Rok 2010985
     Rok 20111323
     Rok 20121134
     Rok 20131317
     Rok 2014643
     Rok 2015793
     Rok 2016239
     Rok 2017396
Oferty inwestycyjne
   Aktualne23382
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony670
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC1454
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej920
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą861
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa933
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia917
    ›    Sporządzenie aktu zgonu767
     Dowody osobiste664
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy1064
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia, utraty, zmiany danych osobowych-adresowych lub utraty ważności.1164
     Meldunki572
    ›    Zameldowanie na pobyt stały733
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy889
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy893
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego778
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej459
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym437
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste375
    ›    Podział nieruchomości466
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości463
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania455
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania374
     Działalność gospodarcza592
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej838
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej702
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej772
     Zezwolenia i decyzje594
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży634
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży593
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego397
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku453
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego442
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych457
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych455
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej438
   Elektroniczna skrzynka podawcza3474
Nabór pracowników
   Ogłoszenia o naborze31492
     Aktualne15440
   Regulamin naboru3873
Wybory
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej1079
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019895
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 20191004
   Wybory Samorządowe 20182518
   Wybory do Sejmu i Senatu 20152240
   Referendum 20151658
   Wybory Prezydenta 20151909
   Wybory Samorządowe 20144905
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 20142073
Inne
   Program Integracji Społecznej 3382
     Usługi integracji społecznej - Wizyta Studyjna.1312
     Usługi integracji społecznej - Ferie zimowe dla dzieci z terenu Gminy Klwów 2060
     Usługi integracji społecznej - Wypoczynek letni dla dzieci z terenu Gminy Klwów 1715
   Jednostki organizacyjne6199
    ›    Statut1885
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie6314
    ›    Statut1509
     Gminna Biblioteka Publiczna w Klwowie2773
     Zespół Szkół Samorządowych w Klwowie4332
    ›    Statut1099
    ›    Statut503
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłudnie3680
   Księga Rejestrowa Instytucji Kultury836
   Gospodarka odpadami328
     Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi161
     Akty prawne130
     Harmonogram odbioru odpadów199
     Opłaty163
     Rejestr podmiotów odbierających odpady118
     Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne141
     Osiągnięte poziomy recyklingu135
     Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych125
     Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny128
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi128
     Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych124
   Jednostki pomocnicze8270
   Majątek Gminy6209
     Rejestr skarg i wniosków228
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw271
   Oświadczenia majątkowe17052
    ›    Mirosław Blus - Wójt2318
    ›    Stanisława Patrzyczna - Sekretarz1711
    ›    Teresa Idzik - Skarbnik1840
    ›    2. Ślusarczyk Maria - Z-ca Przewodniczącego Rady1543
    ›    3. Rokicki Mieczysław - Radny1522
    ›    4. Róg Waldemar- Radny1497
    ›    5. Kucharski Tomasz- Radny1531
    ›    1. Miros Sławomir - Przewodniczący Rady1773
    ›    6. Szambor Jacek- Radny1804
    ›    7. Kędziora Stanisław- Radny1456
    ›    8. Jędrzejczak Stanisław- Radny1428
    ›    9. Zalewski Tadeusz- Radny1471
    ›    10. Oracz Danuta- Radny1464
    ›    11. Gałek Andrzej- Radny1504
    ›    12. Pająk Mieczysław- Radny1355
    ›    13. Kopczyński Zygmunt- Radny1455
    ›    14. Pająk Leszek- Radny1498
    ›    1. Drabikowska Grażyna - p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie1509
    ›    Banach Zofia - Inspektor Referatu Finansowego1422
    ›    Kopytowska Irena - samodzielny referent1497
    ›    2. Grzegorz Makowski - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie1719
    ›    3. Stańczykowska Izabela - Dyrektor Publicznego Gimnazjum1613
    ›    4. Płosarek Ewa - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie1712
    ›    5. Bernadetta Myszkowska p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie1695
    ›    6. Piłat Barbara - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych1496
    ›    7. Łomża Krzysztof - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej1520
    ›    8. Więckowska Krystyna - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie1584
    ›    9. Pająk Stanisław - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych1449
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy2571
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy2032
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik1550
    ›    Barbara Sołkowicz1262
    ›    Teresa Idzik1568
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej1121
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady1362
    ›    Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady1155
    ›    Danuta Oracz - Radny1298
    ›    Driusz Milczarski - Radny1179
    ›    Jarosław Rokicki - Radny1201
    ›    Adam Grzeszczak - Radny1253
    ›    Jarosław Lerka - Radny1262
    ›    Magdalena Stępień - Radny1456
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny1209
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny1215
    ›    Maria Pająk - Radny1224
    ›    Andrzej Gałek - Radny1146
    ›    Andrzej Przyborek - Radny1332
    ›    Jerzy Sieczak - Radny1283
    ›    Grażyna Drabikowska1296
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy1199
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą1236
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy1618
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy1312
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik1174
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej1147
    ›    Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej1393
    ›    Irena Kopytowska - specjalista w Referacie Finansowym 994
    ›    Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie1240
    ›    Halina Dwornik p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie1238
    ›    Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół 1148
    ›    Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie1219
    ›    Edyta Sobczak - Dyrektor Publicznego Gimnazjum1098
    ›    Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie1561
    ›    Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych1175
    ›    Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska1109
    ›    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------906
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady1292
    ›    Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady1196
    ›    Danuta Oracz - Radny1119
    ›    Driusz Milczarski - Radny1158
    ›    Jarosław Rokicki - Radny1154
    ›    Adam Grzeszczak - Radny1123
    ›    Jarosław Lerka - Radny1120
    ›    Magdalena Stępień - Radny1133
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny1115
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny1094
    ›    Maria Pająk - Radny1040
    ›    Andrzej Gałek - Radny1047
    ›    Andrzej Przyborek - Radny1072
    ›    Jerzy Sieczak - Radny978
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą1074
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy1172
    ›    Tomasz Kucharski - Radny1285
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy3972
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy2127
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik Gminy1498
    ›    Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół1477
    ›    Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej1433
    ›    Irena Kopytowska - Specjalista w Referacie Finansowym1369
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej1173
    ›    Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie1364
    ›    Halina Dwornik p.o. Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie1192
    ›    Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie1214
    ›    Edyta Sobczak - Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych1459
    ›    Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie1257
    ›    Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych1245
    ›    Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska1692
    ›    Marcin Szymański - p.o. Kierownika Referatu Zamówień Publicznych 1566
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą1212
    ›    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1037
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady1494
    ›    Zygmun Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady1171
    ›    Danuta Oracz - Radny1211
    ›    Driusz Milczarski - Radny1225
    ›    Jarosław Rokicki - Radny1212
    ›    Adam Grzeszczak - Radny1222
    ›    Jarosław Lerka - Radny1205
    ›    Magdalena Stępień - Radny1528
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny1262
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny1156
    ›    Maria Pająk - Radny1267
    ›    Andrzej Gałek - Radny1209
    ›    Andrzej Przyborek - Radny1201
    ›    Tomasz Kucharski - Radny1328
    ›    Jerzy Sieczak - Radny1272
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy1117
    ›    Grażyna Drabikowska 1143
     Rok 20113118
     Rok 20123248
     Rok 20131990
     Rok 20142897
     Rok 20151480
     Rok 20162518
     Rok 20173108
      Rok 20181824
     Rok 20191997
     Rok 20201736
     Rok 2021146
     Rok 2007324
   Informacje nieudostępnione4619
   Dziennik Ustaw2817
   Monitor Polski2687
   Dziennik Urzędowy Woj. Mazowieckiego2751
   Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych1539
   Redakcja Biuletynu4395
Łączna liczba odwiedzin:1579367