Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna932
   Dane podstawowe188057
   Godziny urzędowania6251
   Struktura i organizacja10087
Organy
   Wójt Gminy9452
     Kompetencje2851
   Sekretarz4329
   Skarbnik6203
   Rada Gminy9672
     Przewodniczący Rady2835
   Transmisja Obrad Rady Gminy861
   Komisje Rady6245
   Referaty Urzędu8740
   Samodzielne stanowiska8163
Prawo Lokalne
   Statut8007
   Regulamin5291
   Ogłoszenia49406
   Budżet6616
    ›    Zmiany w budżecie gminy na rok 20031294
     Rok 20031291
    ›    Uchwalenie budżetu gminy na rok 20031182
     Rok 20041192
    ›    Uchwalenie budżety gminy na rok 20041235
    ›    Zmiany w budżecie gminy na rok 20041071
     Rok 20051319
    ›    Uchwalenie budżetu gminy na rok 20051251
     Rok 20061646
     Rok 20071618
     Rok 20081461
     Rok 20091490
     Rok 20101467
     Rok 20111290
     Rok 20121079
     Rok 20131053
   Uchwały13613
     Kadencja 2018-20232902
     Kadencja 2014-20185624
     Kadencja 2010-20145512
     Rok 20102783
     Rok 20092779
     Rok 20082704
     Rok 20072789
     Rok 20063108
     Rok 20052310
     Rok 20042145
     Rok 20032421
     Rok 20021884
   Zarządzenia7586
     Rok 20043050
     Rok 20053291
     Rok 20062109
     Rok 20072666
     Rok 20081887
     Rok 20092582
     Rok 20102401
     Rok 20112319
     Rok 20122781
     Rok 20131434
     Rok 20141569
     Rok 20159162
     Rok 2016773
     Rok 2017611
     Rok 2018465
     Rok 2019321
     Rok 2020303
      Rok 202163
   Studium, Regulaminy, Programy7608
   Podatki i opłaty lokalne5201
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2007 roku1358
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2008 roku1303
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2009 roku1241
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2010 roku1169
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2011 roku1139
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2012 roku1187
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2013 roku832
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2014 roku845
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2016 roku748
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2017 roku260
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2018 roku276
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2019 roku381
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2020 roku45
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2021 roku108
   Protokoły5846
     Kadencja 2010-20141971
   Obwieszczenia35793
   Informacje2469
   Decyzje17349
   Kontrola zarządcza2656
   Działalność regulowana2803
Zamówienia Publiczne
   Przetargi4291
     Rok 20206900
     Rok 201912286
     Rok 2017-2018256673
    ›    Rok 20034853
     Zamknięte9900
    ›    Rok 20046176
    ›    Rok 20055627
    ›    Rok 20067394
    ›    Rok 200712911
    ›    Rok 20084568
    ›    Rok 20094323
    ›    Rok 20105344
    ›    Rok 20114484
    ›    Rok 20123806
    ›    Rok 20131712
    ›    Rok 20141629
    ›    Rok 20151100
    ›    Rok 2016990
     Rozstrzygnięte9957
    ›    Rok 20063117
    ›    Rok 20075219
    ›    Rok 20085659
    ›    Rok 20094764
    ›    Rok 20106218
    ›    Rok 20114617
    ›    Rok 20124240
    ›    Rok 20132067
    ›    Rok 20141574
    ›    Rok 20151463
    ›    Rok 20161015
   Zapytania poza Ustawą PZP56391
     Obsługa bankowa budżetu Gminy Klwów i jednostek organizacyjnych69
     Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2021 roku329
     Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów177
     Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej179
     Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2020 roku319
     Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów 309
     Dostawę ciągnika rolniczego na potrzeby Urzędu Gminy Klwów287
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 500 tyś zł217
     Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2019 roku396
     Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego "Ja w internecie". 369
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 396 tyś. zł448
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 mln zł394
     Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów 565
     Rok 201621891
     Rok 201514356
     Rok 201414242
   Plan zamówień publicznych 1942
Gospodarka nieruchomościami
   Aktualne57072
   Zamknięte 4073
     Rok 20081744
     Rok 200942131
     Rok 2010977
     Rok 20111311
     Rok 20121127
     Rok 20131308
     Rok 2014633
     Rok 2015783
     Rok 2016231
     Rok 2017382
Oferty inwestycyjne
   Aktualne23353
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony661
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC1414
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej908
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą851
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa923
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia908
    ›    Sporządzenie aktu zgonu757
     Dowody osobiste649
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy1044
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia, utraty, zmiany danych osobowych-adresowych lub utraty ważności.1154
     Meldunki565
    ›    Zameldowanie na pobyt stały720
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy876
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy885
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego767
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej450
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym426
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste361
    ›    Podział nieruchomości457
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości451
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania443
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania364
     Działalność gospodarcza584
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej827
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej689
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej761
     Zezwolenia i decyzje585
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży622
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży579
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego389
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku446
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego430
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych448
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych443
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej428
   Elektroniczna skrzynka podawcza3450
Nabór pracowników
   Ogłoszenia o naborze31321
     Aktualne15334
   Regulamin naboru3851
Wybory
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej1042
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019870
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019984
   Wybory Samorządowe 20182503
   Wybory do Sejmu i Senatu 20152223
   Referendum 20151636
   Wybory Prezydenta 20151888
   Wybory Samorządowe 20144878
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 20142054
Inne
   Program Integracji Społecznej 3363
     Usługi integracji społecznej - Wizyta Studyjna.1303
     Usługi integracji społecznej - Ferie zimowe dla dzieci z terenu Gminy Klwów 2049
     Usługi integracji społecznej - Wypoczynek letni dla dzieci z terenu Gminy Klwów 1704
   Jednostki organizacyjne6152
    ›    Statut1869
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie6261
    ›    Statut1496
     Gminna Biblioteka Publiczna w Klwowie2747
     Zespół Szkół Samorządowych w Klwowie4294
    ›    Statut1083
    ›    Statut496
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłudnie3636
   Księga Rejestrowa Instytucji Kultury812
   Gospodarka odpadami303
     Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi150
     Akty prawne124
     Harmonogram odbioru odpadów192
     Opłaty156
     Rejestr podmiotów odbierających odpady106
     Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne129
     Osiągnięte poziomy recyklingu122
     Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych117
     Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny117
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi118
     Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych116
   Jednostki pomocnicze8193
   Majątek Gminy6177
     Rejestr skarg i wniosków221
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw264
   Oświadczenia majątkowe16797
    ›    Mirosław Blus - Wójt2308
    ›    Stanisława Patrzyczna - Sekretarz1696
    ›    Teresa Idzik - Skarbnik1828
    ›    2. Ślusarczyk Maria - Z-ca Przewodniczącego Rady1527
    ›    3. Rokicki Mieczysław - Radny1510
    ›    4. Róg Waldemar- Radny1480
    ›    5. Kucharski Tomasz- Radny1519
    ›    1. Miros Sławomir - Przewodniczący Rady1756
    ›    6. Szambor Jacek- Radny1779
    ›    7. Kędziora Stanisław- Radny1441
    ›    8. Jędrzejczak Stanisław- Radny1412
    ›    9. Zalewski Tadeusz- Radny1458
    ›    10. Oracz Danuta- Radny1454
    ›    11. Gałek Andrzej- Radny1492
    ›    12. Pająk Mieczysław- Radny1344
    ›    13. Kopczyński Zygmunt- Radny1439
    ›    14. Pająk Leszek- Radny1485
    ›    1. Drabikowska Grażyna - p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie1494
    ›    Banach Zofia - Inspektor Referatu Finansowego1409
    ›    Kopytowska Irena - samodzielny referent1483
    ›    2. Grzegorz Makowski - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie1697
    ›    3. Stańczykowska Izabela - Dyrektor Publicznego Gimnazjum1591
    ›    4. Płosarek Ewa - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie1697
    ›    5. Bernadetta Myszkowska p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie1684
    ›    6. Piłat Barbara - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych1486
    ›    7. Łomża Krzysztof - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej1500
    ›    8. Więckowska Krystyna - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie1569
    ›    9. Pająk Stanisław - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych1434
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy2541
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy2002
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik1539
    ›    Barbara Sołkowicz1241
    ›    Teresa Idzik1557
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej1103
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady1337
    ›    Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady1144
    ›    Danuta Oracz - Radny1285
    ›    Driusz Milczarski - Radny1165
    ›    Jarosław Rokicki - Radny1188
    ›    Adam Grzeszczak - Radny1234
    ›    Jarosław Lerka - Radny1248
    ›    Magdalena Stępień - Radny1430
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny1197
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny1201
    ›    Maria Pająk - Radny1210
    ›    Andrzej Gałek - Radny1134
    ›    Andrzej Przyborek - Radny1317
    ›    Jerzy Sieczak - Radny1261
    ›    Grażyna Drabikowska1283
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy1184
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą1223
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy1603
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy1305
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik1165
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej1130
    ›    Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej1364
    ›    Irena Kopytowska - specjalista w Referacie Finansowym 981
    ›    Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie1230
    ›    Halina Dwornik p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie1213
    ›    Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół 1138
    ›    Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie1208
    ›    Edyta Sobczak - Dyrektor Publicznego Gimnazjum1087
    ›    Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie1540
    ›    Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych1158
    ›    Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska1098
    ›    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------895
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady1277
    ›    Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady1177
    ›    Danuta Oracz - Radny1108
    ›    Driusz Milczarski - Radny1147
    ›    Jarosław Rokicki - Radny1139
    ›    Adam Grzeszczak - Radny1101
    ›    Jarosław Lerka - Radny1108
    ›    Magdalena Stępień - Radny1120
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny1104
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny1084
    ›    Maria Pająk - Radny1031
    ›    Andrzej Gałek - Radny1031
    ›    Andrzej Przyborek - Radny1060
    ›    Jerzy Sieczak - Radny965
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą1058
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy1160
    ›    Tomasz Kucharski - Radny1269
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy3920
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy2114
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik Gminy1483
    ›    Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół1464
    ›    Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej1417
    ›    Irena Kopytowska - Specjalista w Referacie Finansowym1355
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej1159
    ›    Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie1353
    ›    Halina Dwornik p.o. Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie1182
    ›    Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie1201
    ›    Edyta Sobczak - Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych1439
    ›    Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie1241
    ›    Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych1230
    ›    Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska1670
    ›    Marcin Szymański - p.o. Kierownika Referatu Zamówień Publicznych 1542
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą1201
    ›    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1028
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady1484
    ›    Zygmun Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady1161
    ›    Danuta Oracz - Radny1198
    ›    Driusz Milczarski - Radny1215
    ›    Jarosław Rokicki - Radny1195
    ›    Adam Grzeszczak - Radny1209
    ›    Jarosław Lerka - Radny1193
    ›    Magdalena Stępień - Radny1504
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny1250
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny1146
    ›    Maria Pająk - Radny1256
    ›    Andrzej Gałek - Radny1198
    ›    Andrzej Przyborek - Radny1190
    ›    Tomasz Kucharski - Radny1318
    ›    Jerzy Sieczak - Radny1262
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy1102
    ›    Grażyna Drabikowska 1131
     Rok 20113104
     Rok 20123238
     Rok 20131979
     Rok 20142873
     Rok 20151471
     Rok 20162503
     Rok 20173087
      Rok 20181802
     Rok 20191965
     Rok 20201576
     Rok 2007314
   Informacje nieudostępnione4602
   Dziennik Ustaw2799
   Monitor Polski2663
   Dziennik Urzędowy Woj. Mazowieckiego2726
   Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych1484
   Redakcja Biuletynu4379
Łączna liczba odwiedzin:1563946