Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna713
   Dane podstawowe183107
   Godziny urzędowania6106
   Struktura i organizacja9797
Organy
   Wójt Gminy9257
     Kompetencje2802
   Sekretarz4208
   Skarbnik6074
   Rada Gminy9358
     Przewodniczący Rady2779
   Transmisja Obrad Rady Gminy696
   Komisje Rady6157
   Referaty Urzędu8533
   Samodzielne stanowiska8005
Prawo Lokalne
   Statut7833
   Regulamin5207
   Ogłoszenia47278
   Budżet6453
    ›    Zmiany w budżecie gminy na rok 20031236
     Rok 20031258
    ›    Uchwalenie budżetu gminy na rok 20031119
     Rok 20041166
    ›    Uchwalenie budżety gminy na rok 20041181
    ›    Zmiany w budżecie gminy na rok 20041007
     Rok 20051284
    ›    Uchwalenie budżetu gminy na rok 20051198
     Rok 20061612
     Rok 20071581
     Rok 20081417
     Rok 20091452
     Rok 20101432
     Rok 20111253
     Rok 20121048
     Rok 20131020
   Uchwały13028
     Kadencja 2018-20232092
     Kadencja 2014-20185371
     Kadencja 2010-20145414
     Rok 20102701
     Rok 20092729
     Rok 20082647
     Rok 20072732
     Rok 20063020
     Rok 20052255
     Rok 20042080
     Rok 20032378
     Rok 20021841
   Zarządzenia7371
     Rok 20043009
     Rok 20053249
     Rok 20062065
     Rok 20072616
     Rok 20081832
     Rok 20092522
     Rok 20102354
     Rok 20112253
     Rok 20122723
     Rok 20131362
     Rok 20141468
     Rok 20158212
     Rok 2016695
     Rok 2017502
     Rok 2018371
     Rok 2019206
     Rok 2020178
   Studium, Regulaminy, Programy7135
   Podatki i opłaty lokalne4978
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2007 roku1320
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2008 roku1271
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2009 roku1205
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2010 roku1132
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2011 roku1097
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2012 roku1157
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2013 roku772
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2014 roku807
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2016 roku714
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2017 roku226
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2018 roku230
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2019 roku275
   Protokoły5730
     Kadencja 2010-20141924
   Obwieszczenia34363
   Informacje2351
   Decyzje16879
   Odpady 3640
   Kontrola zarządcza2454
   Działalność regulowana2688
Zamówienia Publiczne
   Przetargi2874
     Rok 20202821
     Rok 201911097
     Rok 2017-2018250566
    ›    Rok 20034747
     Zamknięte9757
    ›    Rok 20046023
    ›    Rok 20055382
    ›    Rok 20067118
    ›    Rok 200712625
    ›    Rok 20084429
    ›    Rok 20094170
    ›    Rok 20105152
    ›    Rok 20114279
    ›    Rok 20123612
    ›    Rok 20131647
    ›    Rok 20141577
    ›    Rok 20151041
    ›    Rok 2016932
     Rozstrzygnięte9734
    ›    Rok 20063061
    ›    Rok 20075100
    ›    Rok 20085437
    ›    Rok 20094608
    ›    Rok 20106017
    ›    Rok 20114420
    ›    Rok 20124034
    ›    Rok 20132009
    ›    Rok 20141526
    ›    Rok 20151389
    ›    Rok 2016958
   Zapytania poza Ustawą PZP47800
     Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów122
     Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej141
     Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2020 roku209
     Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów 234
     Dostawę ciągnika rolniczego na potrzeby Urzędu Gminy Klwów249
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 500 tyś zł183
     Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2019 roku331
     Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego "Ja w internecie". 332
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 396 tyś. zł401
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 mln zł349
     Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów 511
     Rok 201621818
     Rok 201514280
     Rok 201414085
   Plan zamówień publicznych 1694
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
   Aktualne55647
   Zamknięte 3929
     Rok 20081708
     Rok 200941858
     Rok 2010937
     Rok 20111270
     Rok 20121089
     Rok 20131262
     Rok 2014599
     Rok 2015721
     Rok 2016186
     Rok 2017310
Oferty inwestycyjne
   Aktualne22356
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony631
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC1336
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej865
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą817
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa886
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia867
    ›    Sporządzenie aktu zgonu720
     Dowody osobiste619
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy994
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia, utraty, zmiany danych osobowych-adresowych lub utraty ważności.1118
     Meldunki540
    ›    Zameldowanie na pobyt stały680
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy829
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy848
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego727
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej413
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym391
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste328
    ›    Podział nieruchomości422
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości410
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania408
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania326
     Działalność gospodarcza564
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej792
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej656
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej724
     Zezwolenia i decyzje564
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży585
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży530
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego355
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku409
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego393
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych409
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych400
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej386
   Elektroniczna skrzynka podawcza3363
Nabór pracowników
   Ogłoszenia o naborze30503
     Aktualne14873
   Regulamin naboru3779
Wybory
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej829
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019784
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019866
   Wybory Samorządowe 20182418
   Wybory do Sejmu i Senatu 20152101
   Referendum 20151539
   Wybory Prezydenta 20151796
   Wybory Samorządowe 20144767
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 20141961
Inne
   Program Integracji Społecznej 3272
     Usługi integracji społecznej - Wizyta Studyjna.1269
     Usługi integracji społecznej - Ferie zimowe dla dzieci z terenu Gminy Klwów 2006
     Usługi integracji społecznej - Wypoczynek letni dla dzieci z terenu Gminy Klwów 1665
   Jednostki organizacyjne6006
     Zespół Obsługi Szkół Samorządowych2913
    ›    Statut1813
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie6038
    ›    Statut1411
     Gminna Biblioteka Publiczna w Klwowie2656
     Zespół Szkół Samorządowych w Klwowie4147
    ›    Statut1028
    ›    Statut462
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłudnie3366
   Księga Rejestrowa Instytucji Kultury703
   Gospodarka odpadami192
     Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi109
     Akty prawne82
     Harmonogram odbioru odpadów126
     Opłaty98
     Rejestr podmiotów odbierających odpady79
     Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne90
     Osiągnięte poziomy recyklingu86
     Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych83
     Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny84
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi82
     Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych77
   Jednostki pomocnicze7880
   Majątek Gminy6039
     Rejestr skarg i wniosków204
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw246
   Oświadczenia majątkowe16176
    ›    Mirosław Blus - Wójt2248
    ›    Stanisława Patrzyczna - Sekretarz1644
    ›    Teresa Idzik - Skarbnik1732
    ›    2. Ślusarczyk Maria - Z-ca Przewodniczącego Rady1479
    ›    3. Rokicki Mieczysław - Radny1471
    ›    4. Róg Waldemar- Radny1442
    ›    5. Kucharski Tomasz- Radny1479
    ›    1. Miros Sławomir - Przewodniczący Rady1709
    ›    6. Szambor Jacek- Radny1696
    ›    7. Kędziora Stanisław- Radny1399
    ›    8. Jędrzejczak Stanisław- Radny1369
    ›    9. Zalewski Tadeusz- Radny1425
    ›    10. Oracz Danuta- Radny1417
    ›    11. Gałek Andrzej- Radny1440
    ›    12. Pająk Mieczysław- Radny1297
    ›    13. Kopczyński Zygmunt- Radny1401
    ›    14. Pająk Leszek- Radny1443
    ›    1. Drabikowska Grażyna - p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie1451
    ›    Banach Zofia - Inspektor Referatu Finansowego1368
    ›    Kopytowska Irena - samodzielny referent1439
    ›    2. Grzegorz Makowski - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie1597
    ›    3. Stańczykowska Izabela - Dyrektor Publicznego Gimnazjum1545
    ›    4. Płosarek Ewa - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie1642
    ›    5. Bernadetta Myszkowska p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie1640
    ›    6. Piłat Barbara - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych1441
    ›    7. Łomża Krzysztof - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej1437
    ›    8. Więckowska Krystyna - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie1527
    ›    9. Pająk Stanisław - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych1391
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy2444
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy1916
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik1493
    ›    Barbara Sołkowicz1186
    ›    Teresa Idzik1506
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej1063
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady1277
    ›    Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady1099
    ›    Danuta Oracz - Radny1222
    ›    Driusz Milczarski - Radny1120
    ›    Jarosław Rokicki - Radny1131
    ›    Adam Grzeszczak - Radny1196
    ›    Jarosław Lerka - Radny1202
    ›    Magdalena Stępień - Radny1310
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny1157
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny1159
    ›    Maria Pająk - Radny1158
    ›    Andrzej Gałek - Radny1095
    ›    Andrzej Przyborek - Radny1271
    ›    Jerzy Sieczak - Radny1211
    ›    Grażyna Drabikowska1238
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy1140
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą1166
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy1545
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy1260
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik1122
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej1097
    ›    Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej1274
    ›    Irena Kopytowska - specjalista w Referacie Finansowym 943
    ›    Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie1186
    ›    Halina Dwornik p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie1112
    ›    Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół 1096
    ›    Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie1168
    ›    Edyta Sobczak - Dyrektor Publicznego Gimnazjum1049
    ›    Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie1448
    ›    Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych1107
    ›    Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska1061
    ›    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------855
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady1222
    ›    Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady1139
    ›    Danuta Oracz - Radny1064
    ›    Driusz Milczarski - Radny1110
    ›    Jarosław Rokicki - Radny1104
    ›    Adam Grzeszczak - Radny1052
    ›    Jarosław Lerka - Radny1071
    ›    Magdalena Stępień - Radny1082
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny1065
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny1043
    ›    Maria Pająk - Radny993
    ›    Andrzej Gałek - Radny1000
    ›    Andrzej Przyborek - Radny1027
    ›    Jerzy Sieczak - Radny928
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą1013
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy1116
    ›    Tomasz Kucharski - Radny1199
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy3617
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy2068
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik Gminy1433
    ›    Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół1408
    ›    Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej1366
    ›    Irena Kopytowska - Specjalista w Referacie Finansowym1314
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej1127
    ›    Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie1309
    ›    Halina Dwornik p.o. Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie1142
    ›    Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie1154
    ›    Edyta Sobczak - Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych1383
    ›    Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie1196
    ›    Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych1190
    ›    Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska1595
    ›    Marcin Szymański - p.o. Kierownika Referatu Zamówień Publicznych 1469
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą1161
    ›    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------983
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady1443
    ›    Zygmun Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady1124
    ›    Danuta Oracz - Radny1162
    ›    Driusz Milczarski - Radny1179
    ›    Jarosław Rokicki - Radny1138
    ›    Adam Grzeszczak - Radny1172
    ›    Jarosław Lerka - Radny1152
    ›    Magdalena Stępień - Radny1407
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny1204
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny1105
    ›    Maria Pająk - Radny1219
    ›    Andrzej Gałek - Radny1163
    ›    Andrzej Przyborek - Radny1150
    ›    Tomasz Kucharski - Radny1273
    ›    Jerzy Sieczak - Radny1219
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy1063
    ›    Grażyna Drabikowska 1092
     Rok 20113003
     Rok 20123151
     Rok 20131884
     Rok 20142803
     Rok 20151417
     Rok 20162402
     Rok 20173000
      Rok 20181672
     Rok 20191841
     Rok 2020612
     Rok 2007293
   Informacje nieudostępnione4512
   Dziennik Ustaw2742
   Monitor Polski2586
   Dziennik Urzędowy Woj. Mazowieckiego2645
   Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych1251
   Redakcja Biuletynu4308
Łączna liczba odwiedzin:1506195