Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna1160
   Dane podstawowe190854
   Godziny urzędowania6333
   Struktura i organizacja10286
Organy
   Wójt Gminy9625
     Kompetencje2883
   Sekretarz4441
   Skarbnik6276
   Rada Gminy9828
     Przewodniczący Rady2872
   Transmisja Obrad Rady Gminy1002
   Komisje Rady6307
   Referaty Urzędu8896
   Samodzielne stanowiska8269
Prawo Lokalne
   Statut8097
   Regulamin5348
   Ogłoszenia50203
   Budżet6693
    ›    Zmiany w budżecie gminy na rok 20031328
     Rok 20031311
    ›    Uchwalenie budżetu gminy na rok 20031222
     Rok 20041213
    ›    Uchwalenie budżety gminy na rok 20041277
    ›    Zmiany w budżecie gminy na rok 20041107
     Rok 20051341
    ›    Uchwalenie budżetu gminy na rok 20051282
     Rok 20061669
     Rok 20071642
     Rok 20081487
     Rok 20091511
     Rok 20101489
     Rok 20111314
     Rok 20121101
     Rok 20131074
   Uchwały13969
     Kadencja 2018-20233399
     Kadencja 2014-20185764
     Kadencja 2010-20145580
     Rok 20102817
     Rok 20092811
     Rok 20082737
     Rok 20072814
     Rok 20063158
     Rok 20052339
     Rok 20042172
     Rok 20032477
     Rok 20021909
   Zarządzenia7688
     Rok 20043073
     Rok 20053312
     Rok 20062133
     Rok 20072684
     Rok 20081915
     Rok 20092609
     Rok 20102423
     Rok 20112347
     Rok 20122803
     Rok 20131466
     Rok 20141595
     Rok 20159186
     Rok 2016796
     Rok 2017652
     Rok 2018497
     Rok 2019346
     Rok 2020339
      Rok 2021162
   Studium, Regulaminy, Programy7928
   Podatki i opłaty lokalne5300
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2007 roku1384
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2008 roku1326
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2009 roku1263
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2010 roku1196
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2011 roku1164
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2012 roku1209
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2013 roku861
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2014 roku868
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2016 roku769
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2017 roku281
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2018 roku307
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2019 roku419
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2020 roku63
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2021 roku186
   Protokoły5933
     Kadencja 2010-20141990
   Obwieszczenia36145
   Informacje2547
   Decyzje17632
   Kontrola zarządcza2751
   Działalność regulowana2903
Zamówienia Publiczne
   Przetargi4887
     Rok 2021447
     Rok 20208451
     Rok 201912887
     Rok 2017-2018262282
    ›    Rok 20034932
     Zamknięte9963
    ›    Rok 20046271
    ›    Rok 20055793
    ›    Rok 20067594
    ›    Rok 200713126
    ›    Rok 20084664
    ›    Rok 20094425
    ›    Rok 20105479
    ›    Rok 20114618
    ›    Rok 20123943
    ›    Rok 20131750
    ›    Rok 20141669
    ›    Rok 20151137
    ›    Rok 20161033
     Rozstrzygnięte10056
    ›    Rok 20063153
    ›    Rok 20075295
    ›    Rok 20085809
    ›    Rok 20094872
    ›    Rok 20106345
    ›    Rok 20114754
    ›    Rok 20124369
    ›    Rok 20132108
    ›    Rok 20141609
    ›    Rok 20151506
    ›    Rok 20161067
   Zapytania poza Ustawą PZP65640
     Obsługa bankowa budżetu Gminy Klwów i jednostek organizacyjnych84
     Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2021 roku379
     Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów200
     Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej210
     Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2020 roku345
     Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów 355
     Dostawę ciągnika rolniczego na potrzeby Urzędu Gminy Klwów322
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 500 tyś zł238
     Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2019 roku425
     Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego "Ja w internecie". 392
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 396 tyś. zł477
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 mln zł419
     Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów 600
     Rok 201621916
     Rok 201514393
     Rok 201414332
   Plan zamówień publicznych 2051
Gospodarka nieruchomościami
   Aktualne57668
   Zamknięte 4137
     Rok 20081765
     Rok 200942202
     Rok 20101000
     Rok 20111336
     Rok 20121147
     Rok 20131330
     Rok 2014656
     Rok 2015812
     Rok 2016255
     Rok 2017419
Oferty inwestycyjne
   Aktualne23439
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony681
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC1491
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej936
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą877
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa952
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia933
    ›    Sporządzenie aktu zgonu783
     Dowody osobiste682
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy1080
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia, utraty, zmiany danych osobowych-adresowych lub utraty ważności.1185
     Meldunki581
    ›    Zameldowanie na pobyt stały749
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy911
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy906
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego794
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej476
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym454
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste389
    ›    Podział nieruchomości486
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości482
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania473
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania393
     Działalność gospodarcza602
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej854
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej715
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej787
     Zezwolenia i decyzje605
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży648
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży611
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego412
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku472
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego462
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych476
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych472
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej455
   Elektroniczna skrzynka podawcza3517
Nabór pracowników
   Ogłoszenia o naborze31909
     Aktualne15626
   Regulamin naboru3910
Wybory
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej1146
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019926
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 20191035
   Wybory Samorządowe 20182548
   Wybory do Sejmu i Senatu 20152281
   Referendum 20151693
   Wybory Prezydenta 20151949
   Wybory Samorządowe 20144948
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 20142110
Inne
   Program Integracji Społecznej 3415
     Usługi integracji społecznej - Wizyta Studyjna.1336
     Usługi integracji społecznej - Ferie zimowe dla dzieci z terenu Gminy Klwów 2081
     Usługi integracji społecznej - Wypoczynek letni dla dzieci z terenu Gminy Klwów 1731
   Jednostki organizacyjne6251
    ›    Statut1908
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie6438
    ›    Statut1534
     Gminna Biblioteka Publiczna w Klwowie2796
     Zespół Szkół Samorządowych w Klwowie4368
    ›    Statut1118
    ›    Statut521
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłudnie3782
   Księga Rejestrowa Instytucji Kultury872
   Gospodarka odpadami390
     Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi182
     Akty prawne158
     Harmonogram odbioru odpadów218
     Opłaty192
     Rejestr podmiotów odbierających odpady135
     Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne162
     Osiągnięte poziomy recyklingu150
     Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych141
     Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny144
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi146
     Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych140
   Jednostki pomocnicze8370
   Majątek Gminy6267
     Rejestr skarg i wniosków240
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw284
   Oświadczenia majątkowe17480
    ›    Mirosław Blus - Wójt2344
    ›    Stanisława Patrzyczna - Sekretarz1736
    ›    Teresa Idzik - Skarbnik1858
    ›    2. Ślusarczyk Maria - Z-ca Przewodniczącego Rady1566
    ›    3. Rokicki Mieczysław - Radny1540
    ›    4. Róg Waldemar- Radny1512
    ›    5. Kucharski Tomasz- Radny1551
    ›    1. Miros Sławomir - Przewodniczący Rady1793
    ›    6. Szambor Jacek- Radny1834
    ›    7. Kędziora Stanisław- Radny1474
    ›    8. Jędrzejczak Stanisław- Radny1449
    ›    9. Zalewski Tadeusz- Radny1493
    ›    10. Oracz Danuta- Radny1482
    ›    11. Gałek Andrzej- Radny1518
    ›    12. Pająk Mieczysław- Radny1376
    ›    13. Kopczyński Zygmunt- Radny1470
    ›    14. Pająk Leszek- Radny1517
    ›    1. Drabikowska Grażyna - p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie1533
    ›    Banach Zofia - Inspektor Referatu Finansowego1442
    ›    Kopytowska Irena - samodzielny referent1515
    ›    2. Grzegorz Makowski - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie1760
    ›    3. Stańczykowska Izabela - Dyrektor Publicznego Gimnazjum1632
    ›    4. Płosarek Ewa - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie1734
    ›    5. Bernadetta Myszkowska p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie1716
    ›    6. Piłat Barbara - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych1518
    ›    7. Łomża Krzysztof - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej1544
    ›    8. Więckowska Krystyna - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie1605
    ›    9. Pająk Stanisław - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych1466
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy2616
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy2059
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik1565
    ›    Barbara Sołkowicz1282
    ›    Teresa Idzik1586
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej1143
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady1393
    ›    Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady1174
    ›    Danuta Oracz - Radny1318
    ›    Driusz Milczarski - Radny1200
    ›    Jarosław Rokicki - Radny1230
    ›    Adam Grzeszczak - Radny1269
    ›    Jarosław Lerka - Radny1284
    ›    Magdalena Stępień - Radny1472
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny1230
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny1236
    ›    Maria Pająk - Radny1244
    ›    Andrzej Gałek - Radny1161
    ›    Andrzej Przyborek - Radny1347
    ›    Jerzy Sieczak - Radny1304
    ›    Grażyna Drabikowska1316
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy1218
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą1256
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy1641
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy1356
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik1196
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej1165
    ›    Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej1451
    ›    Irena Kopytowska - specjalista w Referacie Finansowym 1020
    ›    Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie1258
    ›    Halina Dwornik p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie1279
    ›    Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół 1167
    ›    Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie1238
    ›    Edyta Sobczak - Dyrektor Publicznego Gimnazjum1120
    ›    Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie1596
    ›    Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych1199
    ›    Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska1131
    ›    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------930
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady1318
    ›    Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady1217
    ›    Danuta Oracz - Radny1137
    ›    Driusz Milczarski - Radny1178
    ›    Jarosław Rokicki - Radny1174
    ›    Adam Grzeszczak - Radny1146
    ›    Jarosław Lerka - Radny1136
    ›    Magdalena Stępień - Radny1153
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny1139
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny1113
    ›    Maria Pająk - Radny1063
    ›    Andrzej Gałek - Radny1077
    ›    Andrzej Przyborek - Radny1092
    ›    Jerzy Sieczak - Radny998
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą1097
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy1193
    ›    Tomasz Kucharski - Radny1308
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy4205
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy2155
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik Gminy1533
    ›    Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół1503
    ›    Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej1499
    ›    Irena Kopytowska - Specjalista w Referacie Finansowym1391
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej1193
    ›    Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie1379
    ›    Halina Dwornik p.o. Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie1217
    ›    Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie1245
    ›    Edyta Sobczak - Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych1489
    ›    Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie1275
    ›    Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych1271
    ›    Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska1748
    ›    Marcin Szymański - p.o. Kierownika Referatu Zamówień Publicznych 1603
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą1233
    ›    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1058
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady1514
    ›    Zygmun Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady1193
    ›    Danuta Oracz - Radny1232
    ›    Driusz Milczarski - Radny1243
    ›    Jarosław Rokicki - Radny1243
    ›    Adam Grzeszczak - Radny1243
    ›    Jarosław Lerka - Radny1228
    ›    Magdalena Stępień - Radny1548
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny1285
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny1175
    ›    Maria Pająk - Radny1295
    ›    Andrzej Gałek - Radny1230
    ›    Andrzej Przyborek - Radny1222
    ›    Tomasz Kucharski - Radny1347
    ›    Jerzy Sieczak - Radny1291
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy1133
    ›    Grażyna Drabikowska 1164
     Rok 20113150
     Rok 20123270
     Rok 20132006
     Rok 20142974
     Rok 20151502
     Rok 20162546
     Rok 20173143
      Rok 20181860
     Rok 20192035
     Rok 20201890
     Rok 2021653
     Rok 2007334
   Informacje nieudostępnione4650
   Dziennik Ustaw2857
   Monitor Polski2715
   Dziennik Urzędowy Woj. Mazowieckiego2809
   Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych1622
   Redakcja Biuletynu4419
Łączna liczba odwiedzin:1607374