Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2022

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2022 r.

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2022 r. Zarządzenie nr 1/2022 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 r. Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2022 w sprawie opracowanie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2022 roku. Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie. Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2022 w sprawie regulaminu wynagradzan...

Utworzony: 2022-04-05 | Zmodyfikowany: 2022-09-15 12:51

2. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 20 kWp

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 20kWp

1. Zamawiający Gmina Klwów zaprasza do udziału w postępowaniu na: "Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 20kWp.” w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Klwowie” 2. Przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie, dostawę i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy do20 kWp, na gruncie przy budynku Urzędu Gminy w Klwowie. 2.1.Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowi: Opis techniczn...

Utworzony: 2022-08-31 | Zmodyfikowany: 2022-09-12 07:23

3. Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Klwów; 27.06.2022 r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 559,583,1005,1079) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.1057 z 2021 r. poz.1057,z 2021 poz.1038,1243,1535,2490, z 2022 r. po.857,1079) oraz Uchwały Nr XXV/181/2021 Rady Gminy Klwów z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy ...

Utworzony: 2022-06-27 | Zmodyfikowany: 2022-08-02 13:08

4. Działalność regulowana

Rejestr Działalności Regulowanej

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych W dniu 1 lipca 2011 roku Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zasadniczo zmienia dotychczasowy model gospodarki odpadami i ustanawia nowe zasady finansowania , odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Ustawa potocznie nazywana „ ustawą śmieciową” wchodzi w życie w dnia 1 stycznia 2012 r i nakłada na gminę obowiązek sto...

Utworzony: 2012-06-08 | Zmodyfikowany: 2022-07-20 10:02

5. Obwieszczenia

Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego

Utworzony: 2022-04-29 | Zmodyfikowany: 2022-07-12 11:47

6. Kadencja 2018-2023

Uchwały Rady Gminy Klwów kadencja 2018-2023 r.

Uchwały Rady Gminy Klwów kadencja 2018-2023 r. Sesja I z dnia 19 listopada 2018 r. Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Klwów. uchwała Uchwała Nr I/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Klwów. uchwała Uchwała Nr I/3/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Klwów oraz ustaleniu jej składu osobowego. uchwała Uchwała Nr I/4/2018 w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy Klwów oraz ustaleniu jej składu osobowego. uchwała Uchwała Nr ...

Utworzony: 2018-12-12 | Zmodyfikowany: 2022-07-12 11:40

7. Dane podstawowe

Informacje ogólne o Urzędzie

Gmina Klwów Rodzaj Gmina wiejska Województwo mazowieckie Powiat przysuski Kod 26-415 Miejscowość KLWÓW, ul. OPOCZYŃSKA 35 Kontakt tel. +48 /48/ 671-00-10 /48/ 671-00-03 /48/ 671-00-46 /48/ 671-00-48 fax. 671-00-10 wew. 25 e-mail: ug@klwow.pl NIP Urząd Gminy w Klwowie - 798 12 91 270 Gmina Klwów - 601 00 85 981 REGON Urząd Gminy w Klwowie - 000537473 Gmina Klwów - 670223801 Wójt Piotr Papis tel. (048) 671-00-10 wew. 10 e-mail: wojt@klwow.pl Sekretarz Gminy Lidia Wiaderna tel. (048) 671 00 10 ...

Utworzony: 2003-06-11 | Zmodyfikowany: 2022-07-12 09:43

8. Aktualne

PRZETARG NA DZIERŻAWĘ GRUNTU Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE PUNKTU HANDLOWEGO W KLW...

Wójt Gminy Klwów OGŁASZA PRZETARG PISEMNY OGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ GRUNTU Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE PUNKTU HANDLOWEGO (KIOSK) NA TERENIE PARKU PRZY PLACU ŚWIDZIŃSKIEGO W KLWOWIE. I. PRZEDMIOT PRZETARGU: Grunt pod działalność gospodarczą o pow. 15 m² stanowiący część nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1011 tj. część parku zlokalizowanego przy drodze krajowej 48, przeznaczony do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ograniczonego na okres 6- ciu miesięcy z przeznaczeniem ...

Utworzony: 2022-06-23 | Zmodyfikowany: 2022-07-01 12:49

9. Obwieszczenia

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzi...

Utworzony: 2022-04-13 | Zmodyfikowany: 2022-06-23 15:34

10. Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie Gminy Klwów

Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie Gminy Klwów

Gmina Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na zadanie pn.: „Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie Gminy Klwów” Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane pod nr 2022/BZP 00163203/01 ID postępowania na miniPortalu: ef7fdcf0-a9ef-4a23-8351-39b646e9ad2f Link do postepowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e...

Utworzony: 2022-05-17 | Zmodyfikowany: 2022-06-15 12:25

11. Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów

Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania w zakresie, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest w ramach zadania pn. „Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów”. Wszelkie informacje w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

Utworzony: 2022-05-20 | Zmodyfikowany: 2022-06-06 12:52

12. Rok 2021

Oświadczenia majątkowe z 2021 r.

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy z 2021 r. Piotr Papis - Wójt Gminy Klwów oświadczenie Lidia Wiaderna - Sekretarz Gminy oświadczenie Katarzyna Rek - Skarbnik Gminy oświadczenie Jacek Szambor - Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oświadczenie Krzysztof Łomża - Kierownik Referatu Usług Komunalnych oświadczenie Katarzyna Kalinowska - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie oświadczenie Edyta Sobczak - Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Klwow...

Utworzony: 2021-06-11 | Zmodyfikowany: 2022-05-20 11:50

13. Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O KONKURSIE - Prowadzenie klubu sportowego  w 2022 r.

Klwów; 04.04.2022 r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 poz. 559,583) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2020 poz.1057 , z 2021 r. poz.1038,1243,1535,2490) oraz Uchwały Nr XXV/181/2022 Rady Gminy Klwów z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi po...

Utworzony: 2022-04-05 | Zmodyfikowany: 2022-05-04 11:13

14. Przebudowa drogi gminnej nr 330305W Przystałowice Duże - Przystałowice Duże - Kolonia

Przebudowa drogi gminnej nr 330305W Przystałowice Duże - Przystałowice Duże - Kolonia

Gmina Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 330305W Przystałowice Duże - Przystałowice Duże - Kolonia” Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane pod nr 2022/BZP 00057796/02/P ID postępowania na miniPortalu: 87585842-b583-4df2-9c25-d067e56c2cc6 Link do postepowania: https://miniporta...

Utworzony: 2022-03-25 | Zmodyfikowany: 2022-04-27 13:24

15. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klwów - II etap

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klwów - II etap

Gmina Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klwów - II etap” Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane pod nr 2022/BZP 00088577/01 ID postępowania na miniPortalu: 33630372-3807-465d-99f0-a26882a9cc1e Link do postepowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/336303...

Utworzony: 2022-03-16 | Zmodyfikowany: 2022-04-27 11:07

16. Ogłoszenia

OPIEKA WYTCHNIENIOWA edycja 2022

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT nr OWKL2022-01 na realizację zadania publicznego Opieka wytchnieniowa nad osobami z niepełnosprawnościami w Gminie Klwów w ramach Programu OPIEKA WYTCHNIENIOWA edycja 2022 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie 26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 35 Województwo Mazowieckie

Utworzony: 2022-03-28 | Zmodyfikowany: 2022-04-25 14:06

17. Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4

Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4

Gmina Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na zadanie pn.: „Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4” Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane pod nr 2022/BZP 00098417/01 ID postępowania na miniPortalu: 78b1fb0b-32cb-4384-9fb1-17dfa925879b Link do postepowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Po...

Utworzony: 2022-03-25 | Zmodyfikowany: 2022-04-20 15:59

18. Rok 2021

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2021 r.

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2021 r. Zarządzenie nr 1/2021 w w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2021 w w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Klwów na lata 2021-2023. Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2021 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 r. Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2021 w sprawie opracowanie planu finansowego doch...

Utworzony: 2021-02-22 | Zmodyfikowany: 2022-04-11 09:29

19. Plan zamówień publicznych

Plan zamówień publicznych na 2022 rok

Utworzony: 2022-04-05 | Zmodyfikowany: 2022-04-05 08:48

20. Aktualne

II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowośc...

Znak sprawy RPŚ.I.6840.03.2021.01.22 Klwów, dnia 01.02.2022 r. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 t.j. z dnia 2021.07.27) oraz § 8 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2021.2213 t.j. z dnia 2021.12.01). WÓJT GMINY KLWÓW OGŁASZA II PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MI...

Utworzony: 2022-02-01 | Zmodyfikowany: 2022-04-05 08:12