artykuł nr 1

Załączniki:
Uchwała Nr XV/99/2008 w sprawie: przystąpienia Urzędu Gminy w Klwowie PO KL Priorytet VII w ramach realizacji działania 7.1., Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowane ze środków EFS.25 KB
Uchwała Nr XV/98/2008 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 r. 32 KB
Uchwała Nr XV/97/2008 w sprawie: pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.58 KB
Uchwała Nr XV/96/2008 w sprawie: likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych.28 KB
Uchwała Nr XV/95/2008 w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Klwów.27 KB
Uchwała Nr XIV/94/2008 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przysuskiemu na realizację zadania przebudowa drogi powiatowej nr 3317 oraz remont drogi powiatowej 3316.28 KB
Uchwała Nr XIV/93/2008 w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Klwów.160 KB
Uchwała Nr XIV/92/2008 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 r. 410 KB
Uchwała Nr XIV/91/2008 w sprawie: wyrażenia opinii do Uchwały Nr VIII/63/2007 Rady Powiatu w Przysusze z dnia 12 września 2007roku w sprawie projektu likwidacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Oddziału Noworodkowego działających w strukturze Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przysusze.28 KB
Uchwała Nr XIV/90/2008 w sprawie: inkasa opłaty skarbowej. 30 KB
Uchwała Nr XIV/89/2008 w sprawie: inkasa opłaty targowej.30 KB
Uchwała Nr XIV/88/2008 w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Klwów za 2007 rok. 604 KB
Uchwała Nr XIII/87/2008 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klwów ? I etap uchwalonego uchwałą Nr XIX / 151 / 2006 Rady Gminy w Klwowie z dnia 06 kwietnia 2006 roku .25 KB
Uchwała Nr XIII/86/2008 w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klwów uchwalonego uchwałą Nr XVI / 93 / 2000 Rady Gminy w Klwowie z dnia 28.06. 2000 roku .24 KB
Uchwała Nr XIII/85/2008 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Klwów do zawarcia porozumienia z Powiatem Przysuskim dotyczącego wspólnej realizacji remontów, przebudowy i budowy dróg powiatowych.33 KB
Uchwała Nr XIII/83/2008 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008 ? 2010.48 KB
Uchwała Nr XIII/82/2008 w sprawie: zmiany siedziby Przedszkola Samorządowego w Klwowie.27 KB
Uchwała Nr XIII/81/2008 w sprawie: nadania statutu Zespołowi Szkół Samorządowych w Klwowie.255 KB
Uchwała Nr XII/80/2008 w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty spłat wierzytelności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej.71 KB
Uchwała Nr XII/79/2008 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2008 r. 42 KB
Uchwała Nr XII/78/2008 w sprawie: zamiaru zaliczenia drogi powiatowej do kategorii dróg gminnych.26 KB
Uchwała Nr XII/77/2008 w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy.23 KB
Uchwała Nr XII/76/2008 w sprawie: przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy w Klwowie na 2008 rok.59 KB
Uchwała Nr XII/75/2008 w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla jednostek organizacyjnych Gminy.29 KB
Uchwała Nr XII/74/2008 w sprawie: zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych.27 KB
Uchwała Nr XII/73/2008 w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół Samorządowych w Klwowie.37 KB
Uchwała Nr XV/100/2008 w sprawie: inkasa opłaty targowej. 25 KB
Uchwała Nr XV/101/2008 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przysuskiemu na realizację zadania przebudowa drogi powiatowej nr 3317 oraz remont drogi powiatowej 3316.25 KB
Uchwała Nr XVI/102/2008 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 r. 270 KB
Uchwała Nr XVI/103/2008 w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na budowę wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Drążno. 28 KB
Uchwała Nr XVI/104/2008 w sprawie: zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Klwów.26 KB
Uchwała Nr XVI/105/2008 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przysuskiemu na realizację zadania przebudowa drogi powiatowej nr 3314W24 KB
Uchwała Nr XVI/106/2008 w sprawie: uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Przystałowice Duże na lata 2007 - 2013.23 KB
Uchwała Nr XVI/107/2008 w sprawie: uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Podczasza Wola na lata 2007 - 2013.22 KB
Uchwała Nr XVI/108/2008 w sprawie: uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Sady Kolonia na lata 2007 - 2013.23 KB
Uchwała Nr XVI/109/2008 w sprawie: uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Sulgostów na lata 2007 - 2013.23 KB
Uchwała Nr XVI/110/2008 w sprawie: uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Ulów na lata 2007 - 2013.23 KB
Uchwała Nr XVI/111/2008 w sprawie: uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Brzeski na lata 2007 - 2013.22 KB
Uchwała Nr XVI/112/2008 w sprawie: uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Drążno na lata 2007 - 2013.22 KB
Uchwała Nr XVI/113/2008 w sprawie: uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Klwów? na lata 2007 - 2013.22 KB
Uchwała Nr XVII/114/2008 w sprawie: ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół, których organem prowadzącym jest Rada Gminy Klwów.29 KB
Uchwała Nr XVII/115/2008 w sprawie: przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Wszyscy Razem z siedzibą w Potworowie30 KB
Uchwała Nr XVII/116/2008 w sprawie: przyjęcia zmian do Planu Rozwoju Lokalnego gminy wiejskiej Klwów na lata 2007-2013.30 KB
Uchwała Nr XVII/117/2008 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2008 r. 42 KB
Uchwała Nr XVIII/118/2008 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2008 r. 42 KB
Uchwała Nr XVIII/119/2008 w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na budowę wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Drążno. 26 KB
Uchwała Nr XVIII/120/2008 w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Przysuskiemu na realizację zadania przebudowa drogi powiatowej nr 3314W25 KB
Uchwała Nr XVIII/121/2008 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pod nazwą Rozwój komunikacji elektronicznej dla mieszkańców Powiatu Przysuskiego26 KB
Uchwała Nr XIX/122/2008 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2008 r. 819 KB
Uchwała Nr XIX/123/2008 w sprawie: upoważnienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie do prowadzenia postępowania i podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odbierania oświadczenia majątkowego od dłużników alimentacyjnych.431 KB
Uchwała Nr XX/124/2008 w sprawie: ustalenia dodatku za wysługę lat dla Wójta Gminy Klwów.29 KB
Uchwała Nr XX/125/2008 w sprawie: zatwierdzenia projektu pod nazwą Aktywizacja zawodowa poprzez szkolenia realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. 33 KB
Uchwała Nr XX/126/2008 w sprawie: zatwierdzenia projektu pod nazwą Przedszkole lepsze jutro? realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. 33 KB
Uchwała Nr XX/127/2008 w sprawie: zatwierdzenia projektu pod nazwą Zajęcia dodatkowe szansą na lepsze jutro realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 33 KB
Uchwała Nr XX/128/2008 w sprawie: zatwierdzenia projektu pod nazwą Świetlica edukacyjna szansą na rozwój edukacji w Gminie Klwów realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. 33 KB
Uchwała Nr XX/129/2008 w sprawie: zatwierdzenia projektu pod nazwą Edukacyjny rozwój Gminy Klwów poprzez warsztaty teatralne realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. 33 KB
Uchwała Nr XX/130/2008 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2008 r. 37 KB
Uchwała Nr XXI /131/2008 w sprawie: zatwierdzenia projektu pod nazwą Lepsza przyszłość realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej605 KB
Uchwała Nr XXI /132/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XIII/85/2008 Rady Gminy Klwów z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Klwów do zawarcia porozumienia z Powiatem Przysuskim dotyczącego wspólnej realizacji remontów, przebudowy i budowy dróg powiatowych.560 KB
Uchwała Nr XXI /133/2008 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Klwów do zawarcia porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Przysusze oraz z gminami z terenu powiatu przysuskiego dotyczącego wspólnej realizacji powiatowego programu objęcia wszystkich uczniów powszechnym programem obowiązkowej nauki pływania w szkołach i placówkach oświatowych w powiecie przysuskim.434 KB
Uchwała Nr XXI /134/2008 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Klwów do zawarcia umów partnerstwa ze Starostwem Powiatowym w Przysusze oraz z gminami z terenu powiatu przysuskiego dla realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011.388 KB
Uchwała Nr XXI /135/2008 w sprawie: uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Klwów na lata 2007-2013373 KB
Uchwała Nr XXI /136/2008 w sprawie przystąpienia Gminy Klwów do realizacji w 2009r. dwóch projektów drogowych w ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.594 KB
Uchwała nr XXI/137/2008 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2008 r. 485 KB
Uchwała Nr XXII/138/2008 w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2009 rok.438 KB
Uchwała Nr XXII/139/2008 w sprawie: obniżenia ceny sprzedaży drewna do wymiaru podatku leśnego na 2009 rok.458 KB
Uchwała Nr XXII/140/2008 w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 r.MB
Uchwała Nr XXII/141/2008 w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok.MB
Uchwała Nr XXII/142/2008 w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Klwowie celem przekształcenia w referat Urzędu Gminy w Klwowie pod nazwą Referat Usług Komunalnych.872 KB
Uchwała Nr XXII /143/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy. 782 KB
Uchwała Nr XXII /144/2008 w sprawie wzniesienia w miejscowości Klwów pomnika upamiętniającego polskich lotników poległych w obronie ojczyzny.397 KB
Uchwała Nr XXIII /145/2008 w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Klwów.536 KB
Uchwała Nr XXIII /146/2008 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Klwów biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Klwów.156 KB
Uchwała Nr XXIII/147/2008 w sprawie: uchwalenia Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków.395 KB
Uchwała Nr XXIII/148/2008 w sprawie: zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Klwów.767 KB
Uchwała Nr XXIII/149/2008 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Klwów.481 KB
Uchwała Nr XXIII/150/2008 w sprawie: Programu i zasad współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego w 2009 roku206 KB
Uchwała Nr XXIII/151/2008 sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2009r.452 KB
Uchwała Nr XXIII/152/2008 w sprawie: ustalenia diety - ryczałtu dla Radnych i zastępcy przewodniczącego Rady Gminy Klwów.416 KB
Uchwała Nr XXIII/153/2008 w sprawie: ustalenia diety - ryczałtu dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy Klwów.305 KB
Uchwała Nr XXIII/154/2008 w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Klwów353 KB
Uchwała Nr XXIII/155/2008 - uchylona351 KB
Uchwała Nr XXIII/156/2008 w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie deficytu powstałego w związku z realizacja zadań inwestycyjnych planowanych w 2008 r737 KB
Uchwała nr XXIII/157/2008 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2008 r978 KB
Uchwała Nr XXIII/158/2008 w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Klwów na rok 2009. MB
Uchwała Nr XXIII/159/2008 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Klwów.524 KB