artykuł nr 1

Załączniki:
Uchwała Nr VIII/46/2007 w sprawie: zmiany w składzie Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej.28 KB
Uchwała Nr VIII/45/2007 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy w 2007 roku.36 KB
Uchwała Nr VIII/44/2007 w sprawie: rozwiązania i likwidacji Związku Gmin Pilica26 KB
Uchwała Nr VIII/43/2007 w sprawie: Programu i zasad współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego w 2007 roku35 KB
Uchwała Nr VIII/42/2007 w sprawie: inkasa opłaty targowej.29 KB
Uchwała Nr VIII/41/2007 w sprawie: inkasa opłaty skarbowej.29 KB
Uchwała Nr VI/39/2007 w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Klwów.34 KB
Uchwała Nr VI/38/2007 w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy.28 KB
Uchwała Nr VI/37/2007 w sprawie: powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.29 KB
Uchwała Nr VI/36/2007 w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klwów za I półrocze wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek , o których mowa w art. 4 ust.1 pkt. 7, 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.46 KB
Uchwała Nr VI/35/2007 w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Klwów za 2006 rok. 30 KB
Uchwała Nr VI/34/2007 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 r. 44 KB
Załaczniki do Uchwały Nr V/33/2007 83 KB
Uchwała Nr V/33/2007 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2007. 57 KB
Uchwała Nr V/32/2007 w sprawie: przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy w Klwowie na 2007 rok.27 KB
Uchwała Nr V/31/2007 w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Klwów.157 KB
Uchwała Nr V/30/2007 w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla jednostek organizacyjnych gminy.32 KB
Uchwała Nr V/29/2007 w sprawie: zarządzenia poboru podatków i opłat stanowiących dochód gminy w drodze inkasa, określenie inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso i wyznaczenie terminu płatności dla inkasentów.47 KB
Uchwała Nr V/28/2007 w sprawie: wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Klwów.28 KB
Uchwała Nr V/27/2007 w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego.25 KB
Uchwała Nr VIII/47/2007 w sprawie: nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Kolonia Ulów. 26 KB
Uchwała Nr VIII/48/2007 w sprawie: zabezpieczenia przyznanych środków FRKF w formie weksla in blanco31 KB
Uchwała Nr VIII/49/2007 w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy.27 KB
Uchwała Nr IX/50/2007 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy w 2007 roku.36 KB
Uchwała Nr IX/51/2007 w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie zadań inwestycyjnych planowanych w budżecie na rok 2007.29 KB
Uchwała Nr IX/52/2007 w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin.26 KB
Uchwała Nr IX/53/2007 w sprawie: ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół, których organem prowadzącym jest Rada Gminy Klwów.24 KB
Uchwała Nr X/54/2007 w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2008r41 KB
Uchwała Nr X/55/2007 w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok.83 KB
Uchwała Nr X/56/2007 w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2008 rok.24 KB
Uchwała Nr X/57/2007 w sprawie: obniżenia ceny sprzedaży drewna do wymiaru podatku leśnego na 2008 rok.27 KB
Uchwała Nr X/58/2007 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2007 r. 42 KB
Uchwała Nr X/59/2007 w sprawie: zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Klwów.26 KB
Uchwała Nr X/60/2007 w sprawie: ustalenia górnej stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Klwów.27 KB
Uchwała Nr X/61/2007 w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/102/2005 Rady Gminy Klwów z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Klwów oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.25 KB
Uchwała Nr X/62/2007 w sprawie: Programu i zasad współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego w 2008 roku31 KB
Uchwała Nr X/63/2007 w sprawie: powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.27 KB
Uchwała Nr X/64/2007 w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego gminy wiejskiej Klwów na lata 2007-2013.24 KB
Uchwała Nr X/65/2007 w sprawie: ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół, których organem prowadzącym jest Rada Gminy Klwów.26 KB
Uchwała Nr X/66/2007 w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Klwów.39 KB
Uchwała Nr XI/67/2007 w sprawie: wyrażenia zgody w trybie art. 231 § 1 kodeksu cywilnego na przeniesienie własności działki Nr 473/1 położonej w miejscowości Brzeski.29 KB
Uchwała Nr XI/68/2007 w sprawie: wyrażenia zgody w trybie art. 231 § 1 kodeksu cywilnego na przeniesienie własności działki Nr 647/1 położonej w miejscowości Sulgostów.30 KB
Uchwała Nr XI/69/2007 w sprawie: ustalenia górnej stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Klwów.30 KB
Uchwała Nr XI/70/2007 w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Klwów na rok 2008. 654 KB
Uchwała Nr XI/71/2007 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2007 r. 108 KB
Uchwała Nr XI/72/2007 w sprawie: ustalenia stawki dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klwowie. 29 KB