artykuł nr 1

Załączniki:
Uchwała Nr 98/XII/2004 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005MB
Uchwała Nr 97/XII/2004 w sprawie zmian w statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klwowie81 KB
Uchwała Nr 96/XII/2004 w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę KlwówMB
Uchwała Nr XII/95/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok504 KB
Uchwała Nr XI/94/2004 w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla jednostek organizacyjnych gminy.25 KB
Uchwała Nr XI/93/2004 w sprawie: wprowadzenia kwot subwencji i dotacji celowych oraz zmian w wydatkach budżetu gminy na 2004 rok.75 KB
Uchwała Nr XI/92/2004 w sprawie: uchwalenia ponadplanowych dochodów oraz zmian w wydatkach budżetu gminy na 2004 rok.43 KB
Uchwała Nr XI/91/2004 w sprawie: zmian Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie.24 KB
Uchwała Nr XI/90/2004 w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Klwów.40 KB
Uchwała Nr XI/89/2004 w sprawie: uchwalenia Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej dla Gminy Klwów.51 KB
Uchwała Nr XI/88/2004 w sprawie rocznego programu współpracy gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.51 KB
Uchwała Nr XI/87/2004 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 54 KB
Uchwała Nr XI/86/2004 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klwowie. 23 KB
Uchwała Nr XI/85/2004 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok.92 KB
Uchwała Nr XI/84/2004 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 r.39 KB
Uchwała Nr XI/83/2004 w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do wymiaru podatku leśnego na 2005 rok.23 KB
Uchwała Nr XI/82/2004 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2005 rok.22 KB
Uchwała Nr X/81/2004 w sprawie uchwalania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie35 KB
Uchwała Nr X/80/2004 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad świadczenia pomocy społecznej61 KB
Uchwała Nr X/79/2004 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 r. 322 KB
Uchwała Nr X/78/2004 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 r. 366 KB
Uchwała Nr X/77/2004 w sprawie sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy24 KB
Uchwała Nr X/76/2004 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na modernizację drogi gminnej Klwów – Głuszyna.26 KB
Uchwała Nr X/75/2004 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na remont dróg gminnych24 KB
Uchwala Nr X/74/2004 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na budowę sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Borowa Wola-Ligęzów45 KB
Uchwała Nr X/73/2004 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na rekultywację wysypiska odpadów komunalnych w Klwowie45 KB
Uchwała Nr IX/72/2004 w sprawie podjęcia decyzji w sprawie propozycji utworzenia Parku Krajobrazowego "Dolna Pilica"31 KB
Uchwała Nr IX/71/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok75 KB
Uchwała Nr IX/70/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok611 KB
Uchwała Nr IX/69/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004377 KB
Uchwała Nr IX/68/2004 w sprawie sprzedaży działki gminnej23 KB
Uchwała Nr IX/67/2004 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli24 KB
Uchwała Nr IX/66/2004 w sprawie zmian w Statucie Gminy Klwów174 KB
Uchwała Nr IX/65/2004 w sprawie zmian w podziale gminy Klwów na obwody głosowania68 KB
Uchwała Nr IX/64/2004 w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Klwów68 KB
Uchwała Nr IX/63/2004 w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy58 KB
Uchwała Nr IX/62/2004 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy379 KB
Uchwała Nr VIII/61/2004 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004305 KB
Uchwała Nr VIII/60/2004 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy22 KB
Uchwała Nr VIII/59/2004 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy22 KB
Uchwała Nr VIII/58/2004 w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowych22 KB
Uchwała Nr VIII/57/2004 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli25 KB
Uchwała Nr VIII/56/2004 w sprawie udzielenia kierownikowi GOPS upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych22 KB
Uchwała Nr VIII/55/2004 w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawek podatku od środków transpotrowych82 KB
Uchwała Nr VIII/54/2004 w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych39 KB
Uchwała Nr VIII/53/2004 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie47 KB