Ogłoszenie Wójta Gminy Klwów w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży

Ogłoszenie Wójta Gminy Klwów w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2016 r. Dz. U. poz. 2147 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXV/178/2017 Rady Gminy Klwów z dnia 2 czerwca 2017 roku

ogłasza, co następuje:

z zasobu nieruchomości Gminy Klwów przeznaczona została do sprzedaży następująca nieruchomość:

Lp.
Oznaczenie wg ewidencji gruntów
Oznaczenie wg księgi wieczystej
Powierzchnia
Rodzaj użytków
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości w planie i sposób zagospodarowania
Cena nieruchomości
1.
1344/3 obręb Klwów, poz. rej. 506
KW Nr RA1P/00018797/5
354 m2
B
Nieruchomość zabudowana budynkiem garażowym, 1-kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, konstrukcji murowanej położona w miejscowości Klwów. Działka ta ma kształt prostokąta. Leży na terenach uzbrojonych w sieć energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klwów, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/226/2010 Rady Gminy Klwów z dnia 15 lutego 2010 r. ( Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 80 poz. 1279 z dnia 22.04.2010 r. działka przeznaczona jest pod budownictwo.
4 082,00 zł
(netto)
Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 23%
Terminy zapłaty
Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży
Termin do złożenia wniosku zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
Cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie jednorazowej nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie w/w przepisów upływa w dniu 02.08.2017 r.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Klwów na okres 21 dni tj. od dnia 20.06.2017 r. do dnia 11.07.2017 r.

Klwów, dnia 19.06.2017 r.