artykuł nr 1

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ GRUNTU Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE PUNKTU HANDLOWEGO (KIOSK) NA TERENIE PARKU PRZY PLACU ŚWIDZIŃSKIEGO W KLWOWIE.

Wójt Gminy Klwów

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ GRUNTU Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE PUNKTU HANDLOWEGO (KIOSK) NA TERENIE PARKU PRZY PLACU ŚWIDZIŃSKIEGO W KLWOWIE.

I. PRZEDMIOT PRZETARGU:

 1. Grunt pod działalność gospodarczą o pow. 15 m²  stanowiący część nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1011 tj. część parku zlokalizowanego przy drodze krajowej 48, przeznaczony do oddania w dzierżawę w trybie przetargu nieograniczonego na okres 12- stu miesięcy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z prowadzeniem punktu handlowego.

II. STAWKA CZYNSZU:

 1. Wywoławcza miesięczna stawka czynszu wynosi 7 zł  plus należny podatek VAT za 1 mgruntu.
 2. Oferta minimalna w zakresie ceny powinna zawierać co najmniej cenę wywoławczą.
 3. Oprócz czynszu dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat za dostawę świadczeń dodatkowych do w/w lokalu (tzw. opłat eksploatacyjnych) jeśli takie się pojawią. Naliczenia obciążeń z tych tytułów Wydzierżawiający dokonywać będzie w oparciu o rzeczywiste koszty poniesione na utrzymanie tego lokalu:
 • za energię elektryczną w ilości odczytanej z licznika energii elektrycznej (montaż podlicznika we własnym zakresie)

4.   Czynsz płatny będzie miesięcznie z dołu w terminie do 20-go każdego miesiąca kalendarzowego na podstawie wystawionej przez Wydzierżawiającego faktury VAT. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do podwyżki czynszu w każdym roku kalendarzowym, począwszy od 1 stycznia tego roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłoszony przez Prezesa GUS, w roku poprzednim w stosunku do wcześniejszego, w przypadku, gdy ogłoszony wskaźnik będzie dawał podstawy do podwyższenia obowiązującego czynszu.

 1. Termin zagospodarowania gruntu: w ciągu 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.
 2. Odpady komunalne oraz niebezpieczne będą usuwane przez Dzierżawce we własnym zakresie i na jego koszt.

III. OFERENT, Z KTÓRYM ZOSTANIE ZAWARTA UMOWA DZIERŻAWY ZOBOWIĄZANY JEST:

 1. Samodzielnie i na własny koszt zagospodarować grunt i dostosować do wymogów związanych
  z prowadzeniem  punktu handlowego.
 2. Uzyskać wszelkie niezbędne zezwolenia, umowy, koncesje, odbiory związane w prowadzeniem punktu handlowego.
 3. Rozpocząć działalność punktu handlowego na wydzierżawionym gruncie nie później niż w ciągu
  2 miesięcy od dnia podpisania umowy na dzierżawę gruntu.
 4. W przypadku nie spełnienia wyżej wymienionych warunków Wydzierżawiający, może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

IV. SKŁADANIE OFERT:

Zamkniętą kopertę z ofertą, oznaczoną:

„Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie punktu handlowego (kiosk)” należy złożyć w sekretariacie Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów
w terminie do dnia 20.01.2024 r. do godz. 1200. W razie wysyłki pocztowej należy pamiętać, że za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do sekretariatu, a nie stempla pocztowego.

V. PRZYGOTOWANIE OFERTY:

 1. Oferta winna zawierać (wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia):
 1. imię nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
 2. datę sporządzenia oferty,
 3. oferowaną stawkę czynszu za 15m2 powierzchni użytkowej (netto),
 4. dostępność świadczonych usług: dni i godziny otwarcia punktu pocztowego,
 5. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem gruntu oraz regulaminem przetargu i projektem umowy dzierżawy gruntu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 6. oświadczenie, że oferent dzierżawiony grunt wykorzystywał będzie na działalność związaną
  z prowadzeniem punktu handlowego,
 7. oświadczenie – zobowiązanie się do rozpoczęcia działalności związanej z prowadzeniem punktu handlowego w wynajmowanym pomieszczeniu nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia podpisania umowy na dzierżawę gruntu.
 8. dowód wpłaty wadium (kserokopia),
 9. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z Centralnej Ewidencji Informacji
  o Działalności Gospodarczej,
 1. Oferta ma być sporządzona w języku polskim i podpisana przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące dokumenty i oświadczenia oferenta mają również być podpisane przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela.
 2. W przypadku, gdy oferent jako załącznik do ofert załączy kopię dokumentu (innego niż pełnomocnictwo), kopia ta powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu.
 3. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania i złożenia oferty jest składane w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem stosownie do przepisów ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1192 ze zm.).
 4. Upoważnienie do podpisywania oferty ma być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez oferenta.

VI. WYBÓR OFERTY:

 1. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Klwów w dniu 21.01.2024 r. o godz. 1230.
 2. Wybrana zostanie oferta, która będzie najkorzystniejsza pod względem ofertowanej  stawki czynszu dzierżawy za 1 m2 powierzchni użytkowej.
 3. W przypadku wpłynięcia identycznych, najkorzystniejszych ofert, Oferenci którzy je złożyli zostaną poproszeni o złożenie ofert w dodatkowym terminie ustalonym przez Wydzierżawiającego. Cena podana w ofercie dodatkowej musi być wyższa od ceny podanej uprzednio. Odmowa złożenia oferty dodatkowej, niezłożenie oferty w terminie wyznaczonym przez Wydzierżawiającego lub złożenie oferty z kwotą równą lub niższą w porównaniu do oferty poprzednio złożonej będzie równoznaczna z rezygnacją z udziału w przetargu. Ocena ofert dodatkowych odbywać się będzie wg zasad podanych  w punkcie VI.2. W przypadku ponownego złożenia ofert identycznych procedura określona w ustępie niniejszym może być powtarzana wielokrotnie albo Wydzierżawiający może zdecydować o unieważnieniu przetargu.
 4. O wyborze oferty Wójt Gminy Klwów zawiadomi niezwłocznie pisemnie wszystkich oferentów, wskazując oferenta, którego ofertę wybrano.
 5. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z „Regulaminem przetargu otwartego na dzierżawę gruntów na terenie Gminy Klwów” zatwierdzony Zarządzeniem Nr 44/2023 Wójta Gminy Klwów z dnia 20 grudnia 2023 r.

VII. WADIUM :

 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 50,00 zł
 2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek Gminy Klwów nr 82 9145 1095 3400 1733 2000 0002 najpóźniej do 20 stycznia 2024 r. do godz. 1200. Za wpłatę wadium uważa się wpływ pieniędzy na rachunek bankowy Gminy Klwów.
 3. Wpłacone wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niż przed upływem 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
 5. W przypadku uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy, wpłacone wadium podlega przepadkowi.
 6. Umowa dzierżawy musi zostać podpisana w terminie do 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

VIII. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU:

 1. Wpłacenie wadium.
 2. Złożenie w wyznaczonym terminie pisemnej oferty.

IX. INNE INFORMACJE:

 1. Szczegółowych informacji na temat przetargu i gruntu można uzyskać w Urzędzie Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35, pokój nr 1 lub telefonicznie 48 6710010 wew. 18
 2. Wójt Gminy Klwów zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

X. Załączniki:

1. Załączniki do przetargu:

 • Wzór oferty – załącznik nr 1
 • Wzór umowy dzierżawy – załącznik nr 2

Klwów, dnia 03.01.2024 r.

Wójt Gminy Klwów

artykuł nr 2

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI Z PRZEZNACZENIEM NA AUTOMAT DO SPRZEDAŻY USŁUG POCZTOWYCH PRZY ULICY OPOCZYŃSKIEJW KLWOWIE

Wójt Gminy Klwów

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI Z PRZEZNACZENIEM  NA AUTOMAT DO SPRZEDAŻY USŁUG POCZTOWYCH PRZY ULICY OPOCZYŃSKIEJW KLWOWIE.

I. PRZEDMIOT PRZETARGU:

 1. Nieruchomość o pow. 6 m²  stanowiąca część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1947/1 tj. część nieruchomości zlokalizowanej przy ulicy Opoczyńskiej 35, przeznaczona do oddania
  w najem w trybie przetargu nieograniczonego na okres 3 lat z przeznaczeniem na automat do sprzedaży usług pocztowych.

II. STAWKA CZYNSZU:

 1. Wywoławcza miesięczna stawka czynszu wynosi 30 zł  plus należny podatek VAT za 1 mgruntu.
 2. Oferta minimalna w zakresie ceny powinna zawierać co najmniej cenę wywoławczą.
 3. Oprócz czynszu najemca zobowiązany jest do ponoszenia opłat za dostawę świadczeń dodatkowych do w/w lokalu (tzw. opłat eksploatacyjnych) jeśli takie się pojawią. Naliczenia obciążeń z tych tytułów Najemca dokonywać będzie w oparciu o rzeczywiste koszty poniesione na utrzymanie tego lokalu:
 • za energię elektryczną w ilości odczytanej z licznika energii elektrycznej (montaż podlicznika we własnym zakresie)

4.   Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry w terminie 28 dni  od daty doręczenia wystawionej przez Wydzierżawiającego faktury VAT. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do podwyżki czynszu w każdym roku kalendarzowym, począwszy od 1 stycznia tego roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłoszony przez Prezesa GUS, w roku poprzednim w stosunku do wcześniejszego, w przypadku, gdy ogłoszony wskaźnik będzie dawał podstawy do podwyższenia obowiązującego czynszu.

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości: w ciągu 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.
 2. Odpady komunalne oraz niebezpieczne będą usuwane przez Najemcę we własnym zakresie
  i na jego koszt.

III. OFERENT, Z KTÓRYM ZOSTANIE ZAWARTA UMOWA DZIERŻAWY ZOBOWIĄZANY JEST:

 1. Samodzielnie i na własny koszt zagospodarować nieruchomość i dostosować do wymogów związanych z działaniem automatu do sprzedaży usług pocztowych.
 2. Uzyskać wszelkie niezbędne zezwolenia, umowy, koncesje, odbiory związane z działaniem automatu do sprzedaży usług pocztowych.
 3. Rozpocząć prace automatu na wynajmowanej nieruchomości nie później niż w ciągu
  2 miesięcy od dnia podpisania umowy na najem nieruchomości.
 4. W przypadku nie spełnienia wyżej wymienionych warunków Wynajmujący, może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

IV. SKŁADANIE OFERT:

Zamkniętą kopertę z ofertą, oznaczoną:

„Przetarg pisemny nieograniczony na najem nieruchomości z przeznaczeniem  na automat do sprzedaży usług pocztowych przy ulicy Opoczyńskiej w Klwowie” należy złożyć w sekretariacie Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów w terminie do dnia 30.01.2024 r. do godz. 1200. W razie wysyłki pocztowej należy pamiętać, że za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do sekretariatu, a nie stempla pocztowego.

V. PRZYGOTOWANIE OFERTY:

 1. Oferta winna zawierać (wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia):
 1. imię nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
 2. datę sporządzenia oferty,
 3. oferowaną stawkę czynszu za 6 m2 powierzchni użytkowej (netto),
 4. dostępność świadczonych usług: dni i godziny pracy automatu,
 5. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem nieruchomości oraz regulaminem przetargu  i projektem umowy najmu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 6. oświadczenie, że oferent najmowaną nieruchomość wykorzystywał będzie na działalność związaną z działaniem automatu do sprzedaży usług pocztowych,
 7. oświadczenie – zobowiązanie się do rozpoczęcia działalności związanej z działaniem automatu do sprzedaży usług pocztowych  nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia podpisania umowy na najem nieruchomości.
 8. dowód wpłaty wadium (kserokopia),
 9. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z Centralnej Ewidencji Informacji
  o Działalności Gospodarczej,
 1. Oferta ma być sporządzona w języku polskim i podpisana przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące dokumenty i oświadczenia oferenta mają również być podpisane przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela.
 2. W przypadku, gdy oferent jako załącznik do ofert załączy kopię dokumentu (innego niż pełnomocnictwo), kopia ta powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu.
 3. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania i złożenia oferty jest składane w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem stosownie do przepisów ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1799 ze zm.).
 4. Upoważnienie do podpisywania oferty ma być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez oferenta.

VI. WYBÓR OFERTY:

 1. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Klwów w dniu 31.01.2024 r. o godz. 1230.
 2. Wybrana zostanie oferta, która będzie najkorzystniejsza pod względem ofertowanej  stawki czynszu dzierżawy za 1 m2 powierzchni użytkowej.
 3. W przypadku wpłynięcia identycznych, najkorzystniejszych ofert, Oferenci którzy je złożyli zostaną poproszeni o złożenie ofert w dodatkowym terminie ustalonym przez Wydzierżawiającego. Cena podana w ofercie dodatkowej musi być wyższa od ceny podanej uprzednio. Odmowa złożenia oferty dodatkowej, niezłożenie oferty w terminie wyznaczonym przez Wydzierżawiającego lub złożenie oferty z kwotą równą lub niższą w porównaniu do oferty poprzednio złożonej będzie równoznaczna z rezygnacją z udziału w przetargu. Ocena ofert dodatkowych odbywać się będzie wg zasad podanych  w punkcie VI.2. W przypadku ponownego złożenia ofert identycznych procedura określona w ustępie niniejszym może być powtarzana wielokrotnie albo Wydzierżawiający może zdecydować o unieważnieniu przetargu.
 4. O wyborze oferty Wójt Gminy Klwów zawiadomi niezwłocznie pisemnie wszystkich oferentów, wskazując oferenta, którego ofertę wybrano.
 5. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z „Regulaminem przetargu otwartego na najem nieruchomości na terenie Gminy Klwów” zatwierdzony Zarządzeniem Nr 44/2023 Wójta Gminy Klwów z dnia 20 grudnia 2023 r.

VII. WADIUM :

 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 50,00 zł
 2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek Gminy Klwów nr 82 9145 1095 3400 1733 2000 0002 najpóźniej do 30 stycznia 2024 r. do godz. 1200. Za wpłatę wadium uważa się wpływ pieniędzy na rachunek bankowy Gminy Klwów.
 3. Wpłacone wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niż przed upływem 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
 5. W przypadku uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy, wpłacone wadium podlega przepadkowi.
 6. Umowa dzierżawy musi zostać podpisana w terminie do 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

VIII. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU:

 1. Wpłacenie wadium.
 2. Złożenie w wyznaczonym terminie pisemnej oferty.

IX. INNE INFORMACJE:

 1. Szczegółowych informacji na temat przetargu i gruntu można uzyskać w Urzędzie Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35, pokój nr 1 lub telefonicznie 48 6710010 wew. 18
 2. Wójt Gminy Klwów zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

X. Załączniki:

1. Załączniki do przetargu:

 • Wzór oferty – załącznik nr 1
 • Wzór umowy dzierżawy – załącznik nr 2

Klwów, dnia 03.01.2024 r.

Wójt Gminy Klwów

Załączniki:
wzór umowy27 KB
wzór oferty27 KB
mapa 199 KB
artykuł nr 3

I PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W KLWOWIE, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY KLWÓW (nr ewid. 609)

Znak sprawy RPŚ.I.6840.01.2022                                                                      Klwów, dnia 17.11.2022 r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 t.j. z dnia 2022.03.09) oraz § 8 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2021.2213 t.j. z dnia 2021.12.01).

WÓJT GMINY KLWÓW OGŁASZA I PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W KLWOWIE, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY KLWÓW

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów w jednostce ewidencyjnej 142303_2 Klwów, w obrębie 0008 Klwów, dla której Sąd Rejonowy w Przysusze V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RA1P/00012681/7. Nieruchomość położona jest w województwie mazowieckim, powiecie przysuskim, w miejscowości gminnej Klwów, przy ulicy Słonecznej.

Powierzchnia nieruchomości:  Działka nr ewid. 609 o powierzchni 0,25 ha

Opis nieruchomości: działka nr działka nr 609 ma kształt prostokąta, jest niezabudowana i nieogrodzona, porośnięta trawą oraz zadrzewiona drzewami z samosiewu. Teren jest nierówny. W części znajdują się wykopy po wydobyciu piachu. Posiada bezpośredni dostęp do drogi o nawierzchni asfaltowej- ulicy Słonecznej. Leży na terenach uzbrojonych w sieć elektroenergetyczną, wodociągową. Sąsiedztwo stanowią grunty orne oraz grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Zabudowa mieszkaniowa w pobliżu.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Przedmiotowa nieruchomość leży na terenie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klwów – III Etap zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/226/2010 Rady Gminy Klwów z dnia 15 lutego 2010 r. z późniejszą zmianą zatwierdzoną Uchwałą nr II/20/2018r. z dnia 28 grudnia 2018r.  Według jego ustaleń szacowana nieruchomość położona jest terenach zabudowy jednorodzinnych i zagrodowych następnie stanowi   tereny upraw rolnych i łąk.

Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy

Terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy

Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę: nieruchomość przeznaczona do sprzedaży Uchwałą Nr XXX/227/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Klwów oraz Zarządzeniem nr 43/2022 Wójta Gminy Klwów z dnia 8 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

Cena wywoławcza: 29 156,00 zł + Podatek VAT 23% w kwocie 6 705,88 razem 35 861,88 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden 88/100)

Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości: będąca przedmiotem przetargu nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

1. Złożenie pisemnej oferty.

2.Wniesienie wadium w wyznaczonym terminie (w przypadku braku zwolnienia z tego obowiązku).

3. Przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu oryginału dowodu wpłaty wadium lub dowodu zwolnienia z tego obowiązku

4. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:

- małżonków - do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich wraz z pisemną zgodą jednego małżonka, wyrażoną dla drugiego małżonka na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości.

- pełnomocników osób fizycznych - konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Wadium:

Aby przystąpić do przetargu należy wnieść wadium w terminie najpóźniej do dnia 15.12.2022 w pieniądzu w wysokości: 3600,00 zł. (słownie: trzy tysiące sześćset złotych)

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Klwów w Banku Spółdzielczym w Przysusze, nr rachunku: 82 9145 1095 3400 1733 2000 0002 z opisem: “Wadium w przetargu na sprzedaż działki 609”w Klwowie

Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu

Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Klwów.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Zwolnienie z obowiązku wadium:

Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

Termin i miejsce składania pisemnych ofert:

Pisemne oferty na zakup nieruchomości  w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,, Przetarg na sprzedaż działki 609”w Klwowie” prosimy składać w pok. 5 (sekretariat) w Urzędzie Gminy w Klwowie ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów w terminie do 19.12.2022 r. do godz. 900.

Oferta powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
 2. datę sporządzenia oferty;
 3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 4. oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;
 5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu.
 6. kopię dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku

Termin i miejsce części jawnej przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 19.12.2022 r. w Urzędzie Gminy w Klwowie ul. Opoczyńska35, 26-415 Klwów,  pok. 3 (sala konferencyjna) o godz. 1100 

Jednocześnie informuje się, że jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt  Gminy Klwów może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi (zgodnie z art. 41 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na wskazany przez uczestnika przetargu rachunek bankowy.

Koszty aktu notarialnego ponosi kupujący.

Zastrzega się  prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

O miejscu i terminie zawarcia umowy nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Klwów pok. 2 lub pod nr tel. 48 6710010 wew. 15

Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia

artykuł nr 4

PRZETARG NA DZIERŻAWĘ GRUNTU Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE PUNKTU HANDLOWEGO W KLWOWIE

Wójt Gminy Klwów

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY OGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ GRUNTU Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE PUNKTU HANDLOWEGO (KIOSK) NA TERENIE PARKU PRZY PLACU ŚWIDZIŃSKIEGO W KLWOWIE.

I. PRZEDMIOT PRZETARGU:

 1. Grunt pod działalność gospodarczą o pow. 15 m²  stanowiący część nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1011 tj. część parku zlokalizowanego przy drodze krajowej 48, przeznaczony do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ograniczonego na okres 6- ciu miesięcy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z prowadzeniem punktu handlowego.

II. STAWKA CZYNSZU:

 1. Wywoławcza miesięczna stawka czynszu wynosi 7 zł  plus należny podatek VAT za 1 mgruntu.
 2. Oferta minimalna w zakresie ceny powinna zawierać co najmniej cenę wywoławczą.
 3. Oprócz czynszu dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat za dostawę świadczeń dodatkowych do w/w lokalu (tzw. opłat eksploatacyjnych) jeśli takie się pojawią. Naliczenia obciążeń z tych tytułów Wydzierżawiający dokonywać będzie w oparciu o rzeczywiste koszty poniesione na utrzymanie tego lokalu:
 • za energię elektryczną w ilości odczytanej z licznika energii elektrycznej (montaż podlicznika we własnym zakresie)

4.   Czynsz płatny będzie miesięcznie z dołu w terminie do 20-go każdego miesiąca kalendarzowego na podstawie wystawionej przez Wydzierżawiającego faktury VAT. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do podwyżki czynszu w każdym roku kalendarzowym, począwszy od 1 stycznia tego roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłoszony przez Prezesa GUS, w roku poprzednim w stosunku do wcześniejszego, w przypadku, gdy ogłoszony wskaźnik będzie dawał podstawy do podwyższenia obowiązującego czynszu.

 1. Termin zagospodarowania gruntu: w ciągu 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.
 2. Odpady komunalne oraz niebezpieczne będą usuwane przez Dzierżawce we własnym zakresie i na jego koszt.

 

III. OFERENT, Z KTÓRYM ZOSTANIE ZAWARTA UMOWA DZIERŻAWY ZOBOWIĄZANY JEST:

 1. Samodzielnie i na własny koszt zagospodarować grunt i dostosować do wymogów związanych
  z prowadzeniem  punktu handlowego.
 2. Uzyskać wszelkie niezbędne zezwolenia, umowy, koncesje, odbiory związane w prowadzeniem punktu handlowego.
 3. Rozpocząć działalność punktu handlowego na wydzierżawionym gruncie nie później niż w ciągu
  2 miesięcy od dnia podpisania umowy na dzierżawę gruntu.
 4. W przypadku nie spełnienia wyżej wymienionych warunków Wydzierżawiający, może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

IV. SKŁADANIE OFERT:

Zamkniętą kopertę z ofertą, oznaczoną:

„Przetarg pisemny ograniczony na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie punktu handlowego (kiosk)” należy złożyć w sekretariacie Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów
w terminie do dnia 01.07.2022 r. do godz. 1200. W razie wysyłki pocztowej należy pamiętać, że za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do sekretariatu, a nie stempla pocztowego.

V. PRZYGOTOWANIE OFERTY:

 1. Oferta winna zawierać (wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia):
 1. imię nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
 2. datę sporządzenia oferty,
 3. oferowaną stawkę czynszu za 15m2 powierzchni użytkowej (netto),
 4. dostępność świadczonych usług: dni i godziny otwarcia punktu pocztowego,
 5. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem gruntu oraz regulaminem przetargu i projektem umowy dzierżawy gruntu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 6. oświadczenie, że oferent dzierżawiony grunt wykorzystywał będzie na działalność związaną
  z prowadzeniem punktu handlowego,
 7. oświadczenie – zobowiązanie się do rozpoczęcia działalności związanej z prowadzeniem punktu handlowego w wynajmowanym pomieszczeniu nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia podpisania umowy na dzierżawę gruntu.
 8. dowód wpłaty wadium (kserokopia),
 9. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z Centralnej Ewidencji Informacji
  o Działalności Gospodarczej,
 1. Oferta ma być sporządzona w języku polskim i podpisana przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące dokumenty i oświadczenia oferenta mają również być podpisane przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela.
 2. W przypadku, gdy oferent jako załącznik do ofert załączy kopię dokumentu (innego niż pełnomocnictwo), kopia ta powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu.
 3. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania i złożenia oferty jest składane w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem stosownie do przepisów ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1192 ze zm.).
 4. Upoważnienie do podpisywania oferty ma być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez oferenta.

VI. WYBÓR OFERTY:

 1. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Klwów w dniu 01.07.2022 r. o godz. 1230.
 2. Wybrana zostanie oferta, która będzie najkorzystniejsza pod względem ofertowanej  stawki czynszu dzierżawy za 1 m2 powierzchni użytkowej.
 3. W przypadku wpłynięcia identycznych, najkorzystniejszych ofert, Oferenci którzy je złożyli zostaną poproszeni o złożenie ofert w dodatkowym terminie ustalonym przez Wydzierżawiającego. Cena podana w ofercie dodatkowej musi być wyższa od ceny podanej uprzednio. Odmowa złożenia oferty dodatkowej, niezłożenie oferty w terminie wyznaczonym przez Wydzierżawiającego lub złożenie oferty z kwotą równą lub niższą w porównaniu do oferty poprzednio złożonej będzie równoznaczna z rezygnacją z udziału w przetargu. Ocena ofert dodatkowych odbywać się będzie wg zasad podanych  w punkcie VI.2. W przypadku ponownego złożenia ofert identycznych procedura określona w ustępie niniejszym może być powtarzana wielokrotnie albo Wydzierżawiający może zdecydować o unieważnieniu przetargu.
 4. O wyborze oferty Wójt Gminy Klwów zawiadomi niezwłocznie pisemnie wszystkich oferentów, wskazując oferenta, którego ofertę wybrano.
 5. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z „Regulaminem przetargu otwartego na dzierżawę gruntów na terenie Gminy Klwów” zatwierdzony Zarządzeniem Nr 21/2021 Wójta Gminy Klwów z dnia 18 marca 2021 r.

VII. WADIUM :

 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 100,00 zł
 2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek Gminy Klwów nr 82 9145 1095 3400 1733 2000 0002 najpóźniej do 1 lipca 2022 r. do godz. 1200. Za wpłatę wadium uważa się wpływ pieniędzy na rachunek bankowy Gminy Klwów.
 3. Wpłacone wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niż przed upływem 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
 5. W przypadku uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy, wpłacone wadium podlega przepadkowi.
 6. Umowa dzierżawy musi zostać podpisana w terminie do 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

VIII. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU:

 1. Wpłacenie wadium.
 2. Złożenie w wyznaczonym terminie pisemnej oferty.

IX. INNE INFORMACJE:

 1. Szczegółowych informacji na temat przetargu i gruntu można uzyskać w Urzędzie Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35, pokój nr 1 lub telefonicznie 48 6710010 wew. 18
 2. Wójt Gminy Klwów zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

X. Załączniki:

1. Załączniki do przetargu:

 • Wzór oferty – załącznik nr 1
 • Wzór umowy dzierżawy – załącznik nr 2
 • Mapka poglądowa - Załącznik nr 3

Klwów, dnia 23.06.2022 r.

Wójt Gminy Klwów

/-/ Piotr Papis

artykuł nr 5

II PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W PRZYSTAŁOWICACH DUŻYCH działka nr 1923/1

Znak sprawy RPŚ.I.6840.05.2021.01.22     Klwów, dnia 03.02.2022 r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 t.j. z dnia 2021.07.27) oraz § 8 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2021.2213 t.j. z dnia 2021.12.01).

WÓJT GMINY KLWÓW OGŁASZA II PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W PRZYSTAŁOWICACH DUŻYCH, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY KLWÓW

  Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości  oznaczonej w ewidencji gruntów
w jednostce ewidencyjnej 142303_2 Klwów, w obrębie 0014 Przystałowice Duże, arkusz 2, jako działka nr 1923/1 o powierzchni 1100 m2, dla której Sąd Rejonowy w Przysusze V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr RA1P/00012681/7.

Nieruchomość położona jest w województwie mazowieckim, powiecie przysuskim, gminie Klwów, w miejscowości Przystałowice Duże.

Powierzchnia nieruchomości:  Działka nr ewid. 1923/1 o powierzchni 0,11 ha

Opis nieruchomości: działka nr 1923/1 ma kształt wąskiego czworokąta o szerokości ok. 4,7 m, jest niezabudowana, porośnięta trawą i pojedynczymi drzewami i krzewami z samosiewu, które nie podnoszą wartości nieruchomości. Na działce znajduje się ponadto fragment ogrodzenia z elementów prefabrykowanych betonowych stanowiącego własność właściciela nieruchomości sąsiedniej, który przekroczył granice. Nieruchomość położona jest na terenach z dostępem do sieci energii elektrycznej, wodociągowej i telekomunikacyjnej. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi pojedyncza zabudowa mieszkaniowo-zagrodowa oraz działki niezabudowane użytkowane rolniczo.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Przedmiotowa nieruchomość leży na terenie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klwów – II Etap zatwierdzonym Uchwałą Nr IV/25/2006 Rady Gminy Klwów z dnia 29 grudnia 2006 r. z późniejszą zmianą zatwierdzoną Uchwałą nr II/19/2018r. z dnia 28 grudnia 2018r.  Według jego ustaleń szacowana nieruchomość położona jest częściowo na terenach zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej oraz terenach upraw  rolnych i łąk.

Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy

Terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy

Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę: nieruchomość przeznaczona do sprzedaży Uchwałą Nr XXIII/168/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Przystałowice Duże oraz Zarządzeniem nr 49/2021 Wójta Gminy Klwów z dnia 1 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

Cena wywoławcza: 12 661,00 zł + Podatek VAT 23% w kwocie 2 912,03 zł razem 15 573,03 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote 03/100)

Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości: będąca przedmiotem przetargu nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

1. Złożenie pisemnej oferty.

2.Wniesienie wadium w wyznaczonym terminie (w przypadku braku zwolnienia z tego obowiązku).

3. Przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu oryginału dowodu wpłaty wadium lub dowodu zwolnienia z tego obowiązku

4. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:

- małżonków - do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich wraz z pisemną zgodą jednego małżonka, wyrażoną dla drugiego małżonka na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości.

- pełnomocników osób fizycznych - konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Wadium:

Aby przystąpić do przetargu należy wnieść wadium w terminie najpóźniej do dnia 03.03.2022 w pieniądzu w wysokości: 2 300, 00 zł. (słownie: dwa tysiące trzysta złotych)

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Klwów w Banku Spółdzielczym w Przysusze, nr rachunku: 82 9145 1095 3400 1733 2000 0002 z opisem: “Wadium w przetargu na sprzedaż działki 1923/1”w Przystałowicach Dużych.

Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu

Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Klwów.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Zwolnienie z obowiązku wadium:

Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

Termin i miejsce składania pisemnych ofert:

Pisemne oferty na zakup nieruchomości  w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,, Przetarg na sprzedaż działki 1923/1”w Przystałowicach Dużych” prosimy składać w pok. 5 (sekretariat) w Urzędzie Gminy w Klwowie ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów w terminie do
07.03.2022 r. do godz. 900.

Oferta powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
 2. datę sporządzenia oferty;
 3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 4. oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;
 5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu.
 6. kopię dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku

Termin i miejsce części jawnej przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 07.03.2022 r. w Urzędzie Gminy w Klwowie ul. Opoczyńska35, 26-415 Klwów,  pok. 3 (sala konferencyjna) o godz. 1000 

Jednocześnie informuje się, że jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt  Gminy Klwów może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi (zgodnie z art. 41 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na wskazany przez uczestnika przetargu rachunek bankowy.

Koszty aktu notarialnego ponosi kupujący.

Zastrzega się  prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

O miejscu i terminie zawarcia umowy nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Klwów pok. 2 lub pod nr tel. 48 6710010 wew. 15

Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia