główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2020

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeski

ZAMAWIAJĄCY Gmina Klwów ul. Opoczyńska 35 26-415 Klwów Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeski” Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod nr 547697-N-2020 z dnia 2020-06-04 r.

Utworzony: 2020-06-04 | Zmodyfikowany: 2020-06-04 15:25

2. Wybory Prezydenta RP zarządzone na 28.06.2020

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na 28 czerwca 2020 r.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na 28 czerwca 2020 r. 1. POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Komunikat Komisarza Wyborczego w Radomiu II o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. 3. Formularz - powoływanie okw. 4. Formularz -...

Utworzony: 2020-06-04 | Zmodyfikowany: 2020-06-04 12:44

3. Ogłoszenia

Raport o stanie Gminy Klwów za 2019 r.

Raport o stanie Gminy Klwów za 2019 r.

Utworzony: 2020-05-29 | Zmodyfikowany: 2020-05-29 09:24

4. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Gmina Klwów zaprasza do udziału w postępowaniu na "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej". Wszystkie potrzebne informacje zawierają załączniki do niniejszego zaproszenia. CPV: 90533000-2 Usługi gospodarki odpadami 90512000-9 Usługi transportu odpadów 90500000-2 Usługi związane z odpadami 90514000-3 Usługi recyklingu odpadów

Utworzony: 2020-05-14 | Zmodyfikowany: 2020-05-14 12:36

5. Kadencja 2018-2023

Uchwały Rady Gminy Klwów kadencja 2018-2023 r.

Uchwały Rady Gminy Klwów kadencja 2018-2023 r. Sesja I z dnia 19 listopada 2018 r. Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Klwów. uchwała Uchwała Nr I/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Klwów. uchwała Uchwała Nr I/3/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Klwów oraz ustaleniu jej składu osobowego. uchwała Uchwała Nr I/4/2018 w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy Klwów oraz ustaleniu jej składu osobowego. uchwała Uchwała Nr ...

Utworzony: 2018-12-12 | Zmodyfikowany: 2020-05-11 09:05

6. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1. POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Uchwała 20-2020 -Powoływanie obwodowych komisji. 3. Formularz - powoływanie okw. 4. Formularz - powoływanie okw - indywidualne. Wybory Prezydenta RP -przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do okw Skany zgłoszeń do OKW można przesyłać na adres mailowy : ug@klwow.pl a w razie pytań tel. 663 824 810. Pocztą...

Utworzony: 2020-02-06 | Zmodyfikowany: 2020-05-11 09:03

7. Ogłoszenia

Prowadzenie klubu sportowego w 2020 r.

Klwów; 06.02.2020 r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, tekst jednolity.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz.688 tekst jednolity) oraz Uchwały Nr XI/74/2019 Rady Gminy Klwów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi po...

Utworzony: 2020-02-06 | Zmodyfikowany: 2020-03-02 14:24

8. Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

Masa i miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Klwów zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w 2018 roku Masa i miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Klwów zmieszanych odpadów komunalnych Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunal...

Utworzony: 2020-02-06 | Zmodyfikowany: 2020-02-06 13:54

9. Osiągnięte poziomy recyklingu

Poziomy odzysku osiągnięte przez Gminę Klwów w roku 2018

Poziomy odzysku osiągnięte przez Gminę Klwów w roku 2018 Urząd Gminy w Klwowie zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019.2010 t.j. z dnia 23.10.2019 r.) podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazy...

Utworzony: 2020-02-04 | Zmodyfikowany: 2020-02-04 10:58

10. Osiągnięte poziomy recyklingu

Poziomy odzysku osiągnięte przez Gminę Klwów w roku 2017

Poziomy odzysku osiągnięte przez Gminę Klwów w roku 2017 Urząd Gminy w Klwowie zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454.) podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składow...

Utworzony: 2020-02-04 | Zmodyfikowany: 2020-02-04 10:05

11. Osiągnięte poziomy recyklingu

Poziomy odzysku osiągnięte przez Gminę Klwów w roku 2016

Poziomy odzysku osiągnięte przez Gminę Klwów w roku 2016 Urząd Gminy w Klwowie zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454.) podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składow...

Utworzony: 2020-02-04 | Zmodyfikowany: 2020-02-04 10:04

12. Osiągnięte poziomy recyklingu

Poziomy odzysku osiągnięte przez Gminę Klwów w roku 2015

Poziomy odzysku osiągnięte przez Gminę Klwów w roku 2015 Urząd Gminy w Klwowie zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454.) podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składow...

Utworzony: 2020-02-04 | Zmodyfikowany: 2020-02-04 09:59

13. Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne

Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na teren...

Utworzony: 2020-02-03 | Zmodyfikowany: 2020-02-03 15:29

14. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I N F O R M A C J A Urząd Gminy Klwów informuje, że od dnia 01 sierpnia 2019 roku obowiązuje nowa opłata za odbiór odpadów. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Klwów została ustalona nowa: Stawka opłaty za odpady segregowane wynosi 10,00 zł od jednej osoby miesięcznie. W przypadku opłaty za odpady niesegregowane, stawka wynosi 20,00 zł. Roczna ryczałtowa stawka opłaty za odpady za domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - letniskowe wynosi 156,00 zł. W przypadku opłaty ...

Utworzony: 2020-02-03 | Zmodyfikowany: 2020-02-03 15:24

15. Harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku

Utworzony: 2020-02-03 | Zmodyfikowany: 2020-02-03 15:15

16. Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Klwów za lata 2013 - ...

Utworzony: 2020-02-03 | Zmodyfikowany: 2020-02-03 15:11

17. Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Klwów za rok 2015 r.

Utworzony: 2020-02-03 | Zmodyfikowany: 2020-02-03 15:10

18. Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Klwów za rok 2016 r.

Utworzony: 2020-02-03 | Zmodyfikowany: 2020-02-03 15:10

19. Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Klwów za rok 2017 r.

Utworzony: 2020-02-03 | Zmodyfikowany: 2020-02-03 15:09

20. Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Klwów za rok 2018 r.

Utworzony: 2020-02-03 | Zmodyfikowany: 2020-02-03 15:09