główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2020

Przebudowa drogi gminnej nr 330313W Klwów-Głuszyna

ZAMAWIAJĄCY Gmina Klwów ul. Opoczyńska 35 26-415 Klwów Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 330313W Klwów - Głuszyna” Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod nr 574582-N-2020 z dnia 2020-08-13 r.

Utworzony: 2020-08-13 | Zmodyfikowany: 2020-09-15 15:34

2. Obwieszczenia

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środ...

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej nr 330313W Klwów – Głuszyna”.

Utworzony: 2020-09-11 | Zmodyfikowany: 2020-09-11 13:20

3. Rok 2020

„Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej S...

ZAMAWIAJĄCY Gmina Klwów ul. Opoczyńska 35 26-415 Klwów Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ulowie” Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane pod nr 580625-N-2020 z dnia 2020-09-02 r.

Utworzony: 2020-09-02 | Zmodyfikowany: 2020-09-10 15:30

4. Rok 2020

Oświadczenia majątkowe 2020

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy z 2020 r. Piotr Papis - Wójt Gminy Klwów oświadczenie Lidia Wiaderna - Sekretarz Gminy oświadczenie Katarzyna Rek - Skarbnik Gminy oświadczenie Jacek Szambor - Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oświadczenie Krzysztof Łomża - Kierownik Referatu Usług Komunalnych oświadczenie Irena Kopytowska - Specjalista w Referacie Finansowym oświadczenie Katarzyna Kalinowska - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie oświad...

Utworzony: 2020-07-17 | Zmodyfikowany: 2020-09-10 08:45

5. Kadencja 2018-2023

Uchwały Rady Gminy Klwów kadencja 2018-2023 r.

Uchwały Rady Gminy Klwów kadencja 2018-2023 r. Sesja I z dnia 19 listopada 2018 r. Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Klwów. uchwała Uchwała Nr I/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Klwów. uchwała Uchwała Nr I/3/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Klwów oraz ustaleniu jej składu osobowego. uchwała Uchwała Nr I/4/2018 w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy Klwów oraz ustaleniu jej składu osobowego. uchwała Uchwała Nr ...

Utworzony: 2018-12-12 | Zmodyfikowany: 2020-09-09 13:48

6. Rok 2019

Oświadczenia majątkowe 2019

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy z 2019 r. Piotr Papis - Wójt Gminy Klwów oświadczenie Lidia Wiaderna - Sekretarz Gminy oświadczenie Katarzyna Rek - Skarbnik Gminy oświadczenie Jacek Szambor - Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oświadczenie Krzysztof Łomża - Kierownik Referatu Usług Komunalnych oświadczenie Irena Kopytowska - Specjalista w Referacie Finansowym oświadczenie Katarzyna Kalinowska - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie oświad...

Utworzony: 2019-07-23 | Zmodyfikowany: 2020-09-09 13:37

7. Rok 2020

Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży P...

ZAMAWIAJĄCY Gmina Klwów ul. Opoczyńska 35 26-415 Klwów Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ulowie” Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane pod nr 563783-N-2020 dnia 2020-07-17 r.

Utworzony: 2020-07-17 | Zmodyfikowany: 2020-09-02 15:24

8. Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów

Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów

ZAMAWIAJĄCY Gmina Klwów ul. Opoczyńska 35 26-415 Klwów Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów” Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach. UWAGA!!! Z powodu zarządzenia 21 sierpnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Klwów, termin składania ofert został przesunięty na dzień 24 sierpnia 2020 r. ...

Utworzony: 2020-08-13 | Zmodyfikowany: 2020-09-01 10:25

9. Obwieszczenia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dot. Przebudowy drogi gminnej w m. Przystał...

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dot. Przebudowy drogi gminnej w m. Przystałowice Duże

Utworzony: 2020-08-10 | Zmodyfikowany: 2020-08-11 15:23

10. Obwieszczenia

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dot. Przebudowy drogi gminnej w m. Przystał...

Utworzony: 2020-08-03 | Zmodyfikowany: 2020-08-03 15:20

11. Obwieszczenia

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Utworzony: 2020-07-28 | Zmodyfikowany: 2020-07-28 12:16

12. Ogłoszenia

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT nr OWKL2020-01

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT nr OWKL2020-01 na realizację zadania publicznego opieka wytchnieniowa nad osobami z niepełnosprawnościami w Gminie Klwów w ramach Programu OPIEKA WYTCHNIENIOWA edycja 2020 Gmina Klwów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie 26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 35 Województwo Mazowieckie

Utworzony: 2020-06-05 | Zmodyfikowany: 2020-07-15 12:52

13. Rok 2020

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeski

ZAMAWIAJĄCY Gmina Klwów ul. Opoczyńska 35 26-415 Klwów Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeski” Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod nr 547697-N-2020 z dnia 2020-06-04 r.

Utworzony: 2020-06-04 | Zmodyfikowany: 2020-07-14 15:04

14. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na 28 czerwca 2020 r.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na 28 czerwca 2020 r. 1. POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Zgłoszenie głosowania koresponedencyjnego. 3. Formularz - powoływanie okw. 4. Formularz - powoływanie okw - indywidualne. 5. OBWIESZCZENIE - Wójta Gminy Klwów o numerach oraz granicach obwodów głosowania. 6. INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Radomiu II o dodatkowyc...

Utworzony: 2020-06-04 | Zmodyfikowany: 2020-07-10 09:08

15. Rok 2020

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2020 r.

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2020 r. Zarządzenie nr 1/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu "Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Klwów na rok 2020" Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2020 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 r. Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2020 w sprawie opracowanie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu...

Utworzony: 2020-01-10 | Zmodyfikowany: 2020-07-09 13:18

16. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Utworzony: 2020-07-09 | Zmodyfikowany: 2020-07-09 11:03

17. Obwieszczenia

Program ochrony środowiska dla Gminy Klwów na lata 2020 - 2023 z perspektywą do 2027...

Klwów, dnia 30.06.2020 r. RPŚ.I.602.30.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Klwów podaje do publicznej wiadomości informacje dot. projektu dokumentu pt. ,,Program ochrony środowiska dla Gminy Klwów na lata 2020 - 2023 z perspektywą do 2027 roku'' zgodnie z art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020.283 t.j. z dnia 2020.02.21) ora...

Utworzony: 2020-07-01 | Zmodyfikowany: 2020-07-01 08:43

18. Obwieszczenia

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Utworzony: 2020-06-23 | Zmodyfikowany: 2020-06-23 14:03

19. Ogłoszenia

Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych

Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych Wójt Gminy Klwów - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz.U z 2019 r. poz. 1728) Wójt Gminy Klwów ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spiso...

Utworzony: 2020-06-17 | Zmodyfikowany: 2020-06-17 09:39

20. Obwieszczenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Utworzony: 2020-06-15 | Zmodyfikowany: 2020-06-15 08:45