główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1. POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Uchwała 20-2020 -Powoływanie obwodowych komisji. 3. Formularz - powoływanie okw. 4. Formularz - powoływanie okw - indywidualne. Wybory Prezydenta RP -przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do okw Skany zgłoszeń do OKW można przesyłać na adres mailowy : ug@klwow.pl a w razie pytań tel. 663 824 810. Pocztą...

Utworzony: 2020-02-06 | Zmodyfikowany: 2020-03-27 12:46

2. Kadencja 2018-2023

Uchwały Rady Gminy Klwów kadencja 2018-2023 r.

Uchwały Rady Gminy Klwów kadencja 2018-2023 r. Sesja I z dnia 19 listopada 2018 r. Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Klwów. uchwała Uchwała Nr I/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Klwów. uchwała Uchwała Nr I/3/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Klwów oraz ustaleniu jej składu osobowego. uchwała Uchwała Nr I/4/2018 w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy Klwów oraz ustaleniu jej składu osobowego. uchwała Uchwała Nr ...

Utworzony: 2018-12-12 | Zmodyfikowany: 2020-03-16 09:33

3. Ogłoszenia

Prowadzenie klubu sportowego w 2020 r.

Klwów; 06.02.2020 r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, tekst jednolity.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz.688 tekst jednolity) oraz Uchwały Nr XI/74/2019 Rady Gminy Klwów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi po...

Utworzony: 2020-02-06 | Zmodyfikowany: 2020-03-02 14:24

4. Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

Masa i miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Klwów zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w 2018 roku Masa i miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Klwów zmieszanych odpadów komunalnych Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunal...

Utworzony: 2020-02-06 | Zmodyfikowany: 2020-02-06 13:54

5. Osiągnięte poziomy recyklingu

Poziomy odzysku osiągnięte przez Gminę Klwów w roku 2018

Poziomy odzysku osiągnięte przez Gminę Klwów w roku 2018 Urząd Gminy w Klwowie zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019.2010 t.j. z dnia 23.10.2019 r.) podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazy...

Utworzony: 2020-02-04 | Zmodyfikowany: 2020-02-04 10:58

6. Osiągnięte poziomy recyklingu

Poziomy odzysku osiągnięte przez Gminę Klwów w roku 2017

Poziomy odzysku osiągnięte przez Gminę Klwów w roku 2017 Urząd Gminy w Klwowie zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454.) podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składow...

Utworzony: 2020-02-04 | Zmodyfikowany: 2020-02-04 10:05

7. Osiągnięte poziomy recyklingu

Poziomy odzysku osiągnięte przez Gminę Klwów w roku 2016

Poziomy odzysku osiągnięte przez Gminę Klwów w roku 2016 Urząd Gminy w Klwowie zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454.) podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składow...

Utworzony: 2020-02-04 | Zmodyfikowany: 2020-02-04 10:04

8. Osiągnięte poziomy recyklingu

Poziomy odzysku osiągnięte przez Gminę Klwów w roku 2015

Poziomy odzysku osiągnięte przez Gminę Klwów w roku 2015 Urząd Gminy w Klwowie zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454.) podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składow...

Utworzony: 2020-02-04 | Zmodyfikowany: 2020-02-04 09:59

9. Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne

Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na teren...

Utworzony: 2020-02-03 | Zmodyfikowany: 2020-02-03 15:29

10. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I N F O R M A C J A Urząd Gminy Klwów informuje, że od dnia 01 sierpnia 2019 roku obowiązuje nowa opłata za odbiór odpadów. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Klwów została ustalona nowa: Stawka opłaty za odpady segregowane wynosi 10,00 zł od jednej osoby miesięcznie. W przypadku opłaty za odpady niesegregowane, stawka wynosi 20,00 zł. Roczna ryczałtowa stawka opłaty za odpady za domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - letniskowe wynosi 156,00 zł. W przypadku opłaty ...

Utworzony: 2020-02-03 | Zmodyfikowany: 2020-02-03 15:24

11. Harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku

Utworzony: 2020-02-03 | Zmodyfikowany: 2020-02-03 15:15

12. Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Klwów za lata 2013 - ...

Utworzony: 2020-02-03 | Zmodyfikowany: 2020-02-03 15:11

13. Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Klwów za rok 2015 r.

Utworzony: 2020-02-03 | Zmodyfikowany: 2020-02-03 15:10

14. Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Klwów za rok 2016 r.

Utworzony: 2020-02-03 | Zmodyfikowany: 2020-02-03 15:10

15. Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Klwów za rok 2017 r.

Utworzony: 2020-02-03 | Zmodyfikowany: 2020-02-03 15:09

16. Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Klwów za rok 2018 r.

Utworzony: 2020-02-03 | Zmodyfikowany: 2020-02-03 15:09

17. Plan zamówień publicznych

Plan zamówień publicznych na 2020 rok

Utworzony: 2020-01-31 | Zmodyfikowany: 2020-01-31 10:51

18. Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KLWÓW o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań ...

Klwów, 29.01.2020 r. RPŚ.I.6720.03.2020 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KLWÓW o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klwów Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ...

Utworzony: 2020-01-29 | Zmodyfikowany: 2020-01-29 10:32

19. Rok 2019

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2019 r.

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2019 r. Zarządzenie nr 1/2019 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 r. Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2019 w sprawie opracowanie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2019 roku. Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2019 w sprawie powołania komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii B złożonej w archiwum zakładowym Zarządzenie Zarządzenie...

Utworzony: 2019-10-25 | Zmodyfikowany: 2020-01-16 10:53

20. Rok 2020

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2020 r.

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2020 r. Zarządzenie nr 1/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu "Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Klwów na rok 2020" Zarządzenie

Utworzony: 2020-01-10 | Zmodyfikowany: 2020-01-10 13:18