główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2018

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2018 r.

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2018 r. Zarządzenie nr 1/2018 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 r. pdf Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2018 w sprawie opracowanie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań , które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2018 roku. pdf Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2018 w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. pdf Zarządzenie Zarządzenie nr 3A/20...

Utworzony: 2018-03-13 | Zmodyfikowany: 2019-10-25 11:33

2. Rok 2019

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2019 r.

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2019 r. Zarządzenie nr 1/2019 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 r. Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2019 w sprawie opracowanie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2019 roku. Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2019 w sprawie powołania komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii B złożonej w archiwum zakładowym Zarządzenie Zarządzenie...

Utworzony: 2019-10-25 | Zmodyfikowany: 2019-10-25 10:20

3. Kadencja 2018-2023

Uchwały Rady Gminy Klwów kadencja 2018-2023 r.

Uchwały Rady Gminy Klwów kadencja 2018-2023 r. Sesja I z dnia 19 listopada 2018 r. Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Klwów. uchwała Uchwała Nr I/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Klwów. uchwała Uchwała Nr I/3/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Klwów oraz ustaleniu jej składu osobowego. uchwała Uchwała Nr I/4/2018 w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy Klwów oraz ustaleniu jej składu osobowego. uchwała Uchwała Nr ...

Utworzony: 2018-12-12 | Zmodyfikowany: 2019-10-25 09:30

4. Ogłoszenia

Decyzja NR AB.6741.2.12.2019

Decyzja NR AB.6741.2.12.2019

Utworzony: 2019-10-23 | Zmodyfikowany: 2019-10-23 14:40

5. Ogłoszenia

Autobus Autosan A0909L 05 wersja Smyk, rok produkcji 2007 r, nr rej. WPY 60KJ

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Klwów z siedzibą w Klwowie, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa ( Dz. U. z 2017.729 t.j ) ogłasza pisemny przetarg publiczny na sprzedaż następującego majątku ruchomego: Autobus Autosan A0909L 05 wersja Smyk, rok produkcji 2007 r, nr rej. WPY 60KJ Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium ...

Utworzony: 2019-10-03 | Zmodyfikowany: 2019-10-22 12:38

6. Ogłoszenia

Roczny Program Współpracy Gminy Klwów z Organizacjami Pozarządowymi oraz z Podmiotam...

ZARZĄDZENIE Nr 27 /2019 WÓJTA GMINY KLWÓW z dnia 10 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Klwów z Organizacjami Pozarządowymi oraz z Podmiotami Wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020". Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 20...

Utworzony: 2019-10-17 | Zmodyfikowany: 2019-10-17 13:24

7. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Wizualizacja wyborów 1. Postanowienie Prezydenta RP o wyborach. 2. Obwieszczenie PKW o okręgach wyborczych - wyciąg 3. Załącznik - zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych. 4. OBWIESZCZENIE - Wójta Gminy Klwów o numerach oraz granicach obwodów głosowania. 5. INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Radomiu II o losowaniu. 6. OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Radomiu z dnia 16 września 2019 r. o za...

Utworzony: 2019-08-16 | Zmodyfikowany: 2019-10-11 15:08

8. Obwieszczenia

Obwieszczenie

Utworzony: 2019-10-08 | Zmodyfikowany: 2019-10-08 10:51

9. Ogłoszenia

Autobus Autosan A0909L 05 wersja Smyk, rok produkcji 2007 r, nr rej. WPY 60KJ

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Klwów z siedzibą w Klwowie, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa ( Dz. U. z 2017.729 t.j ) ogłasza pisemny przetarg publiczny na sprzedaż następującego majątku ruchomego: Autobus Autosan A0909L 05 wersja Smyk, rok produkcji 2007 r, nr rej. WPY 60KJ Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium ...

Utworzony: 2019-09-06 | Zmodyfikowany: 2019-09-06 11:32

10. Rok 2019

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Klwów, Sulgostów, Przystałowice Duże Kolonia

ZAMAWIAJĄCY Gmina Klwów ul. Opoczyńska 35 26-415 Klwów Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Klwów, Sulgostów, Przystałowice Duże Kolonia” Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod nr 587421-N-2019 z dnia 2019-08-19 r.

Utworzony: 2019-08-19 | Zmodyfikowany: 2019-09-05 10:52

11. Ogłoszenia

O G Ł O S Z E N I E - Autobus Autosan A0909L 05 wersja Smyk, rok produkcji 2007 r, n...

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Klwów z siedzibą w Klwowie, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa( Dz. U. z 2017.729 t.j ) ogłasza pisemny przetarg publiczny na sprzedaż następującego majątku ruchomego: Autobus Autosan A0909L 05 wersja Smyk, rok produkcji 2007 r, nr rej. WPY 60KJ Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w...

Utworzony: 2019-08-09 | Zmodyfikowany: 2019-08-09 09:08

12. Ogłoszenia

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PISEMNEGO PRZETARGU PUBLICZNEGO Wójt gminy Klwów - informuje, że unieważnia przeprowadzony w dniu 07.08.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Urzędu Gminy Klwów pisemny przetarg publiczny na sprzedaż Autobusu Autosan A0909L 05 wersja Smyk. Powodem unieważnienia przetargu jest nie wniesienie wadium przez oferenta oraz nie spełnienie warunków zawartych w ogłoszeniu.

Utworzony: 2019-08-09 | Zmodyfikowany: 2019-08-09 08:59

13. Ogłoszenia

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrz...

Klwów, 9.08.2019 r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KLWÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kolonia Ulów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt. 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), oraz art. 39 ust. 1, art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochron...

Utworzony: 2019-08-08 | Zmodyfikowany: 2019-08-08 09:37

14. Rok 2019

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sulgostów

Ogłoszenie nr 547697-N-2019 z dnia 2019-05-15 r. Gmina Klwów: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sulgostów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyod...

Utworzony: 2019-05-15 | Zmodyfikowany: 2019-07-25 15:07

15. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2019 roku

Podatki i opłaty obowiązujące w 2019 r.

Podatki i opłaty obowiązujące w 2019 r. Druki do pobrania: Podatek leśny informacja o lasach (IL-1) załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIL-1) załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2) załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników (ZIL-3) deklaracja na podatek leśny (DL-1) załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podl...

Utworzony: 2019-07-24 | Zmodyfikowany: 2019-07-25 10:06

16. Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów

Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów

ZAMAWIAJĄCY Gmina Klwów ul. Opoczyńska 35 26-415 Klwów Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów” Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach.

Utworzony: 2019-07-23 | Zmodyfikowany: 2019-07-23 12:59

17. Ogłoszenia

O G Ł O S Z E N I E Autobus Autosan A0909L 05 wersja Smyk, rok produkcji 2007 r, nr ...

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Klwów z siedzibą w Klwowie, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa ( Dz. U. z 2017.729 t.j ) ogłasza pisemny przetarg publiczny na sprzedaż następującego majątku ruchomego: Autobus Autosan A0909L 05 wersja Smyk, rok produkcji 2007 r, nr rej. WPY 60KJ Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium ...

Utworzony: 2019-07-23 | Zmodyfikowany: 2019-07-23 11:00

18. Ogłoszenia

OGŁOSZENIE o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Gminy Klwów

OGŁOSZENIE o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Gminy Klwów Działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa ( Dz. U. 2017.729 t.j ) informujemy, iż dysponujemy następującym zbędnym i zużytym składnikiem majątku ruchomego: Autobus Autosan A0909L 05 wersja Smyk, rok produkcji 2007 r, nr rej. WPY 60KJ Wyżej wymieniony składnik mienia ruchomego jest zniszczony ...

Utworzony: 2019-07-23 | Zmodyfikowany: 2019-07-23 10:59

19. Rok 2019

Oświadczenia majątkowe 2019

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy z 2019 r. Piotr Papis - Wójt Gminy Klwów oświadczenie Lidia Wiaderna - Sekretarz Gminy oświadczenie Katarzyna Rek - Skarbnik Gminy oświadczenie Jacek Szambor - Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oświadczenie Krzysztof Łomża - Kierownik Referatu Usług Komunalnych oświadczenie Irena Kopytowska - Specjalista w Referacie Finansowym oświadczenie Katarzyna Kalinowska - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie oświad...

Utworzony: 2019-07-23 | Zmodyfikowany: 2019-07-23 10:57

20. Strona główna

Witamy na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Utworzony: 2019-07-14 | Zmodyfikowany: 2019-07-14 10:44