Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Przetargi

Rozbudowa infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie Klwów

Klwów, dnia 16.03.2018 r. Nr sprawy: PJ.271.01.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE Wójt Gminy Klwów zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie konkurencyjnym na podstawie art. 43a ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju W...

Utworzony: 2018-03-17 | Zmodyfikowany: 2018-03-19 14:01

2. Kadencja 2014-2018

Uchwały 2014-2018

Uchwały Rady Gminy Klwów kadencja 2014-2018 r. Sesja I z dnia 1 grudnia 2014 r. Uchwała Nr I/1/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Klwówuchwała Uchwała Nr I/2/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Klwówuchwała Uchwała Nr I/3/2010 w w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014 uchwała Uchwała Nr I/4/2010 w w sprawie zmian w uchwale Nr XLIII/232/2014 w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2015 r.uchwała Sesja II z dnia 29 grudnia 20...

Utworzony: 2015-01-19 | Zmodyfikowany: 2018-03-13 14:56

3. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2018 roku

Podatki i opłaty obowiązujące w 2018 r.

Podatki iopłaty obowiązujące w2018 r. Zgodnie zpodjętymi przez Radę Gminy Uchwałami ina podstawie ustaw: opodatku rolnym zdnia 15 listopada 1984 roku (tj. Dz. U. z2017roku poz. 1892 zpóźn. zm.), opodatku leśnym zdnia 30 października 2002 (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1821 zpóźn. zm.), opodatkach iopłatach lokalnych zdnia 12 stycznia 1991 roku (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1785 zpóźn. zm.) oraz osamorządzie gminnym zdnia 8marca 1990 roku (tj. Dz. U. 2017 roku poz. 1875) ustalony został: 1. Podatek rolny ...

Utworzony: 2018-03-13 | Zmodyfikowany: 2018-03-13 12:49

4. Rok 2018

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2018 r.

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2018 r. Zarządzenie nr 1/2018 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 r. pdf Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2018 w sprawie opracowanie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań , które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2018 roku. pdf Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2018 w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. pdf Zarządzenie Zarządzenie nr 3A/20...

Utworzony: 2018-03-13 | Zmodyfikowany: 2018-03-13 12:44

5. Rok 2017

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2017 r.

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2017 r. Zarządzenie nr 1/2017 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 r. pdf Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2017 w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji w sprawie projektu "Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Klwów na 2017 roku". pdf Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2017 w sprawie upoważnienia pracownika do prowadzenia postępowań oraz do wydawania w tych sprawach decyzj...

Utworzony: 2017-04-21 | Zmodyfikowany: 2018-03-13 12:10

6. Budżet

Budżet Gminy Klwów

Uchwała budżetowa na 2014 rok Uchwała Nr XXXV/185/2013 uchwała budżetowa Gminy Klwów na rok 2014.uchwała Uchwała budżetowa na 2015 rok Uchwała Nr III/11/2015 uchwała budżetowa Gminy Klwów na rok2015uchwała Uchwała budżetowa na 2016 rok Uchwała Nr XIV/67/2016 uchwała budżetowa Gminy Klwów na 2016 rok.uchwała Uchwała budżetowa na 2017 rok Uchwała Nr XXII/139/2016 uchwała budżetowa Gminy Klwów na 2017 rok uchwała Uchwała Nr Ra.97.2017 Składu Orzekającego RIO w Warszawie w sprawie opinii o możliw...

Utworzony: 2017-02-03 | Zmodyfikowany: 2018-03-13 10:17

7. Ogłoszenia

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Klwowie

WÓJT GMINY KLWÓW ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Klwowie, ul. Przysuska 4, 26-415 Klwów. 1. Zarządzenie Nr 10/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Klwowie 2. Załacznik do Zarządzenia Nr 10/2018

Utworzony: 2018-03-02 | Zmodyfikowany: 2018-03-05 14:04

8. Aktualne

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Klwo...

Utworzony: 2018-03-02 | Zmodyfikowany: 2018-03-02 10:05

9. Zamknięte

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Klwowie

Utworzony: 2018-03-02 | Zmodyfikowany: 2018-03-02 10:03

10. Plan zamówień publicznych

Plan zamówień publicznych na 2018 rok

Utworzony: 2018-02-19 | Zmodyfikowany: 2018-02-19 12:10

11. Studium, Regulaminy, Programy

Studium

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kadź 1. Uchwała, uzasadnienie. 2. Prognoza Oddziaływania na Środowisko. 3. Załącznik Nr 1. 4. Załącznik Nr 2. Program rewitalizacji dla Gminy Klwów 1. Program rewitalizacji. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Klwów 1. Uchwała. 2. Uzasadnienie. 3. Załącznik Nr 1. 4. Załącznik Nr 2. 5. Załącznik Nr 3. 6. Prognoza Oddziaływania na Środowisko. 7.Mapa 8. Mapa stan rzeczywisty STUDIUM UWARUNKO...

Utworzony: 2004-08-17 | Zmodyfikowany: 2018-02-05 09:53

12. Ogłoszenia

Prowadzenie klubu sportowego w 2018 r.

Klwów; 09.01.2018 r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. osamorządzie gminnym (Dz. U. z2016 r. poz. 446, tekst jednolity.) wzwiązku zart. 13 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 r. odziałalności pożytku publicznego io wolontariacie (Dz. U. z2016r. poz.1817 tekst jednolity) oraz Uchwały Nr XXX/215/2017 Rady Gminy Klwów zdnia 18 grudnia 2017 r. wsprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Klwów zorganizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami pro...

Utworzony: 2018-01-11 | Zmodyfikowany: 2018-02-02 12:11

13. Ogłoszenia

Konsultacje społeczne projektu "Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domo...

OGŁOSZENIE w sprawie konsultacji społecznych projektu Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Klwów na rok 2018. W związku z opracowaniem projektu „Programu zapobiegnia bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Klwów”, Wójt Gminy Klwów zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( Dz.U. 2017.poz. 1840 z późn. zm. ) do udziału w konsultacjach....

Utworzony: 2018-01-16 | Zmodyfikowany: 2018-01-16 11:49

14. Działalność regulowana

Rejestr Działalności Regulowanej

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych W dniu 1 lipca 2011 roku Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zasadniczo zmienia dotychczasowy model gospodarki odpadami i ustanawia nowe zasady finansowania , odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Ustawa potocznie nazywana „ ustawą śmieciową” wchodzi w życie w dnia 1 stycznia 2012 r i nakłada na gminę obowiązek sto...

Utworzony: 2012-06-08 | Zmodyfikowany: 2017-12-18 10:23

15. Aktualne

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej po...

Klwów, dnia 14.12.2017 r. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Przystałowice Kolonia działając na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2016.2147) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U.2014.1490) Wójt Gminy Klwów ogłasza PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEO...

Utworzony: 2017-12-14 | Zmodyfikowany: 2017-12-14 08:16

16. Przetargi

Świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w ramach projektu: Kompetencje kluczo...

Klwów, dnia 29.11.2017 PJ.271.04.2017 Wójt Gminy Klwów zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn."Świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w ramach projektu: Kompetencje kluczowe źródłem sukcesu uczniów szkół w Gminie Klwów”, prowadzonym na podstawie art. 138 o ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z2017 r. poz. 1579 - dalej „ustawa” lub „uPzp”), dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, ...

Utworzony: 2017-11-29 | Zmodyfikowany: 2017-11-29 14:52

17. Ogłoszenia

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarow...

Klwów, 8.11.2017 r. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KLWÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kadź wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1073) oraz art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo...

Utworzony: 2017-11-03 | Zmodyfikowany: 2017-11-08 10:24

18. Rok 2017

Przetarg ustny nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejs...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Klwów działając na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm. ) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207 poz. 2018 ) Wójt Gminy Klwów ogłasza PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY ...

Utworzony: 2017-11-08 | Zmodyfikowany: 2017-11-08 10:08

19. Rok 2017

Ogłoszenie Wójta Gminy Klwów w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej z...

Ogłoszenie Wójta Gminy Klwów w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2016 r. Dz. U. poz. 2147 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXV/178/2017 Rady Gminy Klwów z dnia 2 czerwca 2017 roku ogłasza, co następuje: z zasobu nieruchomości Gminy Klwów przeznaczona została do sprzedaży następująca nieruchomość: Lp. Oznaczenie wg ewi...

Utworzony: 2017-11-08 | Zmodyfikowany: 2017-11-08 10:07

20. Aktualne

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej po...

Klwów, dnia 08.11.2017 r. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Klwów działając na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 t.j. z dnia z2016.12.23 ) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U.2014.1490 t.j. z dnia 2014.10.31) Wójt Gminy ...

Utworzony: 2017-11-08 | Zmodyfikowany: 2017-11-08 09:19