Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Aktualne

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej po...

Klwów, dnia 14.12.2017 r. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Przystałowice Kolonia działając na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2016.2147) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U.2014.1490) Wójt Gminy Klwów ogłasza PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEO...

Utworzony: 2017-12-14 | Zmodyfikowany: 2017-12-14 08:16

2. Przetargi

Świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w ramach projektu: Kompetencje kluczo...

Klwów, dnia 29.11.2017 PJ.271.04.2017 Wójt Gminy Klwów zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn."Świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w ramach projektu: Kompetencje kluczowe źródłem sukcesu uczniów szkół w Gminie Klwów”, prowadzonym na podstawie art. 138 o ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z2017 r. poz. 1579 - dalej „ustawa” lub „uPzp”), dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, ...

Utworzony: 2017-11-29 | Zmodyfikowany: 2017-11-29 14:52

3. Studium, Regulaminy, Programy

Studium

Program rewitalizacji dla Gminy Klwów 1. Program rewitalizacji. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Klwów 1. Uchwała. 2. Uzasadnienie. 3. Załącznik Nr 1. 4. Załącznik Nr 2. 5. Załącznik Nr 3. 6. Prognoza Oddziaływania na Środowisko. 7.Mapa 8. Mapa stan rzeczywisty STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KLWÓW 1. Studium Gminy Klwów . 2. SUiKZP załącznik Nr 2 3. SUiKZP załącznik Nr 3 4. SUiKZP załącznik Nr 4 „Plan Gospodark...

Utworzony: 2004-08-17 | Zmodyfikowany: 2017-11-27 09:01

4. Ogłoszenia

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarow...

Klwów, 8.11.2017 r. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KLWÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kadź wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1073) oraz art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo...

Utworzony: 2017-11-03 | Zmodyfikowany: 2017-11-08 10:24

5. Rok 2017

Przetarg ustny nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejs...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Klwów działając na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm. ) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207 poz. 2018 ) Wójt Gminy Klwów ogłasza PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY ...

Utworzony: 2017-11-08 | Zmodyfikowany: 2017-11-08 10:08

6. Rok 2017

Ogłoszenie Wójta Gminy Klwów w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej z...

Ogłoszenie Wójta Gminy Klwów w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2016 r. Dz. U. poz. 2147 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXV/178/2017 Rady Gminy Klwów z dnia 2 czerwca 2017 roku ogłasza, co następuje: z zasobu nieruchomości Gminy Klwów przeznaczona została do sprzedaży następująca nieruchomość: Lp. Oznaczenie wg ewi...

Utworzony: 2017-11-08 | Zmodyfikowany: 2017-11-08 10:07

7. Aktualne

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej po...

Klwów, dnia 08.11.2017 r. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Klwów działając na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 t.j. z dnia z2016.12.23 ) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U.2014.1490 t.j. z dnia 2014.10.31) Wójt Gminy ...

Utworzony: 2017-11-08 | Zmodyfikowany: 2017-11-08 09:19

8. Księga Rejestrowa Instytucji Kultury

Księga Rejestrowa Instytucji Kultury

Utworzony: 2017-10-29 | Zmodyfikowany: 2017-10-29 16:15

9. Ogłoszenia

Konsultacje dotyczące projektu Programu Współpracy Gminy Klwów z organizacjami poza...

OGŁOSZENIE Urząd Gminy Klwów ogłasza konsultacje dotyczące projektu Programu Współpracy GminyKlwów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośćpożytku publicznego na rok2018 I PRZEDMIOT ITERMINKONSULTACJI Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie ipoznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Klwów na temat projektu programu współpracy zorganizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowa...

Utworzony: 2017-10-25 | Zmodyfikowany: 2017-10-25 14:40

10. Kadencja 2014-2018

Uchwały 2014-2018

Uchwały Rady Gminy Klwów kadencja 2014-2018 r. Sesja I z dnia 1 grudnia 2014 r. Uchwała Nr I/1/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Klwówuchwała Uchwała Nr I/2/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Klwówuchwała Uchwała Nr I/3/2010 w w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014 uchwała Uchwała Nr I/4/2010 w w sprawie zmian w uchwale Nr XLIII/232/2014 w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2015 r.uchwała Sesja II z dnia 29 grudnia 20...

Utworzony: 2015-01-19 | Zmodyfikowany: 2017-10-18 11:17

11. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 396 tyś. zł

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 396 tyś. zł

Utworzony: 2017-08-29 | Zmodyfikowany: 2017-10-17 11:06

12. Aktualne

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEG...

Klwów, dnia 09.10.2017 r. Wójt Gminy Klwów na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2016, poz. 2147 z późn. zm. ) podaje do publicznej do wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO 1. Przedmiotem sprzedaży są: nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów wsi Przystałowice Duże Kolonia gm. Klwów numerem 583o powierzchni 1,58 ha dla której Sąd Rejonowy w Prz...

Utworzony: 2017-10-09 | Zmodyfikowany: 2017-10-09 10:23

13. Ogłoszenia

projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kl...

Klwów, 25.09.2017 r. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KLWÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Klwów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1073) oraz art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro...

Utworzony: 2017-09-25 | Zmodyfikowany: 2017-09-25 10:49

14. Kontrola zarządcza

Oświadczenie Wójta Gminy Klwów o stanie kontroli zarządczej za 2011, 2012 r.

Utworzony: 2012-05-10 | Zmodyfikowany: 2017-09-21 08:37

15. Kontrola zarządcza

Oświadczenie Wójta Gminy Klwów o stanie kontroli zarządczej za 2013 r.

Utworzony: 2015-03-25 | Zmodyfikowany: 2017-09-21 08:36

16. Kontrola zarządcza

Oświadczenie Wójta Gminy Klwów o stanie kontroli zarządczej za 2014 r.

Oświadczenie Wójta Gminy Klwów o stanie kontroli zarządczej za 2014 r.

Utworzony: 2015-05-18 | Zmodyfikowany: 2017-09-21 08:36

17. Kontrola zarządcza

Oświadczenie Wójta Gminy Klwów o stanie kontroli zarządczej za 2015 r.

Oświadczenie Wójta Gminy Klwów o stanie kontroli zarządczej za 2015 r.

Utworzony: 2016-05-16 | Zmodyfikowany: 2017-09-21 08:35

18. Kontrola zarządcza

Oświadczenie Wójta Gminy Klwów o stanie kontroli zarządczej za 2016 r.

Utworzony: 2017-09-21 | Zmodyfikowany: 2017-09-21 08:33

19. Rok 2016

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2016 r.

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2016 r. Zarządzenie nr 1/2016 w sprawie wdrożenia dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Klwów. pdf Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2016 w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji w sprawie projektu "Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Klwów na 2016 roku". pdf Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2016 w sprawie opracowanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 r. pd...

Utworzony: 2016-04-19 | Zmodyfikowany: 2017-09-18 12:15

20. Rok 2015

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2015 r.

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2015 r. Zarządzenie nr 1/2015 w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2015. pdf Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2015 w sprawie zwołania zebrań wiejskich w Gminie Klwów w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich pdf Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Klwów pdf Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2015 w sprawie zmian w p...

Utworzony: 2015-02-16 | Zmodyfikowany: 2017-09-18 12:12