Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Kadencja 2014-2018

Uchwały 2014-2018

Uchwały Rady Gminy Klwów kadencja 2014-2018 r. Sesja I z dnia 1 grudnia 2014 r. Uchwała Nr I/1/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Klwówuchwała Uchwała Nr I/2/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Klwówuchwała Uchwała Nr I/3/2010 w w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014 uchwała Uchwała Nr I/4/2010 w w sprawie zmian w uchwale Nr XLIII/232/2014 w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2015 r.uchwała Sesja II z dnia 29 grudnia 20...

Utworzony: 2015-01-19 | Zmodyfikowany: 2017-08-09 13:17

2. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 mln zł

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 mln zł

Uwaga! w dniu 27.07.2017 r. zostały wprowadzone zmiany w zapytaniu ofertowym polegajace na usunięciu błędów oraz niezgodności.

Utworzony: 2017-07-20 | Zmodyfikowany: 2017-08-01 12:21

3. Ogłoszenia

Organizowanie czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży w formach stacjon...

Klwów; 07.06.2017 r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. osamorządzie gminnym (Dz. U. z2016 r. poz. 446, tekst jednolity.) wzwiązku zart. 13 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 r. odziałalności pożytku publicznego io wolontariacie (Dz. U. z2016r. poz.1817 tekst jednolity) oraz Uchwały Nr XXI/132/2016 Rady Gminy Klwów zdnia 30 listopada 2016 r. wsprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Klwów zorganizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami p...

Utworzony: 2017-06-13 | Zmodyfikowany: 2017-07-07 09:00

4. Przetargi

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głuszyna

Klwów, dnia 16.06.2017 r. PJ.271.03.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Gmina Klwów: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głuszyna Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych or...

Utworzony: 2017-06-16 | Zmodyfikowany: 2017-07-05 12:49

5. Aktualne

Ogłoszenie Wójta Gminy Klwów w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej z...

Ogłoszenie Wójta Gminy Klwów w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2016 r. Dz. U. poz. 2147 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXV/178/2017 Rady Gminy Klwów z dnia 2 czerwca 2017 roku ogłasza, co następuje: z zasobu nieruchomości Gminy Klwów przeznaczona została do sprzedaży następująca nieruchomość: Lp. Oznaczenie wg ewi...

Utworzony: 2017-06-21 | Zmodyfikowany: 2017-06-21 08:53

6. Rok 2015

Obręb Klwów

Klwów, dnia 2015.06.10 Wójt Gminy Klwów O G Ł A S Z A I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Klwów Na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z dnia 30 listopada 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) , rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. Nr ...

Utworzony: 2017-06-21 | Zmodyfikowany: 2017-06-21 08:44

7. Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów

Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów

Utworzony: 2017-06-07 | Zmodyfikowany: 2017-06-16 22:31

8. Przetargi

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głuszyna

Klwów, dnia 26.05.2017 r. PJ.271.02.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Gmina Klwów: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głuszyna Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych or...

Utworzony: 2017-05-26 | Zmodyfikowany: 2017-06-16 22:04

9. Rok 2017

Oświadczenia majątkowe 2017

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy z 2017 r. Piotr Papis - Wójt Gminy Klwów oświadczenie Lidia Wiaderna - Sekretarz Gminy oświadczenie Katarzyna Rek - Skarbnik Gminy oświadczenie Jacek Szambor - Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oświadczenie Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych w Klwowie oświadczenie Krzysztof Łomża - Kierownik Referatu Usług Komunalnych oświadczenie Irena Kopytowska - Specjalista w Referacie Finansowym oświad...

Utworzony: 2017-05-31 | Zmodyfikowany: 2017-06-14 12:51

10. Ogłoszenia

Ogłoszenie konsultacje

OGŁOSZENIE Urząd Gminy w Klwowie ogłasza konsultacje dotyczące projektu Programu Współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 I PRZEDMIOT I TERMIN KONSULTACJI Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Klwów na temat projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podm...

Utworzony: 2015-10-06 | Zmodyfikowany: 2017-06-13 11:06

11. Ogłoszenia

Programu rewitalizacji dla Gminy Klwów

Szanowni Mieszkańcy, Dla naszej Gminy został opracowany projekt Diagnozy stanu będącej częścią „Programu rewitalizacji dla Gminy Klwów”. Zadanie jest współfinansowane z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Zapraszam wszystkich zainteresowanych do składania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do ujęcia w „Programie rewitalizacji dla Gminy Klwów”. Zgłaszane...

Utworzony: 2017-03-30 | Zmodyfikowany: 2017-06-13 09:40

12. Ogłoszenia

Decyzja

Utworzony: 2017-06-01 | Zmodyfikowany: 2017-06-01 13:35

13. Przetargi

Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Klwowie

Uwaga! Zmiana treści załącznika nr 1 do SIWZ Klwów, dnia 18.05.2017 r. PJ.271.01.2017 Gmina Klwów: Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Klwowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz...

Utworzony: 2017-05-18 | Zmodyfikowany: 2017-05-29 14:18

14. Rok 2017

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2017 r.

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2017 r. Zarządzenie nr 1/2017 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 r. pdf Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2017 w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji w sprawie projektu "Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Klwów na 2017 roku". pdf Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2017 w sprawie upoważnienia pracownika do prowadzenia postępowań oraz do wydawania w tych sprawach decyzj...

Utworzony: 2017-04-21 | Zmodyfikowany: 2017-04-21 12:11

15. Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Klwów; 16.03.2017 r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. osamorządzie gminnym (Dz. U. z2016 r. poz. 446, tekst jednolity.) wzwiązku zart. 13 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 r. odziałalności pożytku publicznego io wolontariacie (Dz. U. z2016r. poz.1817 tekst jednolity) oraz Uchwały Nr XXI/132/2016 Rady Gminy Klwów zdnia 30 listopada 2016 r. wsprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Klwów zorganizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami p...

Utworzony: 2017-03-16 | Zmodyfikowany: 2017-04-11 10:24

16. Referaty Urzędu

REFERATY URZĘDU

I. REFERAT FINANSOWY Do kompetencji i zadań Referatu Finansowego, którego kierownikiem jest Skarbnik Gminy należy w szczególności: 1) przygotowanie projektu budżetu gminy oraz nadzór nad jego realizacją, 2) wykonywanie budżetu, przeprowadzenie analiz dochodów i wydatków gminy, 3) naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie, 4) windykacja zaległości podatkowych, wystawianie tytułów wykonywanych na zaległości podatkowe, stosowanie ulg ustawowych, 5) p...

Utworzony: 2012-03-16 | Zmodyfikowany: 2017-04-11 10:19

17. Ogłoszenia

Programu rewitalizacji dla Gminy Klwów

Szanowni Mieszkańcy, W związku z opracowaniem DIAGNOZY STANU do „Programu rewitalizacji dla Gminy Klwów” mam przyjemność poinformować, iż w dniu 10 kwietnia 2017 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru rewitalizacji gminy. Celem konsultacji, będących formą partycypacji społecznej, jest poznanie potrzeb oraz oczekiwań wszystkich interesariuszy, jak również wypracowanie spójnych działań w procesie rewitalizacji gminy. W trakcie konsultacji zorg...

Utworzony: 2017-03-30 | Zmodyfikowany: 2017-03-30 09:01

18. Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Klwów; 20.01.2017 r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. osamorządzie gminnym (Dz. U. z2016 r. poz. 446, tekst jednolity.) wzwiązku zart. 13 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 r. odziałalności pożytku publicznego io wolontariacie (Dz. U. z2016r. poz.1817 tekst jednolity) oraz Uchwały Nr XXI/132/2016 Rady Gminy Klwów zdnia 30 listopada 2016 r. wsprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Klwów zorganizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami p...

Utworzony: 2017-01-20 | Zmodyfikowany: 2017-02-16 12:56

19. Plan zamówień publicznych

Plan zamówień publicznych na 2017 rok

Utworzony: 2017-02-08 | Zmodyfikowany: 2017-02-08 11:37

20. Budżet

Budżet Gminy Klwów

Uchwała budżetowa na 2014 rok Uchwała Nr XXXV/185/2013 uchwała budżetowa Gminy Klwów na rok 2014.uchwała Uchwała budżetowa na 2015 rok Uchwała Nr III/11/2015 uchwała budżetowa Gminy Klwów na rok2015uchwała Uchwała budżetowa na 2016 rok Uchwała Nr XIV/67/2016 uchwała budżetowa Gminy Klwów na 2016 rok.uchwała Uchwała budżetowa na 2017 rok Uchwała Nr XXII/139/2016 uchwała budżetowa Gminy Klwów na 2017 rok uchwała Uchwała Nr Ra.97.2017 Składu Orzekającego RIO w Warszawie w sprawie opinii o możliw...

Utworzony: 2017-02-03 | Zmodyfikowany: 2017-02-06 14:46