Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Rok 2019

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszka...

Ogłoszenie nr 544216-N-2019 z dnia 2019-05-07 r. Gmina Klwów: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Klwów w okresie 24 miesięcy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady prac...

Utworzony: 2019-05-06 | Zmodyfikowany: 2019-05-20 09:27

2. Rok 2019

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sulgostów

Ogłoszenie nr 547697-N-2019 z dnia 2019-05-15 r. Gmina Klwów: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sulgostów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyod...

Utworzony: 2019-05-15 | Zmodyfikowany: 2019-05-16 14:23

3. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 1. Postanowienie Prezydenta RP - wybory posłów do PE. 2. Uchwała PKW- powoływanie obwodowych komisji wyborczych. 3. Załącznik - zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych. 4. Załącznik - zgłaszanie kandydatów do okw - 1 kandydat. 5. OBWIESZCZENIE - Wójta Gminy Klwów o numerach oraz granicach obwodów głosowania. 6. Zgłoszenie do komisji obwodowej dokonanego samodzielnie przez wyborcę. 7. Informacja Komisarza Wyborczego w Radomiu II o dodatkow...

Utworzony: 2019-03-21 | Zmodyfikowany: 2019-05-14 13:02

4. Zespół Obsługi Szkół Samorządowych

Zespół Obsługi Szkół Samorządowych

Zespół Obsługi Szkół Samorządowych Adres 26 - 415 Klwów ul. Opoczyńska 35 Pok. Nr 13 tel. e'mail /048/ 671 00 10 wew. 21 zoss@klwow.pl Pracownicy Główna Księgowa Teresa Gawryś tel. /048/ 671 00 10 wew. 21 Księgowa Lucyna Stolarek

Utworzony: 2004-01-21 | Zmodyfikowany: 2019-04-02 08:35

5. Dziennik Urzędowy Woj. Mazowieckiego

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego - wersja elektroniczna

Utworzony: 2010-01-08 | Zmodyfikowany: 2019-04-02 08:32

6. Studium, Regulaminy, Programy

Studium

Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Klwów. 1. Program 2. Uchwała Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Klwów - III etap. 1. Uchwała, 2. Prognoza Oddziaływania na Środowisko Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Klwów - II etap. 1. Uchwała, 2. Prognoza Oddziaływania na Środowisko Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kadź 1. Uchwała, uzasadnienie. 2. Prog...

Utworzony: 2004-08-17 | Zmodyfikowany: 2019-04-02 08:22

7. Kadencja 2018-2023

Uchwały Rady Gminy Klwów kadencja 2018-2023 r.

Uchwały Rady Gminy Klwów kadencja 2014-2018 r. Sesja I z dnia 19 listopada 2018 r. Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Klwów. uchwała Uchwała Nr I/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Klwów. uchwała Uchwała Nr I/3/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Klwów oraz ustaleniu jej składu osobowego. uchwała Uchwała Nr I/4/2018 w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy Klwów oraz ustaleniu jej składu osobowego. uchwała Uchwała Nr ...

Utworzony: 2018-12-12 | Zmodyfikowany: 2019-04-01 11:31

8. Ogłoszenia

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 20 000,00 zł, w tym: Piłka N...

Wójt Gminy KLWÓW o g ł as za Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych zrealizacją zadań Gminy Klwów wroku 2019przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione wart.3ust.3ustawy zdnia 24.04.2003r. odziałalności pożytku publicznego i owolontariacie I. Rodzaje iformy realizacji zadania wzakresie: 1.Wspierania iupowszechniania kultury fizycznej isportu 20 000,00 zł, w tym: -Piłka Nożna – 20 000,00zł Zadanie, októrym mowa mogą być wykonywane poprzez realizację przeds...

Utworzony: 2019-02-04 | Zmodyfikowany: 2019-03-06 11:30

9. Rok 2018

Oświadczenia majątkowe 2018

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy z 2018 r. Piotr Papis - Wójt Gminy Klwów oświadczenie Lidia Wiaderna - Sekretarz Gminy oświadczenie Katarzyna Rek - Skarbnik Gminy oświadczenie Jacek Szambor - Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oświadczenie Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych w Klwowie oświadczenie Krzysztof Łomża - Kierownik Referatu Usług Komunalnych oświadczenie korekta Irena Kopytowska - Specjalista w Referacie Finansowy...

Utworzony: 2019-02-22 | Zmodyfikowany: 2019-02-22 14:28

10. Dostawę ciągnika rolniczego na potrzeby Urzędu Gminy Klwów

Dostawę ciągnika rolniczego na potrzeby Urzędu Gminy Klwów

Utworzony: 2019-02-21 | Zmodyfikowany: 2019-02-21 10:10

11. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 500 tyś zł

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 500 tyś zł

Utworzony: 2019-01-30 | Zmodyfikowany: 2019-02-01 12:05

12. Ogłoszenia

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Klwów z siedzibą w Klwowie, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa ( Dz. U. z 2017.729 t.j ) ogłasza drugi pisemny przetarg publiczny na sprzedaż następującego majątku ruchomego: Samochód osobowy Volkswagen Passat B6, rok prod. 2009, poj. Silnika 1.8 l , nr nadwozia WVWZZZ3CZ9P066118:, nr rej. WPY 11038 Warunk...

Utworzony: 2019-01-30 | Zmodyfikowany: 2019-01-30 12:51

13. Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE

Utworzony: 2019-01-22 | Zmodyfikowany: 2019-01-22 12:16

14. Ogłoszenia

OGŁOSZENIE w sprawie konsultacji społecznych projektu Programu zapobiegania bezdomno...

OGŁOSZENIE w sprawie konsultacji społecznych projektu Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Klwów na rok 2019. W związku z opracowaniem projektu „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Klwów”, Wójt Gminy Klwów zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( Dz.U. 2017.poz. 1840 z późn. zm. ) do udziału w konsultacjach...

Utworzony: 2019-01-14 | Zmodyfikowany: 2019-01-15 10:37

15. Ogłoszenia

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Klwów z siedzibą w Klwowie, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa ( Dz. U. z 2017.729 t.j ) ogłasza pisemny przetarg publiczny na sprzedaż następującego majątku ruchomego: Samochód osobowy Volkswagen Passat B6, rok prod. 2009, poj. Silnika 1.8 l , nr nadwozia WVWZZZ3CZ9P066118:, nr rej. WPY 11038 Warunkiem prz...

Utworzony: 2019-01-09 | Zmodyfikowany: 2019-01-09 08:21

16. Ogłoszenia

Samochód osobowy Volkswagen Passat B6, rok prod. 2009, poj. Silnika 1.8 l , nr nadwo...

OGŁOSZENIE o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Gminy Klwów Działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa ( Dz. U. 2017.729 t.j ) informujemy, iż dysponujemy następującym zbędnym i zużytym składnikiem majątku ruchomego: Samochód osobowy Volkswagen Passat B6, rok prod. 2009, poj. Silnika 1.8 l , nr nadwozia WVWZZZ3CZ9P066118:, nr rej. WPY 11038 Wyżej wymie...

Utworzony: 2019-01-09 | Zmodyfikowany: 2019-01-09 08:09

17. Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego "Ja w internecie".

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego Ja w internecie.

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Gmina Klwów ul. Opoczyńska 35 26-415 Klwów tel. 48 6710010, fax 48 6710010 wew. 25 strony internetowe : http://www.klwow.pl, http://www.bip.klwow.akcessnet.net/ adres email: informatyk@klwow.pl, woj. mazowieckie, powiat przysuski zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę pn. Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjne...

Utworzony: 2018-11-27 | Zmodyfikowany: 2019-01-02 09:10

18. Kadencja 2014-2018

Uchwały 2014-2018

Uchwały Rady Gminy Klwów kadencja 2014-2018 r. Sesja I z dnia 1 grudnia 2014 r. Uchwała Nr I/1/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Klwów.uchwała Uchwała Nr I/2/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Klwów.uchwała Uchwała Nr I/3/2010 w w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014. uchwała Uchwała Nr I/4/2010 w w sprawie zmian w uchwale Nr XLIII/232/2014 w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2015 r.uchwała Sesja II z dnia 29 grudnia...

Utworzony: 2015-01-19 | Zmodyfikowany: 2018-12-12 08:03

19. Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2019 roku

Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów...

Zespół Obsługi Szkół Samorządowych w Klwowie zaprasza do udziału w postępowaniu na "Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2019 roku". Wszystkie potrzebne informacje zawierają załączniki do niniejszego zaproszenia. Dyrektor ZOSS Pan Stanisław Pająk

Utworzony: 2018-12-05 | Zmodyfikowany: 2018-12-07 10:01

20. Rok 2017-2018

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000 zł z przeznaczeniem na sfi...

Ogłoszenie nr 648054-N-2018 z dnia 2018-11-14 r. Gmina Klwów: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowego deficytu oraz sfinansowanie zobowiązań z tytułu spłaty kredytów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą...

Utworzony: 2018-11-14 | Zmodyfikowany: 2018-12-04 14:27