Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Wybory Samorządowe 2018

Wybory Samorządowe 2018

Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 1. INFORMACJA - plakaty wyborcze. 2. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych. 3. Obwieszczanie Starosty Przysukiego w sprawie podziału powiatu przysuskiego na okręgi wyborcze. 4. Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego - podział na okręgi wyborcze. 5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarzą...

Utworzony: 2018-08-29 | Zmodyfikowany: 2018-09-20 14:00

2. Przetargi

Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Klwów, Kadź i Przystałowice Duże

Ogłoszenie nr 598726-N-2018 z dnia 2018-08-02 r. Gmina Klwów: Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Klwów, Kadź i Przystałowice Duże OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dz...

Utworzony: 2018-08-02 | Zmodyfikowany: 2018-09-07 12:35

3. Przetargi

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Drążno, Sulgostów i Głuszyna na terenie ...

Ogłoszenie opublikowane w BZP pod nr 584682-N-2018 w dnia 2018-07-05 r. Gmina Klwów: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Drążno, Sulgostów i Głuszyna na terenie Gminy Klwów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy ch...

Utworzony: 2018-07-05 | Zmodyfikowany: 2018-08-27 14:43

4. Rok 2018

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2018 r.

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2018 r. Zarządzenie nr 1/2018 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 r. pdf Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2018 w sprawie opracowanie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań , które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2018 roku. pdf Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2018 w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. pdf Zarządzenie Zarządzenie nr 3A/20...

Utworzony: 2018-03-13 | Zmodyfikowany: 2018-07-30 13:47

5. Przetargi

Budowa Świetlicy Wiejskiej w Miejscowości Podczasza Wola

Ogłoszenie nr 572509-N-2018 z dnia 2018-06-13 r. Gmina Klwów: Budowa Świetlicy Wiejskiej w Miejscowości Podczasza Wola OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii ro...

Utworzony: 2018-06-13 | Zmodyfikowany: 2018-07-26 13:59

6. Przetargi

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sulgostów

Uwaga!!! Z powodu przypadania terminu na składanie i otwarcie ofert w dzień ustawowo wolny od pracy termin na składanie ofert zostaje przesunięty na dzień następny, tj.: 01.06.2018 r. Ogłoszenie nr 559383-N-2018 z dnia 2018-05-16 r. Gmina Klwów: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sulgostów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze...

Utworzony: 2018-05-16 | Zmodyfikowany: 2018-07-04 15:12

7. Przetargi

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Drążno, Sulgostów i Głuszyna na terenie ...

Ogłoszenie nr 563100-N-2018 z dnia 2018-05-24 r. Gmina Klwów: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Drążno, Sulgostów i Głuszyna na terenie Gminy Klwów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy...

Utworzony: 2018-05-24 | Zmodyfikowany: 2018-07-04 13:05

8. Przetargi

Budowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Borowa Wola

Ogłoszenie nr 564455-N-2018 z dnia 2018-05-26 r. Gmina Klwów: Budowa Świetlicy Wiejskiej w Miejscowości Borowa Wola OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich...

Utworzony: 2018-05-26 | Zmodyfikowany: 2018-06-25 11:25

9. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. 2. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - prawo o aktach stanu cywilnego. 3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - o dowodach osobistych. 4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - o ewidencji ludności.

Utworzony: 2018-06-07 | Zmodyfikowany: 2018-06-13 12:19

10. Ogłoszenia

Organizowanie czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży w formach stacjon...

Klwów; 23.05.2018 r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. osamorządzie gminnym (Dz. U. z2016 r. poz. 446, tekst jednolity.) wzwiązku zart. 13 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 r. odziałalności pożytku publicznego io wolontariacie (Dz. U. z2016r. poz.1817 tekst jednolity) oraz Uchwały Nr XXX/215/2017 Rady Gminy Klwów zdnia 18 grudnia 2017 r. wsprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Klwów zorganizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami pro...

Utworzony: 2018-05-23 | Zmodyfikowany: 2018-06-12 15:37

11. Przetargi

Budowa Świetlicy Wiejskiej w Miejscowości Podczasza Wola

Ogłoszenie nr 564454-N-2018 z dnia 2018-05-26 r. Gmina Klwów: Budowa Świetlicy Wiejskiej w Miejscowości Podczasza Wola OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii roz...

Utworzony: 2018-05-26 | Zmodyfikowany: 2018-06-12 15:33

12. Kadencja 2014-2018

Uchwały 2014-2018

Uchwały Rady Gminy Klwów kadencja 2014-2018 r. Sesja I z dnia 1 grudnia 2014 r. Uchwała Nr I/1/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Klwówuchwała Uchwała Nr I/2/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Klwówuchwała Uchwała Nr I/3/2010 w w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014 uchwała Uchwała Nr I/4/2010 w w sprawie zmian w uchwale Nr XLIII/232/2014 w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2015 r.uchwała Sesja II z dnia 29 grudnia 20...

Utworzony: 2015-01-19 | Zmodyfikowany: 2018-06-05 12:10

13. Przetargi

Pełnienie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Roz...

Klwów, dnia 11.05.2018 r. Nr sprawy: PJ.271.02.2018 ZAPYTANIEOFERTOWE Wójt Gminy Klwów zaprasza do składania ofert wpostępowaniu oudzielenie zamówienia publicznego prowadzonym wtrybie konkurencyjnym na podstawie art. 43a ustawy zdnia 20 lutego 2015r. owspieraniu rozwoju obszarów wiejskich zudziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia ...

Utworzony: 2018-05-11 | Zmodyfikowany: 2018-05-29 13:08

14. Kontrola zarządcza

Oświadczenie Wójta Gminy Klwów o stanie kontroli zarządczej za 2017 r.

Utworzony: 2018-04-25 | Zmodyfikowany: 2018-04-25 13:05

15. Przetargi

Rozbudowa infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie Klwów

Klwów, dnia 16.03.2018 r. Nr sprawy: PJ.271.01.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE Wójt Gminy Klwów zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie konkurencyjnym na podstawie art. 43a ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju W...

Utworzony: 2018-03-17 | Zmodyfikowany: 2018-04-24 14:07

16. Dane podstawowe

Informacje ogólne o Urzędzie

Gmina Klwów Rodzaj Gmina wiejska Województwo mazowieckie Powiat przysuski Kod 26-415 Miejscowość KLWÓW, ul. OPOCZYŃSKA 35 Kontakt tel. +48 /48/ 671-00-10 /48/ 671-00-03 /48/ 671-00-46 /48/671-00-48 fax. 671-00-10 wew. 25 e-mail: ug@klwow.pl NIP Urząd Gminy w Klwowie - 798 12 91 270 Gmina Klwów - 601 00 85 981 REGON Urząd Gminy w Klwowie - 000537473 Gmina Klwów - 670223801 Wójt Piotr Papis tel. (048) 671-00-10 wew. 10 e-mail: wojt@klwow.pl Sekretarz Gminy Lidia Wiaderna tel. (048) 671 00 10 w...

Utworzony: 2003-06-11 | Zmodyfikowany: 2018-04-13 15:03

17. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2018 roku

Podatki i opłaty obowiązujące w 2018 r.

Podatki iopłaty obowiązujące w2018 r. Zgodnie zpodjętymi przez Radę Gminy Uchwałami ina podstawie ustaw: opodatku rolnym zdnia 15 listopada 1984 roku (tj. Dz. U. z2017roku poz. 1892 zpóźn. zm.), opodatku leśnym zdnia 30 października 2002 (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1821 zpóźn. zm.), opodatkach iopłatach lokalnych zdnia 12 stycznia 1991 roku (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1785 zpóźn. zm.) oraz osamorządzie gminnym zdnia 8marca 1990 roku (tj. Dz. U. 2017 roku poz. 1875) ustalony został: 1. Podatek rolny ...

Utworzony: 2018-03-13 | Zmodyfikowany: 2018-03-13 12:49

18. Rok 2017

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2017 r.

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2017 r. Zarządzenie nr 1/2017 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 r. pdf Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2017 w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji w sprawie projektu "Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Klwów na 2017 roku". pdf Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2017 w sprawie upoważnienia pracownika do prowadzenia postępowań oraz do wydawania w tych sprawach decyzj...

Utworzony: 2017-04-21 | Zmodyfikowany: 2018-03-13 12:10

19. Budżet

Budżet Gminy Klwów

Uchwała budżetowa na 2014 rok Uchwała Nr XXXV/185/2013 uchwała budżetowa Gminy Klwów na rok 2014.uchwała Uchwała budżetowa na 2015 rok Uchwała Nr III/11/2015 uchwała budżetowa Gminy Klwów na rok2015uchwała Uchwała budżetowa na 2016 rok Uchwała Nr XIV/67/2016 uchwała budżetowa Gminy Klwów na 2016 rok.uchwała Uchwała budżetowa na 2017 rok Uchwała Nr XXII/139/2016 uchwała budżetowa Gminy Klwów na 2017 rok uchwała Uchwała Nr Ra.97.2017 Składu Orzekającego RIO w Warszawie w sprawie opinii o możliw...

Utworzony: 2017-02-03 | Zmodyfikowany: 2018-03-13 10:17

20. Ogłoszenia

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Klwowie

WÓJT GMINY KLWÓW ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Klwowie, ul. Przysuska 4, 26-415 Klwów. 1. Zarządzenie Nr 10/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Klwowie 2. Załacznik do Zarządzenia Nr 10/2018

Utworzony: 2018-03-02 | Zmodyfikowany: 2018-03-05 14:04