główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Strona główna

Witamy na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Utworzony: 2019-07-14 | Zmodyfikowany: 2019-07-14 10:44

2. Rok 2019

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszka...

ZAMAWIAJĄCY Gmina Klwów ul. Opoczyńska 35 26-415 Klwów Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Klwów w okresie 12 miesięcy ” Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod nr 556599-N-2019 z dnia 2019-06-04 r.

Utworzony: 2019-06-04 | Zmodyfikowany: 2019-07-10 15:22

3. Ogłoszenia

Ciągnik rolniczy URSUS C 360 3 P, rok prod. 1987 r, nr rej. WPY E008

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Klwów z siedzibą w Klwowie, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa ( Dz. U. z 2017.729 t.j ) ogłasza pisemny przetarg publiczny na sprzedaż następującego majątku ruchomego: Ciągnik rolniczy URSUS C 360 3 P, rok prod. 1987 r, nr rej. WPY E008 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokośc...

Utworzony: 2019-07-10 | Zmodyfikowany: 2019-07-10 13:06

4. Ogłoszenia

Organizowanie czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży w formach stacjon...

Klwów; 05.06.2019 r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz.506 ) oraz Uchwały Nr I/12/2018 Rady Gminy Klwów z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi dz...

Utworzony: 2019-06-05 | Zmodyfikowany: 2019-07-08 10:07

5. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. 2. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - prawo o aktach stanu cywilnego. 3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - o dowodach osobistych. 4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - o ewidencji ludności. 5. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r...

Utworzony: 2018-06-07 | Zmodyfikowany: 2019-07-08 10:05

6. Kadencja 2018-2023

Uchwały Rady Gminy Klwów kadencja 2018-2023 r.

Uchwały Rady Gminy Klwów kadencja 2018-2023 r. Sesja I z dnia 19 listopada 2018 r. Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Klwów. uchwała Uchwała Nr I/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Klwów. uchwała Uchwała Nr I/3/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Klwów oraz ustaleniu jej składu osobowego. uchwała Uchwała Nr I/4/2018 w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy Klwów oraz ustaleniu jej składu osobowego. uchwała Uchwała Nr ...

Utworzony: 2018-12-12 | Zmodyfikowany: 2019-07-01 08:45

7. Ogłoszenia

Ciągnik rolniczy URSUS C 360 3 P, rok prod. 1987 r, nr rej. WPY E008

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Klwów z siedzibą w Klwowie, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa ( Dz. U. z 2017.729 t.j ) ogłasza pisemny przetarg publiczny na sprzedaż następującego majątku ruchomego: Ciągnik rolniczy URSUS C 360 3 P, rok prod. 1987 r, nr rej. WPY E008 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokoś...

Utworzony: 2019-06-21 | Zmodyfikowany: 2019-06-21 12:27

8. Ogłoszenia

Debata nad Raportem o stanie Gminy Klwów za 2018 r

Klwów, 07.06.2019 r. OGŁOSZENIE Debata nad Raportem o stanie Gminy Klwów za 2018 r. Informuję, że w dniu 17 czerwca 2019 r. podczas VI Sesji Rady Gminy Klwów, odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Klwów za 2018 r. Na podstawie art. 28 aa ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019, poz.506 z późn.zm.) mieszkańcy gminy mogą zabrać głos w/w debacie. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w art. 28 aa ust. 7 w/w ustawy składa do Przewodniczącego Ra...

Utworzony: 2019-06-10 | Zmodyfikowany: 2019-06-10 10:28

9. Rok 2019

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sulgostów

Ogłoszenie nr 547697-N-2019 z dnia 2019-05-15 r. Gmina Klwów: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sulgostów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyod...

Utworzony: 2019-05-15 | Zmodyfikowany: 2019-05-30 13:26

10. Rok 2019

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszka...

ZAMAWIAJĄCY Gmina Klwów ul. Opoczyńska 35 26-415 Klwów Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Klwów w okresie 12 miesięcy ” Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach. Ogłoszenie nr 549913-N-2019 z dnia 2019-05-20 r.

Utworzony: 2019-05-20 | Zmodyfikowany: 2019-05-30 13:26

11. Ogłoszenia

Ciągnik rolniczy URSUS C 360 3 P, rok prod. 1987 r, nr rej. WPY E008

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Klwów z siedzibą w Klwowie, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa ( Dz. U. z 2017.729 t.j ) ogłasza pisemny przetarg publiczny na sprzedaż następującego majątku ruchomego: Ciągnik rolniczy URSUS C 360 3 P, rok prod. 1987 r, nr rej. WPY E008 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokoś...

Utworzony: 2019-05-30 | Zmodyfikowany: 2019-05-30 12:47

12. Ogłoszenia

OGŁOSZENIE o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Gminy Klwów

OGŁOSZENIE o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Gminy Klwów Działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa ( Dz. U. 2017.729 t.j ) informujemy, iż dysponujemy następującym zbędnym i zużytym składnikiem majątku ruchomego: Ciągnik rolniczy URSUS C 360 3 P, rok prod. 1987 r, nr rej. WPY E008 Wyżej wymieniony składnik mienia ruchomego jest zniszczony i nie nad...

Utworzony: 2019-05-30 | Zmodyfikowany: 2019-05-30 12:46

13. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 1. Postanowienie Prezydenta RP - wybory posłów do PE. 2. Uchwała PKW- powoływanie obwodowych komisji wyborczych. 3. Załącznik - zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych. 4. Załącznik - zgłaszanie kandydatów do okw - 1 kandydat. 5. OBWIESZCZENIE - Wójta Gminy Klwów o numerach oraz granicach obwodów głosowania. 6. Zgłoszenie do komisji obwodowej dokonanego samodzielnie przez wyborcę. 7. Informacja Komisarza Wyborczego w Radomiu II o dodatkow...

Utworzony: 2019-03-21 | Zmodyfikowany: 2019-05-24 12:18

14. Aktualne

Aktualne

Brak aktualnych naborów.

Utworzony: 2019-05-23 | Zmodyfikowany: 2019-05-23 12:49

15. Zamknięte

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Klwo...

Utworzony: 2019-05-23 | Zmodyfikowany: 2019-05-23 12:48

16. Rok 2019

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszka...

Ogłoszenie nr 544216-N-2019 z dnia 2019-05-07 r. Gmina Klwów: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Klwów w okresie 24 miesięcy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady prac...

Utworzony: 2019-05-06 | Zmodyfikowany: 2019-05-20 09:27

17. Zespół Obsługi Szkół Samorządowych

Zespół Obsługi Szkół Samorządowych

Zespół Obsługi Szkół Samorządowych Adres 26 - 415 Klwów ul. Opoczyńska 35 Pok. Nr 13 tel. e'mail /048/ 671 00 10 wew. 21 zoss@klwow.pl Pracownicy Główna Księgowa Teresa Gawryś tel. /048/ 671 00 10 wew. 21 Księgowa Lucyna Stolarek

Utworzony: 2004-01-21 | Zmodyfikowany: 2019-04-02 08:35

18. Dziennik Urzędowy Woj. Mazowieckiego

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego - wersja elektroniczna

Utworzony: 2010-01-08 | Zmodyfikowany: 2019-04-02 08:32

19. Studium, Regulaminy, Programy

Studium

Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Klwów. 1. Program 2. Uchwała Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Klwów - III etap. 1. Uchwała, 2. Prognoza Oddziaływania na Środowisko Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Klwów - II etap. 1. Uchwała, 2. Prognoza Oddziaływania na Środowisko Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kadź 1. Uchwała, uzasadnienie. 2. Prog...

Utworzony: 2004-08-17 | Zmodyfikowany: 2019-04-02 08:22

20. Ogłoszenia

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 20 000,00 zł, w tym: Piłka N...

Wójt Gminy KLWÓW o g ł a s z a Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Klwów w roku 2019 przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie I. Rodzaje i formy realizacji zadania w zakresie: 1.Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 20 000,00 zł, w tym: -Piłka Nożna – 20 000,00 zł Zadanie, o którym mowa mogą być wykonywane poprz...

Utworzony: 2019-02-04 | Zmodyfikowany: 2019-03-06 11:30