Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Ogłoszenia

OGŁOSZENIE w sprawie konsultacji społecznych projektu Programu zapobiegania bezdomno...

OGŁOSZENIE w sprawie konsultacji społecznych projektu Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Klwów na rok 2019. W związku z opracowaniem projektu „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Klwów”, Wójt Gminy Klwów zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( Dz.U. 2017.poz. 1840 z późn. zm. ) do udziału w konsultacjach...

Utworzony: 2019-01-14 | Zmodyfikowany: 2019-01-15 10:37

2. Ogłoszenia

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Klwów z siedzibą w Klwowie, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa ( Dz. U. z 2017.729 t.j ) ogłasza pisemny przetarg publiczny na sprzedaż następującego majątku ruchomego: Samochód osobowy Volkswagen Passat B6, rok prod. 2009, poj. Silnika 1.8 l , nr nadwozia WVWZZZ3CZ9P066118:, nr rej. WPY 11038 Warunkiem prz...

Utworzony: 2019-01-09 | Zmodyfikowany: 2019-01-09 08:21

3. Ogłoszenia

Samochód osobowy Volkswagen Passat B6, rok prod. 2009, poj. Silnika 1.8 l , nr nadwo...

OGŁOSZENIE o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Gminy Klwów Działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa ( Dz. U. 2017.729 t.j ) informujemy, iż dysponujemy następującym zbędnym i zużytym składnikiem majątku ruchomego: Samochód osobowy Volkswagen Passat B6, rok prod. 2009, poj. Silnika 1.8 l , nr nadwozia WVWZZZ3CZ9P066118:, nr rej. WPY 11038 Wyżej wymie...

Utworzony: 2019-01-09 | Zmodyfikowany: 2019-01-09 08:09

4. Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego "Ja w internecie".

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego Ja w internecie.

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Gmina Klwów ul. Opoczyńska 35 26-415 Klwów tel. 48 6710010, fax 48 6710010 wew. 25 strony internetowe : http://www.klwow.pl, http://www.bip.klwow.akcessnet.net/ adres email: informatyk@klwow.pl, woj. mazowieckie, powiat przysuski zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę pn. Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjne...

Utworzony: 2018-11-27 | Zmodyfikowany: 2019-01-02 09:10

5. Kadencja 2018-2023

Uchwały Rady Gminy Klwów kadencja 2018-2023 r.

Uchwały Rady Gminy Klwów kadencja 2014-2018 r. Sesja I z dnia 19 listopada 2018 r. Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Klwów. uchwała Uchwała Nr I/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Klwów. uchwała Uchwała Nr I/3/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Klwów oraz ustaleniu jej składu osobowego. uchwała Uchwała Nr I/4/2018 w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy Klwów oraz ustaleniu jej składu osobowego. uchwała Uchwała Nr ...

Utworzony: 2018-12-12 | Zmodyfikowany: 2018-12-12 08:51

6. Kadencja 2014-2018

Uchwały 2014-2018

Uchwały Rady Gminy Klwów kadencja 2014-2018 r. Sesja I z dnia 1 grudnia 2014 r. Uchwała Nr I/1/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Klwów.uchwała Uchwała Nr I/2/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Klwów.uchwała Uchwała Nr I/3/2010 w w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014. uchwała Uchwała Nr I/4/2010 w w sprawie zmian w uchwale Nr XLIII/232/2014 w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2015 r.uchwała Sesja II z dnia 29 grudnia...

Utworzony: 2015-01-19 | Zmodyfikowany: 2018-12-12 08:03

7. Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2019 roku

Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów...

Zespół Obsługi Szkół Samorządowych w Klwowie zaprasza do udziału w postępowaniu na "Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2019 roku". Wszystkie potrzebne informacje zawierają załączniki do niniejszego zaproszenia. Dyrektor ZOSS Pan Stanisław Pająk

Utworzony: 2018-12-05 | Zmodyfikowany: 2018-12-07 10:01

8. Rok 2017-2018

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000 zł z przeznaczeniem na sfi...

Ogłoszenie nr 648054-N-2018 z dnia 2018-11-14 r. Gmina Klwów: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowego deficytu oraz sfinansowanie zobowiązań z tytułu spłaty kredytów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą...

Utworzony: 2018-11-14 | Zmodyfikowany: 2018-12-04 14:27

9. Komisje Rady

Skład Stałych Komisji Rady Gminy Klwów 2018-2023

Skład Stałych Komisji Rady Gminy Klwów 2018-2023 Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 1. Maciej Furmański - Przewodniczący 2. Leszek Pająk - Zastępca Przewodniczącego 3. Andrzej Lerka - Członek Planowania, Budżetu i Finansów 1. Jan Biskup - Przewodniczący 2. Tomasz Kucharski- Zastępca Przewodniczącego 3. Andrzej Sobczak- Członek Rolnictwa, Usług i Ochrony Środowiska 1. Łukasz Grzegorczyk - Przewodniczący 2. Wiesław Działkowski - Zastępca Przewodniczącego 3. Marcin Michalski- Członek B...

Utworzony: 2003-06-11 | Zmodyfikowany: 2018-11-28 10:11

10. Rada Gminy

Skład Rady GMINY KLWÓW 2018-2023

Skład Rady GMINY KLWÓW 1. Jerzy Paweł Sieczak 2. Andrzej Sobczak 3. Marcin Michalski 4. Leszek Pająk 5. Tadeusz Zalewski 6. Monika Lichowska 7. Marzena Szklarczyk 8. Tomasz Kucharski 9. Andrzej Zdzisław Lerka 10. Andrzej Grzegorz Przyborek 11. Jan Biskup 12. Wiesław Działkowski 13. Zygmunt Maciej Kopczyński 14. 15. Łukasz Grzegorczyk Maciej Andrzej Furmański

Utworzony: 2003-07-10 | Zmodyfikowany: 2018-11-28 10:05

11. Transmisja Obrad Rady Gminy

Transmisja Obrad Rady Gminy

Transmisja Obrad Rady Gminy

Utworzony: 2018-11-19 | Zmodyfikowany: 2018-11-19 11:24

12. Ogłoszenia

Zawiadomienie

Utworzony: 2018-11-05 | Zmodyfikowany: 2018-11-05 12:29

13. Rok 2017-2018

Świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w ramach projektu: Kompetencje kluczo...

Klwów, dnia 29.11.2017 PJ.271.04.2017 Wójt Gminy Klwów zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn."Świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w ramach projektu: Kompetencje kluczowe źródłem sukcesu uczniów szkół w Gminie Klwów”, prowadzonym na podstawie art. 138 o ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z2017 r. poz. 1579 - dalej „ustawa” lub „uPzp”), dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, ...

Utworzony: 2017-11-29 | Zmodyfikowany: 2018-10-30 09:08

14. Wybory Samorządowe 2018

Wybory Samorządowe 2018

Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 1. INFORMACJA - plakaty wyborcze. 2. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych. 3. Obwieszczanie Starosty Przysukiego w sprawie podziału powiatu przysuskiego na okręgi wyborcze. 4. Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego - podział na okręgi wyborcze. 5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarzą...

Utworzony: 2018-08-29 | Zmodyfikowany: 2018-10-29 11:30

15. Ogłoszenia

Roczny Program Współpracy Gminy Klwów z Organizacjami Pozarządowymi oraz z Podmiotam...

ZARZĄDZENIE Nr 42 /2018 WÓJTA GMINY KLWÓW z dnia 09 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych wzakresie projektu uchwały wsprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Klwów zOrganizacjami Pozarządowymi oraz zPodmiotami Wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019". Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r...

Utworzony: 2018-10-10 | Zmodyfikowany: 2018-10-10 11:46

16. Ogłoszenia

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KLWÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejs...

Klwów, 10.10.2018 r. RPŚ.I.6721.19.2018 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KLWÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Klwów – II etap oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Klwów – III etap wraz z prognozami oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1073...

Utworzony: 2018-10-08 | Zmodyfikowany: 2018-10-08 12:14

17. Ogłoszenia

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KLWÓW o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagos...

Klwów, 10.10.2018 r. RPŚ.I.6721.01.03.2018 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KLWÓW o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kolonia Ulów Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeńst...

Utworzony: 2018-10-08 | Zmodyfikowany: 2018-10-08 12:13

18. Rok 2017-2018

Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Klwów, Kadź i Przystałowice Duże

Ogłoszenie nr 598726-N-2018 z dnia 2018-08-02 r. Gmina Klwów: Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Klwów, Kadź i Przystałowice Duże OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dz...

Utworzony: 2018-08-02 | Zmodyfikowany: 2018-09-07 12:35

19. Rok 2017-2018

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Drążno, Sulgostów i Głuszyna na terenie ...

Ogłoszenie opublikowane w BZP pod nr 584682-N-2018 w dnia 2018-07-05 r. Gmina Klwów: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Drążno, Sulgostów i Głuszyna na terenie Gminy Klwów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy ch...

Utworzony: 2018-07-05 | Zmodyfikowany: 2018-08-27 14:43

20. Rok 2018

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2018 r.

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2018 r. Zarządzenie nr 1/2018 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 r. pdf Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2018 w sprawie opracowanie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań , które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2018 roku. pdf Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2018 w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. pdf Zarządzenie Zarządzenie nr 3A/20...

Utworzony: 2018-03-13 | Zmodyfikowany: 2018-07-30 13:47