Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1228970
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ164931
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 164931
   Godziny urzędowania 5638
   Struktura i organizacja 8859
Organy
   Wójt Gminy 8669
     Kompetencje 2608
   Sekretarz 3748
   Skarbnik 5680
   Rada Gminy 8181
     Przewodniczący Rady 2526
   Komisje Rady 5735
   Referaty Urzędu 7892
   Samodzielne stanowiska 7507
Prawo Lokalne
   Statut 6272
   Regulamin 4808
   Ogłoszenia 40029
   Budżet 5723
    ›    Zmiany w budżecie gminy na rok 2003 1059
     Rok 2003 1133
    ›    Uchwalenie budżetu gminy na rok 2003 965
     Rok 2004 1047
    ›    Uchwalenie budżety gminy na rok 2004 1013
    ›    Zmiany w budżecie gminy na rok 2004 850
     Rok 2005 1169
    ›    Uchwalenie budżetu gminy na rok 2005 1057
     Rok 2006 1498
     Rok 2007 1462
     Rok 2008 1309
     Rok 2009 1323
     Rok 2010 1319
     Rok 2011 1140
     Rok 2012 930
     Rok 2013 905
   Uchwały 11217
     Kadencja 2014-2018 3984
     Kadencja 2010-2014 5096
     Rok 2010 2478
     Rok 2009 2571
     Rok 2008 2452
     Rok 2007 2561
     Rok 2006 2704
     Rok 2005 2105
     Rok 2004 1940
     Rok 2003 2216
     Rok 2002 1612
   Zarządzenia 6693
     Rok 2004 2862
     Rok 2005 1955
     Rok 2006 1942
     Rok 2007 2465
     Rok 2008 1705
     Rok 2009 2359
     Rok 2010 2169
     Rok 2011 2047
     Rok 2012 2533
     Rok 2013 1211
     Rok 2014 1296
     Rok 2015 4385
     Rok 2016 537
     Rok 2017 228
     Rok 2018 66
   Studium, Regulaminy, Programy 5556
   Podatki i opłaty lokalne 4425
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2003 roku 1441
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2004 roku 1698
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2005 roku 1385
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2006 roku 1300
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2007 roku 1194
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2008 roku 1161
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2009 roku 1067
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2010 roku 1022
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2011 roku 980
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2012 roku 1041
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2013 roku 647
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2014 roku 702
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2016 roku 565
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2017 roku 106
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2018 roku 32
   Protokoły 5352
     Kadencja 2010-2014 1770
   Obwieszczenia 29261
   Informacje 1911
   Decyzje 15532
   Odpady 3284
   Kontrola zarządcza 1995
   Działalność regulowana 2256
Zamówienia Publiczne
   Przetargi 217214
   Zapytania poza Ustawą PZP 12981
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 396 tyś. zł 175
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 mln zł 162
     Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów 199
     Rok 2016 21159
     Rok 2015 14073
     Rok 2014 13748
   Plan zamówień publicznych 884
   Archiwalne 410
     Zamknięte 9254
    ›    Rok 2012 3118
    ›    Rok 2013 1439
    ›    Rok 2014 1408
    ›    Rok 2015 835
    ›    Rok 2016 722
     Rozstrzygnięte 9095
    ›    Rok 2012 3580
    ›    Rok 2013 1761
    ›    Rok 2014 1334
    ›    Rok 2015 1127
    ›    Rok 2016 736
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
   Aktualne 49923
   Zamknięte 3573
     Rok 2008 1572
     Rok 2009 40726
     Rok 2010 817
     Rok 2011 1158
     Rok 2012 967
     Rok 2013 1137
     Rok 2014 484
     Rok 2015 577
     Rok 2016 67
     Rok 2017 105
Oferty inwestycyjne
   Aktualne 18122
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony 549
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 1112
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 735
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 697
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 758
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 732
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 584
     Dowody osobiste 515
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 842
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia, utraty, zmiany danych osobowych-adresowych lub utraty ważności. 923
     Meldunki 463
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 545
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 675
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 715
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 608
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 294
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 266
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 215
    ›    Podział nieruchomości 298
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 287
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 289
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 202
     Działalność gospodarcza 490
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 663
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 542
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 606
     Zezwolenia i decyzje 484
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 464
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 410
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 230
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 275
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 271
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 285
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 281
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 272
   Elektroniczna skrzynka podawcza 2982
Nabór pracowników
   Ogłoszenia o naborze 26626
     Aktualne 12352
     Zamknięte 7472
   Regulamin naboru 3440
   Lista kandydatów spełniających wymagania 5089
   Wyniki naborów 5439
Wybory
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1617
   Wybory Samorządowe 2014 4195
   Wybory Prezydenta 2015 1459
   Referendum 2015 1217
   Wybory do Sejmu i Senatu 2015 1681
Inne
   Program Integracji Społecznej 2986
     Usługi integracji społecznej - Wizyta Studyjna. 1152
     Usługi integracji społecznej - Ferie zimowe dla dzieci z terenu Gminy Klwów 1853
     Usługi integracji społecznej - Wypoczynek letni dla dzieci z terenu Gminy Klwów 1547
   Jednostki organizacyjne 5515
     Zespół Obsługi Szkół Samorządowych 2637
    ›    Statut 1592
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie 5415
    ›    Statut 1162
     Gminna Biblioteka Publiczna w Klwowie 2451
     Zespół Szkół Samorządowych w Klwowie 3647
    ›    Statut 878
    ›    Statut 346
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłudnie 2493
   Księga Rejestrowa Instytucji Kultury 197
   Jednostki pomocnicze 6778
   Majątek Gminy 5637
     Rejestr skarg i wniosków 139
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 177
   Oświadczenia majątkowe 12323
    ›    Mirosław Blus - Wójt 2023
    ›    Stanisława Patrzyczna - Sekretarz 1472
    ›    Teresa Idzik - Skarbnik 1575
    ›    2. Ślusarczyk Maria - Z-ca Przewodniczącego Rady 1333
    ›    3. Rokicki Mieczysław - Radny 1304
    ›    4. Róg Waldemar- Radny 1290
    ›    5. Kucharski Tomasz- Radny 1346
    ›    1. Miros Sławomir - Przewodniczący Rady 1520
    ›    6. Szambor Jacek- Radny 1411
    ›    7. Kędziora Stanisław- Radny 1247
    ›    8. Jędrzejczak Stanisław- Radny 1232
    ›    9. Zalewski Tadeusz- Radny 1292
    ›    10. Oracz Danuta- Radny 1285
    ›    11. Gałek Andrzej- Radny 1299
    ›    12. Pająk Mieczysław- Radny 1171
    ›    13. Kopczyński Zygmunt- Radny 1260
    ›    14. Pająk Leszek- Radny 1313
    ›    1. Drabikowska Grażyna - p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie 1278
    ›    Banach Zofia - Inspektor Referatu Finansowego 1220
    ›    Kopytowska Irena - samodzielny referent 1284
    ›    2. Grzegorz Makowski - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie 1394
    ›    3. Stańczykowska Izabela - Dyrektor Publicznego Gimnazjum 1351
    ›    4. Płosarek Ewa - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie 1436
    ›    5. Bernadetta Myszkowska p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie 1424
    ›    6. Piłat Barbara - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych 1304
    ›    7. Łomża Krzysztof - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 1270
    ›    8. Więckowska Krystyna - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie 1380
    ›    9. Pająk Stanisław - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych 1246
     Rok 2002 - 2006 1556
     Rok 2006 - 2007 - początek kadencji. 2431
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy 2266
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy 1663
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik 1352
    ›    Barbara Sołkowicz 1039
    ›    Teresa Idzik 1112
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 934
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady 1126
    ›    Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady 976
    ›    Danuta Oracz - Radny 1041
    ›    Driusz Milczarski - Radny 987
    ›    Jarosław Rokicki - Radny 1005
    ›    Adam Grzeszczak - Radny 1055
    ›    Jarosław Lerka - Radny 1055
    ›    Magdalena Stępień - Radny 1037
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny 1020
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny 1018
    ›    Maria Pająk - Radny 992
    ›    Andrzej Gałek - Radny 969
    ›    Andrzej Przyborek - Radny 1123
    ›    Jerzy Sieczak - Radny 1086
    ›    Grażyna Drabikowska 1076
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy 1015
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą 995
     Rok 2007 1891
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy 1356
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy 1083
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik 992
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 972
    ›    Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 1041
    ›    Irena Kopytowska - specjalista w Referacie Finansowym 813
    ›    Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie 1057
    ›    Halina Dwornik p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie 927
    ›    Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół 967
    ›    Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie 1004
    ›    Edyta Sobczak - Dyrektor Publicznego Gimnazjum 892
    ›    Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie 1189
    ›    Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych 960
    ›    Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska 928
    ›    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 707
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady 1042
    ›    Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady 959
    ›    Danuta Oracz - Radny 904
    ›    Driusz Milczarski - Radny 968
    ›    Jarosław Rokicki - Radny 971
    ›    Adam Grzeszczak - Radny 885
    ›    Jarosław Lerka - Radny 915
    ›    Magdalena Stępień - Radny 967
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny 907
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny 912
    ›    Maria Pająk - Radny 877
    ›    Andrzej Gałek - Radny 876
    ›    Andrzej Przyborek - Radny 900
    ›    Jerzy Sieczak - Radny 801
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą 888
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy 939
    ›    Tomasz Kucharski - Radny 960
     Rok 2008, 2009 2195
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy 2719
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy 1910
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik Gminy 1285
    ›    Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół 1231
    ›    Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 1150
    ›    Irena Kopytowska - Specjalista w Referacie Finansowym 1191
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1001
    ›    Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie 1156
    ›    Halina Dwornik p.o. Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie 1014
    ›    Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie 1013
    ›    Edyta Sobczak - Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych 1150
    ›    Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie 1080
    ›    Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych 1022
    ›    Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska 1289
    ›    Marcin Szymański - p.o. Kierownika Referatu Zamówień Publicznych 1204
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą 1026
    ›    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 836
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady 1266
    ›    Zygmun Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady 996
    ›    Danuta Oracz - Radny 1000
    ›    Driusz Milczarski - Radny 1059
    ›    Jarosław Rokicki - Radny 996
    ›    Adam Grzeszczak - Radny 1043
    ›    Jarosław Lerka - Radny 1031
    ›    Magdalena Stępień - Radny 1208
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny 1056
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny 984
    ›    Maria Pająk - Radny 1061
    ›    Andrzej Gałek - Radny 1043
    ›    Andrzej Przyborek - Radny 1021
    ›    Tomasz Kucharski - Radny 1133
    ›    Jerzy Sieczak - Radny 1066
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy 938
    ›    Grażyna Drabikowska 951
     Rok 2010 4674
     Rok 2011 2700
     Rok 2012 2895
     Rok 2013 1682
     Rok 2014 2477
     Rok 2015 1155
     Rok 2016 1771
     Rok 2017 1650
     Rok 2007 229
   Informacje nieudostępnione 4196
   Dziennik Ustaw 2293
   Monitor Polski 2322
   Dziennik Urzędowy Woj. Mazowieckiego 2353
   Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 141
   Redakcja Biuletynu 3999