główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 627
   Dane podstawowe 181305
   Godziny urzędowania 6046
   Struktura i organizacja 9713
Organy
   Wójt Gminy 9172
     Kompetencje 2775
   Sekretarz 4154
   Skarbnik 6026
   Rada Gminy 9215
     Przewodniczący Rady 2747
   Transmisja Obrad Rady Gminy 602
   Komisje Rady 6106
   Referaty Urzędu 8471
   Samodzielne stanowiska 7940
Prawo Lokalne
   Statut 7771
   Regulamin 5152
   Ogłoszenia 46357
   Budżet 6398
    ›    Zmiany w budżecie gminy na rok 2003 1207
     Rok 2003 1239
    ›    Uchwalenie budżetu gminy na rok 2003 1097
     Rok 2004 1145
    ›    Uchwalenie budżety gminy na rok 2004 1160
    ›    Zmiany w budżecie gminy na rok 2004 982
     Rok 2005 1267
    ›    Uchwalenie budżetu gminy na rok 2005 1176
     Rok 2006 1597
     Rok 2007 1561
     Rok 2008 1401
     Rok 2009 1431
     Rok 2010 1417
     Rok 2011 1237
     Rok 2012 1032
     Rok 2013 1005
   Uchwały 12833
     Kadencja 2018-2023 1673
     Kadencja 2014-2018 5286
     Kadencja 2010-2014 5379
     Rok 2010 2667
     Rok 2009 2702
     Rok 2008 2630
     Rok 2007 2711
     Rok 2006 2990
     Rok 2005 2222
     Rok 2004 2054
     Rok 2003 2351
     Rok 2002 1762
   Zarządzenia 7311
     Rok 2004 2981
     Rok 2005 2778
     Rok 2006 2050
     Rok 2007 2601
     Rok 2008 1812
     Rok 2009 2499
     Rok 2010 2323
     Rok 2011 2207
     Rok 2012 2692
     Rok 2013 1338
     Rok 2014 1442
     Rok 2015 7749
     Rok 2016 666
     Rok 2017 474
     Rok 2018 346
     Rok 2019 171
     Rok 2020 129
   Studium, Regulaminy, Programy 6916
   Podatki i opłaty lokalne 4920
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2007 roku 1301
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2008 roku 1260
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2009 roku 1190
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2010 roku 1114
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2011 roku 1078
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2012 roku 1145
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2013 roku 757
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2014 roku 793
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2016 roku 699
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2017 roku 213
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2018 roku 209
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2019 roku 243
   Protokoły 5680
     Kadencja 2010-2014 1899
   Obwieszczenia 33721
   Informacje 2307
   Decyzje 16720
   Odpady 3604
   Kontrola zarządcza 2370
   Działalność regulowana 2605
Zamówienia Publiczne
   Przetargi 2422
     Rok 2020 1214
     Rok 2019 10480
     Rok 2017-2018 247792
    ›    Rok 2003 4690
     Zamknięte 9678
    ›    Rok 2004 5943
    ›    Rok 2005 5293
    ›    Rok 2006 6997
    ›    Rok 2007 12469
    ›    Rok 2008 4360
    ›    Rok 2009 4091
    ›    Rok 2010 5053
    ›    Rok 2011 4195
    ›    Rok 2012 3496
    ›    Rok 2013 1622
    ›    Rok 2014 1555
    ›    Rok 2015 1013
    ›    Rok 2016 901
     Rozstrzygnięte 9637
    ›    Rok 2006 3039
    ›    Rok 2007 5026
    ›    Rok 2008 5333
    ›    Rok 2009 4532
    ›    Rok 2010 5920
    ›    Rok 2011 4316
    ›    Rok 2012 3936
    ›    Rok 2013 1975
    ›    Rok 2014 1497
    ›    Rok 2015 1300
    ›    Rok 2016 933
   Zapytania poza Ustawą PZP 43961
     Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 109
     Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2020 roku 186
     Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów 192
     Dostawę ciągnika rolniczego na potrzeby Urzędu Gminy Klwów 226
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 500 tyś zł 164
     Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2019 roku 303
     Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego "Ja w internecie". 314
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 396 tyś. zł 376
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 mln zł 322
     Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów 476
     Rok 2016 21736
     Rok 2015 14256
     Rok 2014 14025
   Plan zamówień publicznych 1620
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
   Aktualne 55041
   Zamknięte 3892
     Rok 2008 1688
     Rok 2009 41717
     Rok 2010 920
     Rok 2011 1254
     Rok 2012 1066
     Rok 2013 1238
     Rok 2014 577
     Rok 2015 697
     Rok 2016 159
     Rok 2017 284
Oferty inwestycyjne
   Aktualne 21843
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony 619
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 1319
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 849
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 802
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 869
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 853
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 702
     Dowody osobiste 602
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 966
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia, utraty, zmiany danych osobowych-adresowych lub utraty ważności. 1097
     Meldunki 531
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 662
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 805
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 828
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 712
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 393
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 369
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 314
    ›    Podział nieruchomości 399
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 389
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 390
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 310
     Działalność gospodarcza 553
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 778
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 642
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 709
     Zezwolenia i decyzje 550
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 568
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 515
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 336
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 387
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 373
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 389
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 382
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 370
   Elektroniczna skrzynka podawcza 3318
Nabór pracowników
   Ogłoszenia o naborze 30234
     Aktualne 14745
   Regulamin naboru 3737
Wybory
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 670
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 732
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 807
   Wybory Samorządowe 2018 2362
   Wybory do Sejmu i Senatu 2015 2053
   Referendum 2015 1491
   Wybory Prezydenta 2015 1746
   Wybory Samorządowe 2014 4704
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1918
Inne
   Program Integracji Społecznej 3239
     Usługi integracji społecznej - Wizyta Studyjna. 1248
     Usługi integracji społecznej - Ferie zimowe dla dzieci z terenu Gminy Klwów 1989
     Usługi integracji społecznej - Wypoczynek letni dla dzieci z terenu Gminy Klwów 1647
   Jednostki organizacyjne 5947
     Zespół Obsługi Szkół Samorządowych 2871
    ›    Statut 1790
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie 5954
    ›    Statut 1381
     Gminna Biblioteka Publiczna w Klwowie 2630
     Zespół Szkół Samorządowych w Klwowie 4082
    ›    Statut 1007
    ›    Statut 450
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłudnie 3218
   Księga Rejestrowa Instytucji Kultury 643
   Gospodarka odpadami 151
     Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 87
     Akty prawne 60
     Harmonogram odbioru odpadów 86
     Opłaty 67
     Rejestr podmiotów odbierających odpady 59
     Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne 68
     Osiągnięte poziomy recyklingu 71
     Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 65
     Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 60
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 63
     Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 53
   Jednostki pomocnicze 7755
   Majątek Gminy 5988
     Rejestr skarg i wniosków 197
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 236
   Oświadczenia majątkowe 15838
    ›    Mirosław Blus - Wójt 2224
    ›    Stanisława Patrzyczna - Sekretarz 1611
    ›    Teresa Idzik - Skarbnik 1711
    ›    2. Ślusarczyk Maria - Z-ca Przewodniczącego Rady 1454
    ›    3. Rokicki Mieczysław - Radny 1445
    ›    4. Róg Waldemar- Radny 1426
    ›    5. Kucharski Tomasz- Radny 1461
    ›    1. Miros Sławomir - Przewodniczący Rady 1683
    ›    6. Szambor Jacek- Radny 1663
    ›    7. Kędziora Stanisław- Radny 1380
    ›    8. Jędrzejczak Stanisław- Radny 1347
    ›    9. Zalewski Tadeusz- Radny 1410
    ›    10. Oracz Danuta- Radny 1399
    ›    11. Gałek Andrzej- Radny 1419
    ›    12. Pająk Mieczysław- Radny 1285
    ›    13. Kopczyński Zygmunt- Radny 1377
    ›    14. Pająk Leszek- Radny 1426
    ›    1. Drabikowska Grażyna - p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie 1434
    ›    Banach Zofia - Inspektor Referatu Finansowego 1345
    ›    Kopytowska Irena - samodzielny referent 1422
    ›    2. Grzegorz Makowski - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie 1568
    ›    3. Stańczykowska Izabela - Dyrektor Publicznego Gimnazjum 1518
    ›    4. Płosarek Ewa - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie 1616
    ›    5. Bernadetta Myszkowska p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie 1613
    ›    6. Piłat Barbara - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych 1422
    ›    7. Łomża Krzysztof - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 1416
    ›    8. Więckowska Krystyna - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie 1503
    ›    9. Pająk Stanisław - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych 1377
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy 2426
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy 1891
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik 1476
    ›    Barbara Sołkowicz 1170
    ›    Teresa Idzik 1479
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1050
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady 1261
    ›    Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady 1083
    ›    Danuta Oracz - Radny 1201
    ›    Driusz Milczarski - Radny 1105
    ›    Jarosław Rokicki - Radny 1115
    ›    Adam Grzeszczak - Radny 1179
    ›    Jarosław Lerka - Radny 1189
    ›    Magdalena Stępień - Radny 1278
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny 1142
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny 1139
    ›    Maria Pająk - Radny 1126
    ›    Andrzej Gałek - Radny 1082
    ›    Andrzej Przyborek - Radny 1252
    ›    Jerzy Sieczak - Radny 1200
    ›    Grażyna Drabikowska 1216
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy 1123
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą 1135
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy 1526
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy 1245
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik 1107
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1083
    ›    Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 1242
    ›    Irena Kopytowska - specjalista w Referacie Finansowym 924
    ›    Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie 1172
    ›    Halina Dwornik p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie 1089
    ›    Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół 1076
    ›    Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie 1152
    ›    Edyta Sobczak - Dyrektor Publicznego Gimnazjum 1033
    ›    Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie 1417
    ›    Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych 1087
    ›    Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska 1045
    ›    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 835
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady 1204
    ›    Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady 1117
    ›    Danuta Oracz - Radny 1045
    ›    Driusz Milczarski - Radny 1098
    ›    Jarosław Rokicki - Radny 1083
    ›    Adam Grzeszczak - Radny 1035
    ›    Jarosław Lerka - Radny 1060
    ›    Magdalena Stępień - Radny 1072
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny 1045
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny 1030
    ›    Maria Pająk - Radny 981
    ›    Andrzej Gałek - Radny 989
    ›    Andrzej Przyborek - Radny 1013
    ›    Jerzy Sieczak - Radny 916
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą 995
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy 1100
    ›    Tomasz Kucharski - Radny 1181
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy 3494
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy 2051
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik Gminy 1417
    ›    Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół 1390
    ›    Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 1336
    ›    Irena Kopytowska - Specjalista w Referacie Finansowym 1299
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1109
    ›    Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie 1293
    ›    Halina Dwornik p.o. Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie 1129
    ›    Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie 1140
    ›    Edyta Sobczak - Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych 1360
    ›    Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie 1182
    ›    Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych 1171
    ›    Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska 1573
    ›    Marcin Szymański - p.o. Kierownika Referatu Zamówień Publicznych 1445
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą 1147
    ›    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 960
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady 1424
    ›    Zygmun Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady 1110
    ›    Danuta Oracz - Radny 1146
    ›    Driusz Milczarski - Radny 1163
    ›    Jarosław Rokicki - Radny 1119
    ›    Adam Grzeszczak - Radny 1152
    ›    Jarosław Lerka - Radny 1140
    ›    Magdalena Stępień - Radny 1381
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny 1189
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny 1089
    ›    Maria Pająk - Radny 1204
    ›    Andrzej Gałek - Radny 1151
    ›    Andrzej Przyborek - Radny 1136
    ›    Tomasz Kucharski - Radny 1258
    ›    Jerzy Sieczak - Radny 1203
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy 1049
    ›    Grażyna Drabikowska 1072
     Rok 2011 2963
     Rok 2012 3120
     Rok 2013 1864
     Rok 2014 2776
     Rok 2015 1390
     Rok 2016 2359
     Rok 2017 2964
      Rok 2018 1614
     Rok 2019 1744
     Rok 2020 165
     Rok 2007 287
   Informacje nieudostępnione 4479
   Dziennik Ustaw 2687
   Monitor Polski 2556
   Dziennik Urzędowy Woj. Mazowieckiego 2611
   Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 1170
   Redakcja Biuletynu 4265
Łączna liczba odwiedzin:1478069