Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1229635
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ158225
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 158225
   Godziny urzędowania 5452
   Struktura i organizacja 8447
Organy
   Wójt Gminy 8442
     Kompetencje 2527
   Sekretarz 3574
   Skarbnik 5528
   Rada Gminy 7931
     Przewodniczący Rady 2449
   Komisje Rady 5596
   Referaty Urzędu 7625
   Samodzielne stanowiska 7308
Prawo Lokalne
   Statut 6097
   Regulamin 4635
   Ogłoszenia 38852
   Budżet 5502
    ›    Zmiany w budżecie gminy na rok 2003 963
     Rok 2003 1081
    ›    Uchwalenie budżetu gminy na rok 2003 865
     Rok 2004 996
    ›    Uchwalenie budżety gminy na rok 2004 922
    ›    Zmiany w budżecie gminy na rok 2004 754
     Rok 2005 1118
    ›    Uchwalenie budżetu gminy na rok 2005 962
     Rok 2006 1448
     Rok 2007 1421
     Rok 2008 1266
     Rok 2009 1277
     Rok 2010 1274
     Rok 2011 1095
     Rok 2012 886
     Rok 2013 853
   Uchwały 10745
     Kadencja 2014-2018 3265
     Kadencja 2010-2014 4978
     Rok 2010 2370
     Rok 2009 2480
     Rok 2008 2370
     Rok 2007 2484
     Rok 2006 2606
     Rok 2005 2053
     Rok 2004 1854
     Rok 2003 2151
     Rok 2002 1556
   Zarządzenia 6491
     Rok 2004 2815
     Rok 2005 1876
     Rok 2006 1866
     Rok 2007 2389
     Rok 2008 1634
     Rok 2009 2273
     Rok 2010 2096
     Rok 2011 1975
     Rok 2012 2459
     Rok 2013 1135
     Rok 2014 1197
     Rok 2015 3602
     Rok 2016 430
     Rok 2017 119
   Studium, Regulaminy, Programy 5164
   Podatki i opłaty lokalne 4252
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2003 roku 1357
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2004 roku 1584
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2005 roku 1339
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2006 roku 1224
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2007 roku 1155
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2008 roku 1093
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2009 roku 996
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2010 roku 957
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2011 roku 908
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2012 roku 980
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2013 roku 571
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2014 roku 638
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2016 roku 474
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2017 roku 26
   Protokoły 5216
     Kadencja 2010-2014 1704
   Obwieszczenia 28358
   Informacje 1725
   Decyzje 15268
   Odpady 3168
   Kontrola zarządcza 1819
   Działalność regulowana 2058
Zamówienia Publiczne
   Przetargi 201554
   Zapytania poza Ustawą PZP 2613
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 396 tyś. zł 84
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 mln zł 96
     Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów 121
     Rok 2016 20863
     Rok 2015 13976
     Rok 2014 13633
   Plan zamówień publicznych 477
   Archiwalne 177
    ›    Rok 2003 4263
     Zamknięte 9147
    ›    Rok 2004 5504
    ›    Rok 2005 4838
    ›    Rok 2006 6494
    ›    Rok 2007 11835
    ›    Rok 2008 4038
    ›    Rok 2009 3746
    ›    Rok 2010 4643
    ›    Rok 2011 3765
    ›    Rok 2012 3005
    ›    Rok 2013 1324
    ›    Rok 2014 1289
    ›    Rok 2015 727
    ›    Rok 2016 579
     Rozstrzygnięte 8988
    ›    Rok 2006 2778
    ›    Rok 2007 4663
    ›    Rok 2008 4813
    ›    Rok 2009 4157
    ›    Rok 2010 5397
    ›    Rok 2011 3782
    ›    Rok 2012 3417
    ›    Rok 2013 1613
    ›    Rok 2014 1170
    ›    Rok 2015 977
    ›    Rok 2016 599
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
   Aktualne 48289
   Zamknięte 3427
     Rok 2008 1499
     Rok 2009 40337
     Rok 2010 778
     Rok 2011 1112
     Rok 2012 922
     Rok 2013 1031
     Rok 2014 412
     Rok 2015 515
     Rok 2016 13
     Rok 2017 13
Oferty inwestycyjne
   Aktualne 17196
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony 485
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 993
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 656
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 588
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 673
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 645
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 483
     Dowody osobiste 451
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 754
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia, utraty, zmiany danych osobowych-adresowych lub utraty ważności. 798
     Meldunki 400
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 493
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 587
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 643
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 525
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 190
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 162
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 141
    ›    Podział nieruchomości 178
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 190
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 186
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 137
     Działalność gospodarcza 435
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 554
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 447
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 529
     Zezwolenia i decyzje 446
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 375
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 311
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 140
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 178
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 166
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 183
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 181
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 175
   Elektroniczna skrzynka podawcza 2825
Nabór pracowników
   Ogłoszenia o naborze 25387
     Aktualne 11359
     Zamknięte 7180
   Regulamin naboru 3328
   Lista kandydatów spełniających wymagania 4875
   Wyniki naborów 5227
Wybory
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1507
   Wybory Samorządowe 2014 4011
   Wybory Prezydenta 2015 1332
   Referendum 2015 1084
   Wybory do Sejmu i Senatu 2015 1490
Inne
   Program Integracji Społecznej 2886
     Usługi integracji społecznej - Wizyta Studyjna. 1098
     Usługi integracji społecznej - Ferie zimowe dla dzieci z terenu Gminy Klwów 1749
     Usługi integracji społecznej - Wypoczynek letni dla dzieci z terenu Gminy Klwów 1485
   Jednostki organizacyjne 5360
     Zespół Obsługi Szkół Samorządowych 2574
    ›    Statut 1463
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie 5254
    ›    Statut 1080
     Gminna Biblioteka Publiczna w Klwowie 2385
     Zespół Szkół Samorządowych w Klwowie 3528
    ›    Statut 805
    ›    Statut 305
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłudnie 2327
   Księga Rejestrowa Instytucji Kultury 29
   Jednostki pomocnicze 6501
   Majątek Gminy 5515
     Rejestr skarg i wniosków 104
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 120
   Oświadczenia majątkowe 11388
    ›    Mirosław Blus - Wójt 1926
    ›    Stanisława Patrzyczna - Sekretarz 1406
    ›    Teresa Idzik - Skarbnik 1492
    ›    2. Ślusarczyk Maria - Z-ca Przewodniczącego Rady 1262
    ›    3. Rokicki Mieczysław - Radny 1234
    ›    4. Róg Waldemar- Radny 1193
    ›    5. Kucharski Tomasz- Radny 1281
    ›    1. Miros Sławomir - Przewodniczący Rady 1440
    ›    6. Szambor Jacek- Radny 1325
    ›    7. Kędziora Stanisław- Radny 1171
    ›    8. Jędrzejczak Stanisław- Radny 1157
    ›    9. Zalewski Tadeusz- Radny 1214
    ›    10. Oracz Danuta- Radny 1215
    ›    11. Gałek Andrzej- Radny 1231
    ›    12. Pająk Mieczysław- Radny 1136
    ›    13. Kopczyński Zygmunt- Radny 1182
    ›    14. Pająk Leszek- Radny 1245
    ›    1. Drabikowska Grażyna - p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie 1201
    ›    Banach Zofia - Inspektor Referatu Finansowego 1137
    ›    Kopytowska Irena - samodzielny referent 1202
    ›    2. Grzegorz Makowski - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie 1309
    ›    3. Stańczykowska Izabela - Dyrektor Publicznego Gimnazjum 1257
    ›    4. Płosarek Ewa - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie 1346
    ›    5. Bernadetta Myszkowska p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie 1332
    ›    6. Piłat Barbara - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych 1231
    ›    7. Łomża Krzysztof - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 1184
    ›    8. Więckowska Krystyna - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie 1302
    ›    9. Pająk Stanisław - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych 1175
     Rok 2002 - 2006 1500
     Rok 2006 - 2007 - początek kadencji. 2374
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy 2177
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy 1558
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik 1274
    ›    Barbara Sołkowicz 949
    ›    Teresa Idzik 1049
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 857
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady 1045
    ›    Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady 910
    ›    Danuta Oracz - Radny 972
    ›    Driusz Milczarski - Radny 926
    ›    Jarosław Rokicki - Radny 933
    ›    Adam Grzeszczak - Radny 975
    ›    Jarosław Lerka - Radny 978
    ›    Magdalena Stępień - Radny 953
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny 944
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny 948
    ›    Maria Pająk - Radny 934
    ›    Andrzej Gałek - Radny 900
    ›    Andrzej Przyborek - Radny 1050
    ›    Jerzy Sieczak - Radny 1015
    ›    Grażyna Drabikowska 1000
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy 951
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą 921
     Rok 2007 1852
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy 1271
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy 1008
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik 917
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 890
    ›    Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 946
    ›    Irena Kopytowska - specjalista w Referacie Finansowym 748
    ›    Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie 965
    ›    Halina Dwornik p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie 844
    ›    Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół 884
    ›    Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie 925
    ›    Edyta Sobczak - Dyrektor Publicznego Gimnazjum 806
    ›    Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie 1100
    ›    Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych 879
    ›    Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska 860
    ›    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 614
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady 961
    ›    Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady 881
    ›    Danuta Oracz - Radny 816
    ›    Driusz Milczarski - Radny 888
    ›    Jarosław Rokicki - Radny 892
    ›    Adam Grzeszczak - Radny 812
    ›    Jarosław Lerka - Radny 825
    ›    Magdalena Stępień - Radny 884
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny 826
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny 832
    ›    Maria Pająk - Radny 813
    ›    Andrzej Gałek - Radny 809
    ›    Andrzej Przyborek - Radny 815
    ›    Jerzy Sieczak - Radny 745
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą 826
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy 857
    ›    Tomasz Kucharski - Radny 877
     Rok 2008, 2009 2154
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy 2480
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy 1831
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik Gminy 1215
    ›    Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół 1143
    ›    Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 1071
    ›    Irena Kopytowska - Specjalista w Referacie Finansowym 1118
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 924
    ›    Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie 1072
    ›    Halina Dwornik p.o. Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie 931
    ›    Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie 935
    ›    Edyta Sobczak - Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych 1052
    ›    Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie 1003
    ›    Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych 943
    ›    Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska 1215
    ›    Marcin Szymański - p.o. Kierownika Referatu Zamówień Publicznych 1096
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą 959
    ›    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 773
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady 1207
    ›    Zygmun Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady 931
    ›    Danuta Oracz - Radny 920
    ›    Driusz Milczarski - Radny 995
    ›    Jarosław Rokicki - Radny 931
    ›    Adam Grzeszczak - Radny 965
    ›    Jarosław Lerka - Radny 952
    ›    Magdalena Stępień - Radny 1123
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny 983
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny 908
    ›    Maria Pająk - Radny 1002
    ›    Andrzej Gałek - Radny 968
    ›    Andrzej Przyborek - Radny 977
    ›    Tomasz Kucharski - Radny 1055
    ›    Jerzy Sieczak - Radny 997
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy 873
    ›    Grażyna Drabikowska 864
     Rok 2010 4547
     Rok 2011 2593
     Rok 2012 2816
     Rok 2013 1624
     Rok 2014 2330
     Rok 2015 1070
     Rok 2016 1438
     Rok 2017 731
     Rok 2007 183
   Informacje nieudostępnione 4079
   Dziennik Ustaw 2183
   Monitor Polski 2218
   Dziennik Urzędowy Woj. Mazowieckiego 2210
   Redakcja Biuletynu 3898