Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1200637
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ155775
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 155775
   Godziny urzędowania 5401
   Struktura i organizacja 8283
Organy
   Wójt Gminy 8362
     Kompetencje 2507
   Sekretarz 3494
   Skarbnik 5494
   Rada Gminy 7848
     Przewodniczący Rady 2431
   Komisje Rady 5547
   Referaty Urzędu 7515
   Samodzielne stanowiska 7248
Prawo Lokalne
   Statut 6055
   Regulamin 4585
   Ogłoszenia 38316
   Budżet 5406
    ›    Zmiany w budżecie gminy na rok 2003 915
     Rok 2003 1073
    ›    Uchwalenie budżetu gminy na rok 2003 817
     Rok 2004 989
    ›    Uchwalenie budżety gminy na rok 2004 880
    ›    Zmiany w budżecie gminy na rok 2004 716
     Rok 2005 1110
    ›    Uchwalenie budżetu gminy na rok 2005 914
     Rok 2006 1436
     Rok 2007 1411
     Rok 2008 1258
     Rok 2009 1264
     Rok 2010 1261
     Rok 2011 1084
     Rok 2012 875
     Rok 2013 845
   Uchwały 10510
     Kadencja 2014-2018 2786
     Kadencja 2010-2014 4898
     Rok 2010 2315
     Rok 2009 2425
     Rok 2008 2310
     Rok 2007 2440
     Rok 2006 2553
     Rok 2005 2039
     Rok 2004 1813
     Rok 2003 2123
     Rok 2002 1544
   Zarządzenia 6403
     Rok 2004 2795
     Rok 2005 1835
     Rok 2006 1837
     Rok 2007 2344
     Rok 2008 1594
     Rok 2009 2232
     Rok 2010 2051
     Rok 2011 1924
     Rok 2012 2379
     Rok 2013 1043
     Rok 2014 1081
     Rok 2015 3187
     Rok 2016 357
     Rok 2017 64
   Studium, Regulaminy, Programy 5011
   Podatki i opłaty lokalne 4199
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2003 roku 1306
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2004 roku 1497
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2005 roku 1299
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2006 roku 1181
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2007 roku 1116
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2008 roku 1054
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2009 roku 954
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2010 roku 915
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2011 roku 854
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2012 roku 927
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2013 roku 426
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2014 roku 585
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2016 roku 411
   Protokoły 5176
     Kadencja 2010-2014 1661
   Obwieszczenia 27944
   Informacje 1615
   Decyzje 15175
   Odpady 3123
   Kontrola zarządcza 1721
   Działalność regulowana 1986
Zamówienia Publiczne
   Przetargi 197484
   Zapytania poza Ustawą PZP 308
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 mln zł 72
     Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów 98
     Rok 2016 17366
     Rok 2015 13913
     Rok 2014 13553
   Plan zamówień publicznych 327
   Archiwalne 96
    ›    Rok 2003 4149
     Zamknięte 9104
    ›    Rok 2004 5401
    ›    Rok 2005 4731
    ›    Rok 2006 6391
    ›    Rok 2007 11732
    ›    Rok 2008 3950
    ›    Rok 2009 3598
    ›    Rok 2010 4539
    ›    Rok 2011 3700
    ›    Rok 2012 2939
    ›    Rok 2013 1263
    ›    Rok 2014 1231
    ›    Rok 2015 671
    ›    Rok 2016 515
     Rozstrzygnięte 8939
    ›    Rok 2006 2643
    ›    Rok 2007 4535
    ›    Rok 2008 4668
    ›    Rok 2009 4011
    ›    Rok 2010 5285
    ›    Rok 2011 3653
    ›    Rok 2012 3311
    ›    Rok 2013 1499
    ›    Rok 2014 1060
    ›    Rok 2015 867
    ›    Rok 2016 539
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
   Aktualne 47687
   Zamknięte 3365
     Rok 2008 1457
     Rok 2009 40075
     Rok 2010 769
     Rok 2011 1099
     Rok 2012 915
     Rok 2013 961
     Rok 2014 357
     Rok 2015 450
Oferty inwestycyjne
   Aktualne 16754
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony 442
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 917
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 619
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 499
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 634
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 569
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 401
     Dowody osobiste 420
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 685
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia, utraty, zmiany danych osobowych-adresowych lub utraty ważności. 723
     Meldunki 365
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 441
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 507
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 586
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 462
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 112
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 96
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 94
    ›    Podział nieruchomości 99
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 111
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 103
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 92
     Działalność gospodarcza 428
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 490
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 384
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 462
     Zezwolenia i decyzje 440
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 298
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 240
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 99
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 100
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 87
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 103
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 104
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 99
   Karty usług 7112
   Elektroniczna skrzynka podawcza 2777
Nabór pracowników
   Ogłoszenia o naborze 25028
     Aktualne 11001
     Zamknięte 7039
   Regulamin naboru 3295
   Lista kandydatów spełniających wymagania 4829
   Wyniki naborów 5176
Wybory
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1482
   Wybory Samorządowe 2014 3921
   Wybory Prezydenta 2015 1265
   Referendum 2015 1008
   Wybory do Sejmu i Senatu 2015 1383
Inne
   Program Integracji Społecznej 2864
     Usługi integracji społecznej - Wizyta Studyjna. 1049
     Usługi integracji społecznej - Ferie zimowe dla dzieci z terenu Gminy Klwów 1655
     Usługi integracji społecznej - Wypoczynek letni dla dzieci z terenu Gminy Klwów 1433
   Jednostki organizacyjne 5316
     Zespół Obsługi Szkół Samorządowych 2543
    ›    Statut 1376
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie 5178
    ›    Statut 1038
     Gminna Biblioteka Publiczna w Klwowie 2363
     Zespół Szkół Samorządowych w Klwowie 3471
    ›    Statut 763
    ›    Statut 298
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłudnie 2269
   Jednostki pomocnicze 5997
   Majątek Gminy 5479
     Rejestr skarg i wniosków 98
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 85
   Oświadczenia majątkowe 11183
    ›    Mirosław Blus - Wójt 1868
    ›    Stanisława Patrzyczna - Sekretarz 1391
    ›    Teresa Idzik - Skarbnik 1436
    ›    2. Ślusarczyk Maria - Z-ca Przewodniczącego Rady 1205
    ›    3. Rokicki Mieczysław - Radny 1179
    ›    4. Róg Waldemar- Radny 1137
    ›    5. Kucharski Tomasz- Radny 1264
    ›    1. Miros Sławomir - Przewodniczący Rady 1384
    ›    6. Szambor Jacek- Radny 1259
    ›    7. Kędziora Stanisław- Radny 1117
    ›    8. Jędrzejczak Stanisław- Radny 1100
    ›    9. Zalewski Tadeusz- Radny 1151
    ›    10. Oracz Danuta- Radny 1158
    ›    11. Gałek Andrzej- Radny 1173
    ›    12. Pająk Mieczysław- Radny 1119
    ›    13. Kopczyński Zygmunt- Radny 1124
    ›    14. Pająk Leszek- Radny 1190
    ›    1. Drabikowska Grażyna - p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie 1148
    ›    Banach Zofia - Inspektor Referatu Finansowego 1075
    ›    Kopytowska Irena - samodzielny referent 1137
    ›    2. Grzegorz Makowski - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie 1249
    ›    3. Stańczykowska Izabela - Dyrektor Publicznego Gimnazjum 1197
    ›    4. Płosarek Ewa - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie 1285
    ›    5. Bernadetta Myszkowska p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie 1272
    ›    6. Piłat Barbara - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych 1166
    ›    7. Łomża Krzysztof - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 1126
    ›    8. Więckowska Krystyna - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie 1241
    ›    9. Pająk Stanisław - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych 1123
     Rok 2002 - 2006 1479
     Rok 2006 - 2007 - początek kadencji. 2341
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy 2110
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy 1471
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik 1214
    ›    Barbara Sołkowicz 878
    ›    Teresa Idzik 993
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 804
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady 992
    ›    Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady 853
    ›    Danuta Oracz - Radny 917
    ›    Driusz Milczarski - Radny 868
    ›    Jarosław Rokicki - Radny 884
    ›    Adam Grzeszczak - Radny 916
    ›    Jarosław Lerka - Radny 923
    ›    Magdalena Stępień - Radny 897
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny 888
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny 887
    ›    Maria Pająk - Radny 876
    ›    Andrzej Gałek - Radny 843
    ›    Andrzej Przyborek - Radny 984
    ›    Jerzy Sieczak - Radny 963
    ›    Grażyna Drabikowska 948
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy 895
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą 865
     Rok 2007 1835
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy 1200
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy 945
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik 862
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 836
    ›    Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 872
    ›    Irena Kopytowska - specjalista w Referacie Finansowym 738
    ›    Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie 910
    ›    Halina Dwornik p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie 789
    ›    Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół 831
    ›    Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie 872
    ›    Edyta Sobczak - Dyrektor Publicznego Gimnazjum 739
    ›    Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie 1033
    ›    Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych 818
    ›    Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska 844
    ›    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 561
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady 932
    ›    Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady 818
    ›    Danuta Oracz - Radny 748
    ›    Driusz Milczarski - Radny 822
    ›    Jarosław Rokicki - Radny 828
    ›    Adam Grzeszczak - Radny 751
    ›    Jarosław Lerka - Radny 768
    ›    Magdalena Stępień - Radny 826
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny 770
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny 769
    ›    Maria Pająk - Radny 760
    ›    Andrzej Gałek - Radny 753
    ›    Andrzej Przyborek - Radny 761
    ›    Jerzy Sieczak - Radny 731
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą 777
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy 794
    ›    Tomasz Kucharski - Radny 818
     Rok 2008, 2009 2136
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy 2324
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy 1767
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik Gminy 1154
    ›    Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół 1086
    ›    Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 1013
    ›    Irena Kopytowska - Specjalista w Referacie Finansowym 1059
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 864
    ›    Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie 1016
    ›    Halina Dwornik p.o. Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie 874
    ›    Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie 880
    ›    Edyta Sobczak - Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych 998
    ›    Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie 938
    ›    Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych 891
    ›    Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska 1143
    ›    Marcin Szymański - p.o. Kierownika Referatu Zamówień Publicznych 1022
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą 905
    ›    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 720
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady 1190
    ›    Zygmun Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady 879
    ›    Danuta Oracz - Radny 865
    ›    Driusz Milczarski - Radny 940
    ›    Jarosław Rokicki - Radny 881
    ›    Adam Grzeszczak - Radny 908
    ›    Jarosław Lerka - Radny 896
    ›    Magdalena Stępień - Radny 1054
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny 928
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny 851
    ›    Maria Pająk - Radny 947
    ›    Andrzej Gałek - Radny 915
    ›    Andrzej Przyborek - Radny 964
    ›    Tomasz Kucharski - Radny 996
    ›    Jerzy Sieczak - Radny 941
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy 814
    ›    Grażyna Drabikowska 806
     Rok 2010 4472
     Rok 2011 2511
     Rok 2012 2739
     Rok 2013 1539
     Rok 2014 2233
     Rok 2015 1005
     Rok 2016 1268
     Rok 2017 394
     Rok 2007 146
   Informacje nieudostępnione 4052
   Dziennik Ustaw 2153
   Monitor Polski 2187
   Dziennik Urzędowy Woj. Mazowieckiego 2183
   Redakcja Biuletynu 3868