Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1209480
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ156912
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 156912
   Godziny urzędowania 5429
   Struktura i organizacja 8346
Organy
   Wójt Gminy 8410
     Kompetencje 2516
   Sekretarz 3526
   Skarbnik 5508
   Rada Gminy 7892
     Przewodniczący Rady 2440
   Komisje Rady 5567
   Referaty Urzędu 7564
   Samodzielne stanowiska 7270
Prawo Lokalne
   Statut 6077
   Regulamin 4619
   Ogłoszenia 38560
   Budżet 5448
    ›    Zmiany w budżecie gminy na rok 2003 935
     Rok 2003 1076
    ›    Uchwalenie budżetu gminy na rok 2003 833
     Rok 2004 991
    ›    Uchwalenie budżety gminy na rok 2004 896
    ›    Zmiany w budżecie gminy na rok 2004 729
     Rok 2005 1112
    ›    Uchwalenie budżetu gminy na rok 2005 931
     Rok 2006 1441
     Rok 2007 1414
     Rok 2008 1261
     Rok 2009 1268
     Rok 2010 1264
     Rok 2011 1087
     Rok 2012 878
     Rok 2013 848
   Uchwały 10607
     Kadencja 2014-2018 2972
     Kadencja 2010-2014 4939
     Rok 2010 2341
     Rok 2009 2446
     Rok 2008 2350
     Rok 2007 2455
     Rok 2006 2575
     Rok 2005 2047
     Rok 2004 1828
     Rok 2003 2136
     Rok 2002 1549
   Zarządzenia 6458
     Rok 2004 2803
     Rok 2005 1852
     Rok 2006 1851
     Rok 2007 2361
     Rok 2008 1607
     Rok 2009 2245
     Rok 2010 2070
     Rok 2011 1941
     Rok 2012 2414
     Rok 2013 1093
     Rok 2014 1132
     Rok 2015 3391
     Rok 2016 393
     Rok 2017 100
   Studium, Regulaminy, Programy 5068
   Podatki i opłaty lokalne 4229
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2003 roku 1329
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2004 roku 1529
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2005 roku 1317
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2006 roku 1197
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2007 roku 1134
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2008 roku 1067
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2009 roku 972
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2010 roku 931
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2011 roku 871
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2012 roku 948
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2013 roku 445
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2014 roku 608
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2016 roku 435
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2017 roku 14
   Protokoły 5194
     Kadencja 2010-2014 1680
   Obwieszczenia 28142
   Informacje 1666
   Decyzje 15210
   Odpady 3147
   Kontrola zarządcza 1768
   Działalność regulowana 2016
Zamówienia Publiczne
   Przetargi 199352
   Zapytania poza Ustawą PZP 840
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 396 tyś. zł 49
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 mln zł 89
     Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów 110
     Rok 2016 19867
     Rok 2015 13938
     Rok 2014 13591
   Plan zamówień publicznych 390
   Archiwalne 129
    ›    Rok 2003 4192
     Zamknięte 9123
    ›    Rok 2004 5441
    ›    Rok 2005 4767
    ›    Rok 2006 6432
    ›    Rok 2007 11767
    ›    Rok 2008 3988
    ›    Rok 2009 3639
    ›    Rok 2010 4588
    ›    Rok 2011 3731
    ›    Rok 2012 2970
    ›    Rok 2013 1285
    ›    Rok 2014 1255
    ›    Rok 2015 693
    ›    Rok 2016 542
     Rozstrzygnięte 8963
    ›    Rok 2006 2694
    ›    Rok 2007 4589
    ›    Rok 2008 4718
    ›    Rok 2009 4067
    ›    Rok 2010 5331
    ›    Rok 2011 3700
    ›    Rok 2012 3352
    ›    Rok 2013 1546
    ›    Rok 2014 1102
    ›    Rok 2015 909
    ›    Rok 2016 562
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
   Aktualne 47973
   Zamknięte 3390
     Rok 2008 1476
     Rok 2009 40177
     Rok 2010 773
     Rok 2011 1105
     Rok 2012 918
     Rok 2013 981
     Rok 2014 374
     Rok 2015 476
Oferty inwestycyjne
   Aktualne 16953
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony 459
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 944
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 639
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 535
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 652
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 599
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 434
     Dowody osobiste 432
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 718
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia, utraty, zmiany danych osobowych-adresowych lub utraty ważności. 754
     Meldunki 379
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 467
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 539
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 611
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 489
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 139
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 123
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 117
    ›    Podział nieruchomości 126
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 142
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 134
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 110
     Działalność gospodarcza 432
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 524
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 415
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 495
     Zezwolenia i decyzje 443
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 329
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 265
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 113
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 132
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 113
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 135
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 136
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 129
   Elektroniczna skrzynka podawcza 2808
Nabór pracowników
   Ogłoszenia o naborze 25152
     Aktualne 11158
     Zamknięte 7095
   Regulamin naboru 3310
   Lista kandydatów spełniających wymagania 4851
   Wyniki naborów 5204
Wybory
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1492
   Wybory Samorządowe 2014 3953
   Wybory Prezydenta 2015 1294
   Referendum 2015 1041
   Wybory do Sejmu i Senatu 2015 1416
Inne
   Program Integracji Społecznej 2874
     Usługi integracji społecznej - Wizyta Studyjna. 1066
     Usługi integracji społecznej - Ferie zimowe dla dzieci z terenu Gminy Klwów 1691
     Usługi integracji społecznej - Wypoczynek letni dla dzieci z terenu Gminy Klwów 1452
   Jednostki organizacyjne 5337
     Zespół Obsługi Szkół Samorządowych 2560
    ›    Statut 1406
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie 5213
    ›    Statut 1056
     Gminna Biblioteka Publiczna w Klwowie 2375
     Zespół Szkół Samorządowych w Klwowie 3499
    ›    Statut 779
    ›    Statut 302
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłudnie 2302
   Jednostki pomocnicze 6430
   Majątek Gminy 5495
     Rejestr skarg i wniosków 101
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 98
   Oświadczenia majątkowe 11262
    ›    Mirosław Blus - Wójt 1886
    ›    Stanisława Patrzyczna - Sekretarz 1398
    ›    Teresa Idzik - Skarbnik 1458
    ›    2. Ślusarczyk Maria - Z-ca Przewodniczącego Rady 1226
    ›    3. Rokicki Mieczysław - Radny 1197
    ›    4. Róg Waldemar- Radny 1159
    ›    5. Kucharski Tomasz- Radny 1271
    ›    1. Miros Sławomir - Przewodniczący Rady 1406
    ›    6. Szambor Jacek- Radny 1281
    ›    7. Kędziora Stanisław- Radny 1139
    ›    8. Jędrzejczak Stanisław- Radny 1122
    ›    9. Zalewski Tadeusz- Radny 1172
    ›    10. Oracz Danuta- Radny 1181
    ›    11. Gałek Andrzej- Radny 1194
    ›    12. Pająk Mieczysław- Radny 1125
    ›    13. Kopczyński Zygmunt- Radny 1141
    ›    14. Pająk Leszek- Radny 1212
    ›    1. Drabikowska Grażyna - p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie 1169
    ›    Banach Zofia - Inspektor Referatu Finansowego 1103
    ›    Kopytowska Irena - samodzielny referent 1164
    ›    2. Grzegorz Makowski - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie 1274
    ›    3. Stańczykowska Izabela - Dyrektor Publicznego Gimnazjum 1219
    ›    4. Płosarek Ewa - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie 1311
    ›    5. Bernadetta Myszkowska p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie 1297
    ›    6. Piłat Barbara - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych 1194
    ›    7. Łomża Krzysztof - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 1147
    ›    8. Więckowska Krystyna - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie 1265
    ›    9. Pająk Stanisław - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych 1141
     Rok 2002 - 2006 1485
     Rok 2006 - 2007 - początek kadencji. 2359
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy 2130
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy 1508
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik 1237
    ›    Barbara Sołkowicz 901
    ›    Teresa Idzik 1014
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 823
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady 1012
    ›    Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady 876
    ›    Danuta Oracz - Radny 937
    ›    Driusz Milczarski - Radny 892
    ›    Jarosław Rokicki - Radny 903
    ›    Adam Grzeszczak - Radny 938
    ›    Jarosław Lerka - Radny 942
    ›    Magdalena Stępień - Radny 916
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny 908
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny 910
    ›    Maria Pająk - Radny 896
    ›    Andrzej Gałek - Radny 865
    ›    Andrzej Przyborek - Radny 1009
    ›    Jerzy Sieczak - Radny 984
    ›    Grażyna Drabikowska 967
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy 915
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą 881
     Rok 2007 1843
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy 1231
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy 968
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik 885
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 853
    ›    Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 901
    ›    Irena Kopytowska - specjalista w Referacie Finansowym 743
    ›    Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie 932
    ›    Halina Dwornik p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie 810
    ›    Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół 850
    ›    Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie 893
    ›    Edyta Sobczak - Dyrektor Publicznego Gimnazjum 763
    ›    Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie 1059
    ›    Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych 844
    ›    Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska 852
    ›    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 581
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady 944
    ›    Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady 845
    ›    Danuta Oracz - Radny 771
    ›    Driusz Milczarski - Radny 846
    ›    Jarosław Rokicki - Radny 854
    ›    Adam Grzeszczak - Radny 777
    ›    Jarosław Lerka - Radny 787
    ›    Magdalena Stępień - Radny 849
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny 790
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny 793
    ›    Maria Pająk - Radny 777
    ›    Andrzej Gałek - Radny 775
    ›    Andrzej Przyborek - Radny 782
    ›    Jerzy Sieczak - Radny 739
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą 792
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy 815
    ›    Tomasz Kucharski - Radny 840
     Rok 2008, 2009 2145
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy 2383
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy 1786
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik Gminy 1178
    ›    Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół 1109
    ›    Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 1036
    ›    Irena Kopytowska - Specjalista w Referacie Finansowym 1083
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 889
    ›    Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie 1038
    ›    Halina Dwornik p.o. Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie 895
    ›    Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie 902
    ›    Edyta Sobczak - Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych 1017
    ›    Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie 961
    ›    Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych 912
    ›    Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska 1169
    ›    Marcin Szymański - p.o. Kierownika Referatu Zamówień Publicznych 1053
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą 927
    ›    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 741
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady 1198
    ›    Zygmun Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady 896
    ›    Danuta Oracz - Radny 885
    ›    Driusz Milczarski - Radny 963
    ›    Jarosław Rokicki - Radny 897
    ›    Adam Grzeszczak - Radny 932
    ›    Jarosław Lerka - Radny 921
    ›    Magdalena Stępień - Radny 1080
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny 951
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny 875
    ›    Maria Pająk - Radny 968
    ›    Andrzej Gałek - Radny 936
    ›    Andrzej Przyborek - Radny 970
    ›    Tomasz Kucharski - Radny 1016
    ›    Jerzy Sieczak - Radny 963
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy 837
    ›    Grażyna Drabikowska 830
     Rok 2010 4505
     Rok 2011 2540
     Rok 2012 2766
     Rok 2013 1562
     Rok 2014 2273
     Rok 2015 1028
     Rok 2016 1327
     Rok 2017 520
     Rok 2007 160
   Informacje nieudostępnione 4067
   Dziennik Ustaw 2168
   Monitor Polski 2205
   Dziennik Urzędowy Woj. Mazowieckiego 2197
   Redakcja Biuletynu 3883