Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1200511
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ161772
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 161772
   Godziny urzędowania 5588
   Struktura i organizacja 8724
Organy
   Wójt Gminy 8609
     Kompetencje 2587
   Sekretarz 3705
   Skarbnik 5638
   Rada Gminy 8094
     Przewodniczący Rady 2502
   Komisje Rady 5703
   Referaty Urzędu 7809
   Samodzielne stanowiska 7454
Prawo Lokalne
   Statut 6217
   Regulamin 4773
   Ogłoszenia 39551
   Budżet 5674
    ›    Zmiany w budżecie gminy na rok 2003 1045
     Rok 2003 1124
    ›    Uchwalenie budżetu gminy na rok 2003 951
     Rok 2004 1039
    ›    Uchwalenie budżety gminy na rok 2004 1000
    ›    Zmiany w budżecie gminy na rok 2004 836
     Rok 2005 1161
    ›    Uchwalenie budżetu gminy na rok 2005 1042
     Rok 2006 1491
     Rok 2007 1456
     Rok 2008 1300
     Rok 2009 1315
     Rok 2010 1311
     Rok 2011 1134
     Rok 2012 922
     Rok 2013 897
   Uchwały 11020
     Kadencja 2014-2018 3724
     Kadencja 2010-2014 5066
     Rok 2010 2453
     Rok 2009 2554
     Rok 2008 2441
     Rok 2007 2552
     Rok 2006 2684
     Rok 2005 2097
     Rok 2004 1929
     Rok 2003 2203
     Rok 2002 1599
   Zarządzenia 6628
     Rok 2004 2856
     Rok 2005 1945
     Rok 2006 1934
     Rok 2007 2458
     Rok 2008 1698
     Rok 2009 2346
     Rok 2010 2162
     Rok 2011 2036
     Rok 2012 2526
     Rok 2013 1201
     Rok 2014 1290
     Rok 2015 4029
     Rok 2016 509
     Rok 2017 208
     Rok 2018 28
   Studium, Regulaminy, Programy 5435
   Podatki i opłaty lokalne 4376
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2003 roku 1432
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2004 roku 1689
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2005 roku 1378
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2006 roku 1292
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2007 roku 1187
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2008 roku 1152
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2009 roku 1059
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2010 roku 1015
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2011 roku 973
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2012 roku 1034
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2013 roku 641
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2014 roku 696
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2016 roku 546
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2017 roku 98
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2018 roku 11
   Protokoły 5323
     Kadencja 2010-2014 1763
   Obwieszczenia 28882
   Informacje 1866
   Decyzje 15420
   Odpady 3258
   Kontrola zarządcza 1961
   Działalność regulowana 2229
Zamówienia Publiczne
   Przetargi 208791
   Zapytania poza Ustawą PZP 7647
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 396 tyś. zł 151
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 mln zł 148
     Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów 182
     Rok 2016 21078
     Rok 2015 14063
     Rok 2014 13733
   Plan zamówień publicznych 765
   Archiwalne 346
     Zamknięte 9223
    ›    Rok 2012 3103
    ›    Rok 2013 1424
    ›    Rok 2014 1393
    ›    Rok 2015 818
    ›    Rok 2016 704
     Rozstrzygnięte 9072
    ›    Rok 2012 3559
    ›    Rok 2013 1742
    ›    Rok 2014 1316
    ›    Rok 2015 1108
    ›    Rok 2016 718
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
   Aktualne 49205
   Zamknięte 3533
     Rok 2008 1564
     Rok 2009 40607
     Rok 2010 810
     Rok 2011 1149
     Rok 2012 959
     Rok 2013 1129
     Rok 2014 477
     Rok 2015 568
     Rok 2016 59
     Rok 2017 83
Oferty inwestycyjne
   Aktualne 17708
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony 533
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 1084
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 719
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 686
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 743
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 715
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 572
     Dowody osobiste 504
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 826
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia, utraty, zmiany danych osobowych-adresowych lub utraty ważności. 902
     Meldunki 454
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 535
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 666
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 705
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 598
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 283
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 255
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 203
    ›    Podział nieruchomości 287
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 278
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 280
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 193
     Działalność gospodarcza 480
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 652
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 531
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 595
     Zezwolenia i decyzje 475
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 454
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 400
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 220
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 264
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 261
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 275
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 270
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 261
   Elektroniczna skrzynka podawcza 2932
Nabór pracowników
   Ogłoszenia o naborze 26031
     Aktualne 11928
     Zamknięte 7371
   Regulamin naboru 3413
   Lista kandydatów spełniających wymagania 5021
   Wyniki naborów 5374
Wybory
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1588
   Wybory Samorządowe 2014 4150
   Wybory Prezydenta 2015 1433
   Referendum 2015 1192
   Wybory do Sejmu i Senatu 2015 1627
Inne
   Program Integracji Społecznej 2963
     Usługi integracji społecznej - Wizyta Studyjna. 1144
     Usługi integracji społecznej - Ferie zimowe dla dzieci z terenu Gminy Klwów 1841
     Usługi integracji społecznej - Wypoczynek letni dla dzieci z terenu Gminy Klwów 1539
   Jednostki organizacyjne 5472
     Zespół Obsługi Szkół Samorządowych 2616
    ›    Statut 1563
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie 5354
    ›    Statut 1138
     Gminna Biblioteka Publiczna w Klwowie 2431
     Zespół Szkół Samorządowych w Klwowie 3602
    ›    Statut 867
    ›    Statut 335
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłudnie 2430
   Księga Rejestrowa Instytucji Kultury 159
   Jednostki pomocnicze 6686
   Majątek Gminy 5594
     Rejestr skarg i wniosków 130
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 168
   Oświadczenia majątkowe 11696
    ›    Mirosław Blus - Wójt 1988
    ›    Stanisława Patrzyczna - Sekretarz 1458
    ›    Teresa Idzik - Skarbnik 1559
    ›    2. Ślusarczyk Maria - Z-ca Przewodniczącego Rady 1319
    ›    3. Rokicki Mieczysław - Radny 1291
    ›    4. Róg Waldemar- Radny 1270
    ›    5. Kucharski Tomasz- Radny 1329
    ›    1. Miros Sławomir - Przewodniczący Rady 1500
    ›    6. Szambor Jacek- Radny 1395
    ›    7. Kędziora Stanisław- Radny 1232
    ›    8. Jędrzejczak Stanisław- Radny 1220
    ›    9. Zalewski Tadeusz- Radny 1280
    ›    10. Oracz Danuta- Radny 1272
    ›    11. Gałek Andrzej- Radny 1288
    ›    12. Pająk Mieczysław- Radny 1160
    ›    13. Kopczyński Zygmunt- Radny 1242
    ›    14. Pająk Leszek- Radny 1300
    ›    1. Drabikowska Grażyna - p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie 1265
    ›    Banach Zofia - Inspektor Referatu Finansowego 1206
    ›    Kopytowska Irena - samodzielny referent 1270
    ›    2. Grzegorz Makowski - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie 1377
    ›    3. Stańczykowska Izabela - Dyrektor Publicznego Gimnazjum 1335
    ›    4. Płosarek Ewa - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie 1415
    ›    5. Bernadetta Myszkowska p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie 1402
    ›    6. Piłat Barbara - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych 1293
    ›    7. Łomża Krzysztof - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 1253
    ›    8. Więckowska Krystyna - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie 1368
    ›    9. Pająk Stanisław - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych 1235
     Rok 2002 - 2006 1540
     Rok 2006 - 2007 - początek kadencji. 2412
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy 2248
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy 1627
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik 1337
    ›    Barbara Sołkowicz 1025
    ›    Teresa Idzik 1098
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 919
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady 1114
    ›    Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady 964
    ›    Danuta Oracz - Radny 1030
    ›    Driusz Milczarski - Radny 976
    ›    Jarosław Rokicki - Radny 994
    ›    Adam Grzeszczak - Radny 1042
    ›    Jarosław Lerka - Radny 1042
    ›    Magdalena Stępień - Radny 1020
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny 1006
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny 1007
    ›    Maria Pająk - Radny 980
    ›    Andrzej Gałek - Radny 959
    ›    Andrzej Przyborek - Radny 1111
    ›    Jerzy Sieczak - Radny 1075
    ›    Grażyna Drabikowska 1064
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy 1002
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą 983
     Rok 2007 1877
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy 1340
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy 1065
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik 977
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 956
    ›    Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 1023
    ›    Irena Kopytowska - specjalista w Referacie Finansowym 797
    ›    Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie 1042
    ›    Halina Dwornik p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie 910
    ›    Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół 954
    ›    Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie 990
    ›    Edyta Sobczak - Dyrektor Publicznego Gimnazjum 871
    ›    Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie 1167
    ›    Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych 947
    ›    Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska 915
    ›    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 694
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady 1023
    ›    Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady 944
    ›    Danuta Oracz - Radny 891
    ›    Driusz Milczarski - Radny 957
    ›    Jarosław Rokicki - Radny 960
    ›    Adam Grzeszczak - Radny 871
    ›    Jarosław Lerka - Radny 897
    ›    Magdalena Stępień - Radny 954
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny 894
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny 899
    ›    Maria Pająk - Radny 866
    ›    Andrzej Gałek - Radny 863
    ›    Andrzej Przyborek - Radny 887
    ›    Jerzy Sieczak - Radny 790
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą 876
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy 925
    ›    Tomasz Kucharski - Radny 945
     Rok 2008, 2009 2182
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy 2650
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy 1893
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik Gminy 1272
    ›    Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół 1214
    ›    Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 1132
    ›    Irena Kopytowska - Specjalista w Referacie Finansowym 1171
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 986
    ›    Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie 1134
    ›    Halina Dwornik p.o. Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie 992
    ›    Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie 994
    ›    Edyta Sobczak - Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych 1127
    ›    Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie 1065
    ›    Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych 1010
    ›    Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska 1273
    ›    Marcin Szymański - p.o. Kierownika Referatu Zamówień Publicznych 1174
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą 1013
    ›    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 825
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady 1252
    ›    Zygmun Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady 984
    ›    Danuta Oracz - Radny 988
    ›    Driusz Milczarski - Radny 1047
    ›    Jarosław Rokicki - Radny 982
    ›    Adam Grzeszczak - Radny 1032
    ›    Jarosław Lerka - Radny 1020
    ›    Magdalena Stępień - Radny 1193
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny 1042
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny 972
    ›    Maria Pająk - Radny 1049
    ›    Andrzej Gałek - Radny 1029
    ›    Andrzej Przyborek - Radny 1011
    ›    Tomasz Kucharski - Radny 1117
    ›    Jerzy Sieczak - Radny 1052
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy 927
    ›    Grażyna Drabikowska 938
     Rok 2010 4624
     Rok 2011 2684
     Rok 2012 2880
     Rok 2013 1665
     Rok 2014 2434
     Rok 2015 1141
     Rok 2016 1684
     Rok 2017 1168
     Rok 2007 220
   Informacje nieudostępnione 4153
   Dziennik Ustaw 2261
   Monitor Polski 2294
   Dziennik Urzędowy Woj. Mazowieckiego 2327
   Redakcja Biuletynu 3972