główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 443
   Dane podstawowe 178240
   Godziny urzędowania 5930
   Struktura i organizacja 9498
Organy
   Wójt Gminy 9025
     Kompetencje 2723
   Sekretarz 4049
   Skarbnik 5933
   Rada Gminy 9017
     Przewodniczący Rady 2683
   Transmisja Obrad Rady Gminy 475
   Komisje Rady 6020
   Referaty Urzędu 8328
   Samodzielne stanowiska 7815
Prawo Lokalne
   Statut 6560
   Regulamin 5062
   Ogłoszenia 44643
   Budżet 6264
    ›    Zmiany w budżecie gminy na rok 2003 1172
     Rok 2003 1206
    ›    Uchwalenie budżetu gminy na rok 2003 1064
     Rok 2004 1113
    ›    Uchwalenie budżety gminy na rok 2004 1122
    ›    Zmiany w budżecie gminy na rok 2004 946
     Rok 2005 1236
    ›    Uchwalenie budżetu gminy na rok 2005 1147
     Rok 2006 1565
     Rok 2007 1524
     Rok 2008 1371
     Rok 2009 1394
     Rok 2010 1380
     Rok 2011 1202
     Rok 2012 1004
     Rok 2013 983
   Uchwały 12562
     Kadencja 2018-2023 1182
     Kadencja 2014-2018 5159
     Kadencja 2010-2014 5323
     Rok 2010 2617
     Rok 2009 2666
     Rok 2008 2579
     Rok 2007 2667
     Rok 2006 2936
     Rok 2005 2183
     Rok 2004 2022
     Rok 2003 2303
     Rok 2002 1721
   Zarządzenia 7192
     Rok 2004 2940
     Rok 2005 2196
     Rok 2006 2020
     Rok 2007 2563
     Rok 2008 1779
     Rok 2009 2459
     Rok 2010 2278
     Rok 2011 2166
     Rok 2012 2645
     Rok 2013 1303
     Rok 2014 1395
     Rok 2015 6979
     Rok 2016 630
     Rok 2017 419
     Rok 2018 307
     Rok 2019 126
     Rok 2020 52
   Studium, Regulaminy, Programy 6548
   Podatki i opłaty lokalne 4802
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2007 roku 1269
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2008 roku 1227
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2009 roku 1150
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2010 roku 1089
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2011 roku 1044
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2012 roku 1114
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2013 roku 720
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2014 roku 762
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2016 roku 664
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2017 roku 185
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2018 roku 172
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2019 roku 189
   Protokoły 5599
     Kadencja 2010-2014 1867
   Obwieszczenia 32643
   Informacje 2201
   Decyzje 16430
   Odpady 3516
   Kontrola zarządcza 2233
   Działalność regulowana 2504
Zamówienia Publiczne
   Przetargi 1696
     Rok 2019 8324
     Rok 2017-2018 244797
    ›    Rok 2003 4605
     Zamknięte 9563
    ›    Rok 2004 5813
    ›    Rok 2005 5160
    ›    Rok 2006 6824
    ›    Rok 2007 12224
    ›    Rok 2008 4264
    ›    Rok 2009 4012
    ›    Rok 2010 4904
    ›    Rok 2011 4053
    ›    Rok 2012 3350
    ›    Rok 2013 1577
    ›    Rok 2014 1514
    ›    Rok 2015 967
    ›    Rok 2016 849
     Rozstrzygnięte 9483
    ›    Rok 2006 3002
    ›    Rok 2007 4946
    ›    Rok 2008 5170
    ›    Rok 2009 4438
    ›    Rok 2010 5745
    ›    Rok 2011 4158
    ›    Rok 2012 3801
    ›    Rok 2013 1932
    ›    Rok 2014 1453
    ›    Rok 2015 1256
    ›    Rok 2016 886
   Zapytania poza Ustawą PZP 39397
     Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2020 roku 125
     Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów 128
     Dostawę ciągnika rolniczego na potrzeby Urzędu Gminy Klwów 191
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 500 tyś zł 131
     Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2019 roku 257
     Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego "Ja w internecie". 276
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 396 tyś. zł 334
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 mln zł 286
     Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów 424
     Rok 2016 21625
     Rok 2015 14205
     Rok 2014 13904
   Plan zamówień publicznych 1434
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
   Aktualne 54003
   Zamknięte 3791
     Rok 2008 1649
     Rok 2009 41469
     Rok 2010 883
     Rok 2011 1223
     Rok 2012 1029
     Rok 2013 1203
     Rok 2014 544
     Rok 2015 664
     Rok 2016 129
     Rok 2017 244
Oferty inwestycyjne
   Aktualne 20986
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony 602
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 1287
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 825
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 785
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 848
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 832
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 678
     Dowody osobiste 582
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 945
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia, utraty, zmiany danych osobowych-adresowych lub utraty ważności. 1066
     Meldunki 519
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 645
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 785
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 808
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 694
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 370
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 348
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 292
    ›    Podział nieruchomości 377
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 368
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 363
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 286
     Działalność gospodarcza 542
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 755
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 622
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 692
     Zezwolenia i decyzje 539
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 552
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 496
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 310
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 358
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 350
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 363
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 360
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 349
   Elektroniczna skrzynka podawcza 3212
Nabór pracowników
   Ogłoszenia o naborze 29676
     Aktualne 14485
   Regulamin naboru 3643
Wybory
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 149
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 608
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 666
   Wybory Samorządowe 2018 2250
   Wybory do Sejmu i Senatu 2015 1948
   Referendum 2015 1403
   Wybory Prezydenta 2015 1656
   Wybory Samorządowe 2014 4607
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1826
Inne
   Program Integracji Społecznej 3159
     Usługi integracji społecznej - Wizyta Studyjna. 1216
     Usługi integracji społecznej - Ferie zimowe dla dzieci z terenu Gminy Klwów 1957
     Usługi integracji społecznej - Wypoczynek letni dla dzieci z terenu Gminy Klwów 1609
   Jednostki organizacyjne 5829
     Zespół Obsługi Szkół Samorządowych 2814
    ›    Statut 1750
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie 5834
    ›    Statut 1326
     Gminna Biblioteka Publiczna w Klwowie 2582
     Zespół Szkół Samorządowych w Klwowie 4010
    ›    Statut 976
    ›    Statut 432
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłudnie 3092
   Księga Rejestrowa Instytucji Kultury 526
   Gospodarka odpadami 56
     Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 41
     Akty prawne 21
     Harmonogram odbioru odpadów 26
     Opłaty 22
     Rejestr podmiotów odbierających odpady 26
     Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne 25
     Osiągnięte poziomy recyklingu 27
     Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 16
     Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 18
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 21
     Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 15
   Jednostki pomocnicze 7550
   Majątek Gminy 5874
     Rejestr skarg i wniosków 189
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 224
   Oświadczenia majątkowe 15083
    ›    Mirosław Blus - Wójt 2190
    ›    Stanisława Patrzyczna - Sekretarz 1583
    ›    Teresa Idzik - Skarbnik 1689
    ›    2. Ślusarczyk Maria - Z-ca Przewodniczącego Rady 1433
    ›    3. Rokicki Mieczysław - Radny 1421
    ›    4. Róg Waldemar- Radny 1400
    ›    5. Kucharski Tomasz- Radny 1441
    ›    1. Miros Sławomir - Przewodniczący Rady 1649
    ›    6. Szambor Jacek- Radny 1627
    ›    7. Kędziora Stanisław- Radny 1350
    ›    8. Jędrzejczak Stanisław- Radny 1329
    ›    9. Zalewski Tadeusz- Radny 1388
    ›    10. Oracz Danuta- Radny 1372
    ›    11. Gałek Andrzej- Radny 1394
    ›    12. Pająk Mieczysław- Radny 1265
    ›    13. Kopczyński Zygmunt- Radny 1359
    ›    14. Pająk Leszek- Radny 1409
    ›    1. Drabikowska Grażyna - p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie 1406
    ›    Banach Zofia - Inspektor Referatu Finansowego 1325
    ›    Kopytowska Irena - samodzielny referent 1398
    ›    2. Grzegorz Makowski - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie 1532
    ›    3. Stańczykowska Izabela - Dyrektor Publicznego Gimnazjum 1484
    ›    4. Płosarek Ewa - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie 1592
    ›    5. Bernadetta Myszkowska p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie 1589
    ›    6. Piłat Barbara - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych 1400
    ›    7. Łomża Krzysztof - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 1393
    ›    8. Więckowska Krystyna - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie 1475
    ›    9. Pająk Stanisław - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych 1342
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy 2395
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy 1859
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik 1453
    ›    Barbara Sołkowicz 1146
    ›    Teresa Idzik 1456
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1028
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady 1231
    ›    Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady 1067
    ›    Danuta Oracz - Radny 1173
    ›    Driusz Milczarski - Radny 1080
    ›    Jarosław Rokicki - Radny 1092
    ›    Adam Grzeszczak - Radny 1160
    ›    Jarosław Lerka - Radny 1168
    ›    Magdalena Stępień - Radny 1217
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny 1122
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny 1117
    ›    Maria Pająk - Radny 1095
    ›    Andrzej Gałek - Radny 1065
    ›    Andrzej Przyborek - Radny 1231
    ›    Jerzy Sieczak - Radny 1177
    ›    Grażyna Drabikowska 1190
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy 1104
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą 1107
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy 1488
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy 1226
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik 1087
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1063
    ›    Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 1199
    ›    Irena Kopytowska - specjalista w Referacie Finansowym 900
    ›    Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie 1149
    ›    Halina Dwornik p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie 1056
    ›    Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół 1055
    ›    Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie 1125
    ›    Edyta Sobczak - Dyrektor Publicznego Gimnazjum 1013
    ›    Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie 1371
    ›    Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych 1061
    ›    Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska 1021
    ›    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 805
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady 1176
    ›    Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady 1073
    ›    Danuta Oracz - Radny 1015
    ›    Driusz Milczarski - Radny 1069
    ›    Jarosław Rokicki - Radny 1065
    ›    Adam Grzeszczak - Radny 1005
    ›    Jarosław Lerka - Radny 1038
    ›    Magdalena Stępień - Radny 1053
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny 1015
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny 1005
    ›    Maria Pająk - Radny 962
    ›    Andrzej Gałek - Radny 965
    ›    Andrzej Przyborek - Radny 988
    ›    Jerzy Sieczak - Radny 894
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą 969
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy 1071
    ›    Tomasz Kucharski - Radny 1138
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy 3253
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy 2018
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik Gminy 1395
    ›    Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół 1360
    ›    Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 1287
    ›    Irena Kopytowska - Specjalista w Referacie Finansowym 1278
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1089
    ›    Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie 1269
    ›    Halina Dwornik p.o. Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie 1104
    ›    Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie 1110
    ›    Edyta Sobczak - Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych 1326
    ›    Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie 1162
    ›    Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych 1138
    ›    Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska 1528
    ›    Marcin Szymański - p.o. Kierownika Referatu Zamówień Publicznych 1410
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą 1119
    ›    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 925
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady 1398
    ›    Zygmun Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady 1089
    ›    Danuta Oracz - Radny 1115
    ›    Driusz Milczarski - Radny 1145
    ›    Jarosław Rokicki - Radny 1095
    ›    Adam Grzeszczak - Radny 1130
    ›    Jarosław Lerka - Radny 1119
    ›    Magdalena Stępień - Radny 1343
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny 1159
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny 1067
    ›    Maria Pająk - Radny 1173
    ›    Andrzej Gałek - Radny 1129
    ›    Andrzej Przyborek - Radny 1115
    ›    Tomasz Kucharski - Radny 1232
    ›    Jerzy Sieczak - Radny 1172
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy 1029
    ›    Grażyna Drabikowska 1045
     Rok 2011 2901
     Rok 2012 3066
     Rok 2013 1809
     Rok 2014 2726
     Rok 2015 1341
     Rok 2016 2306
     Rok 2017 2914
      Rok 2018 1518
     Rok 2019 1114
     Rok 2007 275
   Informacje nieudostępnione 4402
   Dziennik Ustaw 2519
   Monitor Polski 2493
   Dziennik Urzędowy Woj. Mazowieckiego 2533
   Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 1034
   Redakcja Biuletynu 4195
Łączna liczba odwiedzin:1434362