główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 408
   Dane podstawowe 177560
   Godziny urzędowania 5908
   Struktura i organizacja 9469
Organy
   Wójt Gminy 9001
     Kompetencje 2714
   Sekretarz 4035
   Skarbnik 5910
   Rada Gminy 8971
     Przewodniczący Rady 2671
   Transmisja Obrad Rady Gminy 438
   Komisje Rady 5995
   Referaty Urzędu 8304
   Samodzielne stanowiska 7799
Prawo Lokalne
   Statut 6530
   Regulamin 5034
   Ogłoszenia 44092
   Budżet 6236
    ›    Zmiany w budżecie gminy na rok 2003 1157
     Rok 2003 1197
    ›    Uchwalenie budżetu gminy na rok 2003 1058
     Rok 2004 1105
    ›    Uchwalenie budżety gminy na rok 2004 1108
    ›    Zmiany w budżecie gminy na rok 2004 937
     Rok 2005 1230
    ›    Uchwalenie budżetu gminy na rok 2005 1144
     Rok 2006 1560
     Rok 2007 1516
     Rok 2008 1361
     Rok 2009 1387
     Rok 2010 1375
     Rok 2011 1195
     Rok 2012 994
     Rok 2013 976
   Uchwały 12493
     Kadencja 2018-2023 1069
     Kadencja 2014-2018 5120
     Kadencja 2010-2014 5309
     Rok 2010 2598
     Rok 2009 2660
     Rok 2008 2563
     Rok 2007 2655
     Rok 2006 2917
     Rok 2005 2173
     Rok 2004 2014
     Rok 2003 2292
     Rok 2002 1707
   Zarządzenia 7144
     Rok 2004 2930
     Rok 2005 2032
     Rok 2006 2015
     Rok 2007 2555
     Rok 2008 1768
     Rok 2009 2442
     Rok 2010 2258
     Rok 2011 2152
     Rok 2012 2622
     Rok 2013 1293
     Rok 2014 1379
     Rok 2015 6618
     Rok 2016 617
     Rok 2017 402
     Rok 2018 283
     Rok 2019 100
     Rok 2020 25
   Studium, Regulaminy, Programy 6446
   Podatki i opłaty lokalne 4768
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2007 roku 1261
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2008 roku 1218
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2009 roku 1143
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2010 roku 1084
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2011 roku 1040
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2012 roku 1104
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2013 roku 711
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2014 roku 755
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2016 roku 654
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2017 roku 180
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2018 roku 164
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2019 roku 170
   Protokoły 5579
     Kadencja 2010-2014 1859
   Obwieszczenia 32199
   Informacje 2183
   Decyzje 16350
   Odpady 3505
   Kontrola zarządcza 2210
   Działalność regulowana 2486
Zamówienia Publiczne
   Przetargi 1535
     Rok 2019 7421
     Rok 2017-2018 243774
    ›    Rok 2003 4594
     Zamknięte 9540
    ›    Rok 2004 5791
    ›    Rok 2005 5130
    ›    Rok 2006 6795
    ›    Rok 2007 12174
    ›    Rok 2008 4242
    ›    Rok 2009 3986
    ›    Rok 2010 4881
    ›    Rok 2011 4022
    ›    Rok 2012 3317
    ›    Rok 2013 1564
    ›    Rok 2014 1507
    ›    Rok 2015 957
    ›    Rok 2016 840
     Rozstrzygnięte 9446
    ›    Rok 2006 2995
    ›    Rok 2007 4935
    ›    Rok 2008 5146
    ›    Rok 2009 4426
    ›    Rok 2010 5718
    ›    Rok 2011 4128
    ›    Rok 2012 3788
    ›    Rok 2013 1921
    ›    Rok 2014 1440
    ›    Rok 2015 1247
    ›    Rok 2016 877
   Zapytania poza Ustawą PZP 37868
     Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2020 roku 109
     Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów 121
     Dostawę ciągnika rolniczego na potrzeby Urzędu Gminy Klwów 180
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 500 tyś zł 120
     Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2019 roku 246
     Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego "Ja w internecie". 272
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 396 tyś. zł 323
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 mln zł 274
     Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów 413
     Rok 2016 21598
     Rok 2015 14187
     Rok 2014 13882
   Plan zamówień publicznych 1382
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
   Aktualne 53553
   Zamknięte 3773
     Rok 2008 1640
     Rok 2009 41413
     Rok 2010 871
     Rok 2011 1215
     Rok 2012 1025
     Rok 2013 1196
     Rok 2014 538
     Rok 2015 656
     Rok 2016 125
     Rok 2017 233
Oferty inwestycyjne
   Aktualne 20606
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony 595
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 1277
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 817
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 780
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 839
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 826
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 672
     Dowody osobiste 575
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 940
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia, utraty, zmiany danych osobowych-adresowych lub utraty ważności. 1062
     Meldunki 512
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 636
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 774
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 799
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 688
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 369
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 344
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 289
    ›    Podział nieruchomości 374
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 365
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 360
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 284
     Działalność gospodarcza 537
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 747
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 619
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 686
     Zezwolenia i decyzje 533
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 546
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 492
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 307
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 353
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 347
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 361
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 358
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 346
   Elektroniczna skrzynka podawcza 3186
Nabór pracowników
   Ogłoszenia o naborze 29562
     Aktualne 14407
   Regulamin naboru 3627
Wybory
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 25
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 584
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 639
   Wybory Samorządowe 2018 2226
   Wybory do Sejmu i Senatu 2015 1930
   Referendum 2015 1386
   Wybory Prezydenta 2015 1639
   Wybory Samorządowe 2014 4588
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1806
Inne
   Program Integracji Społecznej 3146
     Usługi integracji społecznej - Wizyta Studyjna. 1214
     Usługi integracji społecznej - Ferie zimowe dla dzieci z terenu Gminy Klwów 1951
     Usługi integracji społecznej - Wypoczynek letni dla dzieci z terenu Gminy Klwów 1606
   Jednostki organizacyjne 5804
     Zespół Obsługi Szkół Samorządowych 2804
    ›    Statut 1741
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie 5816
    ›    Statut 1314
     Gminna Biblioteka Publiczna w Klwowie 2573
     Zespół Szkół Samorządowych w Klwowie 3993
    ›    Statut 971
    ›    Statut 429
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłudnie 3066
   Księga Rejestrowa Instytucji Kultury 492
   Gospodarka odpadami 36
     Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 32
     Akty prawne 15
     Harmonogram odbioru odpadów 16
     Opłaty 13
     Rejestr podmiotów odbierających odpady 19
     Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne 16
     Osiągnięte poziomy recyklingu 19
     Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 9
     Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 10
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 12
     Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 7
   Jednostki pomocnicze 7500
   Majątek Gminy 5855
     Rejestr skarg i wniosków 185
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 221
   Oświadczenia majątkowe 14968
    ›    Mirosław Blus - Wójt 2180
    ›    Stanisława Patrzyczna - Sekretarz 1574
    ›    Teresa Idzik - Skarbnik 1679
    ›    2. Ślusarczyk Maria - Z-ca Przewodniczącego Rady 1420
    ›    3. Rokicki Mieczysław - Radny 1413
    ›    4. Róg Waldemar- Radny 1394
    ›    5. Kucharski Tomasz- Radny 1434
    ›    1. Miros Sławomir - Przewodniczący Rady 1640
    ›    6. Szambor Jacek- Radny 1617
    ›    7. Kędziora Stanisław- Radny 1344
    ›    8. Jędrzejczak Stanisław- Radny 1318
    ›    9. Zalewski Tadeusz- Radny 1385
    ›    10. Oracz Danuta- Radny 1367
    ›    11. Gałek Andrzej- Radny 1387
    ›    12. Pająk Mieczysław- Radny 1258
    ›    13. Kopczyński Zygmunt- Radny 1352
    ›    14. Pająk Leszek- Radny 1399
    ›    1. Drabikowska Grażyna - p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie 1396
    ›    Banach Zofia - Inspektor Referatu Finansowego 1317
    ›    Kopytowska Irena - samodzielny referent 1386
    ›    2. Grzegorz Makowski - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie 1524
    ›    3. Stańczykowska Izabela - Dyrektor Publicznego Gimnazjum 1476
    ›    4. Płosarek Ewa - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie 1582
    ›    5. Bernadetta Myszkowska p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie 1581
    ›    6. Piłat Barbara - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych 1392
    ›    7. Łomża Krzysztof - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 1383
    ›    8. Więckowska Krystyna - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie 1469
    ›    9. Pająk Stanisław - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych 1338
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy 2390
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy 1845
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik 1445
    ›    Barbara Sołkowicz 1140
    ›    Teresa Idzik 1260
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1021
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady 1226
    ›    Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady 1061
    ›    Danuta Oracz - Radny 1167
    ›    Driusz Milczarski - Radny 1076
    ›    Jarosław Rokicki - Radny 1083
    ›    Adam Grzeszczak - Radny 1153
    ›    Jarosław Lerka - Radny 1159
    ›    Magdalena Stępień - Radny 1197
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny 1111
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny 1108
    ›    Maria Pająk - Radny 1087
    ›    Andrzej Gałek - Radny 1057
    ›    Andrzej Przyborek - Radny 1222
    ›    Jerzy Sieczak - Radny 1170
    ›    Grażyna Drabikowska 1182
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy 1098
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą 1098
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy 1481
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy 1215
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik 1080
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1058
    ›    Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 1190
    ›    Irena Kopytowska - specjalista w Referacie Finansowym 894
    ›    Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie 1141
    ›    Halina Dwornik p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie 1046
    ›    Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół 1049
    ›    Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie 1118
    ›    Edyta Sobczak - Dyrektor Publicznego Gimnazjum 1004
    ›    Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie 1365
    ›    Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych 1053
    ›    Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska 1016
    ›    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 797
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady 1165
    ›    Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady 1062
    ›    Danuta Oracz - Radny 1006
    ›    Driusz Milczarski - Radny 1054
    ›    Jarosław Rokicki - Radny 1057
    ›    Adam Grzeszczak - Radny 995
    ›    Jarosław Lerka - Radny 1027
    ›    Magdalena Stępień - Radny 1048
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny 1008
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny 998
    ›    Maria Pająk - Radny 954
    ›    Andrzej Gałek - Radny 957
    ›    Andrzej Przyborek - Radny 981
    ›    Jerzy Sieczak - Radny 886
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą 962
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy 1063
    ›    Tomasz Kucharski - Radny 1128
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy 3214
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy 2008
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik Gminy 1387
    ›    Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół 1350
    ›    Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 1273
    ›    Irena Kopytowska - Specjalista w Referacie Finansowym 1270
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1082
    ›    Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie 1262
    ›    Halina Dwornik p.o. Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie 1097
    ›    Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie 1103
    ›    Edyta Sobczak - Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych 1315
    ›    Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie 1156
    ›    Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych 1133
    ›    Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska 1515
    ›    Marcin Szymański - p.o. Kierownika Referatu Zamówień Publicznych 1401
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą 1113
    ›    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 918
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady 1385
    ›    Zygmun Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady 1081
    ›    Danuta Oracz - Radny 1108
    ›    Driusz Milczarski - Radny 1137
    ›    Jarosław Rokicki - Radny 1088
    ›    Adam Grzeszczak - Radny 1123
    ›    Jarosław Lerka - Radny 1112
    ›    Magdalena Stępień - Radny 1324
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny 1151
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny 1062
    ›    Maria Pająk - Radny 1167
    ›    Andrzej Gałek - Radny 1118
    ›    Andrzej Przyborek - Radny 1109
    ›    Tomasz Kucharski - Radny 1224
    ›    Jerzy Sieczak - Radny 1163
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy 1025
    ›    Grażyna Drabikowska 1040
     Rok 2011 2883
     Rok 2012 3054
     Rok 2013 1800
     Rok 2014 2712
     Rok 2015 1330
     Rok 2016 2295
     Rok 2017 2900
      Rok 2018 1489
     Rok 2019 1012
     Rok 2007 271
   Informacje nieudostępnione 4388
   Dziennik Ustaw 2473
   Monitor Polski 2482
   Dziennik Urzędowy Woj. Mazowieckiego 2518
   Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 1002
   Redakcja Biuletynu 4182
Łączna liczba odwiedzin:1422496