Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1246574
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ166771
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 166771
   Godziny urzędowania 5669
   Struktura i organizacja 8921
Organy
   Wójt Gminy 8709
     Kompetencje 2615
   Sekretarz 3787
   Skarbnik 5711
   Rada Gminy 8261
     Przewodniczący Rady 2539
   Komisje Rady 5767
   Referaty Urzędu 7940
   Samodzielne stanowiska 7543
Prawo Lokalne
   Statut 6296
   Regulamin 4829
   Ogłoszenia 40330
   Budżet 5797
    ›    Zmiany w budżecie gminy na rok 2003 1076
     Rok 2003 1140
    ›    Uchwalenie budżetu gminy na rok 2003 981
     Rok 2004 1053
    ›    Uchwalenie budżety gminy na rok 2004 1028
    ›    Zmiany w budżecie gminy na rok 2004 864
     Rok 2005 1178
    ›    Uchwalenie budżetu gminy na rok 2005 1071
     Rok 2006 1506
     Rok 2007 1468
     Rok 2008 1317
     Rok 2009 1330
     Rok 2010 1325
     Rok 2011 1147
     Rok 2012 938
     Rok 2013 911
   Uchwały 11290
     Kadencja 2014-2018 4122
     Kadencja 2010-2014 5106
     Rok 2010 2487
     Rok 2009 2578
     Rok 2008 2461
     Rok 2007 2569
     Rok 2006 2732
     Rok 2005 2112
     Rok 2004 1947
     Rok 2003 2223
     Rok 2002 1619
   Zarządzenia 6730
     Rok 2004 2868
     Rok 2005 1964
     Rok 2006 1951
     Rok 2007 2472
     Rok 2008 1714
     Rok 2009 2366
     Rok 2010 2177
     Rok 2011 2055
     Rok 2012 2539
     Rok 2013 1218
     Rok 2014 1305
     Rok 2015 4569
     Rok 2016 551
     Rok 2017 241
     Rok 2018 90
   Studium, Regulaminy, Programy 5619
   Podatki i opłaty lokalne 4454
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2003 roku 1450
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2004 roku 1706
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2005 roku 1394
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2006 roku 1307
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2007 roku 1200
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2008 roku 1168
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2009 roku 1073
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2010 roku 1028
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2011 roku 986
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2012 roku 1050
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2013 roku 654
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2014 roku 708
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2016 roku 573
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2017 roku 114
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2018 roku 44
   Protokoły 5370
     Kadencja 2010-2014 1776
   Obwieszczenia 29532
   Informacje 1929
   Decyzje 15662
   Odpady 3302
   Kontrola zarządcza 2018
   Działalność regulowana 2274
Zamówienia Publiczne
   Przetargi 220794
   Zapytania poza Ustawą PZP 15537
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 396 tyś. zł 194
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 mln zł 179
     Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów 262
     Rok 2016 21205
     Rok 2015 14082
     Rok 2014 13759
   Plan zamówień publicznych 942
   Archiwalne 445
     Zamknięte 9273
    ›    Rok 2012 3136
    ›    Rok 2013 1452
    ›    Rok 2014 1421
    ›    Rok 2015 851
    ›    Rok 2016 738
     Rozstrzygnięte 9114
    ›    Rok 2012 3602
    ›    Rok 2013 1776
    ›    Rok 2014 1348
    ›    Rok 2015 1142
    ›    Rok 2016 755
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
   Aktualne 50285
   Zamknięte 3597
     Rok 2008 1580
     Rok 2009 40769
     Rok 2010 823
     Rok 2011 1165
     Rok 2012 973
     Rok 2013 1145
     Rok 2014 490
     Rok 2015 584
     Rok 2016 74
     Rok 2017 116
Oferty inwestycyjne
   Aktualne 18345
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony 556
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 1153
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 748
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 711
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 770
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 747
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 597
     Dowody osobiste 521
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 856
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia, utraty, zmiany danych osobowych-adresowych lub utraty ważności. 950
     Meldunki 471
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 559
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 689
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 729
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 624
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 305
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 279
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 230
    ›    Podział nieruchomości 312
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 302
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 301
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 217
     Działalność gospodarcza 496
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 678
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 556
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 620
     Zezwolenia i decyzje 490
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 476
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 423
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 243
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 288
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 285
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 297
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 294
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 286
   Elektroniczna skrzynka podawcza 3006
Nabór pracowników
   Ogłoszenia o naborze 26953
     Aktualne 12582
     Zamknięte 7517
   Regulamin naboru 3459
   Lista kandydatów spełniających wymagania 5122
   Wyniki naborów 5476
Wybory
   Wybory Samorządowe 2018 943
   Wybory do Sejmu i Senatu 2015 1711
   Referendum 2015 1240
   Wybory Prezydenta 2015 1483
   Wybory Samorządowe 2014 4316
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1643
Inne
   Program Integracji Społecznej 3011
     Usługi integracji społecznej - Wizyta Studyjna. 1165
     Usługi integracji społecznej - Ferie zimowe dla dzieci z terenu Gminy Klwów 1865
     Usługi integracji społecznej - Wypoczynek letni dla dzieci z terenu Gminy Klwów 1554
   Jednostki organizacyjne 5540
     Zespół Obsługi Szkół Samorządowych 2649
    ›    Statut 1614
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie 5489
    ›    Statut 1175
     Gminna Biblioteka Publiczna w Klwowie 2459
     Zespół Szkół Samorządowych w Klwowie 3710
    ›    Statut 891
    ›    Statut 362
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłudnie 2581
   Księga Rejestrowa Instytucji Kultury 219
   Jednostki pomocnicze 6884
   Majątek Gminy 5669
     Rejestr skarg i wniosków 146
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 184
   Oświadczenia majątkowe 12811
    ›    Mirosław Blus - Wójt 2044
    ›    Stanisława Patrzyczna - Sekretarz 1486
    ›    Teresa Idzik - Skarbnik 1589
    ›    2. Ślusarczyk Maria - Z-ca Przewodniczącego Rady 1348
    ›    3. Rokicki Mieczysław - Radny 1320
    ›    4. Róg Waldemar- Radny 1307
    ›    5. Kucharski Tomasz- Radny 1361
    ›    1. Miros Sławomir - Przewodniczący Rady 1536
    ›    6. Szambor Jacek- Radny 1431
    ›    7. Kędziora Stanisław- Radny 1260
    ›    8. Jędrzejczak Stanisław- Radny 1247
    ›    9. Zalewski Tadeusz- Radny 1305
    ›    10. Oracz Danuta- Radny 1298
    ›    11. Gałek Andrzej- Radny 1315
    ›    12. Pająk Mieczysław- Radny 1186
    ›    13. Kopczyński Zygmunt- Radny 1277
    ›    14. Pająk Leszek- Radny 1326
    ›    1. Drabikowska Grażyna - p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie 1294
    ›    Banach Zofia - Inspektor Referatu Finansowego 1235
    ›    Kopytowska Irena - samodzielny referent 1299
    ›    2. Grzegorz Makowski - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie 1409
    ›    3. Stańczykowska Izabela - Dyrektor Publicznego Gimnazjum 1370
    ›    4. Płosarek Ewa - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie 1453
    ›    5. Bernadetta Myszkowska p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie 1447
    ›    6. Piłat Barbara - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych 1317
    ›    7. Łomża Krzysztof - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 1287
    ›    8. Więckowska Krystyna - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie 1395
    ›    9. Pająk Stanisław - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych 1261
     Rok 2002 - 2006 1568
     Rok 2006 - 2007 - początek kadencji. 2446
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy 2283
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy 1681
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik 1370
    ›    Barbara Sołkowicz 1056
    ›    Teresa Idzik 1125
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 949
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady 1140
    ›    Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady 988
    ›    Danuta Oracz - Radny 1060
    ›    Driusz Milczarski - Radny 1001
    ›    Jarosław Rokicki - Radny 1018
    ›    Adam Grzeszczak - Radny 1070
    ›    Jarosław Lerka - Radny 1070
    ›    Magdalena Stępień - Radny 1059
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny 1033
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny 1033
    ›    Maria Pająk - Radny 1007
    ›    Andrzej Gałek - Radny 981
    ›    Andrzej Przyborek - Radny 1135
    ›    Jerzy Sieczak - Radny 1101
    ›    Grażyna Drabikowska 1092
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy 1028
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą 1010
     Rok 2007 1900
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy 1375
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy 1100
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik 1007
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 986
    ›    Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 1060
    ›    Irena Kopytowska - specjalista w Referacie Finansowym 826
    ›    Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie 1070
    ›    Halina Dwornik p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie 943
    ›    Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół 981
    ›    Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie 1018
    ›    Edyta Sobczak - Dyrektor Publicznego Gimnazjum 909
    ›    Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie 1218
    ›    Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych 977
    ›    Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska 941
    ›    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 722
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady 1059
    ›    Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady 975
    ›    Danuta Oracz - Radny 920
    ›    Driusz Milczarski - Radny 981
    ›    Jarosław Rokicki - Radny 988
    ›    Adam Grzeszczak - Radny 902
    ›    Jarosław Lerka - Radny 931
    ›    Magdalena Stępień - Radny 979
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny 921
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny 924
    ›    Maria Pająk - Radny 890
    ›    Andrzej Gałek - Radny 889
    ›    Andrzej Przyborek - Radny 914
    ›    Jerzy Sieczak - Radny 815
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą 900
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy 954
    ›    Tomasz Kucharski - Radny 980
     Rok 2008, 2009 2206
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy 2854
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy 1926
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik Gminy 1305
    ›    Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół 1247
    ›    Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 1165
    ›    Irena Kopytowska - Specjalista w Referacie Finansowym 1204
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1014
    ›    Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie 1178
    ›    Halina Dwornik p.o. Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie 1027
    ›    Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie 1029
    ›    Edyta Sobczak - Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych 1165
    ›    Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie 1092
    ›    Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych 1039
    ›    Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska 1326
    ›    Marcin Szymański - p.o. Kierownika Referatu Zamówień Publicznych 1222
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą 1038
    ›    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 849
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady 1280
    ›    Zygmun Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady 1010
    ›    Danuta Oracz - Radny 1015
    ›    Driusz Milczarski - Radny 1072
    ›    Jarosław Rokicki - Radny 1011
    ›    Adam Grzeszczak - Radny 1057
    ›    Jarosław Lerka - Radny 1045
    ›    Magdalena Stępień - Radny 1220
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny 1072
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny 998
    ›    Maria Pająk - Radny 1075
    ›    Andrzej Gałek - Radny 1057
    ›    Andrzej Przyborek - Radny 1036
    ›    Tomasz Kucharski - Radny 1149
    ›    Jerzy Sieczak - Radny 1080
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy 951
    ›    Grażyna Drabikowska 965
     Rok 2010 4711
     Rok 2011 2717
     Rok 2012 2909
     Rok 2013 1695
     Rok 2014 2525
     Rok 2015 1171
     Rok 2016 1869
     Rok 2017 1923
     Rok 2007 236
   Informacje nieudostępnione 4222
   Dziennik Ustaw 2312
   Monitor Polski 2343
   Dziennik Urzędowy Woj. Mazowieckiego 2374
   Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 205
   Redakcja Biuletynu 4015