Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1216006
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ163497
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 163497
   Godziny urzędowania 5611
   Struktura i organizacja 8788
Organy
   Wójt Gminy 8636
     Kompetencje 2598
   Sekretarz 3730
   Skarbnik 5664
   Rada Gminy 8139
     Przewodniczący Rady 2514
   Komisje Rady 5723
   Referaty Urzędu 7852
   Samodzielne stanowiska 7479
Prawo Lokalne
   Statut 6250
   Regulamin 4794
   Ogłoszenia 39815
   Budżet 5699
    ›    Zmiany w budżecie gminy na rok 2003 1054
     Rok 2003 1128
    ›    Uchwalenie budżetu gminy na rok 2003 961
     Rok 2004 1044
    ›    Uchwalenie budżety gminy na rok 2004 1009
    ›    Zmiany w budżecie gminy na rok 2004 846
     Rok 2005 1167
    ›    Uchwalenie budżetu gminy na rok 2005 1052
     Rok 2006 1496
     Rok 2007 1460
     Rok 2008 1305
     Rok 2009 1320
     Rok 2010 1316
     Rok 2011 1138
     Rok 2012 927
     Rok 2013 903
   Uchwały 11146
     Kadencja 2014-2018 3886
     Kadencja 2010-2014 5083
     Rok 2010 2468
     Rok 2009 2565
     Rok 2008 2445
     Rok 2007 2556
     Rok 2006 2693
     Rok 2005 2102
     Rok 2004 1936
     Rok 2003 2213
     Rok 2002 1606
   Zarządzenia 6671
     Rok 2004 2859
     Rok 2005 1952
     Rok 2006 1940
     Rok 2007 2463
     Rok 2008 1703
     Rok 2009 2356
     Rok 2010 2166
     Rok 2011 2043
     Rok 2012 2531
     Rok 2013 1207
     Rok 2014 1293
     Rok 2015 4209
     Rok 2016 519
     Rok 2017 222
     Rok 2018 52
   Studium, Regulaminy, Programy 5529
   Podatki i opłaty lokalne 4400
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2003 roku 1437
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2004 roku 1694
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2005 roku 1382
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2006 roku 1297
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2007 roku 1192
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2008 roku 1159
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2009 roku 1064
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2010 roku 1020
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2011 roku 978
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2012 roku 1038
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2013 roku 645
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2014 roku 700
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2016 roku 557
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2017 roku 102
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2018 roku 22
   Protokoły 5339
     Kadencja 2010-2014 1767
   Obwieszczenia 29078
   Informacje 1894
   Decyzje 15492
   Odpady 3276
   Kontrola zarządcza 1983
   Działalność regulowana 2249
Zamówienia Publiczne
   Przetargi 213211
   Zapytania poza Ustawą PZP 10454
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 396 tyś. zł 164
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 mln zł 157
     Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów 192
     Rok 2016 21120
     Rok 2015 14069
     Rok 2014 13738
   Plan zamówień publicznych 832
   Archiwalne 384
     Zamknięte 9243
    ›    Rok 2012 3114
    ›    Rok 2013 1435
    ›    Rok 2014 1405
    ›    Rok 2015 831
    ›    Rok 2016 718
     Rozstrzygnięte 9086
    ›    Rok 2012 3570
    ›    Rok 2013 1751
    ›    Rok 2014 1325
    ›    Rok 2015 1119
    ›    Rok 2016 732
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
   Aktualne 49575
   Zamknięte 3558
     Rok 2008 1570
     Rok 2009 40660
     Rok 2010 814
     Rok 2011 1154
     Rok 2012 965
     Rok 2013 1133
     Rok 2014 482
     Rok 2015 574
     Rok 2016 64
     Rok 2017 94
Oferty inwestycyjne
   Aktualne 17926
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony 542
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 1096
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 729
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 692
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 750
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 722
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 580
     Dowody osobiste 512
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 838
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia, utraty, zmiany danych osobowych-adresowych lub utraty ważności. 915
     Meldunki 461
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 541
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 671
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 711
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 605
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 290
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 262
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 212
    ›    Podział nieruchomości 295
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 284
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 286
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 199
     Działalność gospodarcza 488
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 659
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 539
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 602
     Zezwolenia i decyzje 482
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 461
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 407
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 227
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 272
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 268
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 281
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 277
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 269
   Elektroniczna skrzynka podawcza 2961
Nabór pracowników
   Ogłoszenia o naborze 26274
     Aktualne 12103
     Zamknięte 7422
   Regulamin naboru 3431
   Lista kandydatów spełniających wymagania 5060
   Wyniki naborów 5412
Wybory
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1607
   Wybory Samorządowe 2014 4170
   Wybory Prezydenta 2015 1450
   Referendum 2015 1208
   Wybory do Sejmu i Senatu 2015 1646
Inne
   Program Integracji Społecznej 2978
     Usługi integracji społecznej - Wizyta Studyjna. 1150
     Usługi integracji społecznej - Ferie zimowe dla dzieci z terenu Gminy Klwów 1850
     Usługi integracji społecznej - Wypoczynek letni dla dzieci z terenu Gminy Klwów 1545
   Jednostki organizacyjne 5493
     Zespół Obsługi Szkół Samorządowych 2630
    ›    Statut 1576
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie 5393
    ›    Statut 1158
     Gminna Biblioteka Publiczna w Klwowie 2441
     Zespół Szkół Samorządowych w Klwowie 3625
    ›    Statut 874
    ›    Statut 342
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłudnie 2469
   Księga Rejestrowa Instytucji Kultury 188
   Jednostki pomocnicze 6742
   Majątek Gminy 5621
     Rejestr skarg i wniosków 137
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 175
   Oświadczenia majątkowe 12071
    ›    Mirosław Blus - Wójt 2018
    ›    Stanisława Patrzyczna - Sekretarz 1467
    ›    Teresa Idzik - Skarbnik 1570
    ›    2. Ślusarczyk Maria - Z-ca Przewodniczącego Rady 1329
    ›    3. Rokicki Mieczysław - Radny 1300
    ›    4. Róg Waldemar- Radny 1284
    ›    5. Kucharski Tomasz- Radny 1341
    ›    1. Miros Sławomir - Przewodniczący Rady 1512
    ›    6. Szambor Jacek- Radny 1405
    ›    7. Kędziora Stanisław- Radny 1243
    ›    8. Jędrzejczak Stanisław- Radny 1227
    ›    9. Zalewski Tadeusz- Radny 1288
    ›    10. Oracz Danuta- Radny 1280
    ›    11. Gałek Andrzej- Radny 1295
    ›    12. Pająk Mieczysław- Radny 1168
    ›    13. Kopczyński Zygmunt- Radny 1256
    ›    14. Pająk Leszek- Radny 1310
    ›    1. Drabikowska Grażyna - p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie 1272
    ›    Banach Zofia - Inspektor Referatu Finansowego 1217
    ›    Kopytowska Irena - samodzielny referent 1278
    ›    2. Grzegorz Makowski - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie 1389
    ›    3. Stańczykowska Izabela - Dyrektor Publicznego Gimnazjum 1346
    ›    4. Płosarek Ewa - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie 1427
    ›    5. Bernadetta Myszkowska p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie 1415
    ›    6. Piłat Barbara - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych 1300
    ›    7. Łomża Krzysztof - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 1263
    ›    8. Więckowska Krystyna - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie 1375
    ›    9. Pająk Stanisław - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych 1242
     Rok 2002 - 2006 1552
     Rok 2006 - 2007 - początek kadencji. 2423
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy 2258
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy 1647
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik 1348
    ›    Barbara Sołkowicz 1034
    ›    Teresa Idzik 1107
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 930
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady 1121
    ›    Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady 972
    ›    Danuta Oracz - Radny 1037
    ›    Driusz Milczarski - Radny 983
    ›    Jarosław Rokicki - Radny 1001
    ›    Adam Grzeszczak - Radny 1050
    ›    Jarosław Lerka - Radny 1051
    ›    Magdalena Stępień - Radny 1028
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny 1015
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny 1014
    ›    Maria Pająk - Radny 986
    ›    Andrzej Gałek - Radny 965
    ›    Andrzej Przyborek - Radny 1118
    ›    Jerzy Sieczak - Radny 1082
    ›    Grażyna Drabikowska 1070
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy 1011
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą 990
     Rok 2007 1885
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy 1350
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy 1077
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik 988
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 967
    ›    Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 1037
    ›    Irena Kopytowska - specjalista w Referacie Finansowym 807
    ›    Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie 1052
    ›    Halina Dwornik p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie 922
    ›    Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół 963
    ›    Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie 999
    ›    Edyta Sobczak - Dyrektor Publicznego Gimnazjum 883
    ›    Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie 1180
    ›    Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych 954
    ›    Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska 922
    ›    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 703
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady 1035
    ›    Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady 953
    ›    Danuta Oracz - Radny 899
    ›    Driusz Milczarski - Radny 963
    ›    Jarosław Rokicki - Radny 967
    ›    Adam Grzeszczak - Radny 879
    ›    Jarosław Lerka - Radny 905
    ›    Magdalena Stępień - Radny 960
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny 901
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny 907
    ›    Maria Pająk - Radny 873
    ›    Andrzej Gałek - Radny 870
    ›    Andrzej Przyborek - Radny 895
    ›    Jerzy Sieczak - Radny 797
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą 884
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy 934
    ›    Tomasz Kucharski - Radny 954
     Rok 2008, 2009 2191
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy 2682
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy 1903
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik Gminy 1281
    ›    Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół 1225
    ›    Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 1144
    ›    Irena Kopytowska - Specjalista w Referacie Finansowym 1186
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 996
    ›    Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie 1148
    ›    Halina Dwornik p.o. Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie 1007
    ›    Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie 1007
    ›    Edyta Sobczak - Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych 1145
    ›    Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie 1073
    ›    Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych 1016
    ›    Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska 1280
    ›    Marcin Szymański - p.o. Kierownika Referatu Zamówień Publicznych 1188
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą 1020
    ›    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 832
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady 1261
    ›    Zygmun Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady 991
    ›    Danuta Oracz - Radny 996
    ›    Driusz Milczarski - Radny 1054
    ›    Jarosław Rokicki - Radny 991
    ›    Adam Grzeszczak - Radny 1038
    ›    Jarosław Lerka - Radny 1027
    ›    Magdalena Stępień - Radny 1201
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny 1051
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny 979
    ›    Maria Pająk - Radny 1057
    ›    Andrzej Gałek - Radny 1037
    ›    Andrzej Przyborek - Radny 1017
    ›    Tomasz Kucharski - Radny 1129
    ›    Jerzy Sieczak - Radny 1061
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy 934
    ›    Grażyna Drabikowska 944
     Rok 2010 4655
     Rok 2011 2691
     Rok 2012 2886
     Rok 2013 1672
     Rok 2014 2460
     Rok 2015 1146
     Rok 2016 1730
     Rok 2017 1465
     Rok 2007 226
   Informacje nieudostępnione 4179
   Dziennik Ustaw 2282
   Monitor Polski 2311
   Dziennik Urzędowy Woj. Mazowieckiego 2341
   Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 64
   Redakcja Biuletynu 3991