główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 686
   Dane podstawowe 182504
   Godziny urzędowania 6081
   Struktura i organizacja 9770
Organy
   Wójt Gminy 9226
     Kompetencje 2796
   Sekretarz 4188
   Skarbnik 6061
   Rada Gminy 9304
     Przewodniczący Rady 2768
   Transmisja Obrad Rady Gminy 656
   Komisje Rady 6140
   Referaty Urzędu 8506
   Samodzielne stanowiska 7983
Prawo Lokalne
   Statut 7811
   Regulamin 5186
   Ogłoszenia 46930
   Budżet 6433
    ›    Zmiany w budżecie gminy na rok 2003 1223
     Rok 2003 1247
    ›    Uchwalenie budżetu gminy na rok 2003 1113
     Rok 2004 1158
    ›    Uchwalenie budżety gminy na rok 2004 1172
    ›    Zmiany w budżecie gminy na rok 2004 998
     Rok 2005 1276
    ›    Uchwalenie budżetu gminy na rok 2005 1192
     Rok 2006 1606
     Rok 2007 1572
     Rok 2008 1410
     Rok 2009 1445
     Rok 2010 1428
     Rok 2011 1245
     Rok 2012 1042
     Rok 2013 1014
   Uchwały 12955
     Kadencja 2018-2023 1905
     Kadencja 2014-2018 5336
     Kadencja 2010-2014 5397
     Rok 2010 2690
     Rok 2009 2719
     Rok 2008 2640
     Rok 2007 2725
     Rok 2006 3009
     Rok 2005 2241
     Rok 2004 2068
     Rok 2003 2369
     Rok 2002 1777
   Zarządzenia 7356
     Rok 2004 2997
     Rok 2005 3238
     Rok 2006 2057
     Rok 2007 2609
     Rok 2008 1827
     Rok 2009 2510
     Rok 2010 2341
     Rok 2011 2227
     Rok 2012 2713
     Rok 2013 1355
     Rok 2014 1460
     Rok 2015 8038
     Rok 2016 682
     Rok 2017 493
     Rok 2018 363
     Rok 2019 191
     Rok 2020 162
   Studium, Regulaminy, Programy 7069
   Podatki i opłaty lokalne 4954
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2007 roku 1315
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2008 roku 1268
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2009 roku 1200
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2010 roku 1123
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2011 roku 1092
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2012 roku 1151
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2013 roku 766
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2014 roku 803
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2016 roku 707
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2017 roku 220
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2018 roku 223
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2019 roku 262
   Protokoły 5705
     Kadencja 2010-2014 1916
   Obwieszczenia 34125
   Informacje 2336
   Decyzje 16809
   Odpady 3624
   Kontrola zarządcza 2426
   Działalność regulowana 2642
Zamówienia Publiczne
   Przetargi 2758
     Rok 2020 2330
     Rok 2019 10888
     Rok 2017-2018 249519
    ›    Rok 2003 4727
     Zamknięte 9737
    ›    Rok 2004 5999
    ›    Rok 2005 5348
    ›    Rok 2006 7080
    ›    Rok 2007 12560
    ›    Rok 2008 4407
    ›    Rok 2009 4139
    ›    Rok 2010 5119
    ›    Rok 2011 4247
    ›    Rok 2012 3571
    ›    Rok 2013 1639
    ›    Rok 2014 1566
    ›    Rok 2015 1032
    ›    Rok 2016 921
     Rozstrzygnięte 9712
    ›    Rok 2006 3054
    ›    Rok 2007 5067
    ›    Rok 2008 5401
    ›    Rok 2009 4584
    ›    Rok 2010 5988
    ›    Rok 2011 4375
    ›    Rok 2012 4003
    ›    Rok 2013 1994
    ›    Rok 2014 1515
    ›    Rok 2015 1352
    ›    Rok 2016 950
   Zapytania poza Ustawą PZP 46389
     Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów 89
     Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 133
     Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2020 roku 200
     Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów 219
     Dostawę ciągnika rolniczego na potrzeby Urzędu Gminy Klwów 239
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 500 tyś zł 176
     Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2019 roku 320
     Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego "Ja w internecie". 326
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 396 tyś. zł 395
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 mln zł 335
     Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów 499
     Rok 2016 21782
     Rok 2015 14272
     Rok 2014 14067
   Plan zamówień publicznych 1673
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
   Aktualne 55417
   Zamknięte 3917
     Rok 2008 1701
     Rok 2009 41795
     Rok 2010 932
     Rok 2011 1262
     Rok 2012 1079
     Rok 2013 1253
     Rok 2014 589
     Rok 2015 707
     Rok 2016 172
     Rok 2017 300
Oferty inwestycyjne
   Aktualne 22170
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony 625
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 1328
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 860
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 813
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 882
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 862
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 716
     Dowody osobiste 611
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 990
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia, utraty, zmiany danych osobowych-adresowych lub utraty ważności. 1115
     Meldunki 539
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 675
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 825
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 845
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 724
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 409
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 386
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 324
    ›    Podział nieruchomości 417
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 404
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 404
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 324
     Działalność gospodarcza 561
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 789
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 652
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 719
     Zezwolenia i decyzje 562
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 579
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 526
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 351
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 404
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 387
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 405
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 393
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 382
   Elektroniczna skrzynka podawcza 3348
Nabór pracowników
   Ogłoszenia o naborze 30415
     Aktualne 14831
   Regulamin naboru 3767
Wybory
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 782
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 769
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 844
   Wybory Samorządowe 2018 2398
   Wybory do Sejmu i Senatu 2015 2087
   Referendum 2015 1524
   Wybory Prezydenta 2015 1780
   Wybory Samorządowe 2014 4752
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1947
Inne
   Program Integracji Społecznej 3262
     Usługi integracji społecznej - Wizyta Studyjna. 1259
     Usługi integracji społecznej - Ferie zimowe dla dzieci z terenu Gminy Klwów 2000
     Usługi integracji społecznej - Wypoczynek letni dla dzieci z terenu Gminy Klwów 1658
   Jednostki organizacyjne 5990
     Zespół Obsługi Szkół Samorządowych 2894
    ›    Statut 1806
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie 6009
    ›    Statut 1402
     Gminna Biblioteka Publiczna w Klwowie 2648
     Zespół Szkół Samorządowych w Klwowie 4119
    ›    Statut 1021
    ›    Statut 461
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłudnie 3311
   Księga Rejestrowa Instytucji Kultury 680
   Gospodarka odpadami 180
     Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 103
     Akty prawne 70
     Harmonogram odbioru odpadów 117
     Opłaty 89
     Rejestr podmiotów odbierających odpady 72
     Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne 83
     Osiągnięte poziomy recyklingu 80
     Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 76
     Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 76
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 75
     Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 69
   Jednostki pomocnicze 7839
   Majątek Gminy 6023
     Rejestr skarg i wniosków 202
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 243
   Oświadczenia majątkowe 16087
    ›    Mirosław Blus - Wójt 2243
    ›    Stanisława Patrzyczna - Sekretarz 1638
    ›    Teresa Idzik - Skarbnik 1725
    ›    2. Ślusarczyk Maria - Z-ca Przewodniczącego Rady 1468
    ›    3. Rokicki Mieczysław - Radny 1466
    ›    4. Róg Waldemar- Radny 1437
    ›    5. Kucharski Tomasz- Radny 1474
    ›    1. Miros Sławomir - Przewodniczący Rady 1703
    ›    6. Szambor Jacek- Radny 1689
    ›    7. Kędziora Stanisław- Radny 1398
    ›    8. Jędrzejczak Stanisław- Radny 1362
    ›    9. Zalewski Tadeusz- Radny 1424
    ›    10. Oracz Danuta- Radny 1411
    ›    11. Gałek Andrzej- Radny 1435
    ›    12. Pająk Mieczysław- Radny 1294
    ›    13. Kopczyński Zygmunt- Radny 1387
    ›    14. Pająk Leszek- Radny 1440
    ›    1. Drabikowska Grażyna - p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie 1448
    ›    Banach Zofia - Inspektor Referatu Finansowego 1362
    ›    Kopytowska Irena - samodzielny referent 1437
    ›    2. Grzegorz Makowski - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie 1589
    ›    3. Stańczykowska Izabela - Dyrektor Publicznego Gimnazjum 1542
    ›    4. Płosarek Ewa - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie 1637
    ›    5. Bernadetta Myszkowska p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie 1630
    ›    6. Piłat Barbara - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych 1437
    ›    7. Łomża Krzysztof - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 1435
    ›    8. Więckowska Krystyna - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie 1525
    ›    9. Pająk Stanisław - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych 1391
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy 2439
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy 1912
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik 1489
    ›    Barbara Sołkowicz 1181
    ›    Teresa Idzik 1504
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1062
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady 1274
    ›    Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady 1097
    ›    Danuta Oracz - Radny 1218
    ›    Driusz Milczarski - Radny 1119
    ›    Jarosław Rokicki - Radny 1127
    ›    Adam Grzeszczak - Radny 1190
    ›    Jarosław Lerka - Radny 1201
    ›    Magdalena Stępień - Radny 1297
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny 1154
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny 1153
    ›    Maria Pająk - Radny 1146
    ›    Andrzej Gałek - Radny 1092
    ›    Andrzej Przyborek - Radny 1268
    ›    Jerzy Sieczak - Radny 1210
    ›    Grażyna Drabikowska 1234
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy 1140
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą 1156
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy 1538
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy 1258
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik 1118
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1096
    ›    Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 1263
    ›    Irena Kopytowska - specjalista w Referacie Finansowym 941
    ›    Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie 1183
    ›    Halina Dwornik p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie 1105
    ›    Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół 1094
    ›    Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie 1165
    ›    Edyta Sobczak - Dyrektor Publicznego Gimnazjum 1044
    ›    Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie 1441
    ›    Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych 1103
    ›    Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska 1058
    ›    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 853
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady 1219
    ›    Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady 1135
    ›    Danuta Oracz - Radny 1060
    ›    Driusz Milczarski - Radny 1106
    ›    Jarosław Rokicki - Radny 1102
    ›    Adam Grzeszczak - Radny 1049
    ›    Jarosław Lerka - Radny 1071
    ›    Magdalena Stępień - Radny 1082
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny 1060
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny 1041
    ›    Maria Pająk - Radny 991
    ›    Andrzej Gałek - Radny 999
    ›    Andrzej Przyborek - Radny 1026
    ›    Jerzy Sieczak - Radny 927
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą 1012
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy 1113
    ›    Tomasz Kucharski - Radny 1196
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy 3569
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy 2062
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik Gminy 1432
    ›    Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół 1405
    ›    Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 1360
    ›    Irena Kopytowska - Specjalista w Referacie Finansowym 1313
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1124
    ›    Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie 1309
    ›    Halina Dwornik p.o. Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie 1140
    ›    Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie 1153
    ›    Edyta Sobczak - Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych 1379
    ›    Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie 1195
    ›    Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych 1186
    ›    Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska 1589
    ›    Marcin Szymański - p.o. Kierownika Referatu Zamówień Publicznych 1464
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą 1158
    ›    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 980
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady 1439
    ›    Zygmun Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady 1122
    ›    Danuta Oracz - Radny 1159
    ›    Driusz Milczarski - Radny 1177
    ›    Jarosław Rokicki - Radny 1136
    ›    Adam Grzeszczak - Radny 1169
    ›    Jarosław Lerka - Radny 1152
    ›    Magdalena Stępień - Radny 1403
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny 1199
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny 1103
    ›    Maria Pająk - Radny 1215
    ›    Andrzej Gałek - Radny 1160
    ›    Andrzej Przyborek - Radny 1147
    ›    Tomasz Kucharski - Radny 1269
    ›    Jerzy Sieczak - Radny 1216
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy 1061
    ›    Grażyna Drabikowska 1088
     Rok 2011 2992
     Rok 2012 3137
     Rok 2013 1875
     Rok 2014 2793
     Rok 2015 1407
     Rok 2016 2386
     Rok 2017 2988
      Rok 2018 1640
     Rok 2019 1820
     Rok 2020 520
     Rok 2007 292
   Informacje nieudostępnione 4506
   Dziennik Ustaw 2708
   Monitor Polski 2577
   Dziennik Urzędowy Woj. Mazowieckiego 2637
   Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 1232
   Redakcja Biuletynu 4284
Łączna liczba odwiedzin:1496748