Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1368395
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ170507
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 170507
   Godziny urzędowania 5755
   Struktura i organizacja 9139
Organy
   Wójt Gminy 8827
     Kompetencje 2649
   Sekretarz 3870
   Skarbnik 5783
   Rada Gminy 8530
     Przewodniczący Rady 2591
   Transmisja Obrad Rady Gminy 172
   Komisje Rady 5860
   Referaty Urzędu 8081
   Samodzielne stanowiska 7652
Prawo Lokalne
   Statut 6387
   Regulamin 4908
   Ogłoszenia 41218
   Budżet 5966
    ›    Zmiany w budżecie gminy na rok 2003 1110
     Rok 2003 1164
    ›    Uchwalenie budżetu gminy na rok 2003 1015
     Rok 2004 1074
    ›    Uchwalenie budżety gminy na rok 2004 1061
    ›    Zmiany w budżecie gminy na rok 2004 897
     Rok 2005 1201
    ›    Uchwalenie budżetu gminy na rok 2005 1106
     Rok 2006 1527
     Rok 2007 1489
     Rok 2008 1336
     Rok 2009 1353
     Rok 2010 1347
     Rok 2011 1167
     Rok 2012 962
     Rok 2013 938
   Uchwały 11659
     Kadencja 2018-2023 250
     Kadencja 2014-2018 4601
     Kadencja 2010-2014 5164
     Rok 2010 2520
     Rok 2009 2607
     Rok 2008 2491
     Rok 2007 2595
     Rok 2006 2831
     Rok 2005 2136
     Rok 2004 1974
     Rok 2003 2251
     Rok 2002 1645
   Zarządzenia 6839
     Rok 2004 2886
     Rok 2005 1985
     Rok 2006 1969
     Rok 2007 2493
     Rok 2008 1732
     Rok 2009 2388
     Rok 2010 2200
     Rok 2011 2080
     Rok 2012 2565
     Rok 2013 1243
     Rok 2014 1328
     Rok 2015 5059
     Rok 2016 580
     Rok 2017 286
     Rok 2018 181
   Studium, Regulaminy, Programy 5882
   Podatki i opłaty lokalne 4578
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2003 roku 1480
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2004 roku 1724
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2005 roku 1412
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2006 roku 1327
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2007 roku 1219
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2008 roku 1186
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2009 roku 1091
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2010 roku 1046
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2011 roku 1002
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2012 roku 1068
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2013 roku 674
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2014 roku 727
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2016 roku 617
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2017 roku 143
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2018 roku 97
   Protokoły 5446
     Kadencja 2010-2014 1806
   Obwieszczenia 30189
   Informacje 2038
   Decyzje 15890
   Odpady 3365
   Kontrola zarządcza 2078
   Działalność regulowana 2335
Zamówienia Publiczne
   Przetargi 216
     Rok 2019 414
     Rok 2017-2018 229801
    ›    Rok 2003 4496
     Zamknięte 9371
    ›    Rok 2004 5681
    ›    Rok 2005 5006
    ›    Rok 2006 6664
    ›    Rok 2007 11980
    ›    Rok 2008 4149
    ›    Rok 2009 3878
    ›    Rok 2010 4791
    ›    Rok 2011 3904
    ›    Rok 2012 3183
    ›    Rok 2013 1490
    ›    Rok 2014 1459
    ›    Rok 2015 891
    ›    Rok 2016 779
     Rozstrzygnięte 9219
    ›    Rok 2006 2947
    ›    Rok 2007 4852
    ›    Rok 2008 5029
    ›    Rok 2009 4349
    ›    Rok 2010 5570
    ›    Rok 2011 3985
    ›    Rok 2012 3653
    ›    Rok 2013 1825
    ›    Rok 2014 1384
    ›    Rok 2015 1187
    ›    Rok 2016 798
   Zapytania poza Ustawą PZP 22260
     Dostawę ciągnika rolniczego na potrzeby Urzędu Gminy Klwów 59
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 500 tyś zł 51
     Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2019 roku 144
     Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego "Ja w internecie". 210
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 396 tyś. zł 266
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 mln zł 225
     Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów 303
     Rok 2016 21325
     Rok 2015 14113
     Rok 2014 13790
   Plan zamówień publicznych 1129
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
   Aktualne 51219
   Zamknięte 3644
     Rok 2008 1603
     Rok 2009 40917
     Rok 2010 841
     Rok 2011 1184
     Rok 2012 992
     Rok 2013 1164
     Rok 2014 507
     Rok 2015 609
     Rok 2016 95
     Rok 2017 147
Oferty inwestycyjne
   Aktualne 18919
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony 574
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 1220
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 782
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 746
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 803
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 784
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 631
     Dowody osobiste 547
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 894
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia, utraty, zmiany danych osobowych-adresowych lub utraty ważności. 1014
     Meldunki 490
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 596
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 731
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 765
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 656
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 337
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 313
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 261
    ›    Podział nieruchomości 346
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 335
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 333
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 251
     Działalność gospodarcza 514
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 712
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 587
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 653
     Zezwolenia i decyzje 508
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 508
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 456
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 275
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 322
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 317
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 329
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 326
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 317
   Elektroniczna skrzynka podawcza 3075
Nabór pracowników
   Ogłoszenia o naborze 27787
     Aktualne 13140
     Zamknięte 7659
   Regulamin naboru 3510
   Lista kandydatów spełniających wymagania 5208
   Wyniki naborów 5566
Wybory
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 6
   Wybory Samorządowe 2018 2046
   Wybory do Sejmu i Senatu 2015 1774
   Referendum 2015 1288
   Wybory Prezydenta 2015 1529
   Wybory Samorządowe 2014 4424
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1695
Inne
   Program Integracji Społecznej 3054
     Usługi integracji społecznej - Wizyta Studyjna. 1188
     Usługi integracji społecznej - Ferie zimowe dla dzieci z terenu Gminy Klwów 1909
     Usługi integracji społecznej - Wypoczynek letni dla dzieci z terenu Gminy Klwów 1574
   Jednostki organizacyjne 5636
     Zespół Obsługi Szkół Samorządowych 2701
    ›    Statut 1674
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie 5594
    ›    Statut 1232
     Gminna Biblioteka Publiczna w Klwowie 2496
     Zespół Szkół Samorządowych w Klwowie 3792
    ›    Statut 930
    ›    Statut 397
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłudnie 2725
   Księga Rejestrowa Instytucji Kultury 282
   Jednostki pomocnicze 7083
   Majątek Gminy 5745
     Rejestr skarg i wniosków 164
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 202
   Oświadczenia majątkowe 13594
    ›    Mirosław Blus - Wójt 2101
    ›    Stanisława Patrzyczna - Sekretarz 1522
    ›    Teresa Idzik - Skarbnik 1627
    ›    2. Ślusarczyk Maria - Z-ca Przewodniczącego Rady 1384
    ›    3. Rokicki Mieczysław - Radny 1354
    ›    4. Róg Waldemar- Radny 1343
    ›    5. Kucharski Tomasz- Radny 1394
    ›    1. Miros Sławomir - Przewodniczący Rady 1582
    ›    6. Szambor Jacek- Radny 1488
    ›    7. Kędziora Stanisław- Radny 1297
    ›    8. Jędrzejczak Stanisław- Radny 1281
    ›    9. Zalewski Tadeusz- Radny 1340
    ›    10. Oracz Danuta- Radny 1331
    ›    11. Gałek Andrzej- Radny 1352
    ›    12. Pająk Mieczysław- Radny 1220
    ›    13. Kopczyński Zygmunt- Radny 1318
    ›    14. Pająk Leszek- Radny 1359
    ›    1. Drabikowska Grażyna - p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie 1334
    ›    Banach Zofia - Inspektor Referatu Finansowego 1272
    ›    Kopytowska Irena - samodzielny referent 1341
    ›    2. Grzegorz Makowski - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie 1461
    ›    3. Stańczykowska Izabela - Dyrektor Publicznego Gimnazjum 1420
    ›    4. Płosarek Ewa - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie 1509
    ›    5. Bernadetta Myszkowska p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie 1513
    ›    6. Piłat Barbara - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych 1353
    ›    7. Łomża Krzysztof - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 1328
    ›    8. Więckowska Krystyna - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie 1430
    ›    9. Pająk Stanisław - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych 1297
     Rok 2002 - 2006 1614
     Rok 2006 - 2007 - początek kadencji. 2488
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy 2324
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy 1750
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik 1407
    ›    Barbara Sołkowicz 1095
    ›    Teresa Idzik 1214
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 984
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady 1182
    ›    Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady 1026
    ›    Danuta Oracz - Radny 1101
    ›    Driusz Milczarski - Radny 1040
    ›    Jarosław Rokicki - Radny 1051
    ›    Adam Grzeszczak - Radny 1106
    ›    Jarosław Lerka - Radny 1107
    ›    Magdalena Stępień - Radny 1112
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny 1071
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny 1071
    ›    Maria Pająk - Radny 1048
    ›    Andrzej Gałek - Radny 1016
    ›    Andrzej Przyborek - Radny 1176
    ›    Jerzy Sieczak - Radny 1138
    ›    Grażyna Drabikowska 1136
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy 1065
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą 1053
     Rok 2007 1931
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy 1424
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy 1140
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik 1042
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1022
    ›    Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 1110
    ›    Irena Kopytowska - specjalista w Referacie Finansowym 861
    ›    Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie 1106
    ›    Halina Dwornik p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie 987
    ›    Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół 1017
    ›    Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie 1057
    ›    Edyta Sobczak - Dyrektor Publicznego Gimnazjum 959
    ›    Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie 1274
    ›    Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych 1013
    ›    Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska 975
    ›    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 758
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady 1103
    ›    Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady 1015
    ›    Danuta Oracz - Radny 956
    ›    Driusz Milczarski - Radny 1017
    ›    Jarosław Rokicki - Radny 1022
    ›    Adam Grzeszczak - Radny 942
    ›    Jarosław Lerka - Radny 975
    ›    Magdalena Stępień - Radny 1013
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny 962
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny 961
    ›    Maria Pająk - Radny 925
    ›    Andrzej Gałek - Radny 924
    ›    Andrzej Przyborek - Radny 946
    ›    Jerzy Sieczak - Radny 850
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą 932
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy 1003
    ›    Tomasz Kucharski - Radny 1047
     Rok 2008, 2009 2238
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy 2991
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy 1968
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik Gminy 1350
    ›    Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół 1296
    ›    Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 1216
    ›    Irena Kopytowska - Specjalista w Referacie Finansowym 1242
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1051
    ›    Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie 1225
    ›    Halina Dwornik p.o. Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie 1064
    ›    Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie 1066
    ›    Edyta Sobczak - Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych 1221
    ›    Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie 1127
    ›    Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych 1077
    ›    Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska 1406
    ›    Marcin Szymański - p.o. Kierownika Referatu Zamówień Publicznych 1300
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą 1073
    ›    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 884
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady 1327
    ›    Zygmun Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady 1049
    ›    Danuta Oracz - Radny 1049
    ›    Driusz Milczarski - Radny 1107
    ›    Jarosław Rokicki - Radny 1053
    ›    Adam Grzeszczak - Radny 1093
    ›    Jarosław Lerka - Radny 1082
    ›    Magdalena Stępień - Radny 1271
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny 1110
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny 1033
    ›    Maria Pająk - Radny 1114
    ›    Andrzej Gałek - Radny 1091
    ›    Andrzej Przyborek - Radny 1075
    ›    Tomasz Kucharski - Radny 1182
    ›    Jerzy Sieczak - Radny 1123
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy 986
    ›    Grażyna Drabikowska 1001
     Rok 2010 4832
     Rok 2011 2779
     Rok 2012 2974
     Rok 2013 1732
     Rok 2014 2605
     Rok 2015 1223
     Rok 2016 2058
     Rok 2017 2643
      Rok 2018 453
     Rok 2007 253
   Informacje nieudostępnione 4286
   Dziennik Ustaw 2355
   Monitor Polski 2391
   Dziennik Urzędowy Woj. Mazowieckiego 2418
   Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 420
   Redakcja Biuletynu 4058