główna zawartość

Mapa serwisu BIP

Statut (1)

Regulamin (1)

Ogłoszenia (97)

Budżet (1)

Rok 2003 (0)

Uchwalenie budżetu gminy na rok 2003 (1)

Zmiany w budżecie gminy na rok 2003 (1)

Rok 2004 (0)

Uchwalenie budżety gminy na rok 2004 (1)

Zmiany w budżecie gminy na rok 2004 (0)

Rok 2005 (0)

Uchwalenie budżetu gminy na rok 2005 (1)

Rok 2006 (1)

Rok 2007 (1)

Rok 2008 (1)

Rok 2009 (1)

Rok 2010 (1)

Rok 2011 (1)

Rok 2012 (1)

Rok 2013 (1)

Uchwały (0)

Kadencja 2018-2023 (1)

Kadencja 2014-2018 (1)

Kadencja 2010-2014 (1)

Rok 2010 (1)

Rok 2009 (1)

Rok 2008 (1)

Rok 2007 (1)

Rok 2006 (1)

Rok 2005 (1)

Rok 2004 (1)

Rok 2003 (1)

Rok 2002 (1)

Zarządzenia (0)

Rok 2004 (1)

Rok 2005 (1)

Rok 2006 (1)

Rok 2007 (1)

Rok 2008 (1)

Rok 2009 (1)

Rok 2010 (1)

Rok 2011 (1)

Rok 2012 (1)

Rok 2013 (1)

Rok 2014 (1)

Rok 2015 (1)

Rok 2016 (1)

Rok 2017 (1)

Rok 2018 (1)

Rok 2019 (1)

Rok 2020 (1)

Studium, Regulaminy, Programy (1)

Podatki i opłaty lokalne (0)

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2003 roku (1)

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2004 roku (1)

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2005 roku (1)

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2006 roku (1)

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2007 roku (1)

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2008 roku (1)

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2009 roku (1)

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2010 roku (1)

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2011 roku (1)

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2012 roku (1)

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2013 roku (1)

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2014 roku (1)

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2016 roku (1)

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2017 roku (1)

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2018 roku (1)

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2019 roku (1)

Informacje Urzędu (0)

Informacja o Wymianie Dowodów Osobistych (1)

Wydanie zaświadczenia na bony paliwowe za II półrocze 2003 r. (1)

Protokoły (1)

Kadencja 2002-2006 (0)

Kadencja 2006-2010 (0)

Kadencja 2010-2014 (0)

Zagospodarowanie przestrzenne (0)

Obwieszczenia (28)

Informacje (1)

Decyzje (14)

Odpady (1)

Kontrola zarządcza (6)

Działalność regulowana (1)

Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (0)

Małżeństwa, narodziny, zgony (0)

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC (1)

Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej (1)

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą (1)

Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (1)

Sporządzenie aktu urodzenia (1)

Sporządzenie aktu zgonu (1)

Dowody osobiste (0)

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy (1)

Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia, utraty, zmiany danych osobowych-adresowych lub utraty ważności. (1)

Meldunki (0)

Zameldowanie na pobyt stały (1)

Zameldowanie na pobyt czasowy (1)

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy (1)

Wymeldowanie z pobytu stałego (1)

Nieruchomości (0)

Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej (0)

Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym (0)

Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste (0)

Podział nieruchomości (0)

Rozgraniczenie nieruchomości (0)

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania (0)

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania (0)

Działalność gospodarcza (0)

Zarejestrowanie działalności gospodarczej (1)

Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej (1)

Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej (1)

Zezwolenia i decyzje (0)

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży (0)

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży (0)

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (0)

Zaświadczenia (0)

Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego (0)

Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku (0)

Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego (0)

Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych (0)

Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych (0)

Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej (0)

Karty usług (1)

Elektroniczna skrzynka podawcza (1)

Program Integracji Społecznej (0)

Usługi integracji społecznej - Wizyta Studyjna. (1)

Usługi integracji społecznej - Ferie zimowe dla dzieci z terenu Gminy Klwów (1)

Usługi integracji społecznej - Wypoczynek letni dla dzieci z terenu Gminy Klwów (1)

Jednostki organizacyjne (0)

Zespół Obsługi Szkół Samorządowych (1)

Statut (1)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie (1)

Statut (0)

Gminna Biblioteka Publiczna w Klwowie (1)

Zespół Szkół Samorządowych w Klwowie (1)

Statut (0)

Publiczne Gimnazjum w Klwowie (1)

Statut (0)

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłudnie (1)

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ulowie (1)

Publiczna Szkoła Podstawowa w Przystałowicach Dużych (1)

Zakład Gospodarki Komunalnej w Klwowie (1)

Księga Rejestrowa Instytucji Kultury (1)

Gospodarka odpadami (0)

Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi (5)

Akty prawne (0)

Harmonogram odbioru odpadów (1)

Opłaty (0)

Rejestr podmiotów odbierających odpady (0)

Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne (1)

Osiągnięte poziomy recyklingu (4)

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (1)

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (0)

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1)

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych (1)

Jednostki pomocnicze (1)

Majątek Gminy (1)

Spis Telefonów (0)

Stan Twojej sprawy (0)

Rejestry i ewidencje (0)

Rejestr skarg i wniosków (0)

Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw (0)

Oświadczenia majątkowe (0)

Rok 2002 - 2006 (0)

Mirosław Blus - Wójt (1)

Stanisława Patrzyczna - Sekretarz (1)

Teresa Idzik - Skarbnik (1)

1. Miros Sławomir - Przewodniczący Rady (1)

2. Ślusarczyk Maria - Z-ca Przewodniczącego Rady (1)

3. Rokicki Mieczysław - Radny (1)

4. Róg Waldemar- Radny (1)

5. Kucharski Tomasz- Radny (1)

6. Szambor Jacek- Radny (1)

7. Kędziora Stanisław- Radny (1)

8. Jędrzejczak Stanisław- Radny (1)

9. Zalewski Tadeusz- Radny (1)

11. Gałek Andrzej- Radny (1)

10. Oracz Danuta- Radny (1)

12. Pająk Mieczysław- Radny (1)

13. Kopczyński Zygmunt- Radny (1)

14. Pająk Leszek- Radny (1)

1. Drabikowska Grażyna - p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie (1)

2. Grzegorz Makowski - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie (1)

3. Stańczykowska Izabela - Dyrektor Publicznego Gimnazjum (1)

4. Płosarek Ewa - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie (1)

5. Bernadetta Myszkowska p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie (1)

6. Piłat Barbara - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych (1)

7. Łomża Krzysztof - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej (1)

8. Więckowska Krystyna - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie (1)

9. Pająk Stanisław - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych (1)

Banach Zofia - Inspektor Referatu Finansowego (1)

Kopytowska Irena - samodzielny referent (1)

Rok 2006 - 2007 - początek kadencji. (0)

Piotr Papis - Wójt Gminy (1)

Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy (1)

Katarzyna Rek - Skarbnik (1)

Barbara Sołkowicz (1)

Teresa Idzik (1)

Grażyna Drabikowska (1)

Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (1)

Roman Sobczak - Przewodniczący Rady (1)

Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady (1)

Danuta Oracz - Radny (1)

Driusz Milczarski - Radny (1)

Jarosław Rokicki - Radny (1)

Adam Grzeszczak - Radny (1)

Jarosław Lerka - Radny (1)

Magdalena Stępień - Radny (1)

Tadeusz Zalewski - Radny (1)

Stanisław Jędrzejczak - Radny (1)

Maria Pająk - Radny (1)

Andrzej Gałek - Radny (1)

Andrzej Przyborek - Radny (1)

Jerzy Sieczak - Radny (1)

Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy (1)

Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą (1)

Rok 2007 (0)

Piotr Papis - Wójt Gminy (1)

Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy (1)

Katarzyna Rek - Skarbnik (1)

Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół (1)

Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej (1)

Irena Kopytowska - specjalista w Referacie Finansowym (1)

Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (1)

Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie (1)

Halina Dwornik p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie (1)

Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie (1)

Edyta Sobczak - Dyrektor Publicznego Gimnazjum (1)

Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie (2)

Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych (1)

Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska (1)

Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą (1)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0)

Roman Sobczak - Przewodniczący Rady (1)

Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady (1)

Danuta Oracz - Radny (1)

Driusz Milczarski - Radny (1)

Jarosław Rokicki - Radny (1)

Adam Grzeszczak - Radny (1)

Jarosław Lerka - Radny (1)

Magdalena Stępień - Radny (1)

Tadeusz Zalewski - Radny (1)

Stanisław Jędrzejczak - Radny (1)

Maria Pająk - Radny (1)

Andrzej Gałek - Radny (1)

Andrzej Przyborek - Radny (1)

Tomasz Kucharski - Radny (1)

Jerzy Sieczak - Radny (1)

Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy (1)

Rok 2008, 2009 (0)

Piotr Papis - Wójt Gminy (2)

Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy (2)

Katarzyna Rek - Skarbnik Gminy (2)

Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół (2)

Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej (2)

Irena Kopytowska - Specjalista w Referacie Finansowym (2)

Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (1)

Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie (2)

Halina Dwornik p.o. Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie (1)

Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie (1)

Edyta Sobczak - Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych (2)

Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie (1)

Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych (1)

Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska (2)

Marcin Szymański - p.o. Kierownika Referatu Zamówień Publicznych (2)

Grażyna Drabikowska (1)

Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą (1)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0)

Roman Sobczak - Przewodniczący Rady (2)

Zygmun Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady (2)

Danuta Oracz - Radny (2)

Driusz Milczarski - Radny (2)

Jarosław Rokicki - Radny (2)

Adam Grzeszczak - Radny (2)

Jarosław Lerka - Radny (2)

Magdalena Stępień - Radny (2)

Tadeusz Zalewski - Radny (2)

Stanisław Jędrzejczak - Radny (2)

Maria Pająk - Radny (2)

Andrzej Gałek - Radny (2)

Andrzej Przyborek - Radny (2)

Tomasz Kucharski - Radny (2)

Jerzy Sieczak - Radny (2)

Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy (1)

Rok 2010 (1)

Rok 2011 (1)

Rok 2012 (1)

Rok 2013 (1)

Rok 2014 (1)

Rok 2015 (1)

Rok 2016 (1)

Rok 2017 (1)

Rok 2018 (1)

Rok 2019 (1)

Rok 2020 (1)

Oświadczenia o zatrudnieniu (0)

Rok 2007 (0)

Informacje nieudostępnione (1)

Dziennik Ustaw (1)

Monitor Polski (1)

Dziennik Urzędowy Woj. Mazowieckiego (1)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (1)

Redakcja Biuletynu (1)