Mapa serwisu BIP

Statut

Regulamin

Ogłoszenia

Budżet

Rok 2003

Uchwalenie budżetu gminy na rok 2003

Zmiany w budżecie gminy na rok 2003

Rok 2004

Uchwalenie budżety gminy na rok 2004

Zmiany w budżecie gminy na rok 2004

Rok 2005

Uchwalenie budżetu gminy na rok 2005

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Uchwały

Kadencja 2018-2023

Kadencja 2014-2018

Kadencja 2010-2014

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006

Rok 2005

Rok 2004

Rok 2003

Rok 2002

Zarządzenia

Rok 2004

Rok 2005

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Studium, Regulaminy, Programy

Podatki i opłaty lokalne

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2003 roku

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2004 roku

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2005 roku

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2006 roku

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2007 roku

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2008 roku

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2009 roku

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2010 roku

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2011 roku

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2012 roku

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2013 roku

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2014 roku

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2016 roku

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2017 roku

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2018 roku

Protokoły

Kadencja 2010-2014

Obwieszczenia

Informacje

Decyzje

Odpady

Kontrola zarządcza

Działalność regulowana

Małżeństwa, narodziny, zgony

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC

Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Sporządzenie aktu urodzenia

Sporządzenie aktu zgonu

Dowody osobiste

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy

Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia, utraty, zmiany danych osobowych-adresowych lub utraty ważności.

Meldunki

Zameldowanie na pobyt stały

Zameldowanie na pobyt czasowy

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy

Wymeldowanie z pobytu stałego

Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej

Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste

Podział nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania

Działalność gospodarcza

Zarejestrowanie działalności gospodarczej

Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej

Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej

Zezwolenia i decyzje

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży

Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego

Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku

Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego

Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych

Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych

Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej

Elektroniczna skrzynka podawcza

Program Integracji Społecznej

Usługi integracji społecznej - Wizyta Studyjna.

Usługi integracji społecznej - Ferie zimowe dla dzieci z terenu Gminy Klwów

Usługi integracji społecznej - Wypoczynek letni dla dzieci z terenu Gminy Klwów

Jednostki organizacyjne

Zespół Obsługi Szkół Samorządowych

Statut

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie

Statut

Gminna Biblioteka Publiczna w Klwowie

Zespół Szkół Samorządowych w Klwowie

Statut

Statut

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłudnie

Księga Rejestrowa Instytucji Kultury

Jednostki pomocnicze

Majątek Gminy

Rejestr skarg i wniosków

Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw

Oświadczenia majątkowe

Rok 2002 - 2006

Mirosław Blus - Wójt

Stanisława Patrzyczna - Sekretarz

Teresa Idzik - Skarbnik

1. Miros Sławomir - Przewodniczący Rady

2. Ślusarczyk Maria - Z-ca Przewodniczącego Rady

3. Rokicki Mieczysław - Radny

4. Róg Waldemar- Radny

5. Kucharski Tomasz- Radny

6. Szambor Jacek- Radny

7. Kędziora Stanisław- Radny

8. Jędrzejczak Stanisław- Radny

9. Zalewski Tadeusz- Radny

11. Gałek Andrzej- Radny

10. Oracz Danuta- Radny

12. Pająk Mieczysław- Radny

13. Kopczyński Zygmunt- Radny

14. Pająk Leszek- Radny

1. Drabikowska Grażyna - p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie

2. Grzegorz Makowski - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie

3. Stańczykowska Izabela - Dyrektor Publicznego Gimnazjum

4. Płosarek Ewa - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie

5. Bernadetta Myszkowska p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie

6. Piłat Barbara - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych

7. Łomża Krzysztof - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej

8. Więckowska Krystyna - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie

9. Pająk Stanisław - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych

Banach Zofia - Inspektor Referatu Finansowego

Kopytowska Irena - samodzielny referent

Rok 2006 - 2007 - początek kadencji.

Piotr Papis - Wójt Gminy

Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy

Katarzyna Rek - Skarbnik

Barbara Sołkowicz

Teresa Idzik

Grażyna Drabikowska

Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Roman Sobczak - Przewodniczący Rady

Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady

Danuta Oracz - Radny

Driusz Milczarski - Radny

Jarosław Rokicki - Radny

Adam Grzeszczak - Radny

Jarosław Lerka - Radny

Magdalena Stępień - Radny

Tadeusz Zalewski - Radny

Stanisław Jędrzejczak - Radny

Maria Pająk - Radny

Andrzej Gałek - Radny

Andrzej Przyborek - Radny

Jerzy Sieczak - Radny

Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy

Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą

Rok 2007

Piotr Papis - Wójt Gminy

Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy

Katarzyna Rek - Skarbnik

Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół

Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej

Irena Kopytowska - specjalista w Referacie Finansowym

Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie

Halina Dwornik p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie

Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie

Edyta Sobczak - Dyrektor Publicznego Gimnazjum

Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie

Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych

Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska

Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Roman Sobczak - Przewodniczący Rady

Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady

Danuta Oracz - Radny

Driusz Milczarski - Radny

Jarosław Rokicki - Radny

Adam Grzeszczak - Radny

Jarosław Lerka - Radny

Magdalena Stępień - Radny

Tadeusz Zalewski - Radny

Stanisław Jędrzejczak - Radny

Maria Pająk - Radny

Andrzej Gałek - Radny

Andrzej Przyborek - Radny

Tomasz Kucharski - Radny

Jerzy Sieczak - Radny

Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy

Rok 2008, 2009

Piotr Papis - Wójt Gminy

Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy

Katarzyna Rek - Skarbnik Gminy

Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół

Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej

Irena Kopytowska - Specjalista w Referacie Finansowym

Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie

Halina Dwornik p.o. Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie

Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie

Edyta Sobczak - Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych

Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie

Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych

Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska

Marcin Szymański - p.o. Kierownika Referatu Zamówień Publicznych

Grażyna Drabikowska

Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Roman Sobczak - Przewodniczący Rady

Zygmun Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady

Danuta Oracz - Radny

Driusz Milczarski - Radny

Jarosław Rokicki - Radny

Adam Grzeszczak - Radny

Jarosław Lerka - Radny

Magdalena Stępień - Radny

Tadeusz Zalewski - Radny

Stanisław Jędrzejczak - Radny

Maria Pająk - Radny

Andrzej Gałek - Radny

Andrzej Przyborek - Radny

Tomasz Kucharski - Radny

Jerzy Sieczak - Radny

Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2007

Informacje nieudostępnione

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Dziennik Urzędowy Woj. Mazowieckiego

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Redakcja Biuletynu