artykuł nr 1

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2023 r.

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2023 r.

 

Zarządzenie nr 1/2023 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 r. Zarządzenie

Zarządzenie nr 2/2023 w sprawie opracowanie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2023 roku. Zarządzenie

Zarządzenie nr 3/2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu "Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Klwów na rok 2023" Zarządzenie

Zarządzenie nr 4/2023 w sprawie ogłoszenia wstępnych zgłoszeń o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zarządzenie

Zarządzenie nr 5/2023 w sprawie  powołania Komisji Konkursowej w celu oceny i opiniowania ofert otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023". Zarządzenie

Zarządzenie nr 5A/2023 w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych". Zarządzenie

Zarządzenie nr 6/2023 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkola. Zarządzenie

Zarządzenie nr 7/2023 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023". Zarządzenie

Zarządzenie nr 8/2023 w sprawie ustalenia wysokości opłat za ciepło dostarczane dla odbiorców z kotłowni lokalnych Gminy Klwów". Zarządzenie

Zarządzenie nr 9/2023 w sprawie dokonania oceny przydatności składników majątku ruchomego. Zarządzenie

Zarządzenie nr 10/2023 w sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach i budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Klwów. Zarządzenie

Zarządzenie nr 11/2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Klwowie dla których organem prowadzącym jest Gmina Klwów. Zarządzenie

Zarządzenie nr 12/2023 w sprawie  przedłożenia informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok. Zarządzenie

Zarządzenie nr 13/2023 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2023 roku. Zarządzenie

Zarządzenie nr 14/2023 w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Klwowie. Zarządzenie

Zarządzenie nr 15/2023 w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Klwów za 2022 Zarządzenie

Zarządzenie nr 16/2023 w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2023 r. w Urzędzie Gminy Klwów. Zarządzenie

Zarządzenie nr 17/2023 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2023 roku. Zarządzenie

Zarządzenie nr 18/2023 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Klwowie. Zarządzenie

Zarządzenie nr 19/2023 w sprawie upoważnienia Pani Anny Drużyńskiej - do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Zarządzenie

Zarządzenie nr 21/2023 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2023 roku. Zarządzenie

Zarządzenie nr 22/2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Zarządzenie

Zarządzenie nr 23/2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Zarządzenie

Zarządzenie nr 24/2023 w sprawie wynagrodzenia ekspertów za udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej powołanej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Zarządzenie

Zarządzenie nr 25/2023 w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku. Zarządzenie

Zarządzenie nr 26/2023 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym". Zarządzenie

Zarządzenie nr 27/2023 w sprawie nadania upoważnienia dla Sekretarza Gminy Klwów". Zarządzenie

Zarządzenie nr 28/2023 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2023 roku. Zarządzenie

Zarządzenie nr 29/2023 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2023 roku. Zarządzenie

Zarządzenie nr 30/2023 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2023 roku. Zarządzenie

Zarządzenie nr 32/2023 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2023 roku. Zarządzenie

Zarządzenie nr 33/2023 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2023 roku. Zarządzenie

Zarządzenie nr 34/2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Klwów z Organizacjami Pozarządowymi oraz z Podmiotami Wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024 Zarządzenie

Zarządzenie nr 35/2023 w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Klwów. Zarządzenie