artykuł nr 1

Uchwały 2010-2014

Uchwały Rady Gminy Klwów kadencja 2010-2014 r.

Sesja I z dnia 2 grudnia 2010 r.

 • Uchwała Nr I/1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Klwówuchwała
 • Uchwała Nr I/2/2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Klwówuchwała
 • Uchwała Nr I/3/2010 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Klwów oraz ustaleniu jej składu osobowego uchwała
 • Uchwała Nr I/4/2010 w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy Klwów oraz ustaleniu jej składu osobowego uchwała

Sesja II z dnia 14 grudnia 2010 r.

 • Uchwała Nr II/5/2010 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010uchwała
 • Uchwała Nr II/6/2010 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Sulgostów na lata 2007-2015uchwała
 • Uchwała Nr II/7/2010 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność gminyuchwała

Sesja III z dnia 30 grudnia 2010 r.

 • Uchwała Nr III/8/2010 w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Klwówuchwała
 • Uchwała Nr III/9/2010 w sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Klwówuchwała
 • Uchwała Nr III/10/2010 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011uchwała
 • Uchwała Nr III/11/2010 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020 uchwała
 • Uchwała Nr III/12/2010 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011uchwała

Sesja IV z dnia 14 stycznia 2011 r.

 • Uchwała Nr IV/13/2011 w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Klwówuchwała
 • Uchwała Nr IV/14/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze Środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiejuchwała
 • Uchwała Nr IV/15/2010 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020 uchwała

Sesja V z dnia 24 lutego2011 r.

 • Uchwała Nr V/17/2011 w sprawie przyjęcia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Gminy w Klwowie na 2011 rok. uchwała
 • Uchwała Nr V/18/2011 w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej.uchwała
 • Uchwała Nr V/19/2010 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010uchwała
 • Uchwała Nr V/20/2011 w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Klwów. uchwała
 • Uchwała Nr V/21/2010 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych w Gminie Klwów.uchwała
 • Uchwała Nr V/22/2011 w sprawie przyznania dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Klwowie uchwała
 • Uchwała Nr V/23/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020 uchwała
 • Uchwała Nr V/24/2011 w sprawie zezwolenia dla Wójta na używanie własnego samochodu osobowego dla celów służbowych i ustalenia miesięcznego limitu kilometrów. uchwała
 • Uchwała Nr V/25/2011 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Klwów środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2011. uchwała
 • Uchwała Nr V/26/2011 w sprawie zmiany nazwy inwestycji w uchwale Nr IV/14/2011 Rady Gminy Klwów z dnia 14 stycznia 2011 r. uchwała

Sesja VI z dnia 31 marca 2011 r.

 • Uchwała Nr VI/27/2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011. uchwała
 • Uchwała Nr VI/28/2011 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020 uchwała
 • Uchwała Nr VI/29/2011 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Klwów środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2012. uchwała
 • Uchwała Nr VI/30/2011 w sprawie zgody na zrzeczenie się odszkodowania za działki ewidencyjne stanowiące własność Gminy Klwów. uchwała
 • Uchwała Nr VI/31/2011 w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela - pedagoga szkolnego. uchwała
 • Uchwała Nr VI/32/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2015. uchwała
 • Uchwała Nr VI/33/2011 w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miejscowości Klwów. uchwała

Sesja VII z dnia 31 maja 2011 r.

 • Uchwała Nr VII/34/2011 w sprawie zmian w statucie Gminy Klwów.uchwała
 • Uchwała Nr VII/35/2011 w sprawie zmian w Regulaminie Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków na terenie Gminy Klwów.uchwała
 • Uchwała Nr VII/36/2011 w sprawie zatwierdzenie taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieeków na terenie Gminy Klwów.uchwała
 • Uchwała Nr VII/37/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie na lata 2011 - 2015 .uchwała
 • Uchwała Nr VII/38/2011 w sprawie przyjęcia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków ich funkcjonowania.uchwała
 • Uchwała Nr VII/39/2011 w sprawie zatwierdzenia zmian w "Planie Odnowy Miejscowości Sulgostów na lata 2007-2015" .uchwała
 • Uchwała Nr VII/40/2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.uchwała
 • Uchwała Nr VII/41/2011 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020.uchwała

Sesja VIII z dnia 16 czerwca 2011 r.

 • Uchwała Nr VIII/42/2011 w sprawie zmiany stawki opłat za usługi świadczone przez Urząd Gminy Klwów w zakresie opróźniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Klwów.uchwała
 • Uchwała Nr VIII/43/2011 w sprawie zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie.uchwała
 • Uchwała Nr VIII/44/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy Klwów z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego oraz udzielenia Wójtowi Gminy Klwów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010.uchwała

Sesja IX z dnia 18 sierpnia 2011 r.

 • Uchwała Nr IX/45/2011 w sprawie wyrażenia zgody za zawarcie umowy użyczenia nieruchomości zabudowanej na czas nieokreślony. uchwała
 • Uchwała Nr IX/46/2011 w sprawie określenia szczegółowych zasad odpłatości i zwalniania z opłat oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia w pomocy społecznej.uchwała
 • Uchwała Nr IX/47/2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011. uchwała
 • Uchwała Nr IX/48/2011 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020. uchwała

Sesja X z dnia 6 września 2011 r.

 • Uchwała Nr X/49/2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011. uchwała
 • Uchwała Nr X/50/2011 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020. uchwała
 • Uchwała Nr X/51/2011 w sprawie sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego dotychcasowemu najemcy.uchwała

Sesja XI z dnia 28 października 2011 r.

 • Uchwała Nr XI/52/2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011. uchwała
 • Uchwała Nr XI/53/2011 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020. uchwała
 • Uchwała Nr XI/54/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2011 r.uchwała
 • Uchwała Nr XI/55/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeszenie się odszkodowania za działki ewidencyjne stanowiące własność Gminy Klwów. uchwała
 • Uchwała Nr XI/56/2011 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego dotychczasowemu najemcy. uchwała
 • Uchwała Nr XI/57/2011 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Drążno. uchwała
 • Uchwała Nr XI/58/2011 w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2009-2032 dla Gminy Klwów" . uchwała
 • Uchwała Nr XI/59/2011 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Klwów na lata 2007-2015". uchwała
 • Uchwała Nr XI/60/2011 w sprawie realizacji projektu "Przedszkole - lepszy start". uchwała
 • Uchwała Nr XI/61/2011 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restuatorskie lub roboty budowlane przy obiekcie wpisanym w rejestrze zabytków. uchwała

Sesja XII z dnia 25 listopada 2011 r.

 • Uchwała Nr XII/62/2011 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2012 rok uchwała
 • Uchwała Nr XII/63/2011 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2012 rok. uchwała
 • Uchwała Nr XII/64/2011 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok. uchwała
 • Uchwała Nr XII/65/2011 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok. uchwała
 • Uchwała Nr XII/66/2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011. uchwała
 • Uchwała Nr XII/67/2011 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020. uchwała

Sesja XIII z dnia 15 grudnia 2011 r.

 • Uchwała Nr XIII/68/2011 w sprawie zmian w uchwale Nr XII/64/2011 Rady Gminy Klwów z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.uchwała
 • Uchwała Nr XIII/69/2011 w sprawie zmian w uchwale Nr XII/65/2011 Rady Gminy Klwów z dnia 25 listopada 2011 roku w ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok..uchwała
 • Uchwała Nr XIII/70/2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011. uchwała
 • Uchwała Nr XIII/71/2011 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020. uchwała

Sesja XIV z dnia 28 grudnia 2011 r.

 • Uchwała Nr XIV/72/2011 w sprawie zmian w uchwale w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2011 r. .uchwała
 • Uchwała Nr XIV/73/2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011. uchwała
 • Uchwała Nr XIV/74/2011 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020. uchwała
 • Uchwała Nr XIV/75/2011 uchwała budżetowa Gminy Klwów na rok 2012. uchwała
 • Uchwała Nr XIV/76/2011 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020. uchwała

Sesja XV z dnia 26 stycznia 2012 r.

 • Uchwała Nr XV/77/2012 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012. uchwała
 • Uchwała Nr XV/78/2012 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020.uchwała
 • Uchwała Nr XV/78/2012 w sprawie zaciągniecia kredytu długoterminowego w 2012 r. uchwała
 • Uchwała Nr XV/80/2012 w sprawie zmian w uchwale Nr XII/61/2011 Rady Gminy Klwów z dnia 28 października 2011 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restuatorskie lub roboty budowlane przy obiekcie wpisanym w rejestrze zabytków. uchwała
 • Uchwała Nr XV/81/2012 w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzydeklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny. uchwała

Sesja XVI z dnia 5 marca 2012 r.

 • Uchwała Nr XVI/82/2012 w sprawie zmian w uchwale Nr XII/61/2011 Rady Gminy Klwów z dnia 28 października 2011 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restuatorskie lub roboty budowlane przy obiekcie wpisanym w rejestrze zabytków. uchwała
 • Uchwała Nr XVI/83/2012 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Klwów środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2013. uchwała
 • Uchwała Nr XVI/84/2012 w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Klwów uchwała
 • Uchwała Nr XVI/85/2012 w sprawie przyjęcia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Gminy Klwów na 2012 rok uchwała

Sesja XVII z dnia 26 marca 2012 r.

 • Uchwała Nr XVII/86/2012 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012. uchwała
 • Uchwała Nr XVII/87/2012 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020. uchwała
 • Uchwała Nr XVII/88/2012 w sprawie wystąpienia zmian rodzaju miejscowości Przystałowice Duże z "przysiółka" na wieś oraz zniesienie nazwy "przysiółek" Dobra Wola na terenie Gminy Klwów . uchwała
 • Uchwała Nr XVII/89/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Miasta Radom a Gminą Klwów . uchwała
 • Uchwała Nr XVII/90/2012 w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomnosci zwierząt domowych na terenie Gminy Klwów . uchwała
 • Uchwała Nr XVII/91/2012 w sprawie określenia zasad trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Klwów . uchwała

Sesja XVIII z dnia 26 kwietnia 2012 r.

 • Uchwała Nr XVIII/92/2012 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012. uchwała
 • Uchwała Nr XVIII/93/2012 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020. uchwała
 • Uchwała Nr XVIII/94/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Klwów. uchwała

Sesja XIX z dnia 4 czerwca 2012 r.

 • Uchwała Nr XIX/95/2012 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012. uchwała
 • Uchwała Nr XIX/96/2012 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020. uchwała
 • Uchwała Nr XIX/97/2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2012. uchwała
 • Uchwała Nr XIX/98/2012 w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012-2015. uchwała
 • Uchwała Nr XIX/99/2012 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie. uchwała
 • Uchwała Nr XIX/100/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2011 r. uchwała
 • Uchwała Nr XIX/101/2012 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011. uchwała

Sesja XX z dnia 2 sierpnia 2012 r.

 • Uchwała Nr XX/102/2012 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012. uchwała
 • Uchwała Nr XX/103/2012 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020. uchwała
 • Uchwała Nr XX/104/2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2012. uchwała
 • Uchwała Nr XX/105/2012 w sprawie nadania imienia Marii Konopnicjiej Publicznej Szkole Podstawowej w Kłudnie . uchwała
 • Uchwała Nr XX/106/2012 w sprawie nadania imienia Lotników Polskich Publicznej Szkole Podstawowej w Klwowie i Publicznemu Gimnazjum w Klwowie wchodzących w skład Zespołu Szkół Samorządowych w Klwowie.uchwała
 • Uchwała Nr XX/107/2012 w sprawie przyjęcia projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Klwów . uchwała
 • Uchwała Nr XX/108/2012 w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Klwów . uchwała

Sesja XXI z dnia 17 październia 2012 r.

 • Uchwała Nr XXI/109/2012 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012. uchwała
 • Uchwała Nr XXI/110/2012 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020. uchwała
 • Uchwała Nr XXI/111/2012 w sprawie podziału Gminy Klwów na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. uchwała
 • Uchwała Nr XXI/112/2012 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Klwów. uchwała
 • Uchwała Nr XXI/113/2012 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy. uchwała
 • Uchwała Nr XXI/114/2012 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy. uchwała
 • Uchwała Nr XXI/115/2012 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy. uchwała
 • Uchwała Nr XXI/116/2012 w sprawie realizacji projektu "Zajęcia dodatkowe dla uczniów z terenu Gminy Klwów". uchwała

Sesja XXII z dnia 30 listopada 2012 r.

 • Uchwała Nr XXII/117/2012 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012. uchwała
 • Uchwała Nr XXII/118/2012 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020. uchwała
 • Uchwała Nr XXII/119/2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w 2012 roku. uchwała
 • Uchwała Nr XXII/120/2012 w sprawie podziału Gminy Klwów na obwody głosowania. uchwała
 • Uchwała Nr XXII/121/2012 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki na Zabytkami dla Gminy Klwów na lata 2012-2016. uchwała
 • Uchwała Nr XXII/122/2012 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2013 rok. uchwała
 • Uchwała Nr XXII/123/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminami: Odrzywół, Potworów, Gielniów i Rusinów porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówinia publicznego na odbiór odpadów komunalnych. uchwała
 • Uchwała Nr XXII/124/2012 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2013 rok uchwała
 • Uchwała Nr XXII/125/2012 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok uchwała
 • Uchwała Nr XXII/126/2012 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok uchwała
 • Uchwała Nr XXII/127/2012 w sprawie stanowiska Rady Gminy Klwów odnośnie nazwy Dobra Wola. uchwała

Sesja XXIII z dnia 18 grudnia 2012 r.

 • Uchwała Nr XXIII/128/2012 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012. uchwała
 • Uchwała Nr XXIII/130/2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. uchwała

Sesja XXIV z dnia 28 grudnia 2012 r.

 • Uchwała Nr XXIV/132/2012 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020. uchwała
 • Uchwała Nr XXIV/133/2012 uchwała budżetowa Gminy Klwów na rok 2013. uchwała
 • Uchwała Nr XXIV/134/2012 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022. uchwała
 • Uchwała Nr XXIV/135/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości zabudowanej na czas 10 lat. uchwała
 • Uchwała Nr XXIV/136/2012 w sprawie udzielenia promesy gwarantującej zwolnienie z opłat na użytkowanie obiektu. uchwała
 • Uchwała Nr XXIV/137/2012 w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.uchwała
 • Uchwała Nr XXIV/138/2012 w sprawie sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli na terenie Gminy Klwów oraz zagospodarowania tych odpadów.uchwała
 • Uchwała Nr XXIV/139/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.uchwała
 • Uchwała Nr XXIV/140/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenie stawki takiej opłaty za pojemnik o określonej pojemności.uchwała
 • Uchwała Nr XXIV/141/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Klwów uchwała

Sesja XXV z dnia 8 lutego 2013 r.

 • Uchwała Nr XXV/142/2013 w sprawie zmian w uchwale XL/248/2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. uchwała
 • Uchwała Nr XXV/143/2013 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Klwów środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2014. uchwała
 • Uchwała Nr XXV/144/2013 w sprawie przyjęcia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Gminy w Klwowie na 2013. uchwała
 • Uchwała Nr XXV/145/2013 w sprawie odwołania oraz powołania przedstawiciela Wojewody Mazowieckiego w składzie rady społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Klwowie. uchwała

Sesja XXVI z dnia 28 marca 2013 r.

 • Uchwała Nr XXVI/146/2013 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013. uchwała
 • Uchwała Nr XXVI/147/2013 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022. uchwała
 • Uchwała Nr XXVI/148/2013 w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Klwów na lata 2013-2015. uchwała
 • Uchwała Nr XXVI/149/2013 w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Klwów. uchwała
 • Uchwała Nr XXVI/150/2013 w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych przy Zespole Szkół Samorządowych w Klwowie. uchwała

Sesja XXVII z dnia 26 kwietnia 2013 r.

 • Uchwała Nr XXVII/152/2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o okreslinej pojemności.uchwała
 • Uchwała Nr XXVII/153/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokośći opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Klwów.uchwała
 • Uchwała Nr XXVII/154/2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Klwów. uchwała
 • Uchwała Nr XXVII/155/2013 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla Gminy Klwów. uchwała

Sesja XXVIII z dnia 14 czerwca 2013 r.

 • Uchwała Nr XXVIII/156/2013 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013. uchwała
 • Uchwała Nr XXVIII/157/2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021. uchwała
 • Uchwała Nr XXVIII/158/2013 w sprawie zminy uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokośći opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Klwów uchwała
 • Uchwała Nr XXVIII/159/2013 w sprawie zminy uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o okreslinej pojemności. uchwała
 • Uchwała Nr XXVIII/160/2013 w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz gminy. uchwała
 • Uchwała Nr XXVIII/161/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2013 r. uchwała
 • Uchwała Nr XXVIII/162/2013 w sprawie udzielinia Wójtowi Gminy absolotorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012 . uchwała

Sesja XXIX z dnia 29 lipca 2013 r.

 • Uchwała Nr XXIX/163/2013 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013. uchwała
 • Uchwała Nr XXIX/164/2013 w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021. uchwała
 • Uchwała Nr XXIX/165/2013 w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.uchwała

Sesja XXX z dnia 14 sierpnia 2013 r.

 • Uchwała Nr XXX/166/2013 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013. uchwała
 • Uchwała Nr XXX/167/2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021. uchwała
 • Uchwała Nr XXX/168/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przysuskiemu na realizację zadania przebudowa drogi powitowej na trasie Olszola -Ulów - Klwów. uchwała

Sesja XXXI z dnia 29 sierpnia 2013 r.

 • Uchwała Nr XXXI/169/2013 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013. uchwała
 • Uchwała Nr XXXI/170/2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021. uchwała

Sesja XXXII z dnia 24 września 2013 r.

 • Uchwała Nr XXXII/171/2013 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013. uchwała
 • Uchwała Nr XXXII/172/2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022. uchwała

Sesja XXXIII z dnia 29 października 2013 r.

 • Uchwała Nr XXXIII/173/2013 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013. uchwała
 • Uchwała Nr XXXIII/174/2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022. uchwała
 • Uchwała Nr XXXIII/175/2013 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Klwów. uchwała

Sesja XXXIV z dnia 29 listopada 2013 r.

 • Uchwała Nr XXXIV/176/2013 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013. uchwała
 • Uchwała Nr XXXIV/177/2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022. uchwała
 • Uchwała Nr XXXIV/178/2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. uchwała
 • Uchwała Nr XXXIV/179/2013 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2014 rok . uchwała
 • Uchwała Nr XXXIV/180/2013 w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2014 rok . uchwała
 • Uchwała Nr XXXIV/181/2013 w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2014 rok . uchwała
 • Uchwała Nr XXXIV/182/2013 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok. uchwała

Sesja XXXV z dnia 18 grudnia 2013 r.

 • Uchwała Nr XXXV/183/2013 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013. uchwała
 • Uchwała Nr XXXV/185/2013 uchwała budżetowa Gminy Klwów na rok 2014. uchwała
 • Uchwała Nr XXXV/187/2013 w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Klwów. uchwała
 • Uchwała Nr XXXV/188/2013 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Klwów Nr XXIV/137/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.uchwała

Sesja XXXVI z dnia 28 stycznia 2014 r.

 • Uchwała Nr XXXVI/189/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Klwów. uchwała
 • Uchwała Nr XXXVI/190/2014 w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony.uchwała
 • Uchwała Nr XXXVI/191/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania...uchwała
 • Uchwała Nr XXXVI/192/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 uchwała,
 • Uchwała Nr XXXVI/193/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego... uchwała
 • Uchwała Nr XXXVI/194/2014 w sprawie przyjęcia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Gminy Klwów na rok 2014. uchwała

Sesja XXXVII z dnia 18 marca 2014 r.

 • Uchwała Nr XXXVII/195/2014 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014. uchwała
 • Uchwała Nr XXXVII/196/2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022. uchwała
 • Uchwała Nr XXXVII/197/2014 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Klwów środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2014. uchwała
 • Uchwała Nr XXXVII/198/2014 w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Klwów. uchwała
 • Uchwała Nr XXXVII/199/2014 w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Klwów na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020.uchwała
 • Uchwała Nr XXXVII/200/2014 w sprawie nadania Statutu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Klwowie.uchwała

Sesja XXXVIII z dnia 16 kwietnia 2014 r.

 • Uchwała Nr XXXVIII/201/2014 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014. uchwała
 • Uchwała Nr XXXVIII/203/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przysuskiemu na realizacje zadania przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Kadź. uchwała
 • Uchwała Nr XXXVIII/204/2014 w sprawie wydania gazety samorządowej przez Gminę Klwów. uchwała
 • Uchwała Nr XXXVIII/205/2014 w sprawie przyjęcia oceny Zasobów Pomocy Społecznej na rok 2013 dla Gminy Klwów. uchwała
 • Uchwała Nr XXXVIII/206/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klwów" dla obszaru całej gminy Klwów uchwała

Sesja XXXIX z dnia 30 maja 2014 r.

 • Uchwała Nr XXXIX/207/2014 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014. uchwała
 • Uchwała Nr XXXIX/208/2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022. uchwała
 • Uchwała Nr XXXIX/209/2014 w sprawie wydania gazety samorządowej. uchwała
 • Uchwała Nr XXXIX/210/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonaniem budżetu Gminy za 2013 r.uchwała
 • Uchwała Nr XXXIX/211/2014 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Klwów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013.uchwała

Sesja XL z dnia 9 lipca 2014 r.

 • Uchwała Nr XL/213/2014 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014. uchwała
 • Uchwała Nr XL/212/2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022. uchwała
 • Uchwała Nr XL/214/2014 w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół. uchwała
 • Uchwała Nr XL/215/2014 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Klwów. uchwała
 • Uchwała Nr XL/216/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy. uchwała
 • Uchwała Nr XL/217/2014 w sprawie utworzenia Klubu Integracji Społecznej. uchwała
 • Uchwała Nr XL/218/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. uchwała

Sesja XLI z dnia 14 sierpnia 2014 r.

 • Uchwała Nr XLI/219/2014 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014. uchwała
 • Uchwała Nr XLI/220/2014 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Przysusze w sprawie podziału powiatu przysuskiego na okręgi wyborcze.uchwała

Sesja XLII z dnia 12 września 2014 r.

 • Uchwała Nr XLII/221/2014 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014. uchwała
 • Uchwała Nr XLII/222/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Klwów. uchwała
 • Uchwała Nr XLII/223/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Klwów. uchwała
 • Uchwała Nr XLII/224/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Przystałowice Duże. uchwała
 • Uchwała Nr XLII/225/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Klwów do zawarcia ugody w postępowaniu sądowym. uchwała
 • Uchwała Nr XLII/226/2014 w sprawie zmiany w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Klwów.uchwała

Sesja XLIII z dnia 30 października 2014 r.

 • Uchwała Nr XLIII/227/2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022. uchwała
 • Uchwała Nr XLIII/228/2014 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014. uchwała
 • Uchwała Nr XLIII/229/2014 w sprawie nagrody jubileuszowej dla Wójta Gminy Klwów. uchwała
 • Uchwała Nr XLIII/230/2014 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2015 rok. uchwała
 • Uchwała Nr XLIII/231/2014 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna do wymiaru podatku leśnego na 2015 rok. uchwała
 • Uchwała Nr XLIII/232/2014 w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2015 rok. uchwała
 • Uchwała Nr XLIII/233/2014 w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2015 rok. uchwała