artykuł nr 1

 

Uchwały Rady Gminy Klwów z 2010 r.

 

Sesja XXXIV z dnia 15 lutego 2010 r.

 • Uchwała Nr XXXIV/223/2010 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010 Karta - Urząd Gminy w Klwowie uchwała
 • Uchwała Nr XXXIV/224/2010 w sprawie przyznania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli  Karta - Urząd Gminy w Klwowie uchwała
 • Uchwała Nr XXXIV/225/2010 w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy w Klwowie na 2010 rok  Karta - Urząd Gminy w Klwowie uchwała

 

Sesja XXXV z dnia 12 marca 2010 r.
 

 • Uchwała Nr XXXV/227/2010 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją - I etap w Klwowie Karta - Urząd Gminy w Klwowie uchwała
 • Uchwała Nr XXXV/228/2010 w sprawie w sprawie uchwalenia regulaminu przeprowadzenia konsultacji programów współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, których mowa w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie Karta - Urząd Gminy w Klwowie uchwała
 • Uchwała Nr XXXV/229/2010 w sprawie  "Programu współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego na rok 2010 Karta - Urząd Gminy w Klwowie uchwała
 • Uchwała Nr XXXV/230/2010 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010 Karta - Urząd Gminy w Klwowie uchwała

 

 Sesja XXXVI z dnia 30 marca 2010 r.

 

 • Uchwała Nr XXXVI/231/2010 w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie. Karta - Urząd Gminy w Klwowie uchwała
 • Uchwała Nr XXXVI/232/2010 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją - I etap. Karta - Urząd Gminy w Klwowie uchwała
 • Uchwała Nr XXXVI/233/2010 w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Klwów. Karta - Urząd Gminy w Klwowie uchwała
 • Uchwała Nr XXXVI/234/2010 w sprawie przyjęcia "Planu odnowy miejscowości Przystałowice Duże na lata 2007 - 2015" Karta - Urząd Gminy w Klwowie uchwała
 • Uchwała Nr XXXVI/235/2010 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010 Karta - Urząd Gminy w Klwowie uchwała
 • Uchwała Nr XXXVI/236/2010 w sprawie sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego dotychczasowemu najemcy. Karta - Urząd Gminy w Klwowie uchwała
 • Uchwała Nr XXXVI/237/2010 w sprawie sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego dotychczasowemu najemcy. Karta - Urząd Gminy w Klwowie uchwała

 

 Sesja XXXVII z dnia 13 kwietnia 2010 r.

 

 • Uchwała Nr XXXVII/238/2010 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Klwów za 2009 rok.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie uchwała
 • Uchwała Nr XXXVII/239/2010 w  sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010. Karta - Urząd Gminy w Klwowie uchwała
 • Uchwała Nr XXXVII/240/2010 w  sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody. Karta - Urząd Gminy w Klwowie uchwała

 

Sesja XXXVIII z dnia 30 kwietnia 2010 r.

 • Uchwała Nr XXXVIII/241/2010 w  sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010 Karta - Urząd Gminy w Klwowie uchwała
 • Uchwała Nr XXXVIII/242/2010 w  sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Klwowie Karta - Urząd Gminy w Klwowie uchwała

Sesja XXXIX z dnia 27 maja 2010 r.

 • Uchwała Nr XXXIX/243/2010 w  sprawie upoważnienia Pani Grażyny Drabikowskiej specjalisty pracy socjalnej, pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentów.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie uchwała
 • Uchwała Nr XXXIX/244/2010 w  sprawie przystąpienia Gminy Klwów do realizacji programu operacyjnego Kapitał Ludzki.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie uchwała
 • Uchwała Nr XXXIX/245/2010 w  sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie uchwała
 • Uchwała Nr XXXIX/246/2010 w  sprawie powołania Rady  Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Klwowie. Karta - Urząd Gminy w Klwowie uchwała

 

Sesja XL z dnia 15 lipca 2010 r.

 • Uchwała Nr XL/247/2010 w sprawie  zmian w uchwale budżetowej na rok 2010. Karta - Urząd Gminy w Klwowie uchwała
 • Uchwała Nr XL/248/2010 w sprawie  zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie deficytu powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych planowanych w 2010 r. Karta - Urząd Gminy w Klwowie uchwała
 • Uchwała Nr XL/249/2010 w sprawie  trybu i szczególnych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. Karta - Urząd Gminy w Klwowie uchwała
 • Uchwała Nr XL/250/2010 w sprawie  określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego... Karta - Urząd Gminy w Klwowie uchwała
 • Uchwała Nr XL/251/2010 w sprawie zatwierdzenia przyjęcia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Klwowie.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie uchwała

 

 

Sesja XLI z dnia 30 lipca 2010 r.

 • Uchwała Nr XLI/252/2010 w sprawie  zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji. Karta - Urząd Gminy w Klwowie uchwała
 • Uchwała Nr XLI/253/2010 w sprawie  zmian w uchwale budżetowej na rok 2010. Karta - Urząd Gminy w Klwowie uchwała

 

Sesja XLII z dnia 17 sierpnia 2010 r.

 • Uchwała Nr XLII/254/2010 w sprawie  zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie uchwała
 • Uchwała Nr XLII/255/2010 w sprawie  określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy  Karta - Urząd Gminy w Klwowie uchwała
 • Uchwała Nr XLII/256/2010 w sprawie  zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie uchwała

 

Sesja XLIII z dnia 20 września 2010 r.

 • Uchwała Nr XLIII/257/2010 w sprawie przyjecia statutu związku międzygminnego pod nazwą "Komunalny Związek Gmin Regionu Radomskiego"    Karta - Urząd Gminy w Klwowie uchwała
 • Uchwała Nr XLIII/258/2010 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Działalności Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Klwowie.    Karta - Urząd Gminy w Klwowie uchwała
 • Uchwała Nr XLIII/259/2010 w sprawie Programu współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na rok 2010  Karta - Urząd Gminy w Klwowie uchwała
 • Uchwała Nr XLIII/260/2010 w sprawie  zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie uchwała
 • Uchwała Nr XLIII/261/2010 w sprawie  zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Przystałowice Duże na lata 2007-2015".  Karta - Urząd Gminy w Klwowie uchwała

 

Sesja XLIV z dnia 21 października 2010 r.

 • Uchwała Nr XLIV/262/2010 w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie uchwała
 • Uchwała Nr XLIV/263/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przysuskiemu na realizacje zadania przebudowa drogi powiatowej nr 3315W oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1695W.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie uchwała
 • Uchwała Nr XLIV/264/2010 w sprawie  zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie uchwała

 

Sesja XLV z dnia 9 listopada 2010 r.

 • Uchwała Nr XLV/265/2010 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie uchwała
 • Uchwała Nr XLV/266/2010 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie uchwała
 • Uchwała Nr XLV/267/2010 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie deficytu powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych planowanych w 2010 r..   Karta - Urząd Gminy w Klwowie uchwała