artykuł nr 1

Studium

Zbiór danych przestrzennych dla Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klwów

Zmiana Studium Kierunki mapa, legenda 

Zmiana Studium Uwarunkowania  mapa, legenda 

 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY KLWÓW

 

1. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KLWÓW - tekst

2. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KLWÓW - mapa

3. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KLWÓW - mapa

4. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KLWÓW

 

System Informacji Przestrzennej Gminy Klwów:

https://sip.gison.pl/klwow

 

Opłata skarbowa za Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

I.51. Wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą o Opłacie Skarbowej Dz. U. 2021 poz. 1923)

1) od wypisu:

a) do 5 stron - 30 zł

b) powyżej 5 stron - 50 zł

2) od wyrysu:

a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 20zł

b) nie więcej niż 200 zł

II.21 Za wydanie zaświadczenia  z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 17 zł


Wniosek o wydanie zaświadczenia z planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

 

Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Klwów.

1. Program 

2. Uchwała

 


Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru

Gminy Klwów - III etap.

1. Uchwała,

2. Prognoza Oddziaływania na Środowisko

 


Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru

Gminy Klwów - II etap.

1. Uchwała,

2. Prognoza Oddziaływania na Środowisko

 


Miejscowy  plan zagospodarowania przestrzennego dla części
miejscowości Kadź

1. Uchwała, uzasadnienie.

2. Prognoza Oddziaływania na Środowisko.

3. Załącznik Nr 1.

4. Załącznik Nr 2.

 

Program rewitalizacji dla Gminy Klwów

1. Program rewitalizacji.

 

 

 

Miejscowy  plan zagospodarowania przestrzennego dla części
miejscowości Klwów

1. Uchwała.

2. Uzasadnienie.

3. Załącznik Nr 1.

4. Załącznik Nr 2.

5. Załącznik Nr 3.

6. Prognoza Oddziaływania na Środowisko.

7.Mapa

8. Mapa stan rzeczywisty

 


STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY KLWÓW

1. Studium Gminy Klwów .

2. SUiKZP załącznik Nr 2

3. SUiKZP załącznik Nr 3

4. SUiKZP załącznik Nr 4


 

Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Klwów – II etap

Plan „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Klwów na lata 2015-2020”

    „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Klwów na lata 2015-2020”

 

 


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 2015 r.

 

  1. SUiKZP prognoza oddzialywania na środowisko.
  2. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
    PRZESTRZENNEGO GMINY KLWÓW.
  3. SUiKZP zalacznik 2 uwarunkowania.
  4. SUiKZP zalacznik 3 kierunki.