Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 20 000,00 zł, w tym: Piłka Nożna 20 000,00 zł

Wójt Gminy KLWÓW

o g ł a s z a

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Klwów w roku 2019 przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

I. Rodzaje i formy realizacji zadania w zakresie:

1.Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 20 000,00 zł, w tym:

-Piłka Nożna – 20 000,00 zł

Zadanie, o którym mowa mogą być wykonywane poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu:

a) prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Klwów, w zakresie różnych dyscyplin sportowych oraz udział w rozgrywkach, zawodach i turniejach sportowych,

b) organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych dla lokalnej społeczności,

c) popularyzacja kultury fizycznej wśród lokalnej społeczności poprzez uczestnictwo w zawodach, turniejach i rozgrywkach sportowych o różnym zasięgu,

d) tworzenie warunków pozwalających na osiągnięcie wysokiego poziomu sportowego w szkołach, zwłaszcza w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży;

b) organizacja zlotów, rajdów, konkursów wiedzy i innych przedsięwzięć związanych z wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Klwów

4.Kwota może ulec zmianie w przypadku:

·stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem,

·złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

II. Zasady przyznawania dotacji przez Gminę Klwów w roku 2019.

1.Zasady postępowania konkursowego oraz przyznawania dotacji określają:

·ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

·ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o finansach publicznych.

·uchwała nr I/12/2018 Rady Gminy Klwów z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego "Programu współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok"

·umowa zawierająca szczegółowe i ostateczne terminy oraz warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania.

2.Prawo do otrzymania dotacji z budżetu Gminy przysługuje organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3.Dotacja może być udzielona wyłącznie na realizację zadań publicznych związanych z wykonywaniem zadań Gminy.

4.Dotacja nie może być przeznaczona na: zakupy przeznaczone na remonty budynków, wydatki dokonane przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji, zapłatę odsetek, kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na stowarzyszenie, zobowiązań stowarzyszenia, zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia, kosztów, które wnioskodawca poniósł na realizację projektu przed zawarciem umowy dotacyjnej,

5.Podmiot wnioskujący o przyznanie dotacji ze środków publicznych na realizację zadania powinien przedstawić ofertę, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. Oferta powinna być innowacyjna oraz nie pokrywająca się z zadaniami realizowanymi przez Gminę Klwów.

6.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

7.Wyboru podmiotu do realizacji zadania publicznego dokonuje Wójt na podstawie opinii Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Wójta.

8.W wyniku oceny merytorycznej uzyskanie punktów poniżej minimum tj. 8 pkt. oferta nie podlega rekomendacji o dofinansowanie.

9.W przypadku pozytywnej oceny większej liczby ofert, dla których łączna kwota wnioskowanej dotacji przekroczy poziom zaplanowanych na to zadanie środków finansowych dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazana w ofercie. W takim przypadku oferent składa zaktualizowany stosownie do przyznanej dotacji kosztorys realizacji zadania stanowiący załącznik do umowy lub rezygnuje z jego realizacji.

10.Wójt Gminy Klwów może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy:

·rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,

·podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych,

·zadania są już realizowane przez Gminę Klwów,

·zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

III. Termin i warunki realizacji zadania.

1. W zakresie udzielonej dotacji rozliczane będą koszty ponoszone od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia realizacji zadania, określonego w podpisanej umowie.

2. Dotacja przyznana na 2019 rok zostanie przekazana na rachunek Zleceniobiorcy w terminie wskazanym w umowie, a zadanie zostanie rozliczone na podstawie faktycznie poniesionych kosztów wykazanych w zestawieniu faktur i rachunków w sprawozdaniu końcowym.

3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa.

4. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego, sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2016 poz. 1300) należy złożyć w terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania.

IV. Przygotowanie oferty konkursowej.

1.Oferta powinna być kompletna, zawierać wszystkie informacje oraz sporządzona zgodnie z wzorem, zawartym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2016 poz. 1300).

2.Formularze ofert można uzyskać w Urzędzie Gminy Klwów ul. Opoczyńska 35, pok. 11..Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie http://www.bip.klwow.akcessnet.net w zakładce ogłoszenia oraz pod numerem telefonu 48 6710010 wew.16.

4.Wymagane załączniki do oferty, które należy składać w formie oryginałów lub poświadczonych kserokopii:

·statut organizacji poświadczony za zgodność z oryginałem.

·aktualny odpis KRS lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności oraz potwierdzające umocowanie osób go reprezentujących niezależnie kiedy został wydany. KRS można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ems.ms.gov.pl .

-oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego przez oferenta lub inny dokument potwierdzający posiadanie własnego konta bankowego. Wzór oświadczenia w załączeniu do ogłoszenia.

-oświadczenie, że wobec oferenta nie toczy się lub toczy się postępowanie likwidacyjne, upadłościowe, naprawcze lub też inne postępowanie związane z ustaniem istnienia podmiotu, zagrożeniem lub zaistnieniem niewypłacalności oraz nie toczy się lub toczy się postępowanie sądowe lub inne postępowanie zmierzające do zabezpieczenia, ustalenia, zasądzenia lub wyegzekwowania należności pieniężnych lub świadczenia niepieniężnego o wartości mogącej wpłynąć na możliwość prawidłowego i terminowego wywiązania się ze zobowiązań wynikających ze złożonej oferty i podpisanej umowy dotacji. Wzór oświadczenia w załączeniu do ogłoszenia.

5.W przypadku, gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia.

6.Oferta powinna zawierać szczegółowe dane podmiotu składającego ofertę, informację
o sposobach i formach realizacji zadań określonych w niniejszym postępowaniu konkursowym wraz z wyszczególnieniem jednostkowych kosztów ich realizacji.

7.Pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników zadania ponosi organizator.

V. Termin składania ofert

1.Termin składania ofert upływa z dniem 25 lutego 2019 r., do godziny 14.00.

W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową brana będzie pod uwagę data dostarczenia do Urzędu Gminy Klwów. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem nazwy zadania, którego oferta dotyczy w sekretariacie Urzędu Gminy w Klwowie, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów

3. Rozpatrzenie ofert i podpisanie umowy nastąpi w ciągu 30 dniu od daty wskazanej w ogłoszeniu o konkursie, jako końcowy termin składania ofert. Wykaz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, którym zlecono zadania i przyznano dotacje zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Załączniki
Formularz oferty   448.281 KB
Oświadczenia   443.677 KB
Sprawozdanie   476.388 KB
Pełna treść ogłosznia   184.787 KB
Rozstrzygnięcie konkursu.   423.933 KB

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Klwów z siedzibą w Klwowie, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów, zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa
( Dz. U. z 2017.729 t.j ) ogłasza drugi pisemny przetarg publiczny na sprzedaż następującego majątku ruchomego:

 1. Samochód osobowy Volkswagen Passat B6, rok prod. 2009, poj. Silnika 1.8 l , nr nadwozia WVWZZZ3CZ9P066118:, nr rej. WPY 11038

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości :

1400 zł ( słownie: tysiąc czterysta złotych) . Wadium ( wyłącznie w pieniądzu ) należy przelać na rachunek bankowy o nr 12 9145 1095 3400 1733 2000 0001 Gminy Klwów
z oznaczeniem „wadium – przetarg na Volkswagen Passat”. Wadium winno znajdować się na rachunku bankowym najpóźniej w terminie składania ofert tj. do dnia 15.02.2019 r. do godz. 10.00.

Cena wywoławcza wynosi 14000,00 zł brutto (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100 )

Koperta z ofertą winna być zaadresowana na Urząd Gminy Klwów ul. Opoczyńska 35,
26-415 Klwów „Przetarg na Volkswagen Passat”

Oferta winna być złożona w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie i zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę ( firmy ) i siedzibę oferenta
 2. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty
 3. oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym samochodu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin,
 4. kserokopię wpłaty wadium
 5. numer telefonu kontaktowego
 6. w przypadku składania oferty przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej należy dołączyć kopię dowodu osobistego
 7. w przypadku składania oferty przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub firmę należy dołączyć aktualny wpis z właściwego rejestru
  ( wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy ) oraz nr NIP i Regon
 8. w przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaproponowało tą samą cenę, komisja przetargowa wyznaczy dodatkowy termin na przeprowadzenie aukcji pomiędzy tymi oferentami.

Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy w Klwowie, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2019 r. o godz. 10.15 w Sali nr 3. Przedmiot sprzedaży można obejrzeć w siedzibie Urzędu Gminy w Klwowie przy
ul. Opoczyńskiej 35 w godzinach pracy urzędu.

Ofertę należy złożyć do dnia 15.02.2019 r. do godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Klwowie, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów w pokoju nr 5.

Komisja przetargowa odrzuci ofertę w przypadku:

 1. złożenia jej po wyznaczonym terminie, lub w niewłaściwym miejscu,
 2. braku danych lub gdy dane są nie kompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości,
 3. gdy oferent nie wniósł wymaganego wadium.

O odrzuceniu oferty, oferent zostanie powiadomiony niezwłocznie.

Oferta jest wiążąca przez okres 7 dni od daty otwarcia ofert.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

ZAWIADOMIENIE

OGŁOSZENIE w sprawie konsultacji społecznych projektu Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Klwów na rok 2019.

OGŁOSZENIE

w sprawie konsultacji społecznych projektu

Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Klwów na rok 2019.

W związku z opracowaniem projektu „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Klwów”, Wójt Gminy Klwów zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( Dz.U. 2017.poz. 1840 z późn. zm. ) do udziału w konsultacjach.

Termin przeprowadzenia konsultacji:

 • termin rozpoczęcia konsultacji: 11 stycznia 2019 rok,
 • termin zakończenia konsultacji 04 luty 2019 rok.

Z projektem programu można zapoznać się osobiście w pokoju Nr 2 Urzędu Gminy Klwów w godzinach pracy Urzędu, lub pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu – zakładka: Prawo lokalne – ogłoszenia.

W konsultacjach mogą brać udział organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Klwów, w zakresie zgodnym z zapisami określającymi obszary ich działalności statutowej. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa, adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

Forma konsultacji:

Pisemne wyrażenie opinii wg formularza na adres Urzędu Gminy ul. Opoczyńska 35, 26 – 415 Klwów lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: referatrolnictwa@klwow.pl.

Miejsce konsultacji:

Urząd Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26 – 415 Klwów pok. Nr 2.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Kierownik referatu Pani Elżbieta Król; tel. (048) 67 10 010 wew. 15), e-mail: adres: referatrolnictwa@klwow.pl

Do pobrania:

Zarządzenie, ogłoszenie.

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Klwów z siedzibą w Klwowie, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów, zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa
( Dz. U. z 2017.729 t.j ) ogłasza pisemny przetarg publiczny na sprzedaż następującego majątku ruchomego:

 1. Samochód osobowy Volkswagen Passat B6, rok prod. 2009, poj. Silnika 1.8 l , nr nadwozia WVWZZZ3CZ9P066118:, nr rej. WPY 11038

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości :

1600 zł ( słownie: tysiąc sześćset złotych) . Wadium ( wyłącznie w pieniądzu ) należy przelać na rachunek bankowy o nr 12 9145 1095 3400 1733 2000 0001 Gminy Klwów z oznaczeniem „wadium – przetarg na Volkswagen Passat”. Wadium winno znajdować się na rachunku bankowym najpóźniej w terminie składania ofert tj. do dnia 25.01.2019 r. do godz. 10.00.

Cena wywoławcza wynosi 16000,00 zł brutto (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100 )

Koperta z ofertą winna być zaadresowana na Urząd Gminy Klwów ul. Opoczyńska 35,
26-415 Klwów „Przetarg na Volkswagen Passat”

Oferta winna być złożona w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie i zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę ( firmy ) i siedzibę oferenta
 2. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty
 3. oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym samochodu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin,
 4. kserokopię wpłaty wadium
 5. numer telefonu kontaktowego
 6. w przypadku składania oferty przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej należy dołączyć kopię dowodu osobistego
 7. w przypadku składania oferty przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub firmę należy dołączyć aktualny wpis z właściwego rejestru
  ( wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy ) oraz nr NIP i Regon
 8. w przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaproponowało tą samą cenę, komisja przetargowa wyznaczy dodatkowy termin na przeprowadzenie aukcji pomiędzy tymi oferentami.

Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy w Klwowie, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.01.2019 r. o godz. 10.15 w Sali nr 3. Przedmiot sprzedaży można obejrzeć w siedzibie Urzędu Gminy w Klwowie przy ul. Opoczyńskiej 35 w godzinach pracy urzędu.

Ofertę należy złożyć do dnia 25.01.2019 r. do godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Klwowie, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów w pokoju nr 5.

Komisja przetargowa odrzuci ofertę w przypadku:

 1. złożenia jej po wyznaczonym terminie, lub w niewłaściwym miejscu,
 2. braku danych lub gdy dane są nie kompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości,
 3. gdy oferent nie wniósł wymaganego wadium.

O odrzuceniu oferty, oferent zostanie powiadomiony niezwłocznie.

Oferta jest wiążąca przez okres 7 dni od daty otwarcia ofert.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

Samochód osobowy Volkswagen Passat B6, rok prod. 2009, poj. Silnika 1.8 l , nr nadwozia WVWZZZ3CZ9P066118:, nr rej. WPY 11038

OGŁOSZENIE

o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Gminy Klwów

Działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa
( Dz. U. 2017.729 t.j ) informujemy, iż dysponujemy następującym zbędnym i zużytym składnikiem majątku ruchomego:

 1. Samochód osobowy Volkswagen Passat B6, rok prod. 2009, poj. Silnika 1.8 l , nr nadwozia WVWZZZ3CZ9P066118:, nr rej. WPY 11038

Wyżej wymieniony składnik mienia ruchomego jest zniszczony i nie nadaje się do dalszego użytku, a jego naprawa lub remont byłby ekonomicznie nieuzasadniony.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa w/w składnik majątku ruchomego zostanie wystawiony na sprzedaż w trybie przetargu publicznego.

Zawiadomienie

Roczny Program Współpracy Gminy Klwów z Organizacjami Pozarządowymi oraz z Podmiotami Wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019".

ZARZĄDZENIE Nr 42 /2018
WÓJTA GMINY KLWÓW
z dnia 09 października 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Klwów z Organizacjami Pozarządowymi oraz z Podmiotami Wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019".

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ) oraz art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 , poz. 1817,1948: z 2017 r. poz. 573,60), a także Uchwały Nr XL/250/2010 Rady Gminy Klwów z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010, Nr 172, poz. 4329 zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Klwów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019", uchwała wraz z projektem Rocznego Programu Współpracy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu programu będącego przedmiotem konsultacji.

§ 2.

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 10.10.2018 roku. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 31.11.2018 roku.

§ 3.

1. Uczestnikami przedmiotowych konsultacji w sprawie Rocznego Programu Współpracy na 2019 rok są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Klwów.

2. Konsultacje odbywają się poprzez złożenie przez uprawnione podmioty opinii i uwag w sprawie przedmiotowego projektu programu. Opinie i uwagi można składać w następujący sposób:

1) w formie elektronicznej na adres e-mail: ngo@klwow.pl

2) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35,
26-415 Klwów,

3) osobiście - poprzez złożenie pisma w pokoju Nr 5 Urzędu Gminy Klwów,.

3. Formularz zgłoszenia opinii i uwag do projektu w/w uchwały stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. W dniu 05 listopada 2018 r. o godz. 12.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Klwów (Sala Konferencyjna) ostateczne spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami Organizacji Pozarządowych działających na terenie Gminy Klwów w sprawie projektu w/w uchwały.

§ 4.

Konsultacje przeprowadza pełnomocnik Urzędu Gminy Klwów odpowiedzialny za współpracę Gminy Klwów z Organizacjami Pozarządowymi.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Klwów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Klwów.

Załączniki:

Projekt i formularz

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KLWÓW o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kolonia Ulów.

Klwów, 10.10.2018 r.

RPŚ.I.6721.01.03.2018

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KLWÓW

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kolonia Ulów

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Klwów Uchwały Nr XXXVI/264/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kolonia Ulów, w zakresie zgodnym z załącznikiem graficznym nr 1 stanowiącym integralną część uchwały,

oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać na piśmie wnioski dotyczące zmiany studium oraz prognozy w siedzibie Urzędu Gminy Klwów, 26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 35, w terminie do 31.10.2018 r.

Wnioski mogą być wnoszone ponadto ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach oraz identyfikacji elektronicznej , (Dz. U. z 2016 r., poz. 1579 z późn. zm.) na adres: referatrolnictwa@klwow.pl

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Klwów.

Wójt Gminy Klwów

Piotr Papis

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KLWÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Klwów II etap oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Klwów III etap

Klwów, 10.10.2018 r.

RPŚ.I.6721.19.2018

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KLWÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Klwów – II etap oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Klwów – III etap

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, projektów:

 1. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Klwów – II etap, sporządzanej na podstawie Uchwały Nr XXIII/151/2017 z dnia 15 lutego 2017 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Klwów – II etap, w zakresie zmiany ustaleń tekstowych zawartych w Uchwale nr IV/25/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Klwów – II etap.
 2. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Klwów – III etap, sporządzanej na podstawie Uchwały Nr XXIII/152/2017 z dnia 15 lutego 2017 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Klwów – III etap, w zakresie zmiany ustaleń tekstowych zawartych w Uchwale nr XXXIV/226/2010 z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Klwów – III etap.

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 17 października do 9 listopada 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Klwów przy ulicy Opoczyńskiej 35, 26-415 Klwów, w pokoju nr 2 w godzinach pracy Urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach dokumentów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 października 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu o godz.11.00.

Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi i wnioski dotyczące projektu studium oraz prognozy, które należy składać na piśmie do Wójta Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 grudnia 2018 r. Uwagi i wnioski mogą być ponadto wnoszone ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej - bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: referatrolnictwa@klwow.pl

Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Wójt Gminy Klwów.

Wójt Gminy Klwów

Piotr Papis

Organizowanie czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży w formach stacjonarnych i wyjazdowych, działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań zdrowotnych.

Klwów; 23.05.2018 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, tekst jednolity.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz.1817 tekst jednolity) oraz Uchwały Nr XXX/215/2017 Rady Gminy Klwów z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

Wójt Gminy Klwów
ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadania gminy w zakresie Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.
„Organizowanie czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży w formach stacjonarnych i wyjazdowych, działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań zdrowotnych”

Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4, ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz.1817 tekst jednolity).

I. Rodzaj zadania

Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest wsparcie realizacji zadania w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2018 ”

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 2018 wynosi :

–20.000zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zł.).

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).
 2. Przyznanie dotacji na wsparcie realizacji zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zmian.)

IV. Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Termin realizacji zadania ustala się od 20.06.2018 r. do 31 sierpień 2018 r.
 2. Realizacja zadania powinna się odbywać zgodnie z zawartą umową, zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami oraz z najwyższą starannością.
 3. Warunki realizacji zadania:
  1. organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży,
  2. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy w zakresie zdrowego trybu życia,
  3. promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej,
  4. zapewnienie noclegów w czasie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży
  5. zapewnienie wyżywienia w czasie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży

V. Termin składania ofert:

 1. Termin składania ofert upływa z dniem 14 czerwca 2018 r. o godz. 15:00
 2. Miejsce składania ofert: osobiście- sekretariat Urzędu Gminy w Klwowie, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów, drogą pocztową na adres Urzędu Gminy w Klwowie,
 3. Ofertę składa się na obowiązującym formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

4. Do oferty winny być załączone następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru/ewidencji lub inny podobny dokument dot. podmiotu składającego ofertę,

b) aktualny statut lub inny dokument określający przedmiot działalności składającego ofertę,

d) oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w odniesieniu do zadania będącego przedmiotem oferty,

Wszystkie wymienione dokumenty winny być przedłożone w oryginale lub w postaci kserokopii z potwierdzeniem jej zgodności z oryginałem przez podmiot składający ofertę.

e) oferty należy składać w zamkniętej kopercie z nazwą zadania, którego oferta dotyczy.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 2 dni od upływu terminu do składania ofert.
 2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Klwów, która:
  1. otwiera koperty z ofertami i ogłasza nazwy podmiotów, które je złożyły,
  2. ustala, czy oferty spełniają warunki określone w ogłoszeniu,
  3. odrzuca oferty, które nie spełniają warunków określonych w ogłoszeniu niezwłocznie i zawiadamia podmioty o odrzuceniu ofert na piśmie,
  4. analizuje merytoryczną zawartość ofert i ocenia możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,
  5. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, uwzględnia wysokość środków publicznych, jaką trzeba zaangażować do realizacji zadania wg poszczególnych ofert,
  6. analizuje sposób wywiązywania się z umów i porozumień zawartych pomiędzy Gminą a podmiotami składającymi oferty w ciągu ostatnich trzech lat oraz dotychczasową współpracę podmiotu z gminą,
  7. wyłania jednego lub kilku realizatorów zadania publicznego, którzy złożyli ofertę najkorzystniejszą lub unieważnia konkurs, gdy żadna z ofert nie spełnia wymagań zamawiającego.

3.Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty komisja konkursowa będzie brała pod uwagę:

 1. ocenę możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;
 2. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego
 3. ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art.3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
 4. analizę i ocenę realizacji powierzonych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały powierzone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
  Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.

4. Środki uzyskane z dotacji nie mogą być wykorzystane na:

a) zadania inwestycyjne,,
b) spłatę odsetek i kredytów.

Odrzuceniu podlegają oferty:

 1. złożone niezgodnie z wzorem ,
 2. złożone po terminie,
 3. złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem,
 4. nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,
 5. błędnie wypełnione lub niekompletne, jeżeli nie zostały poprawione w wyznaczonym terminie.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

Za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji odpowiada oferent.

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Upoważnieni przedstawiciele oferenta zobowiązani są do osobistego zgłoszenia się w biurze pok. nr 7 Urzędu Gminy w Klwowie w celu uzgodnienia warunków umowy, w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją oferenta z przyznanej dotacji.

Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie.

Podmiot, któremu udzielono dotacji na wsparcie realizacji zadania, jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków w ramach realizacji umowy.

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego sporządza się na formularzu zgodnym ze wzorem przyjętym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klwowie oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej .

VII. Informacja o zrealizowanych w dwóch ostatnich latach poprzedzających ogłoszenie konkursu zadań publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.

W roku 2016 Gmina Klwów nie udzieliła dotacji na zadania tego rodzaju.

W roku 2017 na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Gmina Klwów przeznaczyła 20 000,00 zł.

Wójt Gminy Klwów

Piotr Papis

Załączniki
Wzór oferty   227.500 KB
Zarządzenie   1.749 MB

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Klwowie

WÓJT GMINY KLWÓW ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Klwowie, ul. Przysuska 4, 26-415 Klwów.

1. Zarządzenie Nr 10/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Klwowie

2. Załacznik do Zarządzenia Nr 10/2018

Konsultacje społeczne projektu "Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Klwów na rok 2018"

OGŁOSZENIE

w sprawie konsultacji społecznych projektu

Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Klwów na rok 2018.

W związku z opracowaniem projektu „Programu zapobiegnia bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Klwów”, Wójt Gminy Klwów zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( Dz.U. 2017.poz. 1840 z późn. zm. ) do udziału w konsultacjach.

Wszelkie niezbędne informację zawierają załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Prowadzenie klubu sportowego w 2018 r.

Klwów; 09.01.2018 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, tekst jednolity.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz.1817 tekst jednolity) oraz Uchwały Nr XXX/215/2017 Rady Gminy Klwów z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

Wójt Gminy Klwów
ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadania gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn.
„Prowadzenie klubu sportowego w 2018 r.”

Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4, ust. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz.1817 tekst jednolity).

I. Rodzaj zadania

Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest powierzenie realizacji zadania w zakresie Prowadzenia klubu sportowego w 2018 r.”

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 2018 wynosi :

– 15, 000zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych zł.).

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).
 2. Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zmian.)

IV. Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Termin realizacji zadania ustala się od 10.02.2018 r. do 31 grudnia 2018r.
 2. Realizacja zadania powinna się odbywać zgodnie z zawartą umową, zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami oraz z najwyższą starannością.
 3. Warunki realizacji zadania:
  1. organizacja zawodów sportowych,
  2. rozgrywki sportowe,
  3. realizacja programów szkolenia sportowego
  4. zakup sprzętu sportowego.

V. Termin składania ofert:

 1. Termin składania ofert upływa z dniem 29 stycznia 2018r. o godz. 1530.
 2. Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy w Klwowie, ul. opoczyńska 35 26-415 Klwów
 3. Ofertę składa się na obowiązującym formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

4. Do oferty winny być załączone następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru/ewidencji lub inny podobny dokument dot. podmiotu składającego ofertę,

b) aktualny statut lub inny dokument określający przedmiot działalności składającego ofertę,

d) oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w odniesieniu do zadania będącego przedmiotem oferty,

Wszystkie wymienione dokumenty winny być przedłożone w oryginale lub w postaci kserokopii z potwierdzeniem jej zgodności z oryginałem przez podmiot składający ofertę.

e) oferty należy składać w zamkniętej kopercie z nazwą zadania, którego oferta dotyczy.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 5 dni od upływu terminu do składania ofert.
 2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Klwów, która:
  1. otwiera koperty z ofertami i ogłasza nazwy podmiotów, które je złożyły,
  2. ustala, czy oferty spełniają warunki określone w ogłoszeniu,
  3. odrzuca oferty, które nie spełniają warunków określonych w ogłoszeniu niezwłocznie i zawiadamia podmioty o odrzuceniu ofert na piśmie,
  4. analizuje merytoryczną zawartość ofert i ocenia możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,
  5. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, uwzględnia wysokość środków publicznych, jaką trzeba zaangażować do realizacji zadania wg poszczególnych ofert,
  6. analizuje sposób wywiązywania się z umów i porozumień zawartych pomiędzy Gminą a podmiotami składającymi oferty w ciągu ostatnich trzech lat oraz dotychczasową współpracę podmiotu z gminą,
  7. wyłania jednego lub kilku realizatorów zadania publicznego, którzy złożyli ofertę najkorzystniejszą lub unieważnia konkurs, gdy żadna z ofert nie spełnia wymagań zamawiającego.

3.Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty komisja konkursowa będzie brała pod uwagę:

 1. ocenę możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;
 2. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego
 3. ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art.3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
 4. analizę i ocenę realizacji powierzonych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały powierzone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
  Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.

4. Środki uzyskane z dotacji nie mogą być wykorzystane na:

a) zadania inwestycyjne,,
b) spłatę odsetek i kredytów.

Odrzuceniu podlegają oferty:

 1. złożone niezgodnie z wzorem ,
 2. złożone po terminie,
 3. złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem,
 4. nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,
 5. błędnie wypełnione lub niekompletne, jeżeli nie zostały poprawione w wyznaczonym terminie.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

Za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji odpowiada oferent.

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Upoważnieni przedstawiciele oferenta zobowiązani są do osobistego zgłoszenia się w biurze pok. nr 7 Urzędu Gminy w Klwowie w celu uzgodnienia warunków umowy, w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją oferenta z przyznanej dotacji.

Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie.

Podmiot, któremu udzielono dotacji na realizację zadania, jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków w ramach realizacji umowy.

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego sporządza się na formularzu zgodnym ze wzorem przyjętym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klwowie oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej .

VII. Informacja o zrealizowanych w dwóch ostatnich latach poprzedzających ogłoszenie konkursu zadań publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.

W roku 2017 na realizację zadania Prowadzenie klubu sportowego przeznaczono -15,000 zł., w 2016 na realizację zadania organizacja zawodów sportowych w zakresie piłki nożnej przeznaczono kwotę 12,000 tyś zł., a w 2015 r. – 13,000 tyś zł.

Wójt Gminy Klwów

Piotr Papis

Załączniki
Wzór oferty   204.500 KB
Zarządzenie   1.746 MB
Rozstrzygniecie konkursu   283.060 KB

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kadź wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Klwów, 8.11.2017 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KLWÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kadź wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1073) oraz art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kadź”, obejmujący działki wskazane na załączniku graficznym nr 1 do Uchwały Nr XVI/101/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kadź.

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 16 listopada do 6 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Klwów przy ulicy Opoczyńskiej 35, 26-415 Klwów, w pokoju nr 2 w godzinach pracy Urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie dokumentu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 listopada 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu o godz.11.00.

Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi i wnioski dotyczące projektu studium oraz prognozy, które należy składać na piśmie do Wójta Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2017 r. Uwagi i wnioski mogą być ponadto wnoszone ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej - bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: referatrolnictwa@klwow.pl

Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Wójt Gminy Klwów.

Wójt Gminy Klwów

Piotr Papis

Załączniki
Mapa 01   1.092 MB
Mapa 02   1.147 MB
Uzasadnienie   47.604 KB
Mapa 03   2.409 MB
Prognoza   861.955 KB
Uchwała   170.009 KB

Konsultacje dotyczące projektu Programu Współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Klwów

ogłasza konsultacje dotyczące projektu Programu Współpracy Gminy Klwów

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

publicznego na rok 2018

I PRZEDMIOT I TERMIN KONSULTACJI

 1. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Klwów na temat projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
 2. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego mających swoją siedzibę na terenie Gminy Klwów.
 3. Termin Konsultacji : od 25 października 2017 roku do 15 listopada 2017 roku.

II TRYB ZASADY I FORMY KONSULTACJI

 1. Konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza konsultacji oraz na udziale w otwartym spotkaniu podczas którego będzie można zapoznać się z projektem programu oraz wyrazić swoje opinie.
 2. Projekt programu współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Klwów http://www.bip.klwow.akcessnet.net/ oraz w Siedzibie Urzędu Gminy w Klwowie ul. Opoczyńska 35, pokój 11.
 3. Otwarte spotkanie przedstawicieli Urzędu Gminy w Klwowie z organizacjami pozarządowymi podczas, którego zostanie zaprezentowany program współpracy odbędzie się w dniu 17 listopada 2017 r. o godz. 12.00 w budynku Urzędu Gminy w Klwowie ul Opoczyńska 35- w sali konferencyjnej.
 4. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie od 25 października 2017 roku do 15 listopada 2017 roku do godz. 15.30 , w Sekretariacie Urzędu Gminy w Klwowie, lub przesłać pocztą albo emailem na adres ngo@klwow.pl,
 5. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Na kopercie (lub w tytule emaila) należy wpisać KONSULTACJE PROGRAM WSPÓŁPRACY 2018
 6. Wypełnione formularze konsultacji zostaną przeanalizowane przez pracowników Wydziału Organizacyjnego pod względem formalnym (tzn. czy dana organizacja ma prawo do udziału w konsultacjach).
 7. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Klwowie, ul. Opoczyńska 35 , tel. 48 6710010 wew.16 pokój nr 11 .
 8. Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zostaną udostępnione na stronie internetowej Urzędu Gminy Klwów , a także w siedzibie Urzędu Gminy, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń w ciągu 10 dni od zakończenia konsultacji.

UWAGA! Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy Klwów

projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Klwów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Klwów, 25.09.2017 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KLWÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Klwów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1073) oraz art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Klwów”, obejmujący działki o nr ewidencyjnych nr 1492/1, 1492/4, 1492/3 (część działki), 1493/1, 1493/2, 1494/1, 1494/2, 1495/1. 1495/2

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 2 października do 22 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Klwów przy ulicy Opoczyńskiej 35, 26-415 Klwów, w pokoju nr 2 w godzinach pracy Urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie dokumentu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 października 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu o godz.11.00.

Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi i wnioski dotyczące projektu studium oraz prognozy, które należy składać na piśmie do Wójta Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada 2017 r. Uwagi i wnioski mogą być ponadto wnoszone ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej - bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: referatrolnictwa@klwow.pl

Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Wójt Gminy Klwów.

Wójt Gminy Klwów

Piotr Papis

Organizowanie czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży w formach stacjonarnych i wyjazdowych, działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań zdrowotnych

Klwów; 07.06.2017 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, tekst jednolity.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz.1817 tekst jednolity) oraz Uchwały Nr XXI/132/2016 Rady Gminy Klwów z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok, oraz Uchwały Nr XXV/176/2017 Rady Gminy Klwów z dnia 02 czerwca 2017 roku w sprawie : zmiany rocznego programu współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Wójt Gminy Klwów
ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadania gminy w zakresie Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.
„Organizowanie czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży w formach stacjonarnych i wyjazdowych, działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań zdrowotnych”

Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4, ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz.1817 tekst jednolity).

I. Rodzaj zadania

Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest wsparcie realizacji zadania w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2017 ”

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 2017 wynosi :

–20.000zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zł.).

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).
 2. Przyznanie dotacji na wsparcie realizacji zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zmian.)

IV. Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Termin realizacji zadania ustala się od 10.07.2017 r. do 10 sierpień 2017 r.
 2. Realizacja zadania powinna się odbywać zgodnie z zawartą umową, zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami oraz z najwyższą starannością.
 3. Warunki realizacji zadania:
  1. organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży,
  2. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy w zakresie zdrowego trybu życia,
  3. promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej,
  4. zapewnienie noclegów w czasie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży
  5. zapewnienie wyżywienia w czasie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży

V. Termin składania ofert:

 1. Termin składania ofert upływa z dniem 28 czerwca 2017 r. o godz. 24.00.
 2. Miejsce składania ofert: osobiście- sekretariat Urzędu Gminy w Klwowie, ul.Opoczyńska 35, 26-415 Klwów, drogą pocztową na adres Urzędu Gminy w Klwowie,
 3. Ofertę składa się na obowiązującym formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

4. Do oferty winny być załączone następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru/ewidencji lub inny podobny dokument dot. podmiotu składającego ofertę,

b) aktualny statut lub inny dokument określający przedmiot działalności składającego ofertę,

d) oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w odniesieniu do zadania będącego przedmiotem oferty,

Wszystkie wymienione dokumenty winny być przedłożone w oryginale lub w postaci kserokopii z potwierdzeniem jej zgodności z oryginałem przez podmiot składający ofertę.

e) oferty należy składać w zamkniętej kopercie z nazwą zadania, którego oferta dotyczy.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 2 dni od upływu terminu do składania ofert.
 2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Klwów, która:
  1. otwiera koperty z ofertami i ogłasza nazwy podmiotów, które je złożyły,
  2. ustala, czy oferty spełniają warunki określone w ogłoszeniu,
  3. odrzuca oferty, które nie spełniają warunków określonych w ogłoszeniu niezwłocznie i zawiadamia podmioty o odrzuceniu ofert na piśmie,
  4. analizuje merytoryczną zawartość ofert i ocenia możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,
  5. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, uwzględnia wysokość środków publicznych, jaką trzeba zaangażować do realizacji zadania wg poszczególnych ofert,
  6. analizuje sposób wywiązywania się z umów i porozumień zawartych pomiędzy Gminą a podmiotami składającymi oferty w ciągu ostatnich trzech lat oraz dotychczasową współpracę podmiotu z gminą,
  7. wyłania jednego lub kilku realizatorów zadania publicznego, którzy złożyli ofertę najkorzystniejszą lub unieważnia konkurs, gdy żadna z ofert nie spełnia wymagań zamawiającego.

3.Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty komisja konkursowa będzie brała pod uwagę:

 1. ocenę możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;
 2. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego
 3. ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art.3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
 4. analizę i ocenę realizacji powierzonych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały powierzone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
  Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.

4. Środki uzyskane z dotacji nie mogą być wykorzystane na:

a) zadania inwestycyjne,,
b) spłatę odsetek i kredytów.

Odrzuceniu podlegają oferty:

 1. złożone niezgodnie z wzorem ,
 2. złożone po terminie,
 3. złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem,
 4. nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,
 5. błędnie wypełnione lub niekompletne, jeżeli nie zostały poprawione w wyznaczonym terminie.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

Za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji odpowiada oferent.

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Upoważnieni przedstawiciele oferenta zobowiązani są do osobistego zgłoszenia się w biurze pok. nr 7 Urzędu Gminy w Klwowie w celu uzgodnienia warunków umowy, w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją oferenta z przyznanej dotacji.

Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie.

Podmiot, któremu udzielono dotacji na wsparcie realizacji zadania, jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków w ramach realizacji umowy.

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego sporządza się na formularzu zgodnym ze wzorem przyjętym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klwowie oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej .

VII. Informacja o zrealizowanych w dwóch ostatnich latach poprzedzających ogłoszenie konkursu zadań publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.

W ostatnich dwóch latach Gmina Klwów nie udzielała dotacji na zadania tego rodzaju.

Wójt Gminy Klwów
Piotr Papis

Załączniki
Wzór oferty   204.500 KB
Harmonogram   39.500 KB
Przewidywalna kalkulacja kosztów   103.000 KB
Rozstrzygniecie konkursu   495.580 KB

Decyzja

Decyzja oddziaływania na środowisko, zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej

Programu rewitalizacji dla Gminy Klwów

Szanowni Mieszkańcy,

Dla naszej Gminy został opracowany projekt Diagnozy stanu będącej częścią „Programu rewitalizacji dla Gminy Klwów”. Zadanie jest współfinansowane z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do składania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do ujęcia w „Programie rewitalizacji dla Gminy Klwów”. Zgłaszane pomysły powinny się przyczyniać do ożywienia społeczno-gospodarczego i poprawy warunków i jakości życia w naszej Gminie. Projekty mogą dotyczyć kwestii społecznych, a także gospodarczych i infrastrukturalnych oraz odpowiadać na potrzeby lokalnej społeczności. Wszystkie zgłoszone projekty zostaną przeanalizowane pod kątem
ich spójności i zgodności z założeniami i kierunkami działań dla naszej Gminy.

Proszę o składanie propozycji na załączonym formularzu.

Niniejszą propozycję projektu rewitalizacyjnego do ujęcia w Programie rewitalizacji
dla Gminy Klwów można dostarczyć do dnia 4 kwietnia 2017 r.:

Wójt Gminy Klwów

Piotr Papis

Karta projektu rewitalizacyjnego

Diagnoza stanu Gminy Klwów

Programu rewitalizacji dla Gminy Klwów

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z opracowaniem DIAGNOZY STANU do „Programu rewitalizacji dla Gminy Klwów” mam przyjemność poinformować, iż w dniu 10 kwietnia 2017 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru rewitalizacji gminy.

Celem konsultacji, będących formą partycypacji społecznej, jest poznanie potrzeb oraz oczekiwań wszystkich interesariuszy, jak również wypracowanie spójnych działań
w procesie rewitalizacji gminy. W trakcie konsultacji zorganizowane zostaną warsztaty
i spotkania informujące o procesie rewitalizacji, o jego istocie, celach i zasadach prowadzania działań rewitalizacyjnych.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie spotkania z interesariuszami rewitalizacji w formie warsztatów, których celem jest omówienie i ocena propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy, a także wyrażenie opinii, zgłaszanie propozycji i uwag. Spotkania odbędą się w następujących terminach:

 1. 10 kwietnia 2017 r. w budynku Urzędu Gminy Klwów przy ul. Opoczyńskiej 35
  w Sali Konferencyjnej w godzinach 12:00-13:20, dedykowane w szczególności przedstawicielom organizacji pozarządowych oraz pracownikom Urzędu Gminy Klwów oraz jego jednostek organizacyjnych,

 1. 10 kwietnia 2017 r. w budynku Urzędu Gminy Klwów przy ul. Opoczyńskiej 35
  w Sali Konferencyjnej w godzinach 13:30-15:00, dedykowane w szczególności mieszkańcom i podmiotom gospodarczym.

W trakcie spotkań przeprowadzone zostaną także ankiety oraz wywiady.

Zachęcam do wypełnienia ankiety, dostępnej na stronie www.mrozy.pl oraz zgłaszania propozycji, uwag i opinii z wykorzystaniem formularza ankiety. Wypełnione formularze można dostarczyć:

 • drogą elektroniczną na adres: piotr.regula@klwow.pl lub ug@klwow.pl
 • drogą pocztową lub osobiście do Urzędu Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35,
  26-415 Klwów

Wójt Gminy Klwów

Piotr Papis

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Klwów; 16.03.2017 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, tekst jednolity.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz.1817 tekst jednolity) oraz Uchwały Nr XXI/132/2016 Rady Gminy Klwów z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

Wójt Gminy Klwów
ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadania gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn.
„Zorganizowanie turnieju piłki siatkowej plażowej w 2017 r.”

Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4, ust. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz.1817 tekst jednolity).

I. Rodzaj zadania

Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest wsparcie realizacji zadania w zakresie zorganizowania turnieju piłki siatkowej plażowej w 2017 r.”

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 2017 wynosi :

– 5 000zł (słownie: pięć tysięcy złotych zł.).

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).
 2. Przyznanie dotacji na wsparcie realizacji zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zmian.)

IV. Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Termin realizacji zadania ustala się od 01.06.2017 r. do 30 września 2017 r.
 2. Realizacja zadania powinna się odbywać zgodnie z zawartą umową, zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami oraz z najwyższą starannością.
 3. Warunki realizacji zadania:
  1. organizacja zawodów sportowych,
  2. rozgrywki sportowe,
  3. zakup sprzętu sportowego.
  4. zakup nagród
  5. wynagrodzenia sędziów

V. Termin składania ofert:

 1. Termin składania ofert upływa z dniem 06 kwietnia 2017 r. o godz. 24.00.
 2. Miejsce składania ofert: osobiście- sekretariat Urzędu Gminy w Klwowie, ul.Opoczyńska 35, 26-415 Klwów, drogą pocztową na adres Urzędu Gminy w Klwowie,
 3. Ofertę składa się na obowiązującym formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

4. Do oferty winny być załączone następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru/ewidencji lub inny podobny dokument dot. podmiotu składającego ofertę,

b) aktualny statut lub inny dokument określający przedmiot działalności składającego ofertę,

d) oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w odniesieniu do zadania będącego przedmiotem oferty,

Wszystkie wymienione dokumenty winny być przedłożone w oryginale lub w postaci kserokopii z potwierdzeniem jej zgodności z oryginałem przez podmiot składający ofertę.

e) oferty należy składać w zamkniętej kopercie z nazwą zadania, którego oferta dotyczy.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 2 dni od upływu terminu do składania ofert.
 2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Klwów, która:
  1. otwiera koperty z ofertami i ogłasza nazwy podmiotów, które je złożyły,
  2. ustala, czy oferty spełniają warunki określone w ogłoszeniu,
  3. odrzuca oferty, które nie spełniają warunków określonych w ogłoszeniu niezwłocznie i zawiadamia podmioty o odrzuceniu ofert na piśmie,
  4. analizuje merytoryczną zawartość ofert i ocenia możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,
  5. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, uwzględnia wysokość środków publicznych, jaką trzeba zaangażować do realizacji zadania wg poszczególnych ofert,
  6. analizuje sposób wywiązywania się z umów i porozumień zawartych pomiędzy Gminą a podmiotami składającymi oferty w ciągu ostatnich trzech lat oraz dotychczasową współpracę podmiotu z gminą,
  7. wyłania jednego lub kilku realizatorów zadania publicznego, którzy złożyli ofertę najkorzystniejszą lub unieważnia konkurs, gdy żadna z ofert nie spełnia wymagań zamawiającego.

3.Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty komisja konkursowa będzie brała pod uwagę:

 1. ocenę możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;
 2. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego
 3. ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art.3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
 4. analizę i ocenę realizacji powierzonych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały powierzone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
  Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.

4. Środki uzyskane z dotacji nie mogą być wykorzystane na:

a) zadania inwestycyjne,,
b) spłatę odsetek i kredytów.

Odrzuceniu podlegają oferty:

 1. złożone niezgodnie z wzorem ,
 2. złożone po terminie,
 3. złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem,
 4. nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,
 5. błędnie wypełnione lub niekompletne, jeżeli nie zostały poprawione w wyznaczonym terminie.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

Za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji odpowiada oferent.

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Upoważnieni przedstawiciele oferenta zobowiązani są do osobistego zgłoszenia się w biurze pok. nr 7 Urzędu Gminy w Klwowie w celu uzgodnienia warunków umowy, w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją oferenta z przyznanej dotacji.

Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie.

Podmiot, któremu udzielono dotacji na wsparcie realizacji zadania, jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków w ramach realizacji umowy.

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego sporządza się na formularzu zgodnym ze wzorem przyjętym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klwowie oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej .

VII. Informacja o zrealizowanych w dwóch ostatnich latach poprzedzających ogłoszenie konkursu zadań publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.

W roku 2016 na realizację zadania organizacja zawodów sportowych w zakresie piłki nożnej przeznaczono kwotę 12,000 tyś zł., a w 2015 r. – 13,000 tyś zł.

Wójt Gminy Klwów - Piotr Papis

Załączniki
Wzór oferty   204.500 KB
Rozstrzygnięcia otwartego konkursu   320.304 KB

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Klwów; 20.01.2017 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, tekst jednolity.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz.1817 tekst jednolity) oraz Uchwały Nr XXI/132/2016 Rady Gminy Klwów z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

Wójt Gminy Klwów
ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadania gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn.
„Prowadzenie klubu sportowego w 2017 r.”

Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4, ust. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz.1817 tekst jednolity).

I. Rodzaj zadania

Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest powierzenie realizacji zadania w zakresie Prowadzenia klubu sportowego w 2017 r.”

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 2017 wynosi :

– 15, 000zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych zł.).

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).
 2. Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zmian.)

IV. Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Termin realizacji zadania ustala się od 01.03.2017 r. do 31 grudnia 2017r.
 2. Realizacja zadania powinna się odbywać zgodnie z zawartą umową, zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami oraz z najwyższą starannością.
 3. Warunki realizacji zadania:
  1. organizacja zawodów sportowych,
  2. rozgrywki sportowe,
  3. realizacja programów szkolenia sportowego
  4. zakup sprzętu sportowego.

V. Termin składania ofert:

 1. Termin składania ofert upływa z dniem 10 lutego 2017 r. o godz. 1000.
 2. Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy w Klwowie, ul. opoczyńska 35 26-415 Klwów
 3. Ofertę składa się na obowiązującym formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

4. Do oferty winny być załączone następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru/ewidencji lub inny podobny dokument dot. podmiotu składającego ofertę,

b) aktualny statut lub inny dokument określający przedmiot działalności składającego ofertę,

d) oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w odniesieniu do zadania będącego przedmiotem oferty,

Wszystkie wymienione dokumenty winny być przedłożone w oryginale lub w postaci kserokopii z potwierdzeniem jej zgodności z oryginałem przez podmiot składający ofertę.

e) oferty należy składać w zamkniętej kopercie z nazwą zadania, którego oferta dotyczy.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 5 dni od upływu terminu do składania ofert.
 2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Klwów, która:
  1. otwiera koperty z ofertami i ogłasza nazwy podmiotów, które je złożyły,
  2. ustala, czy oferty spełniają warunki określone w ogłoszeniu,
  3. odrzuca oferty, które nie spełniają warunków określonych w ogłoszeniu niezwłocznie i zawiadamia podmioty o odrzuceniu ofert na piśmie,
  4. analizuje merytoryczną zawartość ofert i ocenia możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,
  5. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, uwzględnia wysokość środków publicznych, jaką trzeba zaangażować do realizacji zadania wg poszczególnych ofert,
  6. analizuje sposób wywiązywania się z umów i porozumień zawartych pomiędzy Gminą a podmiotami składającymi oferty w ciągu ostatnich trzech lat oraz dotychczasową współpracę podmiotu z gminą,
  7. wyłania jednego lub kilku realizatorów zadania publicznego, którzy złożyli ofertę najkorzystniejszą lub unieważnia konkurs, gdy żadna z ofert nie spełnia wymagań zamawiającego.

3.Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty komisja konkursowa będzie brała pod uwagę:

 1. ocenę możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;
 2. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego
 3. ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art.3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
 4. analizę i ocenę realizacji powierzonych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały powierzone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
  Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.

4. Środki uzyskane z dotacji nie mogą być wykorzystane na:

a) zadania inwestycyjne,,
b) spłatę odsetek i kredytów.

Odrzuceniu podlegają oferty:

 1. złożone niezgodnie z wzorem ,
 2. złożone po terminie,
 3. złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem,
 4. nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,
 5. błędnie wypełnione lub niekompletne, jeżeli nie zostały poprawione w wyznaczonym terminie.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

Za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji odpowiada oferent.

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Upoważnieni przedstawiciele oferenta zobowiązani są do osobistego zgłoszenia się w biurze pok. nr 7 Urzędu Gminy w Klwowie w celu uzgodnienia warunków umowy, w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją oferenta z przyznanej dotacji.

Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie.

Podmiot, któremu udzielono dotacji na realizację zadania, jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków w ramach realizacji umowy.

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego sporządza się na formularzu zgodnym ze wzorem przyjętym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klwowie oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej .

VII. Informacja o zrealizowanych w dwóch ostatnich latach poprzedzających ogłoszenie konkursu zadań publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.

W roku 2016 na realizację zadania organizacja zawodów sportowych w zakresie piłki nożnej przeznaczono kwotę 12,000 tyś zł., a w 2015 r. – 13,000 tyś zł.

Wójt Gminy Klwów - Piotr Papis

Załączniki
Wzór oferty   204.500 KB
Rozstrzygnięcie konkursu   421.506 KB

Decyzja w sprawie uznania za mienie gromadzkie (gminne)

Decyzja w sprawie uznania za mienie gromadzkie (gminne).

Załączniki
Decyzja - Podczasza Wola   1,018.639 KB
Decyzja - Głuszyna   1.009 MB

Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Klwów na rok 2017

OGŁOSZENIE

w sprawie konsultacji społecznych projektu

Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Klwów na rok 2017

W związku z opracowaniem projektu „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Klwów ", Wójt Gminy Klwów zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.) do udziału w konsultacjach.

Termin przeprowadzenia konsultacji:

21 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Gminy Klwów. Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia. Z projektem programu można zapoznać się w pokoju Nr 2 Urzędu Gminy Klwów w godzinach pracy Urzędu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Klwów, w zakresie zgodnym z zapisami określającymi obszary ich działalności statutowej. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa, adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

Forma konsultacji:

Pisemne wyrażenie opinii wg załączonego formularza na adres Urzędu Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26 – 415 Klwów lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: referatrolnictwa@klwow.pl

Miejsce konsultacji:

Urząd Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26 – 415 Klwów pok. Nr 2

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Kierownik Referatu

Pani Elżbieta Król; tel. 48 67 10 010 wew.15,e-mail: referatrolnictwa@klwow.pl

ogłasza konsultacje dotyczące projektu Programu Współpracy Gminy Klwów

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Klwowie

ogłasza konsultacje dotyczące projektu Programu Współpracy Gminy Klwów

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

publicznego na rok 2017

I PRZEDMIOT I TERMIN KONSULTACJI

 1. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Klwów na temat projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
 2. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego mających swoją siedzibę na terenie Gminy Klwów.

2. Termin Konsultacji : od 23 września 2016 roku do 21 października 2016 roku.

II TRYB ZASADY I FORMY KONSULTACJI

 1. Konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza konsultacji oraz na udziale w otwartym spotkaniu podczas którego będzie można zapoznać się z projektem programu oraz wyrazić swoje opinie.
 2. Projekt programu współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczony jest na stronie internetowej Gminy Klwów www.klwow.pl w zakładce organizacje pozarządowe - konsultacje i w Siedzibie Urzędu Gminy w Klwowie ul. Opoczyńska 35, pokój 11.
 3. Otwarte spotkanie przedstawicieli Urzędu Gminy w Klwowie z organizacjami pozarządowymi podczas, którego zostanie zaprezentowany program współpracy odbędzie się w dniu 29 września o godz. 12.00 w budynku Urzędu Gminy w Klwowie ul Opoczyńska 35- w sali konferencyjnej.
 4. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie od 23 września 2016 r. do 21 października do godz. 15.30 , w Sekretariacie Urzędu Gminy w Klwowie, lub przesłać pocztą albo emailem na adres ngo@klwow.pl . ,
 5. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Na kopercie (lub w tytule emaila) należy wpisać KONSULTACJE PROGRAM WSPÓŁPRACY 2017
 6. Wypełnione formularze konsultacji zostaną przeanalizowane przez pracowników Wydziału Organizacyjnego pod względem formalnym (tzn. czy dana organizacja ma prawo do udziału w konsultacjach).
 7. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Klwowie, ul. Opoczyńska 35 , tel. 48 6710010 wew.16 pokój 11 .
 8. Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zostaną udostępnione na stronie internetowej Urzędu Gminy w Klwowie , a także w siedzibie Urzędu Gminy, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń w ciągu 10 dni od zakończenia konsultacji.

UWAGA WYNIKI KONSULTACJI NIE SĄ WIAŻĄCE DLA ORGANÓW GMINY KLWÓW.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Klwów

Klwów, 8.08.2016 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KLWÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Klwów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Klwów”, obejmujący działki o nr ewidencyjnych nr 104 (część działki), 109, 130, 1999, 2000/1, 2000/2, 2000/3.

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 16 sierpnia do 6 września 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Klwów przy ulicy Opoczyńskiej 35, 26-415 Klwów, w pokoju nr 2 w godzinach pracy Urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie dokumentu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 września 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu o godz.11.00.

Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi i wnioski dotyczące projektu studium oraz prognozy, które należy składać na piśmie do Wójta Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 września 2016 r. Uwagi i wnioski mogą być ponadto wnoszone ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej - bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: referatrolnictwa@klwow.pl

Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Wójt Gminy Klwów.

Wójt Gminy Klwów

Piotr Papis

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Klwów

Klwów, 8.08.2016 r.

OGłOSZENIE WÓJTA GMINY KLWÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Klwów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Klwów”, obejmujący działki o nr ewidencyjnych nr 269, 271, 273.

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 16 sierpnia do 6 września 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Klwów przy ulicy Opoczyńskiej 35, 26-415 Klwów, w pokoju nr 2 w godzinach pracy Urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie dokumentu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 września 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu o godz.10.00.

Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi i wnioski dotyczące projektu studium oraz prognozy, które należy składać na piśmie do Wójta Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 września 2016 r. Uwagi i wnioski mogą być ponadto wnoszone ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej - bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: referatrolnictwa@klwow.pl

Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Wójt Gminy Klwów.

Wójt Gminy Klwów

Piotr Papis

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klwów

Klwów, 8.08.2016 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KLWÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klwów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klwów”, obejmujący obszar gmin w granicach administracyjnych.

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 16 sierpnia do 6 września 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Klwów przy ulicy Opoczyńskiej 35, 26-415 Klwów, w pokoju nr 2 w godzinach pracy Urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie dokumentu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 września 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu o godz.9.00.

Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi i wnioski dotyczące projektu studium oraz prognozy, które należy składać na piśmie do Wójta Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 września 2016 r. Uwagi i wnioski mogą być ponadto wnoszone ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej - bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: referatrolnictwa@klwow.pl

Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Wójt Gminy Klwów.

Wójt Gminy Klwów

Piotr Papis

OGŁOSZENIE O KONKURSIE


OGŁOSZENIE O KONKURSIE


Wójt Gminy Klwów działając na podstawie Uchwały Rady Gminy Klwów Nr XII /58/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie Przyjęcia Programu Współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016,ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Klwów w roku 2016 w zakresie:

1. Prowadzenie szkółki piłkarskiej, organizowanie meczów, oraz rozgrywek piłkarskich .

2. Wartość dotacji przeznaczona z budżetu gminy na ten cel w 2016 roku wynosi 12 000 złotych. Słownie : dwanaście tysięcy złotych.

3. Dotacja zostanie przekazana dla Zleceniobiorcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz zgodnie z umową zawartą ze Zleceniobiorcą.

4. Realizacja zadania o którym mowa w pkt.1 nastąpi w okresie od 20.04.2016 r. do 31.12.2016 r.

5. Zgłoszenia konkursowe można składać do 31.03.2016 r. do godz. 1200 w sekretariacie Urzędu Gminy w Klwowie pokój Nr 5.

6. Do konkursu mogą przystąpić podmioty wskazane w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 31.03.2016 r. o godz. 14.00.

Szczegółowe informacje i zgłoszenia konkursowe można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klwowie, ul. Opoczyńska 35, pokój Nr 11 w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. poniedziałek - piatek od godz. 730 do godz. 1530, (tel. 048 67 10 010 wew. 16) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Klwów www.bip.klwow.pl

1. Do oferty należy dołączyć:

- Kopię aktualnego statutu z pieczątką organizacji pozarządowej biorącej udział pierwszy raz w konkursie, dokument należy potwierdzić „za zgodnością z oryginałem” i podpisać przez osoby upoważnione, organizacje których statut znajduje się już w aktach Urzędowych powinny dołączyć oświadczenie, że statut jest nadal aktualny i że nie uległ on żadnej zmianie.

- Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji

- W przypadku innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru-dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów)

2. Oferty niekompletne lub nie odpowiadające warunkom konkursu zostaną odrzucone.

O wyborze ofert decydować będzie poprawność przygotowania oferty.

Załączniki
Zarządzenie Nr 7   649.226 KB
Wzór oferty   106.500 KB
Oświadczenie   23.000 KB
Rozstrzygnięcie konkursu   444.440 KB

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Klwów na lata 2015-2020”

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1232 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235, z późn. zm.), zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni ”Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Klwów na lata 2015-2020” w dniach od 22.12.2015 r. do dnia 11.01.2016 r.

Dokument zostanie wyłożony w ww. dniach, do publicznego wglądu w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów, w godzinach urzędowania oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem:http://www.bip.klwow.akcessnet.net/

Wszyscy mieszkańcy Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu.

Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu, w siedzibie Urzędu Gminy lub drogą poczty elektronicznej na adres: referatrolnictwa@klwow.pl do dnia 11.01.2016 r.

Załącznik:

1. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Klwów na lata 2015-2020”

Klwów, dnia 07.12.2015r.

RPŚ.I.6220.3.2015

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 49 i 61 § 1 i 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267) oraz art. 73 ust 1 i 75 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

Wójt Gminy Klwów

zawiadamia,

że w dniu 02.12.2015r. na wniosek Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Przebudowa drogi gminnej nr 330312W Klwów – Głuszyna – Podczasza Wola. Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest na działce nr ewid. 2003, obręb Klwów; 910 obręb Głuszyna, 705 obręb Kłudno i 2 obręb Podczasza Wola w gminie Klwów, powiat przysuski, województwo mazowieckie. Projekt obejmuje przebudowę drogi gminnej na całym odcinku, od km 0+000 do km 1+850.

W terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w tut. Urzędzie pok. nr 2 można zapoznać się z zamierzeniami Inwestora oraz zgłosić uwagi i zastrzeżenia.

Otrzymują:

 1. Gmina Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów,
 2. Strony postepowania poprzez publiczne obwieszczenie,
 3. a/a

Ogłoszenie konsultacje

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Klwowie

ogłasza konsultacje dotyczące projektu Programu Współpracy Gminy Klwów

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

publicznego na rok 2016

I PRZEDMIOT I TERMIN KONSULTACJI

 1. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Klwów na temat projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
 2. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego mających swoją siedzibę na terenie Gminy Klwów.

2. Termin Konsultacji : od 05 października 2015 roku do 26 października 2015 roku.

II TRYB ZASADY I FORMY KONSULTACJI

 1. Konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza konsultacji oraz na udziale w otwartym spotkaniu podczas którego będzie można zapoznać się z projektem programu oraz wyrazić swoje opinie.
 2. Projekt programu współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczony jest na stronie internetowej Gminy Klwów www.klwow.pl w zakładce organizacje pozarządowe - konsultacje i w Siedzibie Urzędu Gminy w Klwowie ul. Opoczyńska 35, pokój 11.
 3. Otwarte spotkanie przedstawicieli Urzędu Gminy w Klwowie z organizacjami pozarządowymi podczas, którego zostanie zaprezentowany program współpracy odbędzie się w dniu 27 października o godz. 12.00 w budynku Urzędu Gminy w Klwowie ul Opoczyńska 35- w sali konferencyjnej.
 4. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie od 05 października 2015 r. do 26 października do godz. 15.30 , w Sekretariacie Urzędu Gminy w Klwowie, lub przesłać pocztą albo emailem na adres sekretariat@klwow.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
 5. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Na kopercie (lub w tytule emaila) należy wpisać KONSULTACJE PROGRAM WSPÓŁPRACY 2016
 6. Wypełnione formularze konsultacji zostaną przeanalizowane przez pracowników Wydziału Organizacyjnego pod względem formalnym (tzn. czy dana organizacja ma prawo do udziału w konsultacjach).
 7. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Klwowie, ul. Opoczyńska 35 , tel. 48 6710010 wew.16 pokój 11 .
 8. Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zostaną udostępnione na stronie internetowej Urzędu Gminy w Klwowie , a także w siedzibie Urzędu Gminy, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń w ciągu 10 dni od zakończenia konsultacji.

UWAGA WYNIKI KONSULTACJI NIE SĄ WIAŻĄCE DLA ORGANÓW GMINY KLWÓW.

Klwów, 28.09.2014 r.

RPŚ.II.6721.1.02.2015

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KLWÓW

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Klwów

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Klwów Uchwały Nr IX/46/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Klwów, w zakresie przeznaczenia terenu działek Nr 109, 130, 1999 oraz części 104, 2000 .

oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać na piśmie wnioski dotyczące zmiany studium oraz prognozy w siedzibie Urzędu Gminy Klwów, 26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 35, w terminie do 27.10.2015 r.

Wnioski mogą być wnoszone ponadto ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) na adres: referatrolnictwa@klwow.pl

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Klwów.

Wójt Gminy Klwów

Piotr Papis

Klwów, 28.09.2014 r.

RPŚ.II.6720.1.01.2015

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KLWÓW

o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klwów

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Klwów Uchwały Nr IX/45/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klwów, dla obszaru całej gminy Klwów

oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko przedmiotowego studium dla potrzeb przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Granicami obszaru objętego zmianą studium są granice administracyjne gminy Klwów.

Zainteresowani mogą składać na piśmie wnioski dotyczące zmiany studium oraz prognozy w siedzibie Urzędu Gminy Klwów, 26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 35, w terminie do 27.10.2015 r.

Wnioski mogą być wnoszone ponadto ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) na adres: referatrolnictwa@klwow.pl

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Klwów.

Wójt Gminy Klwów

Piotr Papis

Wójt Gminy Klwów

Klwów, 17.06. 2015 r.

O G Ł O S Z E N I E

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszary położone w części sołectw Ulów, Kłudno, Podczasza Wola, Klwów, Kadź, Przystałowice Kolonia, Przystałowice Duże, Sady Kolonia, w gminie Klwów

na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 pkt 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Klwów Uchwały nr VII/34/2015 Rady Gminy Klwów z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszary położone w części sołectw Ulów, Kłudno, Podczasza Wola, Klwów, Kadź, Przystałowice Kolonia, Przystałowice Duże, Sady Kolonia, w gminie Klwów. Granice obszaru objętego miejscowym planem przedstawione są na załączniku graficznym do ww. Uchwały.

Jednocześnie informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wnioski do ww. planu miejscowego mogą być składane w terminie 21 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów, w godzinach urzędowania oraz korespondencyjnie na ww. adres, w tym także za pośrednictwem komunikacji elektronicznej na adres: ug@klwow.pl

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię /nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Z treścią przedmiotowej Uchwały można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Klwów lub w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronie internetowej gminy pod adresem www.klwow.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Klwów.

Wójt Gminy Klwów

Piotr Papis

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

Klwów, dnia 28.05.2015 r.

RPŚ.I.6220.2.1.2015

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU
DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

Wójt Gminy Klwów działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia, że dnia 28.05.2015 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (RPŚ.I.6220.2.2015) dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii produkcyjnej elementów prefabrykowanych, drobnowymiarowych wraz
z towarzyszącą infrastrukturą na terenie działek o nr ewid. 801; 802; 803; 804; 805; 806 i 807 położonych w miejscowości Przystałowice Duże, gmina Klwów

Decyzja i dokumentacja sprawy jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Klwowie, ul. Opoczyńska 35, pok. nr 2.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Klwów www.bip.klwow.akcessnet.net , a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Klwowie.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Klwów, dnia 2015.04.15

O G Ł O S Z E N I E

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Klwów na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603z późn. zm. ) przeznacza do zbycia nieruchomości będące własnością gminy.

Obręb Klwów

I. Nieruchomość zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów działką Nr 1947/2 o powierzchni 693 m² położoną w obrębie wsi Klwów gm. Klwów przy ul. Opoczyńskiej. Zgodnie Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klwów – III etap zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/226/2010 Rady Gminy Klwówz dnia 15 lutego 2010 roku ( Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 80 poz. 1279 z dnia 22.04.2010 roku) nieruchomość ta znajduje się w terenach zabudowy usługowej. Stan prawny uregulowany jest w księdze wieczystej KW Nr RA1P/00012681/7 8863.

Cena nieruchomości brutto 220 300 zł ( słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy trzysta złotych )

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm. ) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości osobom fizycznym i prawnym przysługuje jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 29.05.2015 roku

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia

17.04.2015 do 08.05.2015 r.

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnych ogłoszeniach.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klwowie, pokój Nr 2 w godz. Pracy Urzędu tj. od 7³° - 15³° ( tel. 048 67 10 010 wew.15 )

KONKURS - Prowadzenie szkółki sportowej, organizowanie meczów, zawodów sportowych oraz rozgrywek piłkarskich

Klwów; 20.03.2015 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE


Wójt Gminy Klwów działając na podstawie Uchwały Rady Gminy Klwów Nr XXIV /182/2014 z dnia 29 listopada 2014 roku w sprawie Przyjęcia Programu Współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015.

1. Prowadzenie szkółki sportowej, organizowanie meczów, zawodów sportowych oraz

rozgrywek piłkarskich.

2. Wartość dotacji przeznaczona z budżetu gminy na ten cel w 2015 roku wynosi 13 000,00 złotych. Słownie : trzynaście tysięcy złotych.

3. Dotacja zostanie przekazana dla Zleceniobiorcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz zgodnie z umową zawartą ze Zleceniobiorcą.

4. Realizacja zadania o którym mowa w pkt.1 nastąpi w okresie od 13.04.2015 r. do 31.12.2015 r.

5. Zgłoszenia konkursowe można składać do 09.04.2015 r. do godz. 1200 w sekretariacie Urzędu Gminy w Klwowie pokój Nr 5.

6. Do konkursu mogą przystąpić podmioty wskazane w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 09.04.2015 r. o godz. 13.00.

Szczegółowe informacje i zgłoszenia konkursowe można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klwowie, Ul.Opoczyńska 35, pokój Nr 11 w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. poniedziałek - piatek od godz. 730 do godz. 1530, (tel. 048 67 10 010 wew. 16) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Klwów www.bip.klwow.pl

1. Do oferty należy dołączyć:

- Kopię aktualnego statutu z pieczątką organizacji pozarządowej biorącej udział pierwszy raz w konkursie, dokument należy potwierdzić „za zgodnością z oryginałem” i podpisać przez osoby upoważnione, organizacje których statut znajduje się już w aktach Urzędowych powinny dołączyć oświadczenie, że statut jest nadal aktualny i że nie uległ on żadnej zmianie.

- Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji

- W przypadku innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru-dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów)

2. Oferty niekompletne lub nie odpowiadające warunkom konkursu zostaną odrzucone.

O wyborze ofert decydować będzie poprawność przygotowania oferty.

Załączniki
Wzór oferty   114.000 KB
Rozstrzygnięcie konkursu   240.323 KB

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015

WÓJTA GMINY KLWÓW

z dnia 07 stycznia 2015 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych
w 2015 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.*), oraz uchwały nr II/9/2014 Rady Gminy Klwów z dnia 29.12.2014 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015 - zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych , w składzie:

1. Jędrasik Ewa - Przewodnicząca Zespołu – przedstawiciel Urzędu Gminy Klwów

2. Kopczyńska Małgorzata - Członek Zespołu

3. Rokicki Piotr - Członek Zespołu

4. Sobczak Monika - Członek Zespołu

§ 2.

Zarządzenie wymaga ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Klwów oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Klwów.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Klwów.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5.

Traci moc Zarządzenie Nr 2/2014 z dnia 13 stycznia 2014 roku.

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Gminy Klwów

OGŁOSZENIE

o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Gminy Klwów


Działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku
w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego,
w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010 r., Nr 114, Poz. 761) informujemy, iż dysponujemy następującym zbędnym i zużytym składnikiem majątku ruchomego:

 1. Ciągnik Rolniczy koparko – ładowarka URSUS K162 Ostrówek, rok prod. 1982, poj. silnika 3120,00 cm3, nr nadwozia: 454961, nr rej. ROW 0583.

Wyżej wymienione składniki majątku ruchomego są zniszczone, przestarzałe technologicznie i nie nadają się do dalszego użytku, a ich naprawa lub remont byłyby ekonomicznie nieuzasadnione.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu
i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe w/w składniki majątku ruchomego zostaną wystawione na sprzedaż
w trybie przetargu publicznego

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI, O KTÓRYCHMOWA W ART.3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁANOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE.

W PRZEDMIOCIE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KLWÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁANOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015

W TRYBIE UCHWAŁY NR XL/250/2010 RADY GMINY KLWÓW Z DNIA 15 LIPCA 2010 ROKU

KLWÓW, PAŹDZIERNIK 2014 ROK

SPIS TREŚCI:

 1. PODSTAWA PRAWNA KONSULTACJI
 2. CEL KONSULTACJI
 3. PRZEDMIOT KONSULTACJI
 4. TERMIN I FORMY KONSULTACJI
 5. ZAKRES KONSULTACJI I TERMIN
 6. WNIOSKI, UWAGI I OPINIE ZGŁOSZONE W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

1. Podstawa prawna konsultacji

 1. art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 234,poz. 1536 z późn. zm.),
 2. Uchwała Nr XL/250/2010 Rady GMINY KLWÓW z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3, ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 3. Zarządzenie Nr 32/2014 Wójta Gminy Klwów z dnia 24 września 2014 roku w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.

2. Cel konsultacji

Celem przeprowadzonych konsultacji było przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015” i uzyskanie opinii zainteresowanych podmiotów w zakresie konsultowanego dokumentu.

Wnioski, uwagi ,opinie, propozycje rozwiązań dotyczące projektu programu zgłoszone w ramach konsultacji pozwolą na opracowanie projektu programu, który uwzględni zarówno zapotrzebowanie ze strony opinii publicznej, w tym przypadku organizacji pozarządowych prowadzących działalność lub mających swoją siedzibę na terenie Gminy Klwów, jak też możliwość realizacji zadań publicznych przez samorząd Gminy Klwów .

3.Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt „Rocznego Programu Współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”

4. Termin i formy konsultacji

Konsultacje projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”zostały przeprowadzone w okresie

od 29.09.2014r. do 20.10.2014r.

Konsultacje uruchomiono 29.09.2014r. w serwisach internetowych:

 • www.klwow.pl
 • Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Klwów w zakładce ogłoszenia „konsultacje z organizacjami pozarządowymi”

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego miały możliwość zgłaszania uwag, wniosków, opinii i postulatów do projektu konsultowanego programu w następujących formach:

 1. elektronicznie na adres e-mail: ngo@klwow.pl
 2. pisemnie na adres: Urząd Gminy Klwów, ul.Opoczyńska 35, 26-415 Klwów
 3. osobiście na dziennik podawczy Urzędu Gminy Klwów, ul.Opoczyńska 35, 26-415 Klwów, w godzinach pracy urzędu

Ponadto zamieszczono jako pliki do pobrania :

 • formularz konsultacji
 • Projekt- „Roczny Programu Współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.

5. Zakres konsultacji


Konsultacje miały charakter powszechny i każdy przedstawiciel organizacji pozarządowych oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogły zgłosić uwagi do projektu programu.

Uczestnikami konsultacji byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

6. Uwagi, opinie, wnioski i propozycje zgłoszone w ramach konsultacji

W ramach konsultacji nie zgłoszono żadnych wniosków , uwag ,opinii, propozycji rozwiązań do projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.

Zatwierdzone przez

Wójta Gminy Klwów

w dniu 29.10.2014 r.

OGŁOSZENIE Urząd Gminy w Klwowie ogłasza konsultacje dotyczące projektu Programu Współpracy Gminy Klwów

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Klwowie

ogłasza konsultacje dotyczące projektu Programu Współpracy Gminy Klwów

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

publicznego na rok 2015

I PRZEDMIOT I TERMIN KONSULTACJI

 1. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Klwów na temat projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.
 2. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego mających swoją siedzibę na terenie Gminy Klwów.

2. Termin Konsultacji : od 29 września 2014 roku do 20 października 2014 roku.

II TRYB ZASADY I FORMY KONSULTACJI

 1. Konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza konsultacji oraz na udziale w otwartym spotkaniu podczas którego będzie można zapoznać się z projektem programu oraz wyrazić swoje opinie.
 2. Projekt programu współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczony jest na stronie internetowej Gminy Klwów www.klwow.pl w zakładce organizacje pozarządowe - konsultacje i w Siedzibie Urzędu Gminy w Klwowie ul. Opoczyńska 35, pokój 11.
 3. Otwarte spotkanie przedstawicieli Urzędu Gminy w Klwowie z organizacjami pozarządowymi podczas, którego zostanie zaprezentowany program współpracy odbędzie się w dniu 21 października o godz. 13.00 w budynku Urzędu Gminy w Klwowie ul Opoczyńska 35- w sali konferencyjnej.
 4. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie od 29 września 2014 r. do 20 października do godz. 15.30 , w Sekretariacie Urzędu Gminy w Klwowie, lub przesłać pocztą albo emailem na adres sekretariat@klwow.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
 5. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Na kopercie (lub w tytule emaila) należy wpisać KONSULTACJE PROGRAM WSPÓŁPRACY 2015
 6. Wypełnione formularze konsultacji zostaną przeanalizowane przez pracowników Wydziału Organizacyjnego pod względem formalnym (tzn. czy dana organizacja ma prawo do udziału w konsultacjach).
 7. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Klwowie, ul. Opoczyńska 35 , tel. 48 6710010 wew.16 pokój 11 .
 8. Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zostaną udostępnione na stronie internetowej Urzędu Gminy w Klwowie , a także w siedzibie Urzędu Gminy, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń w ciągu 10 dni od zakończenia konsultacji.

UWAGA WYNIKI KONSULTACJI NIE SĄ WIAŻĄCE DLA ORGANÓW GMINY KLWÓW.

obrazek
Załączniki
Projekt programu współpracy   170.000 KB
Zarządzenie Nr 33/2014   27.000 KB
Formularz konsultacji   60.500 KB

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KLWÓW o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klwów

Klwów, 19.05.2014 r.

RPŚ.II.6720.06.2014

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KLWÓW

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klwów

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Klwów Uchwały Nr XXXVIII/206/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klwów” dla obszaru całej gminy Klwów oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko przedmiotowego studium dla potrzeb przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Granicami obszaru objętego zmianą studium są granice administracyjne gminy Klwów.

Zainteresowani mogą składać na piśmie wnioski dotyczące zmiany studium oraz prognozy
w siedzibie Urzędu Gminy Klwów, 26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 35, w terminie do 16.06.2014 r.

Wnioski mogą być wnoszone ponadto ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) na adres: referatrolnictwa@klwow.pl

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Klwów.

Wójt Gminy Klwów

Piotr Papis

ZARZĄDZENIE Nr 2/2014

WÓJTA GMINY KLWÓW

z dnia 13 stycznia 2014 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych
w 2014 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.*), oraz uchwały Nr XXXIV/182/2013 Rady Gminy Klwów z dnia 29.11.2013 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014 - zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych , w składzie:

1. Jędrasik Ewa - Przewodnicząca Zespołu – przedstawiciel Urzędu Gminy Klwów

2. Jędrzejczak Marta - Członek Zespołu – przedstawiciel organizacji pozarządowej

3. Rokicki Piotr - Członek Zespołu

4. Sobczak Monika - Członek Zespołu

§ 2.

Zarządzenie wymaga ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Klwów oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Klwów.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Klwów.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5.

Traci moc Zarządzenie Nr 36/2011 z dnia 15 lutego 2011 roku.

Prowadzenie szkółki piłkarskiej, organizowanie meczów, oraz rozgrywek piłkarskich.

Klwów; 13.01.2014 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE


Wójt Gminy Klwów działając na podstawie Uchwały Rady Gminy Klwów Nr XXXIV/182/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie Przyjęcia Programu Współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Klwów w roku 2014 w zakresie:

1. Prowadzenie szkółki piłkarskiej, organizowanie meczów, oraz rozgrywek piłkarskich.

2. Wartość dotacji przeznaczona z budżetu gminy na ten cel w 2014 roku wynosi 30 000 złotych. Słownie : trzydzieści tysięcy złotych.

3. Wysokość środków przekazana na zadania z zakresu sportu w roku 2013 wyniosła 30 000 zł

Wysokość środków przekazana na zadania z zakresu sportu w 2012 r. wyniosła 25 000 zł

4. Dotacja zostanie przekazana dla Zleceniobiorcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz zgodnie z umową zawartą ze Zleceniobiorcą.

5. Realizacja zadania o którym mowa w pkt.1 nastąpi w okresie od 06.02.2014 r. do 31.12.2014 r.

6. Zgłoszenia konkursowe można składać do 03.02.2014r. do godz. 1200 w sekretariacie Urzędu Gminy w Klwowie pokój Nr 5.

7. Do konkursu mogą przystąpić podmioty wskazane w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 03.02.2014 r. o godz. 13.00.

Szczegółowe informacje i zgłoszenia konkursowe można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klwowie, ul. Opoczyńska 35, pokój Nr 11 w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. poniedziałek - piatek od godz. 730 do godz. 1530, (tel. 048 67 10 010 wew. 16) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Klwów www.bip.klwow.pl

1. Do oferty należy dołączyć:

- Kopię aktualnego statutu z pieczątką organizacji pozarządowej biorącej udział pierwszy raz w konkursie, dokument należy potwierdzić „za zgodnością z oryginałem” i podpisać przez osoby upoważnione, organizacje których statut znajduje się już w aktach Urzędowych powinny dołączyć oświadczenie, że statut jest nadal aktualny i że nie uległ on żadnej zmianie.

- Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji

- W przypadku innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru-dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów)

2. Oferty niekompletne lub nie odpowiadające warunkom konkursu zostaną odrzucone.

O wyborze ofert decydować będzie poprawność przygotowania oferty.

Załączniki
Wzór oferty   89.000 KB
Rozstrzygnięcie konkursu   449.859 KB

Programu ochrony środowiska dla gminy Klwów na lata 2013 ? 2016 z perspektywą do roku 2020

OGŁOSZENIE

o konsultacjach społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla gminy Klwów na lata 2013 – 2016 z perspektywą do roku 2020”.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

Wójt Gminy Klwów

Informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla gminy Klwów na lata 2013 – 2016 z perspektywą do roku 2020”, który określa cele i kierunki działań
w zakresie ochrony środowiska na następne lata w perspektywie krótko i długookresowej wraz
z zestawieniem kosztów i źródeł finansowania poszczególnych zadań.

Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią projektu ww. Programu :

 • na stronie internetowej Urzędu Gminy Klwów www.klwow.pl w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) w zakładce Prawo lokalne w kategorii ogłoszenia,
 • w Urzędzie Gminy w Klwowie, ul. Opoczyńska 35, pok. nr 2 - w godzinach pracy urzędu, tj. od godz. 7:30 do godz. 15:30.

Uwagi i wnioski do projektu „Programu …” można składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty ogłoszenia, tj. od dnia 18 grudnia 2013 r. do dnia 7 stycznia 2013 r., w następujący sposób:

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: referatrolnictwa@klwow.pl; ug@klwow.pl
 • pisemnie lub ustnie do protokołu na adres: Urząd Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Klwów.

Wszystkie uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone, a informacja o ich wykorzystaniu zostanie umieszczona w rozdziale „Programu ochrony środowiska " dotyczącym udziału społeczeństwa.

Opinie wniesione po terminie określonym w ww. ogłoszeniu nie będą uwzględnione.
Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Klwów (www. bip.klwow.akcessnet.net) oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Klwowie.

Wójt Gminy Klwów informuje również, że w uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Warszawie odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww Programu.

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Klwowie

ogłasza konsultacje dotyczące projektu Programu Współpracy Gminy Klwów

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

publicznego na rok 2014

I PRZEDMIOT I TERMIN KONSULTACJI

 1. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Klwów na temat projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
 2. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego mających swoją siedzibę na terenie Gminy Klwów.

2. Termin Konsultacji : od 18 października 2013 roku do 8 listopada 2013 roku.

II TRYB ZASADY I FORMY KONSULTACJI

 1. Konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza konsultacji oraz na udziale w otwartym spotkaniu podczas którego będzie można zapoznać się z projektem programu oraz wyrazić swoje opinie.
 2. Projekt programu współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczony jest na stronie internetowej Gminy Klwów www.klwow.pl w zakładce organizacje pozarządowe - konsultacje i w Siedzibie Urzędu Gminy w Klwowie ul. Opoczyńska 35, pokój 9.
 3. Otwarte spotkanie przedstawicieli Urzędu Gminy w Klwowie z organizacjami pozarządowymi podczas, którego zostanie zaprezentowany program współpracy odbędzie się w dniu 12 listopada o godz. 13.00 w budynku Urzędu Gminy w Klwowie ul Opoczyńska 35- w sali konferencyjnej.
 4. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie od 18 października 2010 r. do 12 listopada do godz. 15.30 , w Sekretariacie Urzędu Gminy w Klwowie, lub przesłać pocztą albo emailem na adres sekretariat@klwow.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
 5. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Na kopercie (lub w tytule emaila) należy wpisać KONSULTACJE PROGRAM WSPÓŁPRACY 2014
 6. Wypełnione formularze konsultacji zostaną przeanalizowane przez pracowników Wydziału Organizacyjnego pod względem formalnym (tzn. czy dana organizacja ma prawo do udziału w konsultacjach).
 7. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Klwowie, ul. Opoczyńska 35 , tel. 48 6710010 wew.16 pokój 11 .
 8. Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zostaną udostępnione na stronie internetowej Urzędu Gminy w Klwowie , a także w siedzibie Urzędu Gminy, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń w ciągu 10 dni od zakończenia konsultacji.

UWAGA WYNIKI KONSULTACJI NIE SĄ WIAŻĄCE DLA ORGANÓW GMINY KLWÓW.

Załączniki
Projekt programu współpracy   173.000 KB
Zarządzenie Nr 33/2013   27.500 KB
Formularz konsultacji   60.500 KB