artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O KONKURSIE - Prowadzenie klubu sportowego  w 2022 r.

Klwów; 04.04.2022 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  2022 poz. 559,583) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U.  2020  poz.1057 , z 2021 r. poz.1038,1243,1535,2490) oraz Uchwały Nr XXV/181/2022 Rady Gminy Klwów z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

 

Wójt Gminy Klwów
ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadania gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn.
„Prowadzenie klubu sportowego  w 2022 r.”

Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4, ust. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (Dz. U. 2020 poz.1057, z 2021 r. poz.1038,1243,1535,2490).

I. Rodzaj zadania

Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest powierzenie realizacji zadania w zakresie Prowadzenia klubu sportowego w 2022 r.”

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 2022 wynosi :

– 15, 000zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych zł.).

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U.  2018 poz. 2055)
 1.  Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 , poz. 1057 z późn. zm)

 

 

IV. Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Termin realizacji zadania ustala się od 01.05.2022 r. do 31 grudnia 2022r.
 2. Realizacja zadania powinna się odbywać zgodnie z zawartą umową, zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami oraz z najwyższą starannością.
 3. Warunki realizacji zadania:
  1. organizacja zawodów sportowych,
  2. rozgrywki sportowe,
  3. realizacja programów szkolenia sportowego
  4. zakup sprzętu sportowego.

V. Termin składania ofert:

 1. Termin składania ofert upływa z dniem 25 kwietnia  2022 r. o godz. 1530.
 2. Miejsce składania ofert:  sekretariat Urzędu Gminy w Klwowie,  ul. opoczyńska 35 26-415 Klwów .Ofertę składa się na obowiązującym formularzu, którego wzór określa ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U.  2018 poz. 2055)
 3. 4. Do oferty winny być załączone następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru/ewidencji  lub inny podobny dokument dot. podmiotu składającego ofertę,

b) aktualny statut lub inny dokument określający przedmiot działalności składającego ofertę,

d) oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w odniesieniu do zadania będącego przedmiotem oferty,

e) oświadczenie o toczących się postępowaniach

f) oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym

 

Wszystkie wymienione dokumenty winny być przedłożone w oryginale lub w postaci kserokopii z potwierdzeniem jej zgodności z oryginałem przez podmiot składający ofertę.

e) oferty należy składać w zamkniętej kopercie z nazwą zadania, którego oferta dotyczy.

 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 5 dni od upływu terminu do składania ofert.
 2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Klwów, która:
  1. otwiera koperty z ofertami i ogłasza nazwy podmiotów, które je złożyły,
  2. ustala, czy oferty spełniają warunki określone w ogłoszeniu,
  3. odrzuca oferty, które nie spełniają warunków określonych w ogłoszeniu niezwłocznie i zawiadamia podmioty o odrzuceniu ofert na piśmie,
  4. analizuje merytoryczną zawartość ofert i ocenia możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,
  5. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, uwzględnia wysokość środków publicznych, jaką trzeba zaangażować do realizacji zadania wg poszczególnych ofert,
  6. analizuje sposób wywiązywania się z umów i porozumień zawartych pomiędzy Gminą a podmiotami składającymi oferty w ciągu ostatnich trzech lat oraz dotychczasową współpracę podmiotu z gminą,
  7.  wyłania jednego lub kilku realizatorów zadania publicznego, którzy złożyli ofertę najkorzystniejszą lub unieważnia konkurs, gdy żadna z ofert nie spełnia wymagań zamawiającego.

 

3.Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty komisja konkursowa będzie brała pod uwagę:

 1. ocenę możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;
 2. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego
 3. ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art.3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
 4.  analizę i ocenę realizacji powierzonych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały powierzone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
  Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.

4. Środki uzyskane z dotacji nie mogą być wykorzystane na:

a) zadania inwestycyjne
b) spłatę odsetek i kredytów

 

 Odrzuceniu podlegają oferty:

 1. złożone niezgodnie z wzorem ,
 2. złożone po terminie,
 3. złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem,
 4. nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,
 5. błędnie wypełnione lub niekompletne, jeżeli nie zostały poprawione w wyznaczonym terminie.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

Za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji odpowiada oferent.

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Upoważnieni przedstawiciele oferenta zobowiązani są do osobistego zgłoszenia się do Urzędu Gminy w Klwowie pok. nr 7 w celu uzgodnienia warunków umowy, w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją oferenta z przyznanej dotacji.

Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie.

Podmiot, któremu udzielono dotacji na realizację zadania, jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków w ramach realizacji umowy.

 1. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego sporządza się na formularzu zgodnym ze wzorem przyjętym przez ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U.  2018 poz. 2055)

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klwowie oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej  oraz na stronie Urzędu Gminy w Klwowie.

VII. Informacja o zrealizowanych w dwóch ostatnich latach poprzedzających ogłoszenie konkursu  zadań publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.

w 2020 na realizację zadania „Prowadzenie klubu sportowego” przeznaczono-8842,45 zł.

 

W roku 2021 na realizację zadania „Prowadzenie klubu sportowego przeznaczono -10116,63 zł.,

 

 

Wójt Gminy Klwów

Piotr Papis

 

artykuł nr 2

OPIEKA WYTCHNIENIOWA edycja 2022

OGŁOSZENIE

OTWARTEGO KONKURSU OFERT

nr OWKL2022-01

 

na realizację zadania publicznego

 

Opieka wytchnieniowa
nad osobami z niepełnosprawnościami w Gminie Klwów

w ramach Programu OPIEKA WYTCHNIENIOWA edycja 2022

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie

26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 35

Województwo Mazowieckie

artykuł nr 3

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie
ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego:
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022
określonego w art. 4 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

1. Rodzaj zadania

  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

1) Realizacja zadania zapewnia usługę asystenta, mającą na celu pomoc pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będących mieszkańcami Gminy Klwów w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, poprzez skorzystanie z usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, zwanego dalej „asystentem”. 

2) Usługi asystenta mogą świadczyć:

a) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej[1]),opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta

b) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,

c) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

3) Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.
 6. zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę niepełnosprawną, a jedynie pomaganie bądź wspieranie jej w realizacji osobistych zamiarów

4) W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), a także usługi, o których mowa w Programach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.

5)  Czas trwania usług asystenta:

a) Czas trwania usług asystenta − usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem stosowania w tym zakresie przepisów i norm, o których mowa w Kodeksie pracy.

b) do czasu pracy asystenta wlicza się czas oczekiwania/gotowości na świadczenie usług nie dłuższy niż 90 min. Jeśli czas oczekiwania wynosi więcej niż 90 min. usługa nie będzie finansowana w ramach Programu.

c) Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

1) 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

2) 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3)360 godzin rocznie dla:

a)osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

b)dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

6) Sposób realizacji usług asystenta:

a) usługi asystenta będą realizowane przez asystentów, o których mowa w ust. 2;

b) asystent ma obowiązek uwzględniania decydującego wpływu uczestnika Programu na podejmowane

  działania.

7) Uczestnik Programu za usługi asystenta nie powinien ponosić odpłatności.

8)  Koszt jednej godzinny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług asystenta nie powinien
przekroczyć 40zł.

9) Ogólna liczba osób z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
którym zostaną przyznane usługi asystenckie  –   osób,

Zadanie opisane zostało w dokumencie stanowiącym załącznik nr4 do ogłoszenia – Program  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

2. Cel zadania

Zadanie ma na celu:

1) wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych;

2) możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;

3) ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;

4) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Maksymalna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi:

614 400,00 zł (słownie: sześćset czternaście tysięcy czterysta złotych 00/100 ). Środki przyznane na realizację zadania publicznego w formie dotacji w roku 2022  muszą zostać wykorzystane do dnia 31 grudnia 2022 r.

W przypadku przyznania kwoty mniejszej niż wnioskowana, podmiot dokonuje stosownie do przyznanej kwoty, aktualizacji kosztorysu i harmonogramu oraz opisu poszczególnych działań albo wycofuje swoją ofertę.

4. Zasady przyznawania dotacji

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

 1. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2. Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia
  24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań,

oraz następującymi zasadami:

 1. warunkiem udziału w konkursie i ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadania publicznego jest złożenie w terminie określonym w pkt. 7 niniejszego ogłoszenia, kompletnej i prawidłowo wypełnionej oferty, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań na obowiązującym formularzu wraz z kompletem wymaganych załączników wskazanych
  w ofercie i niniejszym ogłoszeniu. Wszystkie pozycje formularza oferty muszą zostać prawidłowo wypełnione, zgodnie z informacjami zawartymi w poszczególnych polach.
  W przypadku, gdy dana pozycja oferty nie dotyczy podmiotu lub projektu należy wpisać np. „nie dotyczy” lub przekreślić pole;
 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie przekaże dotację na realizację zadań publicznych, w granicach łącznej kwoty, jednemu lub wielu podmiotom, których oferty uznane zostaną za najkorzystniejsze;
 3. oferenci mogą planować wydatkowanie środków z dotacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie jedynie na realizację usług asystenckich, adresowanych bezpośrednio do osób niepełnosprawnych;
 4. rozpatrywane będą oferty skierowane wyłącznie na zaspokojenie potrzeb osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Klwów ;
 5. składane oferty stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia
  6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i w związku z powyższym mogą podlegać udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ww. ustawie;
 1. Inne ważne informacje dotyczące przygotowania oferty

Oferta podmiotu uprawnionego musi być zgodna z założeniami niniejszego konkursu
i w szczególności zawierać:

 1. Syntetyczny opis zadania (należy wskazać i opisać: miejsce realizacji zadania, grupę docelową, sposób rozwiązywania jej problemów/zaspokajania potrzeb, komplementarność z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty)
 2. Plan i harmonogram działań na rok 2022,
 3. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego,

należy opisać:

- co będzie bezpośrednim efektem (materialne „produkty” lub „usługi” zrealizowane na

rzecz uczestników zadania) realizacji oferty?

oferty w dalszych działaniach organizacji? – trwałość rezultatów zadania

 1. Informację o wcześniejszej działalności oferenta, w szczególności w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne, opis doświadczenia w realizacji tego typu zadań,
 2. informację o posiadanych zasobach kadrowych oraz rzeczowych zapewniających prawidłową realizację zadania,
 3. Zestawienie kosztów realizacji zadania,

5. Termin realizacji zadania

Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r.

6. Warunki realizacji zadania

 1. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty uprawnione:

 

  a)  Organizacje pozarządowe którymi są :

1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi,

bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami

prawnymi,

  2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku

– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym  

  odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia,
  ( z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4.  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

  publicznego i o wolontariacie)

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa

  do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i

  związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele

  statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

d) spółdzielnie socjalne;

 1. Szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Klwowie  a podmiotem uprawnionym.
 2. W rozliczeniu z wykorzystania dotacji uznawane będą rachunki, faktury i inne zestawienia kosztów obciążających Oferenta (w związku z realizacją zadania objętego przedmiotem umowy) wystawione z datą nie wcześniejszą niż dzień zawarcia umowy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Klwowie a Oferentem.
 3. Katalog kosztów kwalifikowanych w ramach udzielonej dotacji: 

1. Ze środków Programu pokrywane będą koszty związane bezpośrednio z realizacją usług asystenta. W ramach Programu niedozwolone jest podwójne finansowanie tego samego wydatku.

2. Koszt świadczenia usług asystenta może dotyczyć wszystkich kosztów związanych
Koszt świadczenia usług asystencji osobistej może dotyczyć wszystkich kosztów związanych z ich świadczeniem, w szczególności takich jak:

a) wynagrodzenie asystentów;

b) zakup środków ochrony osobistej, w wysokości nie większej niż 50 zł miesięcznie dla jednego asystenta;

c) zakup biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub miesięcznych oraz koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu, np. taksówką asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści Programu;

d)zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi Programu;

e)koszt ubezpieczeń OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usług asystenta, w wysokości nie większej niż 150 zł rocznie, przy czym zapewnienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkiem gminy/powiatu.

f) Koszty, o których mowa ust. 3 pkt 3 i 4, mogą być wydatkowane w wysokości nie większej niż 300 zł miesięcznie

3. Wydatki będą kwalifikowane, jeżeli zostaną poniesione w okresie realizacji zadania, tj. od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022 r.

4. Środki finansowe Funduszu Solidarnościowego przyznane na realizację Programu, muszą być wykorzystane zgodnie z umową zawartą pomiędzy wojewodą a Gminny Ośrodniek Pomocy Społecznej w Klwowie.

  5.  Kosztami niekwalifikowanymi zadania (w przypadku jednostek samorządu terytorialnego −
  wydatkami) są:

a) odsetki od zadłużenia;

b) kwoty i koszty pożyczki lub kredytu;

c) kary i grzywny;

d) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwany dalej „PFRON”;

e) podatek VAT, który może zostać odzyskany na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;

f) odsetki za opóźnienie w regulowaniu zobowiązań oraz odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. − Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.);

g) opieka świadczona przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu;

h) zakup biletów wstępu na wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/sportowe/ społeczne itp.

6) Zadanie powinno być wykonane w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

7) Gmina Klwów zastrzega sobie prawo wykorzystania przedłożonych ofert w sposób 
  częściowy,

7. Termin i miejsce składania ofert

Oferty w formie pisemnej należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” do dnia 18.02.2022 roku  do godz. 10 00  w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Klwowie , ul. Opoczyńska 35 26-415   pokój nr 16

Sposób przygotowania oferty:

 1. ofertę należy przygotować według następujących zasad:
  - formularz oferty należy opracować pisemnie w języku polskim na druku stanowiącym
    załącznik nr1 do niniejszego ogłoszenia
  - oferta musi być przedstawiona w formie drukowanej i w sposób czytelny
  - oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli
    którekolwiek pytanie nie dotyczy wnioskodawcy czy zgłaszanego przez niego projektu,
    należy wpisać „ nie dotyczy ''
  - podawane informacje winny być dokładne i wystarczająco szczegółowe, aby zapewnić j
  jasność i czytelność oferty, zwłaszcza w zakresie sposobu realizacji celów.
 2. Oferta nadesłana w inny sposób niż wskazany w ogłoszeniu (np. faksem lub pocztą elektroniczną) lub dostarczona na inny adres nie będzie brała udziału w konkursie.
 3. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do niej dokumentacją pozostają w aktach urzędu i bez względu na okoliczności nie będą zwracane wnioskodawcy ani w trakcie procesu przyznawania dotacji, ani po jego zakończeniu.
 4. Oferty, które wpłynęły po upływie terminu podanego w warunkach konkursu (niezależnie od daty stempla pocztowego) zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w konkursie.
 5. Odpowiedzialność za dostarczanie oferty w terminie spoczywa na wnioskodawcy i żadne wyjaśnienia dotyczące opóźnień wynikających z winy poczty nie będą brane pod uwagę.
 6.  Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz dostarczeniem jej do urzędu, ponosi wnioskodawca.
 7. Oferenci uczestniczący w konkursie zobowiązani są do podania adresu mailowego do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty w celu skutecznego poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach.
  W przypadku braku adresu mailowego Oferent zobowiązany jest podać numer telefonu.

Do oferty należy dołączyć podpisane załączniki
1) Oświadczenie o VAT – załącznik nr1 do oferty
2) Oświadczenie dotyczące RODO – załącznik nr2 do oferty

8. Tryb wyboru ofert

Oferty złożone w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Klwowie   pokój nr 16  sprawdzone zostaną pod względem formalnym, przez co rozumie się w szczególności: podpisanie oferty przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu,  wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza oferty, stwierdzenie kompletności wymaganych załączników oraz sprawdzenie oferty pod kątem zaistnienia oczywistych omyłek. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, Zleceniobiorca  wzywa Oferenta do usunięcia braków formalnych i oczywistych omyłek w ciągu dwóch dni roboczych od dnia wysłania wiadomości mailowej, a w przypadku braku możliwości powiadomienia Oferenta drogą elektroniczną – mailową od dnia przekazania informacji telefonicznej. Jeżeli Oferent nie usunie braków i oczywistych omyłek w ww. terminie, oferta pozostaje bez rozpatrzenia. Następnie  Komisja Konkursowa ocenia merytorycznie .

9. Kryteria wyboru ofert

Ocena ofert dokonywana jest przez członków Komisji Konkursowej poprzez przyznanie określonej liczby punktów, biorąc pod uwagę poniższe kryteria :

1) Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez Organizację  (0 – 25 pkt);

2) Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w

  odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (0 – 25 pkt);

3) Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których  

  Organizacja będzie realizować zadanie publiczne (0 – 25 pkt);

4) Wiarygodność Organizacji oraz ocena realizacji zleconych w latach poprzednich zadań

  publicznych w przypadku Organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone

  zadania publiczne. Pod uwagę będą brane: rzetelność i terminowość  oraz sposób rozliczenia

  otrzymanych na ten cel środków (0 – 25 pkt);

Uwaga!

W zakresie poszczególnych kryteriów będzie liczona średnia arytmetyczna punktów przyznanych ocenianej ofercie przez Członków Komisji Konkursowej. Punkty przyznane ocenianej ofercie
w poszczególnych kryteriach podlegają sumowaniu.

Dotację mogą uzyskać wyłącznie te podmioty, które uzyskają więcej niż 60 punktów za ww. merytoryczne kryteria konkursowe.

10. Termin dokonania wyboru ofert:

Termin dokonania wyboru ofert nastąpi do dnia 18.02.2022 roku.

11. Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie , siedziba Administratora : Klwów ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@klwow.pl  lub pisemnie na adres Administratora.

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia prawa do świadczeń

wynikających z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym.

4) Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Podstawą dopuszczalności przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z art. 2 ust 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1), w związku z art. 411 ust. 10n pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.), w związku z art. 29 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.).

5) Państwa dane będą przechowywane przez okres związany z realizacją świadczeń

a następnie zgodnie z przepisami ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie

archiwalnym i archiwach i wydanej na jej podstawie instrukcji archiwizacji jednostki.

6) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą

podlegać profilowaniu.

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu

następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarza-nia, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

osobowych (RODO);

8) Podanie przez Państwa danych osobowych wymaganych dla realizacji świadczenia na podstawie Ustawy jest obowiązkowe – nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku. Brak przekazania przez Państwa danych osobowych oznaczonych jako dobrowolne po-zostaje bez wpływu na rozpatrzenie złożonego wniosku.

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartej przez jednostkę umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku

z realizacją przysługujących Państwu świadczeń, a także podmiotom lub organom

uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania na zlecenie realizacji zadania publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,  lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

12. Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji o konkursie udzielają osoby uprawnione do kontaktów:

 1. Anna Rokicka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy w Klwowie – tel. 48 67–10–010 , e mail: gops@klwow.pl

 

Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie

 

Załączniki:

1) Wzór oferty realizacji zadania publicznego

z oświadczeniami stanowiącymi załączniki  nr1 i nr2 do oferty

2) Wzór umowy o realizację zadania publicznego

3) Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

4) Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

5) Wzór karty zgłoszenia do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2022

6) Wzór karty realizacji usług asystenckich w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"


[1]) Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).

artykuł nr 4

Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

artykuł nr 5

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania