artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy Klwów kadencja 2018-2023 r.

Uchwały Rady Gminy Klwów kadencja 2018-2023 r.

Sesja I z dnia 19 listopada 2018 r.

 • Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Klwów. uchwała
 • Uchwała Nr I/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Klwów. uchwała
 • Uchwała Nr I/3/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Klwów oraz ustaleniu jej składu osobowego.  uchwała
 • Uchwała Nr I/4/2018 w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy Klwów oraz ustaleniu jej składu osobowego. uchwała
 • Uchwała Nr I/5/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Klwów. uchwała
 • Uchwała Nr I/6/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028. uchwała
 • Uchwała Nr I/7/2018  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018.  uchwała
 • Uchwała Nr I/8/2018  w sprawie zmian w uchwale nr XXXVI/260/2018 Rady Gminy Klwów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na zadanie pn. "Rozbudowa infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie Klwów"  uchwała
 • Uchwała Nr I/9/2018  w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2019 r. uchwała
 • Uchwała Nr I/10/2018 w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2019 r. uchwała
 • Uchwała Nr I/11/2018 w sprawie przyjęcia informacji o stania realizacji zadań oświatowych Gminy Klwów w roku szkolnym 2017/2018.  uchwała
 • Uchwała Nr I/12/2018 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.  uchwała
 • Uchwała Nr I/13/2018 w sprawie zamiaru utworzenia Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Klwowie.  uchwała

Sesja II z dnia 28 grudnia 2018 r.

 • Uchwała Nr II/14/2018 w sprawie zmian w uchwale Nr XXXVI/260/2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na zadanie pn. "Rozbudowa infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie Klwów" uchwała
 • Uchwała Nr II/15/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028. uchwała
 • Uchwała Nr II/16/2018 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018.  uchwała
 • Uchwała Nr II/17/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2028. uchwała
 • Uchwała Nr II/18/2018 uchwała budżetowa na rok 2019.  uchwała
 • Uchwała Nr II/19/2018 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Klwów - II etap. uchwała
 • Uchwała Nr II/20/2018 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Klwów - III etap. uchwała
 • Uchwała Nr II/21/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego usprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku. uchwała
 • Uchwała Nr II/22/2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego  "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023". uchwała
 • Uchwała Nr II/23/2018 w sprawie określenia zasad  zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku. uchwała
 • Uchwała Nr II/24/2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2019 roku. uchwała

 

Sesja III z dnia 4 lutego 2019 r.

 • Uchwała Nr III/25/2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019. uchwała
 • Uchwała Nr III/26/2019 w sprawie przyjęcia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Gminy Klwów na rok 2019. uchwała
 • Uchwała Nr III/27/2019 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przysuskiemu w 2019 r.uchwała
 • Uchwała Nr III/28/2019 w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Klwów środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2020.uchwała
 • Uchwała Nr III/29/2019 w sprawie zmiany w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Klwów. uchwała

 

Sesja IV z dnia 25 marca 2019 r.

 • Uchwała Nr IV/31/2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019. uchwała
 • Uchwała Nr IV/32/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy Klwów za rok 2018. uchwała
 • Uchwała Nr IV/34/2019 w sprawie wydania opinii dotyczącej lokalizacji budynku mieszkalnego i siedliska na działce ewidencyjnej N 774/1 położonej  w miejscowości Sulgostów Gmina Klwów. uchwała
 • Uchwała Nr IV/35/2019 w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Klwów. program  uchwała
 • Uchwała Nr IV/36/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Klwów na rok 2019. uchwała
 • Uchwała Nr IV/37/2019 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Klwów w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. uchwała
 • Uchwała Nr IV/38/2019 w sprawie wyrażenia i przekazanie stanowiska dotyczącego systemu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. uchwała

 

Sesja V z dnia 28 maja 2019 r.

 • Uchwała Nr V/39/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi za rok 2018. uchwała
 • Uchwała Nr V/40/2019 w sprawie: przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej na rok 2018 dla Gminy Klwów. uchwała
 • Uchwała Nr V/41/2019 w sprawie:  przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021 uchwała

 

Sesja VI z dnia 17 czerwca 2019 r.

 • Uchwała Nr VI/42/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych w Klwowie za 2018 rok. uchwała
 • Uchwała Nr VI/43/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie za 2018 rok. uchwała
 • Uchwała Nr VI/44/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Klwowie za 2018 rok. uchwała
 • Uchwała Nr VI/45/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie za 2018 rok. uchwała
 • Uchwała Nr VI/46/2019 w sprawie udzielenia wójtowi gminy Klwów wotum zaufania. uchwała
 • Uchwała Nr VI/47/2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Klwów za 2018. uchwała
 • Uchwała Nr VI/48/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Klwów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018. uchwała
 • Uchwała Nr VI/50/2019 w sprawie wydania opinii dotyczącej lokalizacji budynku gospodarczo-mieszkalnego o powierzchni zabudowy 30m2 na działce ewidencyjnej N 73/4 położonej  w miejscowości Sady Kolonia Gmina Klwów.  uchwała
 • Uchwała Nr VI/51/2019 w sprawie podjęcia deklaracji - "Gmina Klwów wolna od ideologi LGBT" uchwała
 • Uchwała Nr VI/52/2019 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Klwów w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. uchwała

 

Sesja VII z dnia 1 lipca 2019 r.

 • Uchwała Nr VII/53/2019 w sprawie wzoru o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. uchwała
 • Uchwała Nr VII/54/2019 w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości stawki opłaty. uchwała
 • Uchwała Nr VII/55/2019 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. uchwała
 • Uchwała Nr VII/56/2019 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości  wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. uchwała
 • Uchwała Nr VII/57/2019 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych, dzienników indywidualnego nauczania, dziennika pedagoga oraz dzienników zajęć dodatkowych w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Klwowie wyłącznie w formie elektronicznej.  uchwała
 • Uchwała Nr VII/58/2019 w sprawie zatwierdzenia projektu "Już nie patrzę na to co miałem". uchwała

 

Sesja VIII z dnia 22 lipca 2019 r.

 • Uchwała Nr VIII/59/2019 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego dotyczącą uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.  uchwała
 • Uchwała Nr VIII/60/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie w zakresie realizacji projektu pn. E-gmina – rozwój cyfrowych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Borkowice, Gminy Klwów, Gminy Gielniów.  uchwała
 • Uchwała Nr VIII/61/2019 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.   uchwała
 • Uchwała Nr VIII/62/2019 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.   uchwała
 • Uchwała Nr VIII/63/2019 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Klwów w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.   uchwała

 

Sesja IX z dnia 27 września 2019 r.

 • Uchwała Nr IX/64/2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019. uchwała
 • Uchwała Nr IX/65/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028. uchwała
 • Uchwała Nr IX/66/2019 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Klwów w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. uchwała
 • Uchwała Nr IX/67/2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kolonia Ulów.  uchwała

 

Sesja X z dnia 21 października 2019 r.

 • Uchwała Nr X/68/2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019. uchwała

 

Sesja XI z dnia 18 listopada 2019 r.

 • Uchwała Nr XI/69/2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019. uchwała
 • Uchwała Nr XI/70/2019 w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2020 r. uchwała
 • Uchwała Nr XI/71/2019 w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2020 r. uchwała
 • Uchwała Nr XI/72/2019 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej "Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych w Klwowie". uchwała
 • Uchwała Nr XI/73/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Klwów. uchwała
 • Uchwała Nr XI/74/2019 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. uchwała
 • Uchwała Nr XI/75/2019 w sprawie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Klwów. uchwała
 • Uchwała Nr XI/76/2019 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego dotyczącą uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Klwów w 2018 roku i przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.   uchwała

 

Sesja XII z dnia 20 grudnia 2019 r.

 • Uchwała Nr XII/77/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2028. uchwała
 • Uchwała Nr XII/78/2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019. uchwała
 • Uchwała Nr XII/79/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2028. uchwała
 • Uchwała Nr XII/80/2019 uchwała budżetowa na rok 2020. uchwała
 • Uchwała Nr XII/81/2019 w sprawie zaliczenia dróg gminnych przebiegających na terenie Gminy Klwów. uchwała
 • Uchwała Nr XII/82/2019 w sprawie przyjęcia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Gminy Klwów na rok 2020.  uchwała
 • Uchwała Nr XII/83/2019 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przysuskiemu w 2020 r.  uchwała
 • Uchwała Nr XII/84/2019 w sprawie: udzielenia odpowiedzi na skargę Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącą uchwały w sprawie podjęcia deklaracji - "Gmina Klwów wolna od ideologi LGBT" i przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.  uchwała
 • Uchwała Nr XII/85/2019 w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.   uchwała
 • Uchwała Nr XII/86/2019 w sprawie: przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klwów.   uchwała

 

Sesja XIII z dnia 7 lutego 2020 r.

 • Uchwała Nr XIII/89/2020 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Klwów środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2021. uchwała
 • Uchwała Nr XIII/90/2020 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Klwów. uchwała
 • Uchwała Nr XIII/91/2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Klwów na rok 2020. uchwała

 

Sesja XIV z dnia 11 marca 2020 r.

 • Uchwała Nr XIV/92/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020. uchwała
 • Uchwała Nr XIV/93/2020 w sprawie  udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Przysusze dotyczącą uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości stawki opłaty i przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie VIII Wydziału Zamiejscowego w Radomiu. uchwała
 • Uchwała Nr XIV/94/2020 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Radomiu dotyczącą uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych w Gminie Klwów, wysokości wynagrodzenia za inkaso i wyznaczenia terminów płatności dla inkasentów i przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie VIII Wydziału Zamiejscowego w Radomiu.  uchwała
 • Uchwała Nr XIV/95/2020 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych w Gminie Klwów, wysokości wynagrodzenia za inkaso i wyznaczenie terminu płatności dla inkasentów. uchwała
 • Uchwała Nr XIV/96/2020 w sprawie przyznania dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą. uchwała
 • Uchwała Nr XIV/97/2020 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Klwów w 2020 roku". uchwała

 

Sesja XV z dnia 27 kwietnia 2020 r.

 • Uchwała Nr XV/98/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020. uchwała
 • Uchwała Nr XV/99/2020 w sprawie  udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Przysusze dotyczącą uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Klwów i przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie VIII Wydziału Zamiejscowego w Radomiu. uchwała
 • Uchwała Nr XV/100/2020 w sprawie wydania opinii dotyczącej lokalizacji budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego na działkach ewidencyjnych Nr 233, 234 i 235 położonych  w miejscowości Ulów Gmina Klwów. uchwała
 • Uchwała Nr XV/101/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi za rok 2019.  uchwała

 

Sesja XVI z dnia 8 czerwca 2020 r.

 • Uchwała Nr XVI/102/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych w Klwowie za 2019 rok. uchwała
 • Uchwała Nr XVI/103/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie za 2019 rok. uchwała
 • Uchwała Nr XVI/104/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Klwowie za 2019 rok. uchwała
 • Uchwała Nr XVI/105/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie za 2019 rok. uchwała
 • Uchwała Nr XVI/106/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy Klwów za 2019 rok. uchwała
 • Uchwała Nr XVI/107/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Klwów na lata 2020-2022. uchwała
 • Uchwała Nr XVI/108/2020 w sprawie udzielenia wójtowi gminy Klwów wotum zaufania. uchwała
 • Uchwała Nr XVI/109/2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Klwów za 2019. uchwała
 • Uchwała Nr XVI/110/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Klwów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019. uchwała
 • Uchwała Nr XVI/112/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020. uchwała
 • Uchwała Nr XVI/113/2020 w sprawie zmiany rocznego programu współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego na rok 2020. uchwała
 • Uchwała Nr XVI/114/2020 w sprawie wydania opinii dotyczącej lokalizacji budynku gospodarczego na działce ewidencyjnej N 763 położonej  w miejscowości Kłudno Gmina Klwów. uchwała
 • Uchwała Nr XVI/115/2020 w sprawie wydania opinii dotyczącej lokalizacji budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego na działce ewidencyjnej N 75/2 położonej  w miejscowości Sady Kolonia Gmina Klwów. uchwała

 

Sesja XVII z dnia 10 sierpnia 2020 r.

 • Uchwała Nr XVII/116/2020 w sprawie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2028.  uchwała
 • Uchwała Nr XVII/117/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020. uchwała

 

Sesja XVIII z dnia 22 października 2020 r.

 • Uchwała Nr XVIII/118/2020 w sprawie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2028.  uchwała
 • Uchwała Nr XVIII/119/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020. uchwała
 • Uchwała Nr XVIII/120/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Klwów. uchwała
 • Uchwała Nr XVIII/121/2020 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Klwów na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027. uchwała, program
 • Uchwała Nr XVIII/122/2020 w sprawie  zmiany rocznego programu współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. uchwała
 • Uchwała Nr XVIII/123/2020 w sprawie sprawie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego. uchwała

 

Sesja XIX z dnia 30 listopada 2020 r.

 • Uchwała Nr XIX/124/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości
  i porządku na terenie Gminy Klwów.  uchwała
 • Uchwała Nr XIX/125/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Klwów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  uchwała
 • Uchwała Nr XIX/126/2020 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.  uchwała
 • Uchwała Nr XIX/127/2020 w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Klwów w roku szkolnym 2019/2020. uchwała

 

Sesja XX z dnia 28 grudnia 2020 r.

 • Uchwała Nr XX/128/2020 w sprawie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2028.  uchwała
 • Uchwała Nr XX/129/2020 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Klwów na rok 2020. uchwała
 • Uchwała Nr XX/130/2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028. uchwała
 • Uchwała Nr XX/131/2020 Uchwała Budżetowa Gminy Klwów na rok 2021. uchwała
 • Uchwała Nr XX/132/2020 w sprawie  wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości stawki opłaty uchwała
 • Uchwała Nr XX/133/2020 w sprawie  przyjęcia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Gminy Klwów na rok 2021. uchwała
 • Uchwała Nr XX/134/2020 w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przysuskiemu w 2021 r. uchwała

 

Sesja XXI z dnia 22 marca 2021 r.

 • Uchwała Nr XXI/135/2021 w sprawie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2028.  uchwała
 • Uchwała Nr XXI/136/2021 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Klwów na rok 2021. uchwała
 • Uchwała Nr XXI/137/2021 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Klwów środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2022. uchwała
 • Uchwała Nr XXI/138/2021 w sprawie dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców usług z terenu Gminy Klwów. uchwała
 • Uchwała Nr XXI/139/2021 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Klwów na lata 2021-2026. uchwała
 • Uchwała Nr XXI/140/2021 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Klwów w 2021 roku. uchwała
 • Uchwała Nr XXI/141/2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Klwów na rok 2021. uchwała
 • Uchwała Nr XXI/142/2021 w sprawie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi za rok 2020. uchwała
 • Uchwała Nr XXI/143/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Klwów za rok 2020. uchwała
 • Uchwała Nr XXI/144/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na czas nieokreślony. uchwała

 

Sesja XXII z dnia 31 maja 2021 r.

 • Uchwała Nr XXII/145/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie za 2020 rok.  uchwała
 • Uchwała Nr XXII/146/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Klwów za 2020 rok.  uchwała
 • Uchwała Nr XXII/147/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie za 2020 rok. uchwała
 • Uchwała Nr XXII/148/2021 w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej na rok 2021 dla Gminy Klwów. uchwała
 • Uchwała Nr XXII/149/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Klwów wotum zaufania. uchwała
 • Uchwała Nr XXII/150/2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Klwów za rok 2020. uchwała
 • Uchwała Nr XXII/151/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Klwów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. uchwała
 • Uchwała Nr XXII/152/2021 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klwów na lata 2021-2028. uchwała
 • Uchwała Nr XXII/153/2021 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Klwów na rok 2021.uchwała
 • Uchwała Nr XXII/154/2021 w sprawie sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokali użytkowych na czas nieokreślony. uchwała
 • Uchwała Nr XXII/155/2021 w sprawie wyłączenia części drogi gminnej z użytkowania. uchwała
 • Uchwała Nr XXII/156/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Borowa Wola. uchwała
 • Uchwała Nr XXII/157/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Drążno. uchwała
 • Uchwała Nr XXII/158/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Klwów. uchwała
 • Uchwała Nr XXII/159/2021 w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Klwów nieruchomości położonej w miejscowości Klwowska Wola, Gmina Klwów. uchwała
 • Uchwała Nr XXII/160/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Klwów nieruchomości położonej w miejscowości Klwowska Wola, Gmina Klwów. uchwała
 • Uchwała Nr XXII/161/2021 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości położonej w Sulgostowie, stanowiącej własność Gminy Klwów. uchwała
 • Uchwała Nr XXII/162/2021 w sprawie utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Dolina strumienia Sławno" uchwała
 • Uchwała Nr XXII/163/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkowania wieczystego, położonej w miejscowości Klwów. uchwała
 • Uchwała Nr XXII/164/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkowania wieczystego, położonej w miejscowości Klwów. uchwała

 

Sesja XXIII z dnia 31 sierpnia 2021 r.

 • Uchwała Nr XXIII/165/2021 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klwów na lata 2021-2028.  uchwała
 • Uchwała Nr XXIII/166/2021 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Klwów na rok 2021. uchwała
 • Uchwała Nr XXIII/167/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Klwów. uchwała
 • Uchwała Nr XXIII/168/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Przystałowice Duże. uchwała
 • Uchwała Nr XXIII/169/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Przystałowice Duże. uchwała
 • Uchwała Nr XXIII/170/2021 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII/162/2021 Rady Gminy Klwów z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Dolina strumienia Sławno”. uchwała
 • Uchwała Nr XXIII/171/2021 w sprawie utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Dolina strumienia Sławno”. uchwała

 

Sesja XXIV z dnia 27 września 2021 r.

 • Uchwała Nr XXIV/172/2021 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klwów na lata 2021-2028.  uchwała
 • Uchwała Nr XXIV/173/2021 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Klwów na rok 2021. uchwała

 

Sesja XXV z dnia 15 listopada 2021 r.

 • Uchwała Nr XXV/175/2021 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Klwów na rok 2021  uchwała
 • Uchwała Nr XXV/176/2021 w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2022 rok uchwała
 • Uchwała Nr XXV/177/2021 w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2022 r. uchwała
 • Uchwała Nr XXV/178/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Klwów. uchwała
 • Uchwała Nr XXV/179/2021 w sprawie zmian w statucie Gminy Klwów. uchwała
 • Uchwała Nr XXV/180/2021 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw: Borowa Wola, Brzeski, Drążno, Głuszyna, Kadź, Klwów, Kłudno, Kolonia Ulów, Ligęzów, Nowy Świat, Podczasza Wola, Przystałowice Duże, Przystałowice Duże Kolonia, Sady Kolonia, Sulgostów, Ulów. uchwała
 • Uchwała Nr XXV/181/2021 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. uchwała
 • Uchwała Nr XXV/182/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na czas nieokreślony. uchwała
 • Uchwała Nr XXV/183/2021 w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Klwów w roku szkolnym 2020/2021. uchwała
 • Uchwała Nr XXV/184/2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Klwów. uchwała
 • Uchwała Nr XXV/185/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Klwów uchwała
 • Uchwała Nr XXV/186/2021 w sprawie ustalenia stawki opłat za wywóz nieczystości płynnych za pomocą wozu asenizacyjnego stanowiącego własność Gminy Klwów. uchwała
 • Uchwała Nr XXV/187/2021 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości stawki opłaty uchwała
 • Uchwała Nr XXV/188/2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 4 października 2021 r. uchwała

Sesja XXVI z dnia 22 grudnia 2021 r.

 • Uchwała Nr XXVI/189/2021 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klwów na lata 2021-2028.  uchwała
 • Uchwała Nr XXVI/190/2021 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Klwów na rok 2021. uchwała
 • Uchwała Nr XXVI/191/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028. uchwała
 • Uchwała Nr XXVI/192/2021 Uchwała Budżetowa Gminy Klwów na rok 2021. uchwała
 • Uchwała Nr XXVI/193/2021 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przysuskiemu w 2022 r.uchwała
 • Uchwała Nr XXVI/194/2021 w sprawie: udzielenia pożyczki długoterminowej
  dla Stowarzyszenia „Babska Rzeczpospolita Klwów”.uchwała
 • Uchwała Nr XXVI/195/2021 w sprawie: sprawie ustalenia diet radnych i sołtysów Gminy Klwów.uchwała
 • Uchwała Nr XXVI/196/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia lokalu użytkowego na czas nieokreślony.uchwała
 • Uchwała Nr XXVI/197/2021 w sprawie: przyjęcia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Gminy Klwów na rok 2022.uchwała
 • Uchwała Nr XXVI/198/2021 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Klwów na rok 2022. uchwała

 

Sesja XXVII z dnia 26 stycznia 2022 r.

 • Uchwała Nr XXVII/199/2022 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Klwów środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2023. uchwała
 • Uchwała Nr XXVII/200/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach pożarniczych, ćwiczeniach pożarniczych. uchwała
 • Uchwała Nr XXVII/201/2022 w sprawie dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców usług z terenu Gminy Klwów. uchwała
 • Uchwała Nr XXVII/202/2022 w sprawie przystąpienia przez do realizacji Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022. uchwała
 • Uchwała Nr XXVII/203/2022 w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022 uchwała
 • Uchwała Nr XXVII/204/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Klwów. uchwała

 

Sesja XXVIII z dnia 31 marca 2022 r.

 • Uchwała Nr XXVIII/205/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klwów na lata 2022-2028.  uchwała
 • Uchwała Nr XXVIII/206/2022 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022. uchwała
 • Uchwała Nr XXVIII/207/2022 w sprawie przyznania dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą. uchwała
 • Uchwała Nr XXVIII/208/2022 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Klwów w 2022 roku”.uchwała
 • Uchwała Nr XXVIII/209/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi za rok 2021”.uchwała
 • Uchwała Nr XXVIII/210/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Klwów za rok 2021.”uchwała
 • Uchwała Nr XXVIII/211/2022 zmieniająca Uchwałę Nr VII/49/2003 Rady Gminy Klwów
  z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie przyjęcia Statutu Sołectw gminy Klwów.” uchwała

 

Sesja XXIX z dnia 16 maja 2022 r.

 • Uchwała Nr XXIX/212/2022 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022. uchwała
 • Uchwała Nr XXIX/213/2022 zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/193/2019 Rady  Gminy Klwów z dnia 23 grudnia 2021 roku sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przysuskiemu w 2022 roku. uchwała
 • Uchwała Nr XXIX/214/2022 w sprawie udzielenia wójtowi gminy Klwów wotum zaufania. uchwała
 • Uchwała Nr XXIX/215/2022 w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu
  w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenie zasad prowadzenia handlu w tych dniach. uchwała

 

Sesja XXX z dnia 27 czerwca 2022 r.

 • Uchwała Nr XXX/216/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie za 2021 rok. uchwała
 • Uchwała Nr XXX/217/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok uchwała
 • Uchwała Nr XXX/218/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie za 2021 rok. uchwała
 • Uchwała Nr XXX/219/2022 w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej na rok 2022 dla Gminy Klwów.  uchwała
 • Uchwała Nr XXX/220/2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024. uchwała
 • Uchwała Nr XXX/221/2022 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Klwów na rok 2022. uchwała
 • Uchwała Nr XXX/222/2022 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Klwów za rok 2021. uchwała
 • Uchwała Nr XXX/223/2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Klwów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.uchwała
 • Uchwała Nr XXX/224/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klwów na lata 2022-2028. uchwała

 • Uchwała Nr XXX/225/2022 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Klwów na rok 2022.uchwała
 • Uchwała Nr XXX/226/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz niezabudowanej w miejscowości Klwów. uchwała
 • Uchwała Nr XXX/227/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej  niezabudowanej w miejscowości Klwów. uchwała

 

Sesja XXXI z dnia 26 września 2022 r.

 • Uchwała Nr XXXI/229/2022 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Klwów na rok 2022.uchwała
 • Uchwała Nr XXXI/230/2022 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2022 roku.uchwała
 • Uchwała Nr XXXI/231/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Brzeski. uchwała


Sesja XXXII z dnia 25 listopada 2022 r.

 • Uchwała Nr XXXII/232/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klwów na lata 2022-2028.  uchwała
 • Uchwała Nr XXXII/233/2022 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Klwów na rok 2022. uchwała
 • Uchwała Nr XXXII/234/2022 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Oświatowego Gminy Klwów. uchwała
 • Uchwała Nr XXXII/235/2022 w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2023 rok. uchwała
 • Uchwała Nr XXXII/236/2022 w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2023 rok. uchwała
 • Uchwała Nr XXXII/237/2022 w sprawie dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców usług z terenu Gminy Klwów. uchwała
 • Uchwała Nr XXXII/238/2022 w sprawie zmiany stawki opłat za usługi świadczone przez Urząd Gminy Klwów w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Klwów. uchwała
 • Uchwała Nr XXXII/239/2022 w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w  Gminie Klwów w roku szkolnym 2021/2022. uchwała
 • Uchwała Nr XXXII/240/2022 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. uchwała
 • Uchwała Nr XXXII/241/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klwów. uchwała
 • Uchwała Nr XXXII/242/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Brzeski. uchwała
 • Uchwała Nr XXXII/243/2022 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu Klastra Energii Powiatu Przysuskiego. uchwała

Sesja XXXIII z dnia 21 grudnia 2022 r.

 • Uchwała Nr XXXIII/244/2022 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klwów na lata 2023-2028.  uchwała
 • Uchwała Nr XXXIII/245/2022  uchwała Budżetowa na rok 2023. uchwała
 • Uchwała Nr XXXIII/246/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klwów na lata 2022-2028.  uchwała
 • Uchwała Nr XXXIII/247/2022 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Klwów na rok 2022. uchwała
 • Uchwała Nr XXXIII/248/2022 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przysuskiemu w 2023 r.uchwała
 • Uchwała Nr XXXIII/249/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Klwów za rok 2023. uchwała
 • Uchwała Nr XXXIII/250/2022  w sprawie: przystąpienia do zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klwów.   uchwała

 

Sesja XXXIV z dnia 16 stycznia 2023 r.

 • Uchwała Nr XXXIV/251/2023 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Klwów na rok 2023.uchwała
 • Uchwała Nr XXXIV/252/2023 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Klwów środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2024.uchwała
 • Uchwała Nr XXXIV/253/2023 w sprawie przystąpienia do realizacji Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023.uchwała
 • Uchwała Nr XXXIV/254/2023 w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023.uchwała
 • Uchwała Nr XXXIV/255/2023 zmieniająca  Uchwałę Nr II/22/2018  Rady Gminy Klwów z dnia
  28  lipca 2018  r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego
  „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 -  2023.uchwała
 • Uchwała Nr XXXIV/256/2023 zmieniająca Uchwałę Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Klwów z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.uchwała

 

Sesja XXXV z dnia 27 lutego 2023 r.

 • Uchwała Nr XXXV/257/2023 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokalu mieszkalnego w miejscowości Klwów. uchwała
 • Uchwała Nr XXXV/258/2023 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Klwów na rok 2023. uchwała
 • Uchwała Nr XXXV/259/2023 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Klwów w 2023 roku. uchwała
 • Uchwała Nr XXXV/260/2023 w sprawie przyjęcia przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Stałych  Rady Gminy Klwów za rok 2022. uchwała

 

Sesja XXXVI z dnia 21 kwietnia 2023 r.

 • Uchwała Nr XXXVI/263/2023 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz
  Gminy Klwów. uchwała
 • Uchwała Nr XXXVI/264/2023 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Klwów. uchwała
 • Uchwała Nr XXXVI/265/2023 zmieniająca uchwałę nr VIII/62/2019 Rady Gminy Klwów z dnia
  22 lipca 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. uchwała
 • Uchwała Nr XXXVI/266/2023 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Klwów
  na lata 2023-2026. uchwała
 • Uchwała Nr XXXVI/267/2023 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Klwów na lata 2023-2025. uchwała
 • Uchwała Nr XXXVI/268/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi za rok 2022. uchwała

Sesja XXXVII z dnia 31 maja 2023 r.

 • Uchwała Nr XXXVII/269/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie za 2022 rok. uchwała
 • Uchwała Nr XXXVII/270/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2022 rok. uchwała
 • Uchwała Nr XXXVII/271/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie za 2022 rok. uchwała
 • Uchwała Nr XXXVII/273/2023 w sprawie udzielenia wójtowi gminy Klwów wotum zaufania. uchwała
 • Uchwała Nr XXXVII/274/2023 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Klwów za rok 2022. uchwała
 • Uchwała Nr XXXVII/275/2023 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Klwów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022.uchwała
 • Uchwała Nr XXXVII/276/2023 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Klwów na rok 2023.uchwała
 • Uchwała Nr XXXVII/277/2023 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacji jednostek organizacyjnych Gminy Klwów. uchwała
 • Uchwała Nr XXXVII/278/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIX/124/2020 Rady Gminy Klwów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Klwów. uchwała
 • Uchwała Nr XXXVII/279/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klwów. uchwała
 • Uchwała Nr XXXVII/280/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klwów. uchwała

 

Sesja XXXVIII z dnia 25 września 2023 r.

 • Uchwała Nr XXXVIII/281/2023 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Klwów. uchwała
 • Uchwała Nr XXXVIII/282/2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Klwów. uchwała
 • Uchwała Nr XXXVIII/283/2023 w sprawie sprawie zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023/2028. uchwała
 • Uchwała Nr XXXVIII/284/2023 w sprawie  zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Klwów na rok 2023uchwała
 • Uchwała Nr XXXVIII/285/2023 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Klwów. uchwała

 

Sesja XXXIX z dnia 23 listopada 2023 r.

 • Uchwała Nr XXXIX/287/2023 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023.uchwała
 • Uchwała Nr XXXIX/288/2023 w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2024 rok. uchwała
 • Uchwała Nr XXXIX/289/2023 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2024 rok. uchwała
 • Uchwała Nr XXXIX/290/2023 w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2024 rok. uchwała
 • Uchwała Nr XXXIX/291/2023 w sprawie dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców usług z teren Gminy Klwów. uchwała
 • Uchwała Nr XXXIX/292/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Ligęzów. uchwała
 • Uchwała Nr XXXIX/293/2023 w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Klwów w roku szkolnym 2022/2023.uchwała
 • Uchwała Nr XXXIX/294/2023 w sprawie zmiany do uchwały Nr XXV/184/2021 Rady Gminy Klwów z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej
  o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Klwów. uchwała
 • Uchwała Nr XXXIX/295/2023 w sprawie przystąpienia do realizacji Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024. uchwała
 • Uchwała Nr XXXIX/296/2023 w sprawie przystąpienia do realizacji Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024. uchwała
 • Uchwała Nr XXXIX/297/2023 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok. uchwała

Sesja XL z dnia 28 grudnia 2023 r.

 • Uchwała Nr XL/298/2023 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2028. uchwała
 • Uchwała Nr XL/299/2023 w sprawie zmian zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023. uchwała
 • Uchwała Nr XL/300/2023 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034. uchwała
 • Uchwała Nr XL/301/2023 Uchwała Budżetowa na 2024 rok uchwała
 • Uchwała Nr XL/302/2023 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach pożarniczych, ćwiczeniach pożarniczych. uchwała
 • Uchwała Nr XL/303/2023 w sprawie dopłat do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków dla odbiorców usług z terenu Gminy Klwów. uchwała
 • Uchwała Nr XL/304/2023 w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia lokali użytkowych na czas nieokreślony. uchwała
 • Uchwała Nr XL/305/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości niezabudowanej na okres trzech lat. uchwała
 • Uchwała Nr XL/306/2023 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz
  Gminy Klwów. uchwała
 • Uchwała Nr XL/307/2023 w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. uchwała
 • Uchwała Nr XL/308/2023 w sprawie sprawie przyjęcia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Gminy Klwów na 2024 rok. uchwała