artykuł nr 1

Przygotowanie do druku i wykonanie druku gazety samorządowej "Kurier Ziemi Przysuskiej"

Klwów, 30.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.   Zamawiający:   GMINA KLWÓW

Z siedzibą:

Urząd Gminy Klwów

Ul. Opoczyńska 35

26-415 Klwów

zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.:

Przygotowanie do druku i wykonanie druku gazety samorządowej „Kurier Ziemi Przysuskiej"

2.   Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

przygotowanie do druku (wykonanie projektu, obróbka i retusz fotografii do druku, redakcja, opracowanie graficzne, konsultacje, korekta, montaż elektroniczny), wykonanie druku i dostarczenie gazety samorządowej „Kurier Ziemi Przysuskiej" do siedziby Zamawiającego. Zamówienie dotyczy dwunastu  numerów gazety w ciągu roku (wydanie w miesiącu styczniu, lutym, marcu, kwietniu, maju, czerwcu, lipcu, sierpniu , wrześniu , październiku, listopadzie i grudniu).

Parametry druku dla każdego wydania:

Format gazety: A3, Ilość stron: 16 strony, Ilość zdjęć 35 zdjęć (+/- 5 zdjęć), Okładka: miękka, Ulepszony papier gazetowy gramatura min. 52 g/m2 (ISO 536), Kolorystyka: całość 4+4, Wydanie cztero lub pięciokolumnowe, Druk dwustronny, , Okładka musi zawierać tytuł gazety oraz numer gazety.

Nakład jednego wydania 4 000 egzemplarzy. Łącznie 48 000 egzemplarzy.

Wykonawca ma obowiązek bieżącej współpracy z osobą wyznaczoną ze strony Zamawiającego w celu należytej realizacji zamówienia.

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie dotyczące wykonanej gazety w dniu dostarczenia jej Zamawiającemu w zakresie utrwalania, zwielokrotniania i obrotu.

3.   Termin realizacji zamówienia: Realizacja zadania nastąpi od dnia zawarcia Umowy do dnia 10 grudnia 2015 roku z podziałem na następujące wydania, w tym:

9 nr do 12 stycznia 2015 , 10 nr do 10 lutego 2015, 11 nr do 10 marca 2015, 12 nr do 10 kwietnia 2015, 13 nr do 10 maja 2015, 14 nr do dnia 10 czerwca 2015 roku, 15 nr do dnia 10 lipca 2015 roku, 16 nr do dnia 10 sierpnia 2015 roku, 17 nr do dnia 10 września 2015 roku, 18 nr do dnia 10 października 2015 roku,19 nr do dnia 10 listopada 2015 roku, 20 nr do dnia 10 grudnia 201 roku.

Wykonawca przygotuje projekt graficzny gazety, który następnie przedstawi Zamawiającemu do akceptacji w wersji elektronicznej w terminie 4 dni roboczych od przekazania niezbędnego materiału. Zamawiający dokona akceptacji lub zgłosi uwagi do projektu w terminie 1 dnia roboczych od dnia doręczenia projektu. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do projektu Wykonawca w terminie 1 dnia roboczego przedstawi (w wersji elektronicznej) poprawiony projekt, uwzględniający uwagi Zamawiającego. Zamawiający zatwierdzi skorygowany projekt publikacji w ciągu 1 dnia roboczego.

Wszystkie materiały niezbędne do przygotowania wydania gazety Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie elektronicznej (tekst w plikach *.doc natomiast zdjęcia w plikach *.jpg) w terminie do 3 – go dnia każdego miesiąca

Płatności będą dokonywane częściowo po dostarczeniu Zamawiającemu nakładu każdego wydania.

4. Termin związania oferta: 30 dni

5. Kryteria wyboru oferty: Najniższa cena brutto za realizację zamówienia, spełniającego wszystkie wymagania zawarte w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

6. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, na komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Przygotowanie do druku i wykonanie druku gazety samorządowej „Kurier Ziemi Przysuskiej"

Nie otwierać przed 7 stycznia 2015 roku, przed godziną 11.00.

7. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 7 stycznia 2015 roku, do godziny 10.30 w sekretariacie Zamawiającego, 26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 35, pokój nr 5, 1 piętro.

8. Do oferty należy załączyć:

- formularz ofertowy sporządzony według załączonego wzoru,

- aktualny dokument rejestrowy lub inny dokument gdzie wskazano osoby uprawnione do reprezentacji firmy. Jeżeli ofertę składa pełnomocnik wykonawcy to do oferty musi być załączone pełnomocnictwo jednoznacznie wskazujące na uprawnienie do złożenia oferty lub złożenia oferty i podpisania umowy, udzielone przez osoby wymienione w dokumencie rejestrowym. Kopia pełnomocnictwa powinna być potwierdzona za zgodność przez udzielającego pełnomocnictwa lub poświadczona notarialnie.

 

artykuł nr 2

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Klwów

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. Poz. 907 ze zm.) Gmina Klwów zaprasza do składania ofert na realizację zadania: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Klwów”

1.   ZAMAWIAJĄCY:

  1.   Zamawiający: GMINA KLWÓW

  2.   Adres: ul. Opoczyńska 35, 26 – 415 Klwów

  3.   Telefon: 048 6710010 w.20

  4.   faks: 048 6710010 w.25

  5.   REGON: 000537473

  6.   NIP: 6010085981

  7.   e-mail: zamowieniapubliczne@klwow.pl

  8.   adres internetowy: http://www.bip.akcessnet.net

2.   OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.   Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na odbiorze płyt azbestowo – cementowych stosowanych w budownictwie z pokryć dachowych z posesji zlokalizowanych na terenie gminy Klwów wraz z ich załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwieniem na składowisku odpadów niebezpiecznych.

2.   Zakres zadania obejmuje:

· Odbiór wraz z załadunkiem oraz transport i unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych płyt azbestowo – cementowych stosowanych w budownictwie z pokryć dachowych (zdemontowanych wcześniej lub składowanych) zgromadzonych na nieruchomościach z terenu gminy Klwów. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do odbioru, załadunku, transportu oraz unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zgodnie ze zgłoszeniami (wnioskami) właścicieli budynków została określona na około 50,709 Mg.

3) Prace objęte usługą polegać będą na:

· dostarczeniu do miejsc odbioru niezbędnej ilości folii ochronnej oraz palet drewnianych, na które załadowane zostaną płyty azbestowo – cementowe,

· wyposażeniu pracowników uczestniczących w pracach w niezbędny ubiór ochronny oraz sprzęt ochrony osobistej (kombinezony, filtry, rękawice, itp.),

· zabezpieczeniu palet z płytami azbestowo - cementowymi poprzez szczelne foliowanie z każdej strony w folię polietylenową o grubości min. 0,2 mm oraz zabezpieczeniu foli przed ewentualnym rozwinięciem,

· utrzymaniu podczas pakowania płyt azbestowo – cementowe w stanie wilgotnym,

· starannym zebraniu i w stanie wilgotnym zapakowaniu do worków foliowych, drobnych odpadów azbestowo – cementowych w postaci odłamanych kawałków płyt.

Odbierane materiały zawierające azbest powinny być spakowane w sposób umożliwiający zważenie odpadów pochodzących z poszczególnych nieruchomości.

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wykazy nieruchomości, z których mają zostać odebrane wyroby zawierające azbest w celu skontaktowania się z właścicielami nieruchomości i uzgodnienia terminu wykonania usługi. Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia 31.10.2014 r.

Wykonawca w ramach oferowanej ceny ofertowej winien zapewnić nadzór osoby odpowiedzialnej za organizację wykonywanych robót oraz przedstawienie dokumentu stwierdzającego rzetelność wykonania prac oraz ewentualną wypłatę odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót lub związanych z nimi.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia (zmniejszenie lub zwiększenie ilości odpadów zawierających azbest), o którym mowa wyżej ze względu na fakt, iż podane ilości wyrobów zawierających azbest objętych przedmiotem zamówienia określone zostały w sposób szacunkowy. Podstawą faktycznego rozliczenia będą protokoły odbioru podpisane przez właścicieli nieruchomości i karty przekazania odpadów na składowisku odpadów oraz protokół odbioru końcowego dla całości zadania.

Załatwianie wszystkich formalności i pokrycie wszelkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy usługi.

4.   Zakończenie prac na każdej nieruchomości udokumentowane będzie:

· kartą przekazania odpadów wystawioną na właściciela nieruchomości przez Wykonawcę określającą ilość przekazanych odpadów w Mg,

· pozytywnym, bezusterkowym protokołem odbioru robót podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego, właściciela nieruchomości oraz Wykonawcę - po zakończeniu prac na danej posesji, potwierdzającym ilość wywiezionych z nieruchomości wyrobów zawierających azbest (w Mg); obowiązek przygotowania protokołu leży po stronie Wykonawcy;

· oświadczeniem Wykonawcy o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia terenu z azbestu dla poszczególnych nieruchomości.

Zakończenie prac dla całości zadania udokumentowane będzie:

· kartą przekazania odpadów na składowisko określającą ilość przekazanych odpadów w Mg,

· bezusterkowym protokołem odbioru końcowego zadania określającym łączną ilość odebranych odpadów zawierających azbest, stanowiącym podstawę do wystawienia faktury.

3.   TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Rozpoczęcie: niezwłocznie po podpisaniu umowy. Zakończenie: 31.10.2014 r.

4.   SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta musi zawierać:

1.   wypełniony Formularz ofertowy,

2.   wypełnione oświadczenie dotyczące posiadania uprawnień do wykonania działalności lub czynności wynikających z zakresu prac określonych ogłoszeniem (załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego),

3.   aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów niebezpiecznych,

4.   aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest lub aktualną umowę z firmą transportową posiadającą takie zezwolenie,

5.   umowę ze składowiskiem odpadów niebezpiecznych, bądź inny dokument potwierdzający przyjęcie do unieszkodliwienia na stałe (nie na magazynowanie) odpadów zawierających azbest na składowisko w okresie realizacji zamówienia przewidzianej ilości odpadów zawierających azbest,

6.   aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców, w którym jest wskazany rodzaj działalności wykonywany przez oferenta oraz osoby uprawnione do reprezentacji - wystawiony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wskazane dokumenty i oświadczenia mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów.

· Opis przygotowania oferty:

1. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

2. Każdy Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.

3. Ofertę należy umieścić w kopercie na adres: Urząd Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów z oznaczeniem: „Oferta na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Klwów”

4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji usługi .

5.   KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena.

6. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16 września 2014 r.. godzina 12:00, miejsce: sekretariat Zamawiającego (pokój 5), Urząd Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów

Otwarcie ofert nastąpi 16 września 2014 r.. godzina 13:00,

7.   OSOBA DO KONTAKTU: Marcin Szymański e-mail: zamowieniapubliczne@klwow.pl, tel. 48/6710010

8.   ZAŁĄCZNIKI:

· formularz ofertowy wraz z załącznikami

· projekt umowy 

Klwów, 09.09.2014

Wójt Gminy Klwów

/-/ Piotr Papis

 

artykuł nr 3

Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Niepublicznego Przedszkola pn. Przedszkole marzeń w Klwowie

Projekt pod nazwą „Przedszkole marzeń!”  realizowany przez Stowarzyszenie Oświatowe Gminy Klwów  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

 

 

Rozeznanie cenowe Nr 2/2014 na zakup i dostawę artykułów żywnościowych do  Niepublicznego Przedszkola  pn. Przedszkole marzeń „ w Klwowie

Ogłoszenie o przeprowadzanym  „ Rozeznaniu cenowym

Stowarzyszenie Oświatowe Gminy Klwów , tel. 4386710010 w. 21

Zaprasza do wzięcia udziału w przeprowadzanym „Rozeznaniu cenowym „ na zakup i dostawę artykułów żywnościowych do Niepublicznego  Przedszkola w Klwowie dla potrzeb realizacji projektu pod np. „Przedszkole marzeń” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów żywnościowych wg przedstawionych zadań:

3)   Dostawa produktów ogólnospożywczych,

4)   Dostawa owoców i warzyw,

5)   Dostawa produktów nabiałowych,

W postępowaniu dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych, tj. na zadania wymienione powyżej, z zastrzeżeniem, że jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na poszczególne zadanie, natomiast istnieje możliwość złożenia oferty na dwa lub więcej zadań. Każde zadanie będzie rozpatrywane i oceniane odrębnie.

Docelowym miejscem dostarczenia artykułów żywnościowych będzie Niepubliczne Przedszkole w Klwowie pn.” Przedszkole marzeń” , Klwów, ul. Sportowa 2 , w terminie  po wcześniejszym uzgodnieniu z dostawcą.

Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane w okresie od 1 września 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Ceny oferowanych produktów w realizowanym okresie nie mogą wzrosnąć bez podania  zasadnej przyczyny.

Wybór dostawcy nastąpi w oparciu o najkorzystniejszą cenę dla poszczególnych grup produktów oraz zostanie podpisana umowa na zakup i dostawę artykułów żywnościowych danej grupy produktów z wybranym dostawcą.

Miejsce i termin składania „ Rozeznań cenowych” według załączonych wzorów – w formie pisemnej lub elektronicznej na adres Stowarzyszenie Oświatowe Gminy Klwów,  26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 35 pok. Nr 13, ;lub e-mail zoss@klwow.pl do dnia 29 sierpnia 2014 r. do godz. 15.00

Załączniki :

1.   Asortyment

2.   Wzór oferty

 

         

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

 

artykuł nr 4

Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych w Klwowie i w Kłudnie oraz Przedszkola Samorządowego w Klwowie

Rozeznanie cenowe na zakup i dostawę artykułów żywnościowych

Ogłoszenie o przeprowadzanym „ Rozeznaniu cenowym” z dnia 25 sierpnia 2014 roku

Zespół Obsługi Szkół Samorządowych w Klwowie

26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 35, Tel. 48 6710010 w. 21

Zaprasza do wzięcia udziału w przeprowadzanym  „ Rozeznaniu cenowym „ na:

Zakup i dostawę artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych w Klwowie i w Kłudnie oraz Przedszkolu Samorządowym w Klwowie

Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane w okresie od 1.09.2014 r. do 25.06.2015 r.

Formularz ofertowy wraz z wykazem asortymentowym stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia lub można odebrać w dni robocze w siedzibie Zamawiającego tj. ZOSS Klwów, ul. Opoczyńska 35  pok. Nr 13 w godz. 7.30 -15.30.

Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów żywnościowych wg przedstawionych zadań:

3) Dostawa produktów ogólnospożywczych,

4) Dostawa owoców i warzyw,

5) Dostawa produktów nabiałowych,

W postępowaniu dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych, tj. na zadania wymienione powyżej, z zastrzeżeniem, że jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na poszczególne zadanie, natomiast istnieje możliwość złożenia oferty na dwa lub więcej zadań. Każde zadanie będzie rozpatrywane i oceniane odrębnie.

Miejsce i termin składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35  do dnia  29 sierpnia 2014 r. do godz. 15.00

W wyniku niniejszego postepowania  z dostawcą oferującym najkorzystniejsze ceny zostanie zawarta umowa zakupu i dostawy artykułów żywnościowych w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Załączniki:

1.   Asortyment

2.   Wzór oferty

 

obrazek
artykuł nr 5

Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Niepublicznego Przedszkola pn. Przedszkole marzeń w Klwowie

Projekt pod nazwą „Przedszkole marzeń!”  realizowany przez Stowarzyszenie Oświatowe Gminy Klwów  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

 

Rozeznanie cenowe Nr 1/2014 na "Zakup i dostawę artykułów żywnościowych do  Niepublicznego Przedszkola  pn. Przedszkole marzeń „ w Klwowie

Ogłoszenie o przeprowadzanym  „ Rozeznaniu cenowym

Stowarzyszenie Oświatowe Gminy Klwów , tel. 4386710010 w. 21

Zaprasza do wzięcia udziału w przeprowadzanym „Rozeznaniu cenowym na "Zakup i dostawę artykułów żywnościowych do Niepublicznego  Przedszkola w Klwowie dla potrzeb realizacji projektu pod np. „ Przedszkole marzeń” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów żywnościowych wg przedstawionych zadań:

1)   1.   Dostawa pieczywa,

2)   2.  Dostawa mięsa i jego przetworów,

3) 3.    Dostawa produktów ogólnospożywczych,

4) 4.    Dostawa owoców i warzyw,

5) 5.   Dostawa produktów nabiałowych,

6) 6.   Dostawa produktów garmażeryjnych,.

7) 7.   Dostawa produktów mrożonych.

W postępowaniu dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych, tj. na zadania wymienione powyżej, z zastrzeżeniem, że jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na poszczególne zadanie, natomiast istnieje możliwość złożenia oferty na dwa lub więcej zadań. Każde zadanie będzie rozpatrywane i oceniane odrębnie.

Docelowym miejscem dostarczenia artykułów żywnościowych będzie Niepubliczne Przedszkole w Klwowie pn.” Przedszkole marzeń” , Klwów, ul. Sportowa 2 , w terminie  po wcześniejszym uzgodnieniu z dostawcą.

Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane w okresie od 1 września 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Ceny oferowanych produktów w realizowanym okresie nie mogą wzrosnąć bez podania  zasadnej przyczyny.

Wybór dostawcy nastąpi w oparciu o najkorzystniejszą cenę dla poszczególnych grup produktów oraz zostanie podpisana umowa na zakup i dostawę artykułów żywnościowych danej grupy produktów z wybranym dostawcą.

Miejsce i termin składania „ Rozeznań cenowych” według załączonych wzorów – w formie pisemnej lub elektronicznej na adres Stowarzyszenie Oświatowe Gminy Klwów,  26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 35 pok. Nr 13, ;lub e-mail zoss@klwow.pl do dnia 21 sierpnia 2014 r. do godz. 15,30.

Załączniki :

1.   Asortyment

2.   Wzór oferty

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego