artykuł nr 1

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2022 r.

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2022 r.

 • Zarządzenie nr 1/2022 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 r. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 2/2022 w sprawie opracowanie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2022 roku. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 3/2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 4/2022 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Klwów.  Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 5/2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu "Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Klwów na rok 2022" Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 6/2022 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkola. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 7/2022 w sprawie nadania upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 8/2022 w sprawie nadania upoważnienia dla Sekretarza Gminy Klwów. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 9/2022 w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Klwów. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 10/2022 w sprawie wyznaczenia Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 11/2022 w sprawie wyznaczenia Administratora Systemu. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 12/2022 w sprawie udzielenia akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 13/2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2022 roku. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 14/2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2022 roku. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 16/2022 w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Kopczyńskiej - Wicedyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Klwowie.  Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 17/2022 w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 18/2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2022 roku. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 19/2022 w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Klwów za 2021. Zarządzenie

 •  Zarządzenie nr 20/2022 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie "Prowadzenie klubu sportowego na rok 2021" Zarządzenie

 •  Zarządzenie nr 20A/2022 w sprawie nadania upoważnienia dla  pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 21/2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2022 roku. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 22/2022 w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o przyznanie pożyczki. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 23/2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2022 roku. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 24/2022 w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii B. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 25/2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 26/2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2022 roku. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 27/2022 w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Klwów. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 28/2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2022 roku. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 29/2022 w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich "Gosposie" Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 30/2022 w sprawie wprowadzenia do stosowania "Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji". Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 31/2022 w sprawie skrócenia czasu pracy na czas upałów. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 32/2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2022 roku. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 33/2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2022 roku. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 34/2022 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym" Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 35/2022 w sprawie skrócenia czasu pracy na czas upałów. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 36/2022 w sprawie czasu pracy w Urzędzie Gminy Klwów. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 37/2022 w sprawie wynagrodzenia ekspertów za udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej powołanej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.  Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 38/2022 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.  Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 39/2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2022 roku. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 39A/2022 w sprawie wyznaczenia Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska do realizacji zadań wynikających z ustawy o dodatku węglowym. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 40/2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2022 roku. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 41/2022 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 roku. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 42/2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2022 roku. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 43/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 44/2022 w sprawie upoważnienia Pani Anny Rokickiej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 45/2022 w sprawie upoważnienia Pani Anny Drużyńskiej - Pracownika socjalnego do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 46/2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2022 roku. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 48/2022 w sprawie upoważnienia Pani Doroty Sokołowskiej - Inspektora do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 48A/2022 w sprawie zmian składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 49/2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Klwów z Organizacjami Pozarządowymi. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 50/2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2022 roku. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 51/2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2022 roku. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 52/2022 w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 53/2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2022 roku. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 54/2022 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klwów na lata 2023-2028. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 55/2022 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Klwów projektu uchwały budżetowej na 2023 r. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 56/2022 w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Oświatowego Gminy Klwów. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 57/2022 w sprawie podziału środków na stypendia dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Klwów. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 58/2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2022 roku. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 60/2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2022 roku. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 61/2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2022 roku. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 62/2022 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu w 2022 roku. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 63/2022 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Klwów. Zarządzenie