artykuł nr 1

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2019 r.

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2019 r.

 • Zarządzenie nr 1/2019 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 r.  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 2/2019 w sprawie opracowanie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2019 roku.  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 4/2019 w sprawie powołania komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii B złożonej w archiwum zakładowym Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 4a/2019 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia końcowego odbioru następujących zadań.  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 5/2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2019 roku. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 6/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne realizowane w 2019 r. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 7/2019 w sprawie zwołania zebrań wiejskich w Gminie Klwów w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 8/2019 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Klwów. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 9/2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2019 roku. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 10/2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie "Piłka nożna" Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 11/2019 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 12/2019 w sprawie powołania zespołu do spraw kontroli zarządczej I poziomu w Urzędzie Gminy Klwów.  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 13/2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2019 roku. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 13A/2019 w sprawie ustalenia użytkowania samochodu osobowego w Urzędzie Gminy Klwów. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 14/2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2019 roku. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 15/2019 w sprawie powołania komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania ruchomego majątku Gminy Klwów.  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 16/2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2019 roku. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 18/2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie "Przeciwdziałania uzależnienia i patologią społecznym". Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 20/2019 w sprawie powołania komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania ruchomego majątku Gminy Klwów.  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 20a/2019 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Klwów. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 21/2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2019 roku. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 22/2019 w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o przyznanie pożyczki dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego.  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 23/2019 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy,  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 24/2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2019 roku. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 25/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy Klwów. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 26/2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2019 roku. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 28/2019 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia końcowego odbioru zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sulgostów".  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 29/2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2019 roku. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 30/2019 w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii B przechowywanej w archiwum zakładowym w Urzędzie Gminy Klwów. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 31/2019 w sprawie powołania przedstawicieli Urzędu Gminy Klwów w celu przeprowadzenia wizji lokalnej. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 32/2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2019 roku. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 33/2019 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Klwów projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 34/2019 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klwów na lata 2020-2028.  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 35/2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 36/2019 w sprawie zmian Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 38/2019 w sprawie zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Klwów.  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 39/2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2019 roku. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 40/2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2019 roku. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 41/2019 w sprawie ustalenia dodatkowego terminu dnia wolnego od pracy w 2019 r. w Urzędzie Gminy Klwów. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 42/2019 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Klwów. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 43/2019 w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych na terenie Gminy Klwów. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 44/2019 w sprawie wzoru legitymacji służbowej członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 45/2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2019 roku. Zarządzenie