artykuł nr 1

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2013 r.

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2013 r.

 

 • Zarządzenie Nr 1/2013 w sprawie upoważnienia Pani Beaty Skałban- Inspekrota w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych . Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie

 • Zarządzenie Nr 2/2013 w sprawie upoważnienia Pani Urszuli Nowak - Aspiranta pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych . Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie

 • Zarządzenie Nr 3/2013 w sprawie powołania komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii B złozonej w archiwum zakładowym.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie

 • Zarządzenie Nr 4/2013 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 r.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie

 • Zarządzenie Nr 4a/2013 w sprawie zmiany polityki rachunkowości w Wykazie Kont dla Urzędu Gminy.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie

 • Zarządzenie Nr 5/2013 w sprawie powołania komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania ruchomego majątku Gminy Klwów .   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie

 • Zarządzenie Nr 6/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie wsi Sulgostów oraz nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie wsi Klwów - stanowiącej własność gminy Klwów.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie

 • Zarządzenie Nr 7/2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz zmian w planie finansowym wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2013 roku.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie

 • Zarządzenie Nr 8/2013 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Klwowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej - Zespół w Radomiu sprawozdania z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2012 r.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie

 • Zarządzenie Nr 9/2013 w sprawie zmian w planie  wydatków budżetu oraz zmian w planie finansowym wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2013 roku.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie

 • Zarządzenie Nr 10/2013 w sprawie zmian w planie  wydatków budżetowych  w 2013 roku.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie

 • Zarządzenie Nr 11/2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz zmian w planie finansowym wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2013 roku.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie

 • Zarządzenie Nr 12/2013 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie "Prowadzenie szkoleń sportowych, organizowanie meczów, zawodów sportowych oraz rozgrywek piłkarskich w roku 2013".   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie

 • Zarządzenie Nr 13/2013 w sprawie wprowadzenia do użytku Planu Akcji Kurierskiej, jego założeń i schematu na terenie Gminy Klwów.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie

 • Zarządzenie Nr 14/2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz zmian w planie finansowym wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2013 roku.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie

 • Zarządzenie Nr 15/2013 w sprawie powołanie terenowej komisji do spraw szacowania zakresu i wysokości szkód w infrastrukturze komunalnej.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie

 • Zarządzenie Nr 16/2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz zmian w planie finansowym wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2013 roku.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie

 • Zarządzenie Nr 17/2013 w sprawie zmian w planie dochodów i zmian w planie wydatków budżetu w 2013 roku.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie

 • Zarządzenie Nr 18/2013 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie

 • Zarządzenie Nr 19/2013 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Klwów.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie

 • Zarządzenie Nr 20/2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz zmian w planie finansowym wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2013 roku.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie

 • Zarządzenie Nr 21/2013 w sprawie czasu pracy w Urzędzie Gminy Klwów.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie

 • Zarządzenie Nr 21A/2013 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia końcowego odbioru zadania.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie

 • Zarządzenie Nr 22/2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz zmian w planie finansowym wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2013 roku.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie

 • Zarządzenie Nr 23/2013 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013r.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie

 • Zarządzenie Nr 24/2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz zmian w planie finansowym wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2013 roku.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie

 • Zarządzenie Nr 25/2013 w sprawie upoważnienia Pani Anny Rokickiej - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie

 • Zarządzenie Nr 26/2013 w sprawie upoważnienia Pani Anny Rokickiej - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych .   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie

 • Zarządzenie Nr 27/2013 w sprawie upoważnienia Pani Anny Rokickiej - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do przeprowadzania postepowania w sprawie świadczeń rodzinnych.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie

 • Zarządzenie Nr 28/2013 w sprawie upoważnienia Pani Anny Rokickiej - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do przeprowadzania postepowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie

 • Zarządzenie Nr 29/2013 w sprawie likwidacji niektórych formacji obrony cywilnej na terenie Gminy Klwów Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie

 • Zarządzenie Nr 30/2013 w sprawieorganizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania w  Gminie Klwów Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie

 • Zarządzenie Nr 31/2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz zmian w planie finansowym wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2013 roku.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie

 • Zarządzenie Nr 32/2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz zmian w planie finansowym wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2013 roku.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie

 • Zarządzenie Nr 33/2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy...  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie

 • Zarządzenie Nr 34/2013 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia końcowego odbioru zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kłudno".  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie

 • Zarządzenie Nr 35/2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz zmian w planie finansowym wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2013 roku. Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie

 • Zarządzenie Nr 36/2013 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z hali sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Klwowie oraz określenie zwolnień z opłat.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie

 • Zarządzenie Nr 37/2013 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Klwów projektu uchwały budżetowej na rok 2014.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie

 • Zarządzenie Nr 38/2013 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Klwów Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata  2014-2022  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie

 • Zarządzenie Nr 39/2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz zmian w planie finansowym wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2013 roku. Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie

 • Zarządzenie Nr 40/2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w OSP Klwów.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie

 • Zarządzenie Nr 41/2013 w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych w Klwowie.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie

 • Zarządzenie Nr 42/2013 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia końcowego odbioru zadania pn.: "Remont drogi gminnej w miejscowości Klwów- Klwowska Wola".  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie

 • Zarządzenie Nr 43/2013 w sprawie reorganizacji Urzędu Gminy Klwów i nadania regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Klwów.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie

 • Zarządzenie Nr 44/2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz zmian w planie finansowym wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2013 roku. Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie

 • Zarządzenie Nr 45/2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2022. Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie

 • Zarządzenie Nr 46/2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2022. Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie

 • Zarządzenie Nr 47/2013 w sprawie powołania komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej B złożonej w archiwum zakładowym. Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie

 • Zarządzenie Nr 48/2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz zmian w planie finansowym wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2013 roku. Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 50/2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli wewnętrznej w Gminie Klwów. Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 51/2013 w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Klwów dla samorządowej instytucji kultury. zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 52/2013 w sprawie zmian polityki rachunkowości Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 53/2013 w sprawie zasad udzielania i rozliczania zaliczek stałych, jednorazowych oraz kosztów podróży służbowych.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 54/2013 w sprawie zasad promowania gospodarki finansowej przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Klwów Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 55/2013 w sprawie wprowadzenia regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14 000 euro. zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 56/2013 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za 1 m2 powierzchni lokali użytkowych. zarządzenie