artykuł nr 1

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2012 r.

 

 • Zarządzenie Nr 1/2012 w sprawie powołania komisji w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowiska nauczyciel/ nauczycielka wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Klwowie oraz na stanowisko pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Klwowie w ramach projektu "Przedszkole - lepszy start"  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 2/2012 w sprawie opracowanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 r.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 3/2012  w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia rekrutacji dzieci do przedszkola prowadzonego w ramach projektu "Przedszkole - lepszy start"   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 4/2012  w sprawie: ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 5/2012  w sprawie powołania komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii "B" złożonej w archiwum zakładowym.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 6/2012  w sprawie powołania komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii "B" złożonej w archiwum zakładowym.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 7/2012  w sprawie wprowadzenia regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 14 000 euro.    Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 8/2012  w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Gminy Klwów.    Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 9/2012  w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Klwów.    Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 10/2012  w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania kontroli zarządczej I poziomu w Urzędzie Gminy Klwów.    Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 11/2012  w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania kontroli zarządczej II poziomu w Urzędzie Gminy Klwów.    Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 12/2012  w sprawie powołania Zespołu do spraw  kontroli zarządczej I poziomu w Urzędzie Gminy w Klwowie oraz II poziomu w gminnych jednostkach organizacyjnych.    Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 13/2012  w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Klwów w sprawie przyjęcia "Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Klwów"   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 14/2012 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 14a/2012 w sprawie zmian z planie dochodów i wydatków budżetu oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2012 r. Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 15/2012 w sprawie upoważnienia Pani Anny Rokickiej - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do przeprowadzania postepowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 16/2012 w sprawie upoważnienia Pani Anny Rokickiej - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 17/2012 w sprawie upoważnienia Pani Anny Rokickiej - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych .   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 18/2012 w sprawie upoważnienia Pani Anny Rokickiej - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do przeprowadzania postepowania w sprawie świadczeń rodzinnych.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 19/2012  w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.    Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 20/2012  w sprawie powołania Administratora Bezpiczeństwa Informacji.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 21/2012  w sprawie wdrożenia dokumentacji przetwarzania  i ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Klwowie.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 22/2012  w sprawie powołania komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania ruchomego majątku  Gminy Klwów.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 23/2012  w sprawie wprowadzenia kodeksu etyki pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej  w Klwowie.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 24/2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami przysiółka Przystałowice Duże w sprawie zmiany organizacyjnej nazw "przysiółek" na "wieś" oraz zniesienie nazwy "przysiółek" - Dobra Wola  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 25/2012  w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Klwowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej - Zespół w Radomiu sprawozdania z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2011 r.    Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 26/2012  w sprawie powołania komisji ds. zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej kategorii "B" złożonej w archiwum zakładowym. Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 27/2012  w sprawie powołania komisji ds. zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej kategorii "B" złożonej w archiwum zakładowym. Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 28/2012  w sprawie wdrożenia dokumentacji przetwarzania  i ochrony danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Klwowie.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 29/2012  w sprawie wdrożenia dokumentacji przetwarzania  i ochrony danych osobowych w Gminnej Bibliotece w Klwowie.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 30/2012  w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2012 roku.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 31/2012  w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2012 roku.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 32/2012  w sprawie powołania zespołu ds. przekazania składników bilansowych tj. aktywów i pasywów dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 33/2012  w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 35/2012  w sprawie ustalenia wytycznych do projektów organizacyjnych szkół prowadzonych przez Gminę Klwów.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 37/2012 w sprawie zmian z planie dochodów i wydatków budżetu oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2012r.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 38/2012 w sprawie zmian z planie dochodów i wydatków budżetu oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2012r.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 40/2012 w sprawie zmian z planie dochodów i wydatków budżetu oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2012r.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 41/2012 w sprawie zmian z planie dochodów i wydatków budżetu oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2012r.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 42/2012  w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2012 roku.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 43/2012 w sprawie zmian z planie dochodów i wydatkow budżetu oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2012r. Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 •  
 • Zarządzenie Nr 44/2012  w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2012 roku.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 45/2012  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postepowania egzaminacyjnego.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 46/2012  w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2012 roku.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 48/2012  w sprawie czasu pracy w Urzędzie Gminy Klwów.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 49/2012  w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 r.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 50/2012 w sprawie zmian z planie dochodów i wydatków budżetu oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2012r.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 51/2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 52/2012 w sprawie zmian z planie dochodów i wydatków budżetu oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2012r.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 53/2012 w sprawie powołania komisji do spraw likwiadacji środków  trwałych.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 54/2012 w sprawie zmian z planie dochodów i wydatków budżetu oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2012r.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 55/2012 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Klwów.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 56/2012 w sprawie zmian z planie dochodów i wydatków budżetu oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2012r.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 58/2012 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klwów na lata 2013-2022.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 59/2012 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 60/2012 w sprawie zmian z planie  wydatków budżetu oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2012r.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 61/2012 w sprawie zmian z planie dochodów i wydatków budżetu oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2012r.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 62/2012 w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 63/2012 w sprawie zmian z planie dochodów i wydatków budżetu oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2012r.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 64/2012 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Klwów elektronicznego obiegu dokumentów w ramach aplikacji EZD SIDAS. Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie