artykuł nr 1

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

 

Wymagane dokumenty:

1. Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej. Druk do pobrania poniżej.

2. Dowód wpłaty

 

Opłaty:

1. Opłata stała za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – 100 zł. (na podst. art. 88a ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 1999r. prawo działalności gospodarczej, Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.).

 

Termin załatwienia sprawy:

Do 14 dni

 

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Gminy Klwów, pok. nr 8, tel.(0.48)671-00-03,

 

Ulgi

Nie przewiduje się.

 

Dodatkowe informacje:

1. Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna

2. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać:

1) oznaczenie przedsiębiorcy,

2) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania – również wskazanie siedziby i adresu zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca,

3) określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej,

4) wskazanie daty rozpoczęcia działalności.

3. Organ ewidencyjny doręcza z urzędu przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

4. Organ ewidencyjny wydaje decyzje o odmowie wpisu gdy:

1) zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nie objętej przepisami ustawy,

2) zgłoszenie zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie,

3) prawomocnie orzeczono zakaz wykonania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

5. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, objęte danymi zawartymi w zgłoszeniu (pkt. 2) i powstałe po dniu dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian .

 

Podstawa prawna:

art. 88 a,  b, c,  ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.)

Załączniki:
Druk do pobrania26 KB