artykuł nr 1

Rozbudowa infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie Klwów

UWAGA !!!!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Z uwagi na duży zakres zamówienie i czas potrzebny na przygotowanie ofert, Zamawiający - Gmina Klwów wydłuża termin na składanie ofert do dnia 07.03.2024 r.

Treść SWZ została zmieniona w tym zakresie.

 

Zamawiający Gmina Klwów zaprasza do udziału w postępowaniu na zadanie "Rozbudowa infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie Klwów"

Wszelkie informacje zawarte są w załącznikach do niniejszego zaproszenia

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71322200-3 Usługi projektowania rurociągów

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania                                ścieków

UWAGA !!!!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Z uwagi na duży zakres zamówienie i czas potrzebny na przygotowanie ofert, Zamawiający - Gmina Klwów wydłuża termin na składanie ofert do dnia 07.03.2024 r.

Treść SWZ została zmieniona w tym zakresie.