artykuł nr 1

Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Klwów

ul. Opoczyńska 35

26-415 Klwów

Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.:

„Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów”

Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach.