artykuł nr 1

Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę sieci kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Głuszyna - Kłudno.

artykuł nr 2

Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym powyżej 1kV (15kV) w miejscowościach Kadź i Przystałowice

artykuł nr 3

Decyzja w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

artykuł nr 4

Klwów, dnia 10.02.2015r.

RPŚ.I.6220.1.2014.2015

 DECYZJA

 

  Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1, w związku z art. 77 ust. 1 i art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227) oraz §2 ust.1 pkt 51 a także §3 ust.1 pkt 37 i 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) po rozpatrzeniu wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, złożonego przez Inwestora - Galion Grupa Producentów Drobiu Spółka z o.o. z siedzibą w Radomiu, przy ul. Malenickiej 81, 26-600 Radom, reprezentowaną zgodnie z okazanym pełnomocnictwem przez Panią Renatę Bąk – Jaroszek,

 

Zmieniam decyzję RPŚ.I.6220.2.2013 z dnia 20.06.2013 r. i uzgadniam realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 1493/2 obręb nr 0008 Klwów, gmina Klwów, woj. mazowieckie, w następujący sposób: 

Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1) na etapie realizacji przedsięwzięcia zabezpieczyć materiały pyliste przed rozwiewaniem (np. poprzez przykrywanie plandekami) oraz utrzymywać porządek na terenie inwestycji;

2) zaplecze budowy zorganizować na terenie utwardzonym, zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem (w szczególności substancjami ropopochodnymi) środowiska gruntowo-wodnego; oleje i smary przechowywać w szczelnych pojemnikach.

3) podczas prowadzenia prac budowlanych stosować sprzęt sprawny technicznie, eksploatowany i konserwowany w sposób prawidłowy;

4) prace ziemne poprzedzić usunięciem z podłoża (na obszarze planowanych prac ziemnych) warstwy urodzajnej gleby; glebę urodzajną magazynować w wyznaczonym miejscu, w sposób który zabezpieczy ją przed zanieczyszczeniem; po zakończeniu robót budowlanych glebę wykorzystać w miarę możliwości (tylko gdy nie będzie zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi) na terenie ww. przedsięwzięcia w ramach zagospodarowania powierzchni po zakończeniu robót budowlanych; nadmiar gleby przekazać uprawnionym podmiotom;

5) teren przedsięwzięcia na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych; w przypadku awaryjnego wycieku podjąć natychmiastowe działania zmierzające do usunięcia rozlanych substancji; ze zużytymi środkami do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych postępować jak z odpadem niebezpiecznym;

6) powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w wyznaczonym miejscu, w sposób który zabezpieczy przed pyleniem, rozwiewaniem odpadów oraz zanieczyszczeniem środowiska gruntowo - wodnego, a następnie poddać procesom odzysku na terenie przedsięwzięcia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi lub przekazywać uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia;

7) ścieki bytowe powstające na etapie realizacji odprowadzać do przenośnego, szczelnego zbiornika bezodpływowego, a następnie przekazywać za pośrednictwem uprawnionych podmiotów do oczyszczalni ścieków;

8) wszystkie maszyny i urządzenia pracujące na terenie inwestycji (na etapie jej realizacji i eksploatacji) utrzymywać w dobrym stanie technicznym i konserwować systematycznie w sposób prawidłowy, pozwalający na uniknięcie wycieków płynów technicznych i paliw do środowiska gruntowo-wodnego;

9) na etapie eksploatacji przedsięwzięcia używać wentylatorów szczytowych wyłącznie w porze dnia w godzinach od 6.00 do 22.00;

10) prace uciążliwe akustycznie, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji przedsięwzięcia wykonywać w godz. 6.00 - 22.00;

11) sztuki padłe i ubite z konieczności przechowywać w warunkach, w jak największym stopniu ograniczających uciążliwość odorową i zagrożenie chorobotwórcze do czasu ich wywozu z terenu przedsięwzięcia;

12) zapewnić skuteczne i systematyczne czyszczenie kurników, a także systematyczny wywóz sztuk padłych;

13) zastosować pełną hermetyzację załadunku pasz;

14) zapewnić systematyczną konserwację silosów paszowych;

15) wszelkie prace na obudowach wentylatorów szczytowych (m. in. konserwacje) prowadzić przy wyłączonych urządzeniach;

16) odpowietrzniki silosów zaopatrzyć w worki odpylające;

17) na etapie eksploatacji przedsięwzięcia zaopatrzenie w wodę na cele socjalno - bytowe, technologiczne i chowu realizować z ujęcia własnego na warunkach uzyskanego pozwolenia wodnoprawnego lub z sieci wodociągowej; prowadzić rejestr zużywanej wody;

18) ścieki socjalno - bytowe gromadzić w zbiorniku bezodpływowym i okresowo wywozić przez uprawniony podmiot na oczyszczalnię ścieków; nie dopuszczać do przepełnienia zbiornika;

19) czyszczenie hal po zakończeniu cyklu prowadzić mechanicznie, a następnie wodą pod ciśnieniem bez użycia detergentów;

20) ścieki technologiczne z czyszczenia hal gromadzić w zbiornikach bezodpływowych na ścieki technologiczne i okresowo wywozić przez uprawniony podmiot na oczyszczalnię ścieków; nie dopuszczać do przepełnienia zbiorników;

21) dezynfekcję pomieszczeń przeprowadzać bezściekowo - metodą zamgławiania;

22) wody popłuczne (ścieki z budynku hydroforni) po podczyszczeniu w odstojniku odprowadzać poprzez drenaż rozsączający do ziemi zgodnie z obowiązującymi przepisami;

23) system wodno - ściekowy regularnie i terminowo poddawać próbom szczelności i konserwacjom;

24) wody opadowe i roztopowe z połaci dachowych odprowadzać do szczelnych zbiorników otwartych, natomiast wody opadowe i roztopowe z pozostałych powierzchni odprowadzać powierzchniowo, bez szkody dla gruntów sąsiednich, nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu wód opadowych;

25) pomiot powstały po zakończeniu cyklu chowu przekazywać do nawożenia gleb lub uprawnionym podmiotom do zagospodarowania; w przypadku gdy pomiot nie może być bezpośrednio zagospodarowany przez odbiorców, magazynować na szczelnej płycie, zabezpieczonej w taki sposób, aby wycieki nie przedostawały się do gruntu;

26) transport pomiotu do miejsc przeznaczenia prowadzić przystosowanymi do tego celu środkami transportu, w sposób w jak największym stopniu ograniczający uciążliwość odorową oraz wtórne pylenie (np. poprzez przykrywanie plandekami);

27) powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odpady niebezpieczne magazynować w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach, odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym, zadaszonym, o utwardzonym podłożu miejscu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych; odpady przekazywać uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwienia; miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych oznaczyć i zabezpieczyć przed wstępem osób nieupoważnionych i zwierząt;

28) powstałe na etapie eksploatacji odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w pojemnikach/kontenerach, zlokalizowanych w wyznaczonym, o utwardzonym podłożu miejscu; odpady przekazywać uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia;

29) miejsce przyszłej inwestycji zabezpieczyć przed penetracją zwierząt;

30) przed rozpoczęciem prac budowlanych sprawdzić teren inwestycji pod kątem obecności płazów oraz przenieść stwierdzone osobniki poza teren budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

31) wycinkę drzew i zadrzewień przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków tj. w okresie od 16 października do końca lutego;

32) roboty ziemne rozpocząć poza sezonem rozrodczym tj. od połowy sierpnia do końca lutego;

33) zapewnić wymaganą odległość projektowanej studni głębinowej od zbiorników na ścieki;

34) zaprojektować zabezpieczenia przed hałasem gwarantujące nieprzekroczenie w granicy działki równoważnego poziomu dźwięku w porze dziennej i nocnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

35) zaprojektować pas zieleni izolującej wzdłuż granicy działki,

36) zapewnić prowadzenie gospodarki nawozem naturalnym zgodnie z obowiązującymi przepisami;

37) warunki sanitarno – higieniczne i techniczne hodowli winny spełniać wymagania określone w Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej i Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT).

W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś (w projekcie budowlanym) należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

1) zaprojektowanie maksymalnie 6 budynków inwentarskich - kurników, w systemie chowu ściołowego; każdy budynek o obsadzie maksymalnej 70980 sztuk brojlerów (283,92 DJP) do 4 tygodnia życia, 64220 sztuk brojlerów(256,9 DJP) do 5 tygodnia życia i 57460 sztuk brojlerów (229,8 DJP) po 5 tygodniu życia;

2) zainstalowanie w każdym kurniku maksymalnie:

-   11 wentylatorów dachowych o wydajności maksymalnej 20900 m3/h każdy, z odprowadzaniem zanieczyszczeń maksymalnie 11 emitorami pionowymi, otwartymi o wysokości minimalnej 9,0 m i średnicy maksymalnej 0,8 m;

-   16 wentylatorów ściennych szczytowych o wydajności maksymalnej 51200 m3/h każdy, z odprowadzaniem zanieczyszczeń maksymalnie 16 emitorami: 12 emitorami bocznymi – 4 sztuki na minimalnej wysokości 2,7 m i 8 sztuk na minimalnej wysokości 1,5 m oraz

4 emitorami pionowymi otwartymi o minimalnej wysokości 4,5 m i maksymalnym przekroju 1,4 x 1,4 m (w skutek wykonania każdego z nich indywidualnej pionowej obudowy);

3) zastosowanie na cele ogrzewania każdego z planowanych 6 budynków inwentarskich po 4 gazowe nagrzewnice o mocy maksymalnej 100 kW każda (łącznie 24 nagrzewnice na terenie fermy) z odprowadzeniem zanieczyszczeń 4 emitorami pionowymi, otwartymi
o wysokości minimalnej 3,2 m i średnicy maksymalnej 0,15 m (łącznie 24 emitory);

4) zaprojektowanie kotłowni wyposażonej w 3 kotły węglowe o mocy maksymalnej 700 kW z odprowadzaniem zanieczyszczeń 3 emitorami (po jednym dla każdego z kotłów)
o wysokości minimalnej 16 m i średnicy maksymalnej 0,62 m;

5) zaprojektowanie maksymalnie 18 silosów paszowych o pojemności maksymalnej 39,8 m3 każdy;

6) zaprojektowanie agregatu prądotwórczego o mocy maksymalnej 230 kW, z odprowadzeniem zanieczyszczeń emitorem pionowym, otwartym o wysokości minimalnej 3,5 m i średnicy maksymalnej 0,05 m;

7) posadowienie maksymalnie 12 zbiorników na gaz propan o pojemności 6700 1 każdy;

8) zastosowanie dla każdego z planowanych budynków inwentarskich maksymalnie po 11 sztuk wentylatorów dachowych na poziomie mocy akustycznej nie większej niż 75 dB każdy;

9) zastosowanie dla każdego z planowanych budynków inwentarskich po 2 pary wentylatorów szczytowych obudowanych kanałem wentylacyjnym o poziome mocy akustycznej nie większej niż 81,3 dB każdy;

10) zastosowanie dla każdego z planowanych budynków inwentarskich maksymalnie po 12 sztuk wentylatorów szczytowych o poziome mocy akustycznej nie większej niż 93 dB każdy;

11) umieszczenie agregatu prądotwórczego w kontenerze;

12) zaprojektowanie szczelnych posadzek w planowanych budynkach inwentarskich;

13) zaprojektowanie szczelnego, bezodpływowego zbiornika na ścieki bytowe;

14) zaprojektowanie szczelnych, bezodpływowych zbiorników na ścieki technologiczne;

 Uzasadnienie 

  Galion Grupa Producentów Drobiu Spółka z o.o. z siedzibą w Radomiu, przy ul. Malenickiej 81, 26-600 Radom, reprezentowana przez Panią Renatę Bąk – Jaroszek, w dniu 24.07.2014 r. wystąpiła do Urzędu Gminy w Klwowie z wnioskiem o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 1493/2 obręb nr 0008 Klwów, gmina Klwów, woj. mazowieckie.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś oraz w § 2 ust. 1 pkt 51, a także § 3 ust. 1 pkt 37 i 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), tj. „chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP)", „instalacje do naziemnego magazynowania kopalnych surowców energetycznych inne niż wymienione w pkt 35 lub do naziemnego magazynowania gazu, z wyłączeniem zbiorników na gaz płynny o pojemności nie większej niż 10 m3 oraz zbiorników na olej o pojemności nie większej niż 3 m3" oraz „urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę".

Planowana inwestycja polega na budowie fermy drobiu (brojlerów) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ew. 1493/2, obręb nr 0008 Klwów, gmina Klwów, powiat przysuski, województwo mazowieckie.

Przedsięwzięcie obejmować będzie realizację następujących obiektów:

-   6 kurników wraz z pomieszczeniami sterowni

-   wiata magazynowa na słomę,

-   budynek socjalny,

-   kotłownia

-   ujęcie wody wraz ze studnią głębinową,

-   hydrofornia wraz z podziemnymi zbiornikami buforowymi na wodę,

-   zbiornik przeciwpożarowy wraz z siecią kanalizacji deszczowej,

-   konfiskator,

-   zbiorniki na ścieki bytowe

-   zbiorniki na ścieki technologiczne

-   zbiorniki na gaz płynny propan,

-   placów utwardzonych i ciągów komunikacyjnych,

-   silosy paszowe,

-   waga samochodowa,

Ponadto w wyniku realizacji planowanej inwestycji wykonana zostanie infrastruktura towarzysząca, tj.: wewnętrzne linie energetyczne wraz z agregatem prądotwórczym, wewnętrzne sieci kanalizacyjne wraz ze zbiornikami bezodpływowymi, wewnętrzne sieci wodociągowe wraz z instalacją p.poż. oraz wewnętrzne gazociągi.

W sąsiedztwie terenu inwestycji zlokalizowane są nieużytki rolne i kompleks leśny. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości ok. 940 m na północny wschód (za lasem) od terenu inwestycji.

Zaopatrzenie w wodę planowanego przedsięwzięcia realizowane będzie z własnego ujęcia. Ujęcie wód podziemnych będzie składało się ze studni wierconej Qe=25,0m3/h) oraz zestawu hydroforowego, który zlokalizowany zostanie w budynku hydroforni. Możliwym jest również podłączenie do wodociągu miejskiego.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6, ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.). Najbliższe obszary Natura 2000 zlokalizowane są w odległości: około 4 km od przedsięwzięcia – obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Pilicy PLB 140003 oraz w odległości około 5 km – specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 Dolina Dolnej Pilicy PLH 140016.

Ze względu na rodzaj instalacji, a także jej lokalizację nie stwierdzono, możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klwów - I etap, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIX/151/2006 Rady Gminy Klwów z dnia 6 kwietnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 98, poz. 3265), działka o nr ew. 1493/2, obręb nr 0008 Klwów, gmina Klwów znajduje się na terenach strefy przemysłowo – uługowej. Planowana inwestycja jest więc zgodna z Planem.

Na podstawie art. 77 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Urząd Gminy Klwów pismem z dnia 01.09.2014 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze o wyrażenie opinii oraz uzgodnienie przedmiotowego zamierzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią sanitarną z dnia 14.10.2014r. znak: ZNS.7010.2.2014 zaopiniował przedmiotowe przedsięwzięcie zgłaszając środowiskowe uwarunkowania dla jego realizacji, które to uwzględnione zostały w sentencji niniejszej decyzji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 03.10.2014r znak WOOŚ-II.4242.307.2014.NL wezwał do uzupełnienia Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (zwanego dalej „raportem ooś). Urząd Gminy Klwów pismem z dnia 15.10.2014 r. wezwał Inwestora do uzupełnienia Raportu ooś, w zakresie jakim wskazał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

W dniu 29.10.2014 r. Inwestor uzupełnił Raport ooś. Uzupełnienia te Urząd Gminy Klwów przekazał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Postanowieniem z dnia 11.12.2014 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Warszawie uzgodnił przedmiotowe przedsięwzięcie i określił warunki, które to uwzględnione zostały w sentencji niniejszej decyzji. Nie stwierdził też konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś.

W ramach przeprowadzonego postepowania nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Po wnikliwym przeanalizowaniu zgromadzonej dokumentacji uznaje się, uwzględniając rodzaj, skalę i charakter inwestycji, wielkość i złożoność oddziaływania oraz usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony oraz niewielkie ryzyko wystąpienia poważnej awarii, a także biorąc pod uwagę Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, iż planowane przedsięwzięcie nie powinno znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

 

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

 

Decyzja niniejsza wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 72 ust. 1
pkt 1-13 w/w ustawy.

 

Pouczenie

  Od decyzji służy odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Wójta Gminy Klwów w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej decyzji.

 

 

 

Otrzymują:

 1. Galion Grupa Producentów Drobiu Spółka z o.o. z siedzibą w Radomiu, przy ul. Malenickiej 81,
  26-600 Radom
 2. Pan Wiktor Łomża – Sołtys m. Klwów, ul. Radomska 6, 26-415 Klwów (do wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni)
 3. a/a

Do wiadomości:

 1. BIP Urzędu Gminy Klwów
 2. Tablica ogłoszeń U.G.Klwów

artykuł nr 5

Klwów, dnia 20.06.2013r.

RPŚ.I.6220.2.2013

DECYZJA

 

  Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1, w związku z art. 77 ust. 1 i art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227), po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, złożonego przez Inwestora - Galion Grupa Producentów Drobiu Spółka z o.o. z siedzibą w Radomiu, przy ul. Malenickiej 81, 26-600 Radom, reprezentowaną zgodnie z okazanym pełnomocnictwem przez Panią Renatę Bąk – Jaroszek,

 

uzgadniam realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz
z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 1493/2 obręb nr 0008 Klwów, gmina Klwów, woj. mazowieckie, w następujący sposób:

 

Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1) na etapie realizacji przedsięwzięcia zabezpieczyć materiały pyliste przed rozwiewaniem (np. poprzez przykrywanie plandekami) oraz utrzymywać porządek na terenie inwestycji;

2) podczas prowadzenia prac budowlanych stosować sprzęt sprawny technicznie, eksploatowany i konserwowany w sposób prawidłowy;

3) prace ziemne poprzedzić usunięciem z podłoża (na obszarze planowanych prac ziemnych) warstwy urodzajnej gleby; glebę urodzajną magazynować w wyznaczonym miejscu, w sposób który zabezpieczy ją przed zanieczyszczeniem; po zakończeniu robót budowlanych glebę wykorzystać w miarę możliwości (tylko gdy nie będzie zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi) na terenie ww. przedsięwzięcia w ramach zagospodarowania powierzchni po zakończeniu robót budowlanych; nadmiar gleby przekazać uprawnionym podmiotom;

4) teren przedsięwzięcia na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych; w przypadku awaryjnego wycieku podjąć natychmiastowe działania zmierzające do usunięcia rozlanych substancji; ze zużytymi środkami do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych postępować jak z odpadem niebezpiecznym;

5) powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w wyznaczonym miejscu, w sposób który zabezpieczy przed pyleniem, rozwiewaniem odpadów oraz zanieczyszczeniem środowiska gruntowo - wodnego, a następnie poddać procesom odzysku na terenie przedsięwzięcia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi lub przekazywać uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia;

6) ścieki bytowe powstające na etapie realizacji odprowadzać do przenośnego, szczelnego zbiornika bezodpływowego, a następnie przekazywać za pośrednictwem uprawnionych podmiotów do oczyszczalni ścieków;

7) prace uciążliwe akustycznie, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji przedsięwzięcia wykonywać w godz. 6.00 - 22.00;

8) sztuki padłe i ubite z konieczności przechowywać w warunkach w jak największym stopniu ograniczających uciążliwość odorową i zagrożenie chorobotwórcze do czasu ich wywozu z terenu przedsięwzięcia;

9) zapewnić skuteczne i systematyczne czyszczenie kurników, a także systematyczny wywóz sztuk padłych;

10) zapewnić systematyczną konserwację silosów paszowych;

11) wszelkie prace na obudowach wentylatorów szczytowych (m. in. konserwacje) prowadzić przy wyłączonych urządzeniach;

12) odpowietrzniki silosów zaopatrzyć w worki odpylające;

13) zaopatrzenie w wodę na cele socjalno - bytowe, technologiczne i chowu realizować
z ujęcia własnego z II poziomu wodonośnego; prowadzić rejestru zużywanej wody;

14) ścieki socjalno - bytowe gromadzić w zbiorniku bezodpływowym i okresowo wywozić przez uprawniony podmiot na oczyszczalnię ścieków; nie dopuszczać do przepełnienia zbiornika;

15) czyszczenie hal po zakończeniu cyklu prowadzić mechanicznie, a następnie wodą pod ciśnieniem bez użycia detergentów;

16) ścieki technologiczne z czyszczenia hal gromadzić w zbiorniku bezodpływowym
i okresowo wywozić przez uprawniony podmiot na oczyszczalnię ścieków na warunkach posiadanego pozwolenia wodnoprawnego; nie dopuszczać do przepełnienia zbiornika;

17) dezynfekcję pomieszczeń przeprowadzać bezściekowo - metodą zamgławiania;

18) wody popłuczne z zestawu hydroforowego odprowadzać do szczelnych zbiorników otwartych;

19) system wodno - ściekowy regularnie i terminowo poddawać próbom szczelności
i konserwacjom;

20) wody opadowe i roztopowe z połaci dachowych odprowadzać do szczelnych zbiorników otwartych, natomiast wody opadowe i roztopowe z pozostałych powierzchni odprowadzać powierzchniowo, bez szkody dla gruntów sąsiednich, nie zmieniając stanu wody na gruncie,
a zwłaszcza kierunku odpływu wód opadowych znajdujących się na gruncie;

21) pomiot powstały po zakończeniu cyklu chowu przekazywać do nawożenia gleb lub uprawnionym podmiotom do zagospodarowania; pomiot magazynować na szczelnej płycie, zabezpieczonej w taki sposób, aby wycieki nie przedostawały się do gruntu;

22) transport pomiotu do miejsc przeznaczenia prowadzić przystosowanymi do tego celu środkami transportu, w sposób w jak największym stopniu ograniczający uciążliwość odorową oraz wtórne pylenie (np. poprzez przykrywanie plandekami);

23) powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odpady niebezpieczne magazynować w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach, odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym, zadaszonym, o utwardzonym podłożu miejscu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych; odpady przekazywać uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwienia; miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych oznaczyć i zabezpieczyć przed wstępem osób nieupoważnionych i zwierząt;

24) powstałe na etapie eksploatacji odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w pojemnikach/kontenerach, zlokalizowanych w wyznaczonym, o utwardzonym podłożu miejscu; odpady przekazywać uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia;

25) miejsce przyszłej inwestycji zabezpieczyć przed penetracją zwierząt;

26) przed rozpoczęciem prac budowlanych sprawdzić teren inwestycji pod kątem obecności płazów oraz przenieść stwierdzone osobniki poza teren budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

27) wycinkę drzew i zadrzewień przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków tj. w okresie od 16 października do końca lutego;

28) roboty ziemne rozpocząć poza sezonem rozrodczym tj. od połowy sierpnia do końca lutego;

29) zapewnić wymaganą odległość projektowanej studni głębinowej od zbiorników na ścieki;

30) zaprojektować zabezpieczenia przed hałasem gwarantujące nieprzekroczenie w granicy działki równoważnego poziomu dźwięku w porze dziennej i nocnej, zgodnie
z obowiązującymi przepisami;

31) zaprojektować pas zieleni izolującej wzdłuż granicy działki,

32) zapewnić prowadzenie gospodarki nawozem naturalnym zgodnie z obowiązującymi przepisami;

33) warunki sanitarno – higieniczne i techniczne hodowli winny spełniać wymagania określone w Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej i Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT).

 

 W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś (w projekcie budowlanym) należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

1) zaprojektowanie 8 budynków inwentarskich - kurników, w systemie chowu ściołowego

o łącznej obsadzie maksymalnej 393120 sztuk (1572,48 DJP) do piątego tygodnia chowu

i 327600 sztuk (1310,4 DJP) po 5 tygodniu chowu;

2) zainstalowanie w kurnikach KI, K2, K3, K4, K5 i K6 maksymalnie:

- 15 wentylatorów dachowych o wydajności maksymalnej 17290 nr/h każdy,
z odprowadzaniem zanieczyszczeń 15 emitorami pionowymi, otwartymi o wysokości minimalnej 7,8 m i średnicy maksymalnej 0,64 m;

- 10 wentylatorów ściennych szczytowych o wydajności maksymalnej 42870 nr/h każdy,
z odprowadzaniem zanieczyszczeń 2 wyrzutniami grupującymi po 5 wentylatorów,
o minimalnej wysokości 4 m i maksymalnej długości 6 m oraz szerokości 2 m (w skutek wykonania dla każdej z 2 grup wentylatorów pionowej obudowy grupującej po 5 wentylatorów);

3) zainstalowanie w kurnikach K7 i K8 maksymalnie:

- 11 wentylatorów dachowych o wydajności maksymalnej 17290 m/h każdy,
z odprowadzaniem zanieczyszczeń 11 emitorami pionowymi, otwartymi o wysokości minimalnej 7,8 m i średnicy maksymalnej 0,64 m;

- 7 wentylatorów ściennych szczytowych o wydajności maksymalnej 42870 mVh każdy,
z odprowadzaniem zanieczyszczeń 2 emitorami o minimalnej wysokości 4 m i maksymalnej długości 6 m oraz szerokości 2 m, w których zgrupowane jest odpowiednio 3 i 4 wentylatory (w skutek wykonania dla każdej z 2 grup wentylatorów pionowej obudowy grupującej odpowiednio po 3 i 4 wentylatory);

4) zastosowanie na cele ogrzewania budynków inwentarskich KI, K2, K3, K4, K5 i K6 po 4 nagrzewnice o mocy 90 kW każda;

5) zastosowanie na cele ogrzewania budynków inwentarskich K7 K8 po 4 nagrzewnice
o mocy 70 kW każda;

6) zaprojektowanie kotłowni wyposażonej w kocioł gazowy o mocy maksymalnej 25 kW
z odprowadzaniem zanieczyszczeń emitorem o wysokości minimalnej 0,18 m i średnicy maksymalnej 6 m;

7) zaprojektowanie agregatu prądotwórczego o mocy maksymalnej 400 kW,
z odprowadzeniem zanieczyszczeń emitorem bocznym o wysokości minimalnej 2,2 m;

8) posadowienie 12 zbiorników na gaz propan o pojemności 6700 1 każdy;

9) zastosowanie na kurnikach KI, K2, K3, K4, K5, K6 po 15 sztuk wentylatorów dachowych na każdym kurniku o mocy akustycznej nie większej niż 85,5 dB każdy;

10) zastosowanie na kurnikach KI, K2, K3, K4, K5, K6 po 10 sztuk wentylatorów szczytowych na każdym kurniku o mocy akustycznej nie większej niż 82,5 dB każdy;

11) zastosowanie na kurnikach K7, K8 po 11 sztuk wentylatorów dachowych na każdym kurniku o mocy akustycznej nie większej niż 85,5 dB każdy;

12) zastosowanie na kurnikach K7, K8 po 7 sztuk wentylatorów szczytowych na każdym kurniku o mocy akustycznej nie większej niż 82,5 dB każdy;

13) zastosowanie agregatu prądotwórczego o mocy akustycznej nie większej niż 92,0 dB.

 

 

 

Uzasadnienie

  Galion Grupa Producentów Drobiu Spółka z o.o. z siedzibą w Radomiu, przy ul. Malenickiej 81, 26-600 Radom, reprezentowana przez Panią Renatę Bąk – Jaroszek, w dniu 06.12.2013 r. wystąpiła do Urzędu Gminy w Klwowie z wnioskiem o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 1493/2 obręb nr 0008 Klwów, gmina Klwów, woj. mazowieckie.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś oraz w § 2 ust. 1 pkt 51,
a także § 3 ust. 1 pkt 37 i 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), tj. „chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP)", „instalacje do naziemnego magazynowania kopalnych surowców energetycznych inne niż wymienione w pkt 35 lub do naziemnego magazynowania gazu, z wyłączeniem zbiorników na gaz płynny o pojemności nie większej niż 10 m3 oraz zbiorników na olej o pojemności nie większej niż 3 m3" oraz „urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę".

Planowana inwestycja polega na budowie fermy drobiu (brojlerów) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ew. 1493/2, obręb nr 0008 Klwów, gmina Klwów, powiat przysuski, województwo mazowieckie.

Przedsięwzięcie obejmować będzie realizację następujących obiektów:

- 8 kurników,

- 2 wiaty magazynowe na słomę,

- budynek socjalny,

- ujęcie wody wraz z studnią głębinową,

- 2 stawy przeciwpożarowe,

- 18 zbiorników na gaz płynny propan o pojemności 6700 1 każdy,

- place utwardzone i ciągi komunikacyjne,

- silosy paszowe,

- waga samochodowa.

Ponadto w wyniku realizacji planowanej inwestycji wykonana zostanie infrastruktura towarzysząca, tj.: wewnętrzne linie energetyczne wraz z agregatem prądotwórczym, wewnętrzne sieci kanalizacyjne wraz ze zbiornikami bezodpływowymi, wewnętrzne sieci wodociągowe wraz z instalacją p.poż. oraz wewnętrzne gazociągi.

Obsada w poszczególnych budynkach kształtowała się będzie następująco:

- budynek KI - obsada do 5 tygodnia wyniesie 52920 sztuk (211,68 DJP), po 5 tygodniu 44100 sztuk (176,4 DJP);

- budynek K2 - obsada do 5 tygodnia 52920 sztuk (211,68 DJP), po 5 tygodniu 44100 sztuk (176,4 DJP);

- budynek K3 - obsada do 5 tygodnia 52920 sztuk (211,68 DJP), po 5 tygodniu 44100 sztuk (176,4 DJP);

- budynek K4 - obsada do 5 tygodnia 52920 sztuk (211,68 DJP), po 5 tygodniu 44100 sztuk (176,4 DJP);

- budynek K5 - obsada do 5 tygodnia 52920 sztuk (211,68 DJP), po 5 tygodniu 44100 sztuk (176,4 DJP);

- budynek K6 - obsada do 5 tygodnia 52920 sztuk (211,68 DJP), po 5 tygodniu 44100 sztuk (176,4 DJP);

- budynek K7 - obsada do 5 tygodnia 37800 sztuk (151,2 DJP), po 5 tygodniu 31500 sztuk (126 DJP);

- budynek K8 - obsada do 5 tygodnia 37800 sztuk (151,2 DJP), po 5 tygodniu 31500 sztuk (126 DJP).

 

Łączna obsada kurników wyniesie: do 5 tygodnia 393120 sztuk (1572,48 DJP), po 5 tygodniu 327600 sztuk (1310,4 DJP).

Planuje się budowę 6 kurników o wymiarach ok. 141 x 19 m oraz 2 kurników o wymiarach ok. 101 x 19 m.

W sąsiedztwie terenu inwestycji zlokalizowane są nieużytki rolne i kompleks leśny. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości ok. 940 m na północny wschód (za lasem) od terenu inwestycji.

Zaopatrzenie w wodę planowanego przedsięwzięcia realizowane będzie z własnego ujęcia. Ujęcie wód podziemnych będzie składało się ze studni wierconej (Omax=12,5 m3/h) oraz zestawu hydroforowego, który zlokalizowany zostanie w budynku socjalnym.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6, ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.). Najbliższe obszary Natura 2000 zlokalizowane są w odległości: około 4 km od przedsięwzięcia -obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Pilicy PLB 140003 oraz w odległości około 5 km - specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 Dolina Dolnej Pilicy PLH 140016.

Ze względu na rodzaj instalacji, a także jej lokalizację nie stwierdzono, możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klwów - I etap, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIX/151/2006 Rady Gminy Klwów z dnia 6 kwietnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 98, poz. 3265), działka o nr ew. 1493/2, obręb nr 0008 Klwów, gmina Klwów znajduje się na terenach strefy przemysłowo - usługowej. Planowana inwestycja jest więc zgodna z Planem.

Na podstawie art. 77 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Urząd Gminy Klwów pismem z dnia 28.12.2012 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze o wyrażenie opinii oraz uzgodnienie przedmiotowego zamierzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią sanitarną z dnia 16.01.2013r. znak: ZNS.713-1/13 zaopiniował przedmiotowe przedsięwzięcie zgłaszając środowiskowe uwarunkowania dla jego realizacji, które to uwzględnione zostały w sentencji niniejszej decyzji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 01.02.2013r znak WOOŚ-II.4242.5.2013.NL wezwał do uzupełnienia Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (zwanego dalej „raportem ooś). Urząd Gminy Klwów pismem z dnia 14.02.2013 r. wezwał Inwestora do uzupełnienia Raportu ooś, w zakresie jakim wskazał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

W dniu 05.04.2013 r. Inwestor uzupełnił Raport ooś. Uzupełnienia te Urząd Gminy Klwów przekazał pismem z dnia 09.04.2013 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Warszawie.

Postanowieniem z dnia 28.05.2013 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Warszawie uzgodnił przedmiotowe przedsięwzięcie i określił warunki, które to uwzględnione zostały w sentencji niniejszej decyzji. Nie stwierdził też konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś.

W ramach przeprowadzonego postepowania nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Po wnikliwym przeanalizowaniu zgromadzonej dokumentacji uznaje się, uwzględniając rodzaj, skalę i charakter inwestycji, wielkość i złożoność oddziaływania oraz usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony oraz niewielkie ryzyko wystąpienia poważnej awarii, a także biorąc pod uwagę Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, iż planowane przedsięwzięcie nie powinno znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

 

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

 

Decyzja niniejsza wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 72 ust. 1
pkt 1-13 w/w ustawy.

 

Pouczenie

  Od decyzji służy odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Wójta Gminy Klwów w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej decyzji.

 Otrzymują:

 1. Galion Grupa Producentów Drobiu Spółka z o.o. z siedzibą w Radomiu, przy ul. Malenickiej 81,
  26-600 Radom
 2. Pan Wiktor Łomża – Sołtys m. Klwów, ul. Radomska 6, 26-415 Klwów (do wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni)
 3. a/a

Do wiadomości:

 1. BIP Urzędu Gminy Klwów
 2. Tablica ogłoszeń U.G.Klwów