artykuł nr 1

Załączniki:
Zarządzenie Nr 48/2005 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy w 2005 r. 194 KB
Zarządzenie Nr 47/2005 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru zadania....190 KB
Zarządzenie Nr 46/2005 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru zadania....200 KB
Zarządzenie Nr 45/2005 w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Obsługi Szkół Samorządowych w Klwowie. 204 KB
Zarządzenie Nr 44/2005 w sprawie powolania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Klwów" 212 KB
Zarządzenie Nr 43/2005 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru zadań....210 KB
Zarządzenie Nr 42/2005 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz zmian w planie wydatków gminy w 2005 r.411 KB
Zarządzenie Nr 41/2005 w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych w Klwowie174 KB
Zarządzenie Nr 40/2005 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2005 r.389 KB
Zarządzenie Nr 37/2005 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzedu Gminy Klwów. 240 KB
Zarządzenie Nr 36/2005 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy w 2005 r. 166 KB
Zarządzenie Nr 35/2005 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę drogi gminnej Klwow-Głuszyna (Trzcianka) I etap" 202 KB
Zarządzenie Nr 34/2005 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Klwów.156 KB
Zarządzenie Nr 33/2005 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kadź o długości 175 m."211 KB
Zarządzenie Nr 32/2005 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Modernizację drogi gminnej Kłudno (Folwark) - Głuszyna" 214 KB
Zarządzenie Nr 31/2005 w sprawie przeprowadzenia kontroli Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klwowie.225 KB
Zarządzenie Nr 30/2005 w sprawie ustalenia programu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.166 KB
Zarządzenie Nr 29/2005 w sprawie określenia częstotliwości i czas trwania szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 22 KB
Zarządzenie Nr 28/2005 w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej i do wydawania w tych sprawach decyzji. 200 KB
Zarządzenie Nr 27/2005 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Klwów125 KB
Zarządzenie Nr 26/2005 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia publicznego losowania składu obwodowych komisji wyborczych w gminie Klwów229 KB
Zarządzenie Nr 25/2005 w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz zmian w planie wydatków budżetu gminy w 2005 r.400 KB
Zarządzenie Nr 24/2005 w sprawie powołania komisji w celu odbioru zadania pn: "Wykonanie remontu drogi gminnej przy Placu K. Świdzińskiego i ul. Polnej w m. Klwów"199 KB
Zarządzenie Nr 23/2005 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Klwowie oraz RIO informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 238 KB
Zarządzenie Nr 22/2005 w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz zmian w planie wydatków budżetu gminy w 2005 r. 226 KB
Zarządzenie Nr 21/2005 w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Obsługi Szkół Samorządowych w Klwowie 183 KB
Zarządzenie Nr 20/2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Anny Kopczyńskiej, ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego. 323 KB
Zarządzenie Nr 19/2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Doroty Koryckiej, ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego. 366 KB
Zarządzenie Nr 18/2005 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.201 KB
Zarządzenie Nr 17/2005 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy. 202 KB
Zarządzenie Nr 16/2005 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy w 2005 r. 80 KB
Zarządzenie Nr 15/2005 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru zadania....194 KB
Zarządzenie Nr 14/2005 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy w 2005 r. 175 KB
Zarządzenie Nr 13/2005 w sprawie powołania komisji przetargowej...252 KB
Zarządzenie Nr 12/2005 w sprawie uzupełnienia zakładowego planu kont.385 KB
Zarządzenie Nr 11/2005 w sprawie powołania komisji przetargowej...228 KB
Zarządzenie Nr 10/2005 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy w 2005 r.433 KB
Zarządzenie Nr 9/2005 w sprawie ustalenia stawki za 1 m3 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Klwów245 KB
Zarządzenie Nr 8/2005 w sprawie ustalenia stawki opłat za ciepło dostarczenia indywidualnym odbiorcom. 225 KB
Zarządzenie Nr 7/2005 w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy na 2005 r.246 KB
Zarządzenie Nr 6/2005 w sprawie upoważnienia p. Ireny Kopytowskiej do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej232 KB
Zarządzenie Nr 5/2005 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzedzie Gminy w Klwowie w roku 2005208 KB
Zarządzenie Nr 4/2005 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Klwowie w roku 200526 KB
Zarządzenia Nr 3/2005 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Klwowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Radomiu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2004.386 KB
Zarządzenie Nr 2/2005 w sprawie powołania Zespołu Powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.29 KB
Zarządzenie Nr 1/2005 w sprawie uchwalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 r. 204 KB