artykuł nr 1

Nabór na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY - 2 osoby - ZAKOŃCZONY

Wójt Gminy Klwów

ogłasza nabór na stanowisko

 

PRACOWNIK SOCJALNY – 2 osoby

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Klwowie

 

Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy- umowa na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony

Planowany termin zatrudnienia: 01.02.2024 r.

 

Wymagania niezbędne:

wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art.116 i art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2023, poz. 901 z późn. zm.):

- posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych; lub

- ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej; lub

- do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: a)pedagogika, b)pedagogika specjalna, c)politologia, d)polityka społeczna, e)psychologia, f)socjologia, g)nauki o rodzinie; lub

 - ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.

- ukończone studia wyższe przed dniem 1 maja 2004 r. na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 1 maja 2004 r.

 

obywatelstwo polskie;

pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego;

niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe;

nieposzlakowana opinia;

znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, innych ustaw  i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego

dobra znajomość obsługi komputera;

prawo jazdy kat. B.

 

Wymagania dodatkowe:

mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (zatrudnienie, praktyka, staż) z zakresu prowadzonej pracy socjalnej;

umiejętność skutecznego komunikowania się;

umiejętność formułowania decyzji oraz innych pism administracyjnych;

umiejętność pracy zespołowej i organizowania pracy własnej;

umiejętność nawiązania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami;

umiejętność rozmowy z klientem trudnym;

samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;

komunikatywność, rzetelność, empatia, zaangażowanie, asertywność, kreatywność, obowiązkowość, dyskrecja, odpowiedzialność, uczciwość;

odporność na sytuacje stresowe;

uprzejmość i życzliwość w kontaktach z klientem.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

praca socjalna;

dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

udzielanie interesantom niezbędnych informacji w sprawach z zakresu pomocy społecznej;

przeprowadzanie wywiadów środowiskowych:

pobudzanie aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami działającymi na rzecz społeczności lokalnej;

opracowywanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej, z zakresu stwierdzania prawa do świadczeń zdrowotnych o których mowa  w art.54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

obsługa systemu informatycznego POMOST w zakresie rejestracji wniosków i wprowadzania wywiadów środowiskowych oraz weryfikowanie danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej;

procedura Niebieskiej Karty

udział w opracowywaniu i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

praca w zespole interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

praca z rodziną, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

przygotowywanie danych do opracowywania planów i sprawozdań merytorycznych;

sporządzanie sprawozdań wynikających z zakresu zadań;

archiwizowanie dokumentów w zakresie swojego stanowiska

 

 

Wymagane dokumenty:

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie -CV;

kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;

kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych  i korzystania z pełni praw publicznych;

oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku;

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa do zatrudnienia na w/w stanowisku.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Klwowie ul. Opoczyńska 35,  26-415 Klwów lub pocztą na adres: Urząd Gminy Klwów ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów - w zamkniętej kopercie z dopiskiem - „Nabór na stanowisko Pracownik Socjalny”

- w terminie do 12.01.2024 r. do godziny 15.30

     Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie  lub pod numerem tel. 48 6710010 w.26

 

Postanowienia końcowe:

złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron;

oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie (decyduje data wpływu do ośrodka) nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy;

kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i sposobie naboru;

dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego naboru i zatrudniony, zostaną włączone do jego akt osobowych;

dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, po zakończeniu naboru będą przekazane do składnicy akt Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Klwowie.

dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą wydawane zainteresowanym  w przeciągu miesiąca od dnia zakończenia procesu rekrutacji, a gdy zainteresowany nie zgłosi się po ich odbiór zostaną odesłane.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Klwów oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

Klwów, dnia 29.12.2023 roku