artykuł nr 1

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO PÓL W MIEJSCOWOŚCI GŁUSZYNA

 

Wójt Gminy Klwów
26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 35, woj. mazowieckie
tel. (0-48) 671 00 10, fax (0-48) 671 00 10 wew. 25, www.klwow.pl,  e-mail: ug@klwow.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na:

„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO PÓL W MIEJSCOWOŚCI GŁUSZYNA”

Zakres zamówienia:

Przebudowa w/w drogi polegać będzie na: wykonaniu robót pomiarowych, oczyszczeniu mechanicznym istniejącej podbudowy tłuczniowej, wyrównaniu istniejącej podbudowy materiałem kamiennym, skropieniu podbudowy emulsją asfaltową, wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych, uzupełnieniu poboczy kruszywem naturalnym. Długość przebudowywanej drogi – 427 mb.

Termin realizacji zadania: do 30.10.2009 r.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 5
w terminie do dnia 21.07.2009 r. godz.11.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.07.2009 r. o godz. 12.00
w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 3.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24, spełniający warunki zawarte w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria wyboru oferty: Cena   - 100%
Wadium –3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset zł)
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej i wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Umowa ramowa: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Termin związany z ofertą 30 dni
Ogłoszenie umieszczono na stronach internetowych portalu BZP pod Nr 215610 - 2009; data zamieszczenia: 30.06.2009
Uprawniona do kontaktów z oferentami – Marcin Szymański, tel.(0-48) 671 00 10 wew. 20.