artykuł nr 1

Przetarg sprzedaż Ciągnik rolniczy URSUS 3512, nr rej. WPY E721, rok produkcji 1992

      O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Klwów z siedzibą w Klwowie, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów, zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U.2022.998) ogłasza pisemny przetarg publiczny na sprzedaż następującego majątku ruchomego:

 1. Ciągnik rolniczy URSUS 3512, nr rej. WPY E721, rok produkcji 1992.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości :

2 000 zł ( słownie: dwa tysiące złotych) . Wadium ( wyłącznie w pieniądzu ) należy przelać na rachunek bankowy o nr 82 9145 1095 3400 1733 2000 0002 Gminy Klwów
z oznaczeniem „Wadium – przetarg na Ciągnik rolniczy URSUS 3512”. Wadium winno znajdować się na rachunku bankowym najpóźniej w terminie składania ofert tj. do dnia 21.04.2023 r. do godz. 10.00.

Cena wywoławcza wynosi 20 000,00 zł brutto  (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

Koperta z ofertą winna być zaadresowana na Urząd Gminy Klwów ul. Opoczyńska 35,
26-415 Klwów „Ciągnik rolniczy URSUS 3512"

Oferta winna być złożona w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie i zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę ( firmy ) i siedzibę oferenta
 2. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty
 3. oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin,
 4. kserokopię wpłaty wadium
 5. numer telefonu kontaktowego
 6. w przypadku składania oferty przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej należy dołączyć kopię dowodu osobistego
 7. w przypadku składania oferty przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub firmę należy dołączyć aktualny wpis z właściwego rejestru
  ( wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy ) oraz nr NIP i Regon
 8. w przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaproponowało tą samą cenę, komisja przetargowa wyznaczy dodatkowy termin na przeprowadzenie aukcji pomiędzy tymi oferentami.

Wzór oferty do wykorzystania w załączeniu do niniejszego ogłoszenia.

Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy w Klwowie, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.04.2023 r. o godz. 11.00 w Sali nr 3. Przedmiot sprzedaży można obejrzeć w siedzibie Urzędu Gminy w Klwowie przy
ul. Opoczyńskiej 35 w godzinach pracy urzędu.

Ofertę należy złożyć do dnia 21.04.2023 r. do godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Klwowie, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów w pokoju nr 5.

Komisja przetargowa odrzuci ofertę w przypadku:

 1. złożenia jej po wyznaczonym terminie, lub w niewłaściwym miejscu,
 2. braku danych lub gdy dane są nie kompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości,
 3. gdy oferent nie wniósł wymaganego wadium.

O odrzuceniu oferty, oferent zostanie powiadomiony niezwłocznie.

Oferta jest wiążąca przez okres 7 dni od daty otwarcia ofert.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.