artykuł nr 1

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie
ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego:
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023
określonego w art. 4 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.