artykuł nr 1

Przysucha, dnia 08.02.2010 r.

Nr rejestru wniosku o pozwolenie na budowę

- 14734-

D E C Y Z J A AB- Nr 13/10

 

Na podstawie art. 28, 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo

budowlane (tekst jednolity -Dz. U. Nr 156 z 2006r, poz. 1118 z późn. zmian.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. Nr 98 z  2000r, poz. 1071 z późn. zmian.  ) Starosta Przysuski

po rozpatrzeniu wniosku inwestora z dnia   04  grudnia 2010 r.

nr rejestru Wydziału Architektury i Budownictwa 296/09-K

zatwierdzamprojekt budowlany i udzielam pozwolenia na ,,Budowę

oczyszczalni ścieków w miejscowości Klwowska Wola gm.

Klwów nr ewid. działki: 345/5,342,338.

Kategoria obiektu – XXVI.

 

  Projekt opracował : Zakłady Techniczno- Handlowe ,,POSTER” sp. z o.o.

  26-600 Radom, ul. Toruńska 12a. Projektował  :

  Architektura i Konstrukcje : inż. Andrzej Piekarski upr bud. nr GP-III-

  7342/308/94 i wpis do MOIIB o nr ewid. MAZ/BO/8110/01.

  Sprawdził : mgr inz. arch. Mirosława  Kotwica upr bud. nr ewid. 63/110/76

  i wpis do MOIA pod nr MA-1065.

  Instalacje sanitarne : mgr inż. Anna Beisteiner upr bud. nr St-61/87 i wpis do

 MOIIB o nr ewid. MASZ/IS/0296/02.

Sprawdził : inż. Jan Bochnia upr.  bud. nr ewid. 159/92 i wpis do MOIIB o nr

ewid. MAZ/IS/8101/01.

  Projekt instalacji technologicznych : mgr inż. Anna Beisteiner upr bud. nr St-

61/87 i wpis do MOIIB o nr ewid. MASZ/IS/0296/02.

Sprawdził : inż. Jan Bochnia upr.  bud. nr ewid. 159/92 i wpis do MOIIB o nr

ewid. MAZ/IS/8101/01.

  Architektura drogi: inż. Andrzej Piekarski upr bud. Nr WBP-II-K8386/RA/28/

  /83 i wpis do MOIIB o nr ewid. MAZ/BO/8110/01.

  Dokumentacja geotechniczna : inż.  Piotr Kapel upr 050866 i  inż. Jacek

  Oleksik  upr nr 070707.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - inż. Jan Bochnia upr. 

bud. nr ewid. 159/92 i wpis do MOIIB o  nr ewid. MAZ/IS/8101/01.

dla

Wójta Gminy Klwów

ul. Opoczyńska 35

26 – 415 Klwów

z zachowaniem następujących warunków zgodnie z treścią art.36 ust.1 i 2 oraz art.42

ust.2 i 3 – Prawo budowlane:

1) szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych

-   budować zgodnie z projektem technicznym i planem zagospodarowania terenu oraz

uzgodnieniami,

-   terenu budowy nie udostępniać osobom postronnym

2) czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych – brak bud. tymczasowych,

3) terminy rozbiórki: brak

a)   istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania – brak,

b)   tymczasowych obiektów budowlanych, - brak.

4) szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie:

-   kierownictwo budowy powierzyć osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane,

- ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego,

5) inwestor jest  zobowiązany uzyskać pozwolenie na użytkowanie

6) kierownik budowy ( robót ) jest obowiązany prowadzić dziennik budowy lub rozbiórki oraz

  umieścić na budowie lub na rozbieralnym obiekcie, w widocznym miejscu, tablicę

  informacyjną oraz zgłoszenie, zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony

  zdrowia.

7) Obszar oddziaływania obiektu/ ów, o których mowa w art.28 ust.2 ustawy – Prawo

  budowlane, obejmuje nieruchomości :wyżej wymienione.

8) zachować warunki zawarte w dokumentach jednostek opiniujących dokumentację

przedmiotowej inwestycji.

9) usunąć szkody powstałe w trakcie realizacji inwestycji.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

  Inwestor  występując z wnioskiem o pozwolenie na budowę, spełnił warunki określone w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

  Decyzja o pozwoleniu  na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed  upływem 3  lat od dnia, w którym stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3  lata.

 

  Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do WOJEWODY MAZOWIECKIEGO za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.

 

 

 

 

 

Załączniki :

1.   Projekt budowlany  Mechaniczno – Biologicznej Oczyszczalni Ścieków sanitarnych.

2.   Projekt zagospodarowania działki.

3.   Dowód władania gruntem – oświadczenie o posiadanym  prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

4.   Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

5.   Opinia ZUD w Przysusze Nr 261/2007  z dnia 12.12.2007 r.

6. Warunki techniczne  przyłącza wodociągowego z Urzędu Gminy w Klwowie.

7. Pozwolenie wodno-prawne.

8. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

9. Warunki przyłączenia do sieci niskiego napięcia.

 

Otrzymują :

1. Wójt Gminy Klwów

2. Strony wg  wykazu

3. Urząd Gminy w Klwowie

4. A/a.

Do wiadomości :

1.   Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Przysusze