artykuł nr 1

    Klwów, dnia 2011.01.12

 

O G Ł O S Z E N I E


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


Wójt Gminy Klwów na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm. ) przeznacza do zbycia nieruchomości będące własnością gminy.

 Obręb Kolonia Ulów

I. Działka oznaczona Nr 231/1 o powierzchni 1200 m², niezabudowana. Zgodnie Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klwów – II etap zatwierdzonego Uchwałą Nr IV/25/2006 Rady Gminy Klwów z dnia 29 grudnia 2006 roku (Dz. U. Woj. Mazowieckiego Nr 39 poz. 817 z dnia 09.02.2007 roku) w/wym. działka znajduje się w terenach zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej. Stan prawny uregulowany jest w księdze wieczystej Nr 8863.

 Cena  nieruchomości wynosi  brutto 5.000,00 zł w tym podatek VAT 902,00 zł

 Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm. ) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości osobom fizycznym i prawnym przysługuje jeżeli osoba ta spełnia jeden z następujących warunków:

-   przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów

-   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą. 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy winny złożyć wniosek w terminie nie dłuższym  niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do 24.02.2011 roku.

 Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia

12.01.2011 do 02.02.2011 r.

 Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnych ogłoszeniach.

 

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać  w Urzędzie Gminy w Klwowie, pokój Nr 2 w godz. Pracy Urzędu tj. od 7³° - 15³° ( tel. 048  67 10 010 wew.15 )