artykuł nr 1

Zgłoszenie zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

 

Wymagane dokumenty:

1. Zgłoszenie zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Druk do pobrania poniżej.

2. Dowód wpłaty.

 

Opłaty:

1. Opłata stała za dokonanie zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – 50 zł (na podst. art. 88a ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 1999r. prawo działalności gospodarczej, Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.).

 

Termin załatwienia sprawy:

Do 14 dni

 

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Gminy Klwów, pok. nr 8, tel.(0.48)671-00-03,

 

Dodatkowe informacje:

1. Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna

2. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, objęte danymi zawartymi w zgłoszeniu (pkt. 2) i powstałe po dniu dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian .

3. Organ ewidencyjny dokonuje zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej stosownie do zgłoszenia oraz doręcza przedsiębiorcy  zaświadczenie o zmianie  wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

4. Zgłoszenie  zmiany do  wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno nastąpić   w przypadku zmiany danych zawartych w zgłoszeniu tzn.:

1) oznaczenia przedsiębiorcy,

2) oznaczenia miejsca zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy,

3) określenia przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej,

4) wskazania miejsca wykonywania działalności gospodarczej

5)  wskazanie daty rozpoczęcia działalności.

5. Zgłoszenie zmiany do wpisu  w ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać wskazanie daty rozpoczęcia działalności po zmianie.

6. Organ ewidencyjny wydaje decyzje o odmowie wpisu gdy:

1) zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nie objętej przepisami ustawy,

2)  zgłoszenie zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie,

3)  prawomocnie orzeczono zakaz wykonania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

Podstawa prawna:

art. 88 b, c, d ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.)

Załączniki:
Druk do pobrania26 KB