artykuł nr 1

Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie Gminy Klwów

Gmina Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów
Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na zadanie pn.:
„Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie Gminy Klwów”
Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane  pod nr 2022/BZP 00163203/01
ID postępowania na miniPortalu: ef7fdcf0-a9ef-4a23-8351-39b646e9ad2f
Link do postepowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ef7fdcf0-a9ef-4a23-8351-39b646e9ad2f