artykuł nr 1

Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4

Gmina Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów
Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na zadanie pn.:
„Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4”
Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane  pod nr 2022/BZP 00098417/01
ID postępowania na miniPortalu: 78b1fb0b-32cb-4384-9fb1-17dfa925879b
Link do postepowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/78b1fb0b-32cb-4384-9fb1-17dfa925879b