artykuł nr 1

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klwów - II etap

Gmina Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów

Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na zadanie pn.:

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klwów - II etap”

Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane  pod nr 2022/BZP 00088577/01

ID postępowania na miniPortalu: 33630372-3807-465d-99f0-a26882a9cc1e

Link do postepowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/33630372-3807-465d-99f0-a26882a9cc1e