artykuł nr 1

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.   Zamawiający Gmina Klwów zaprasza do udziału w postępowaniu na: "Usuwaniu folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

2.   Przedmiot zamówienia jest usługa obejmująca odbiór oraz poddanie odzyskowi lub unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu big bag, z obszaru gminy Klwów, zgodnie z poniższą specyfikacją:

Zakres rzeczowy obejmuje usunięcie odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Klwów, w tym: załadunek, odbiór odpadów z miejsc wskazanych na terenie gminy Klwów, transport odpadów z miejsca odbioru do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek
i unieszkodliwienie lub poddanie odzyskowi odpadów pochodzących
z działalności rolniczej: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu big bag wraz z kosztami unieszkodliwiania oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji opadów.. Kod odbioru odpadów: 02 01 04. Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i unieszkodliwiania lub poddania odzyskowi, na podstawie zgłoszeń rolników to ok.
81 Mg.

Zadeklarowana przez rolników ilość odpadów:

- - folie rolnicze: 65 Mg,

- siatki do owijania balotów: 4 Mg,

- sznurki do owijania balotów: 7 Mg,

- opakowania po nawozach: 3,5 Mg,

- opakowania typu Big Bag: 1,5 Mg

Zamawiający wskaże miejsca na terenie gminy, do którego rolnicy zobowiązani będą dostarczyć odpady we własnym zakresie.

Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:

- ważenie odbieranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag przy użyciu własnych (posiadających legalizację) urządzeń,

- załadunek odpowiednio zapakowanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag oraz uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z w/w odpadów.

- transport odebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów,

- rozładunek i przekazanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag do odzysku lub unieszkodliwienia.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:

1.spisać z każdą osobą dostarczającą odpady protokół odbioru odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag, którego jeden egzemplarz przekaże Zamawiającemu. Protokół w szczególności powinien zawierać następujące dane:

1) imię i nazwisko właściciela posesji/ użytkownika, który dostarcza odpady;

2) adres, z którego pochodzą dostarczone odpady z folii rolniczych , siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań typu Big-Bag

3) datę odbioru

4) wagę odbieranego odpadu w rozbiciu na:

 - folie rolnicze;

 - siatki do owijania balotów;

- sznurki do owijania balotów;

- opakowania po nawozach;

- opakowania  typu Big Bag;

5) podpis właściciela/ użytkownika

6) podpis wykonawcy (właściciela firmy) lub osoby upoważnionej przez wykonawcę ze wskazaniem pełnionej funkcji,

7) pieczęć firmową wykonawcy,

2. do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej art. 66 i 67 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2019 r. 701 tj.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25.04.2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. z 2019 poz.819),

3. wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymogów obowiązującego w tym zakresie prawa, do przekazania Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających właściwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia, a w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu:

• wygenerowanych z systemu BDO kart przekazania odpadów do docelowej instalacji (w statusie z potwierdzonym transportem) wraz z ich zbiorczym zestawieniem (w przypadku przejęcia odpadów z terenu gminy przez podmiot zajmujący się wyłącznie zbieraniem odpadów),

• wygenerowanych z systemu BDO kart ewidencji odpadów potwierdzających przyjęcie odpadów przez prowadzącego zbieranie lub przetwarzanie odpadów w procesie odzysku lub unieszkodliwienia wraz z ich zbiorczym zestawieniem.

4. Wykonawca wykona co najmniej 10-15 zdjęć podczas wykonywania prac na różnym etapie, czytelnych dobrej jakości, kolorowych zdjęć, ilustrujących przebieg realizacji zadania.

5. Po wykonaniu zadania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu sprawozdanie zawierające: adres gospodarstwa rolnego, z którego dostarczone zostały odpady, wskazanie ilości odebranego odpadu w Mg w rozbiciu na folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big- Bag.

6. Po wykonaniu zadania Wykonawca złoży oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

7. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane otrzymane od Zamawiającego oraz od właścicieli nieruchomości, którzy dostarczą odpady.

8. Wszelkie działania lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.

9. Rozliczenia będą dokonywane na podstawie rzeczywistej wagi rodzaju odpadów zgodnie z ofertą cenową – wg tabeli dla poszczególnych frakcji odpadów po cenach jednostkowych brutto.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w ofercie:

Zamawiający nie stawia dodatkowych warunków udziału w postepowaniu.

 1. Termin realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia trwać będzie od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do dnia 30.09.2022 r.

5. Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 3 marca 2022 r. do godziny 15:00 (liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego).

Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.

6. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:

Cena - waga 100 %,

7.   Termin otwarcia ofert

Złożone oferty zostaną otwarte w dniu 3 marca 2022 o godzinie 15:15.

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami

Do kontaktów z Wykonawcami upoważniony jest Pan Marcin Szymański,
tel. 48 6710010 wew. 20, adres e-mail: zamowieniapubliczne@klwow.pl.

9.   Sposób przygotowania i złożenia oferty:

 1. ofertę można złożyć drogą tradycyjną w formie papierowej poprzez dostarczenie osobiście lub przesłanie pocztą do Urzędu Gminy w Klwowie, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów(liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego). W takim przypadku oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą Wykonawcy oraz zawierającą formułę „Zapytanie ofertowe - Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
 2. ofertę można złożyć w formie elektronicznej przesyłając ją na adres zamowieniapubliczne@klwow.pl. Tytuł emaila powinien być oznaczony: „Zapytanie ofertowe - Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Sama oferta winna był złożona w załączniku do e-maila.
 3. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną Zamawiający nie odpowiada za problemy wynikające z niepoprawności działania systemu informatycznego, skutkiem których może być brak wpływu oferty do Zamawiającego. W takim przypadku zalecamy kontakt telefoniczny celem potwierdzenia wpływu oferty.
 4. Oferta powinna być podpisana przez upoważnione osoby a w przypadku ofert przesyłanych drogą elektroniczną oferta powinna być podpisana za pomoc ważnego certyfikatu kwalifikowalnego lub profilem zaufanym. Dopuszcza się również skan oferty z podpisem.

10. Opis sposobu obliczenia ceny:

1.   Wykonawca określi cenę za wykonanie całego zamówienia. Cena ma charakter ryczałtowy i musi uwzględniać wszelkie koszty opłaty i podatki niezbędne do wykonania zamówienia. Tak określona cena stanowić będzie podstawę do dokonania oceny oferty oraz stanowić będzie podstawę określenia wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy.

2.   Powyższa cena będzie ceną brutto w złotych polskich.

12. Inne informacje:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdym momencie bez podawania przyczyn.
 2. Do kontaktów z Wykonawcami upoważniony jest Pan Marcin Szymański, tel. 48 6710010 wew. 20, e-mail: zamowieniapubliczne@klwow.pl
 3. Kod CPV:

90510000 - Usuwanie i obróbka odpadów

 1. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji publicznej Gminy Klwów https://www.bip.klwow.akcessnet.net/

12.   Załącznikami  do niniejszego zapytania są:

 1. Załącznik nr 1 - Wzór oferty
 2. Załącznik nr 2 – Istotne postanowienia umowy

Wójt Gminy Klwów

Piotr Papis