artykuł nr 1

Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Głuszyna - Kłudno przy drogach gminnych - etap I

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.   Zamawiający Gmina Klwów zaprasza do udziału w postępowaniu na zadanie pn.: "Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Głuszyna – Kłudno przy drogach gminnych – etap I"

2.   Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia drogowego przy drogach gminnych, w miejscowości Głuszyna i Kłudno, w skład której wchodzi: linia kablowa zasilająca, szafa kablowa, słupy oświetleniowe wraz z fundamentami betonowymi i konstrukcjami wsporczymi, oprawy oświetlenia drogowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do niniejszego zapytania.

UWAGA!!!

W ramach I etapu zamówienia zostanie zamontowanych tylko część zaprojektowanych słupów o nr 6, 4, 2, 7, 9, 11, 12 zgodnie załączonym do dokumentacji projektowej Projektem zagospodarowania terenu.

3. Termin realizacji zamówienia: 23.12.2021 r.

4. Okres gwarancji: 36 miesięcy

5. Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Gminy Klwów przy ul. Opoczyńskiej 35,
26 - 415 Klwów, sekretariat – pok. 5, w terminie do dnia 15.10.2021 r. do godziny 11:00.

6. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:

1) Cena - waga 100 %,

7.   Termin otwarcia ofert: 15.10.2021 r. godz. 12:00.

9.   Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest:

Marcin Szymański – tel. (48 6710010 w. 20 faks.: +48 (48) 6710010 w. 25 e-mail: zamowieniapubliczne@klwow.pl w godzinach funkcjonowania urzędu.

10.   Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej lub elektronicznej - w języku polskim. Ofertę można złożyć w formie pisemnej na adres Zamawiającego lub jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@klwow.pl .

11.  Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów ofert.

12.   Załącznikami do niniejszego zapytania są:

  1. Dokumentacja projektowa na którą składa się:
  • Projekt budowlany
  • Projekt techniczny
  • Informacja BIOZ
  • Przedmiar robót
  • Projekt zagospodarowania terenu
  • Schemat ideowy projektowanego oświetlenia i szafy SOU
  1. Wzór oferty