artykuł nr 1

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego Ja w internecie.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Gmina Klwów ul. Opoczyńska 35 26-415 Klwów tel. 48 6710010, fax 48 6710010 wew. 25 strony internetowe : http://www.klwow.pl, http://www.bip.klwow.akcessnet.net/  adres email:

informatyk@klwow.pl, woj. mazowieckie, powiat przysuski zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę pn. Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Wartość szacunkowa zamówienia - poniżej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018, poz. 1986 z późn.zm.)

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprzętu komputerowego – 20 zestawów - w ramach projektu grantowego pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 20 zestawów, spełniających poniższe parametry:

W ramach niniejszego zamówienia dopuszczalny jest zakup wyłącznie komputerów przenośnych, zgodnie z poniższymi minimalnymi wymaganiami:

- Procesor co najmniej dwurdzeniowy, o wydajności obliczeniowej w teście PassMark CPU Benchmark średni wynik co najmniej 4990 pkt i częstotliwości minimum 2,2 GHz

- czas pracy na baterii umożliwiający całodzienną eksploatację (min. 6h pracy na baterii),

- pamięć RAM minimum 4GB,

- pamięć masowa minimum 120 GB- SSD,

- ekran dotykowy o wielkości nie mniejszej niż 14" i rozdzielczości 1920x1080 lub wyższej,

- możliwość podłączenia do sieci WiFi o standardzie co najmniej 802.11g,

- złącza i łączność: USB min – 3 szt, HDMI lub równoważne, Bluetooth w standardzie minimum 2.0,

- zintegrowane komponenty multimedialne: kamera, mikrofon, karta audio i głośniki.

- możliwość odłączania klawiatury lub obracania ekranu i korzystania z urządzenia w trybie tabletu.

 

Sprzęt komputerowy  o zdefiniowanych powyżej parametrach minimalnych spełniać będzie podstawowe cele związane z eksploracją zasobów dostępnych przez przeglądarkę Internetową, wyświetlaniem multimediów, tworzeniem i korzystaniem z prostych aplikacji, tworzeniem w edytorze tekstu/ prezentacji/arkuszu kalkulacyjnym, prostą edycją obrazu. W ofercie zawarte winno być oprogramowanie dające gwarancję spełniania powyższych funkcjonalności.

 

1. Zamówione przedmioty muszą być fabrycznie nowe, niezniszczone i kompletne, żadna część składająca się na gotowy produkt nie może być wcześniej używana.

2. Wykonawca wymieni wadliwe przedmioty zamówienia na wolne od wad w ciągu 5 dni roboczych, licząc od momentu zgłoszenia.

3. Urządzenia i ich części muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta oraz identyfikacja daty produkcji.

4. Do każdego dostarczonego oprogramowania muszą być załączone oryginalne dokumenty licencyjne uprawniające do jego używania.

5. Zamawiający wymaga, aby na dostarczonych urządzeniach było zainstalowane oprogramowanie Microsoft Windows.

6. Do każdego urządzenia i oprogramowania musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej w języku angielskim lub polskim oraz gwarancję producenta 24 miesięcy.

7. Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznakowanie CE produktu.

8. Koszty transportu oraz koszty odpowiedzialności cywilnej za powstałe uszkodzenia podczas realizacji przedmiotu zamówienia pokrywa Wykonawca.

II. Termin realizacji: do 20.12.2018 r.

III. Opis obliczania ceny – Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

IV. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert: Ofertę należy złożyć pisemnie pocztą, osobiście lub za pośrednictwem kuriera w terminie do 05.12.2018 r. do godz.12.00, w Urzędzie Gminy Klwów - pokój Nr 5, ul. Opoczyńska 35, 26 – 415 Klwów

V. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zleceniodawca będzie się kierował przy wyborze oferty: najniższa cena.

VI. Tryb postępowania: postępowanie jest prowadzone zgodnie z zapisami Regulaminu udzielania zamówień do kwoty 30.000 euro, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 53/2014 Wójta Gminy Klwów z dnia 31 grudnia 2014 r.

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018, poz. 1986 z późn. zm.), ze względu na fakt, że wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro.

VII. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami: Pan Piotr Rokicki informatyk@klwow.pl tel. 48 671 00 10 wew. 20.

Uwaga w dniu 28.11.2018r. i 29.11.2018 r. zmienił się opis przedmiotu zamówienia.