artykuł nr 1

Poprawa infrastruktury transportowej poprzez przebudowę dróg na terenie Gminy Klwów

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

  Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zawiadamia się, że w postępowaniu na zadanie pod nazwą „Poprawa infrastruktury transportowej poprzez przebudowę dróg na terenie Gminy Klwów” została wybrana niżej wymieniona oferta, oznaczona nr 3 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe

INTERBUD Sp. z o.o.

ul. Limanowskiego 154

26-600 Radom

za cenę brutto 2 463 000,84 (słownie zł brutto: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt cztery grosze)

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium
 Cena

Liczba pkt
w kryterium Przedłużenie okresu gwarancji

Razem

1.

Trakt S.A.

Górki Szczukowskie 1 k/Kielc

26-065 Piekoszów

89,48

10,00

99,48

2.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Spółka z o.o.

ul. Południowa 17/19

97-300 Piotrków Trybunalski

89,08

10,00

99,08

3.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe INTERBUD Sp. z o.o.

ul. Limanowskiego 154

26-600 Radom

90,00

10,00

100,00

UZASADNIENIE

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

  Ponadto zawiadamia się o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w związku z naruszeniem postanowień art. 24 ust 2 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych następującego Wykonawcy, który złożył ofertę oznaczoną nr 4:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Karol Cieśla

Chybice 77, 27 - 225 Pawłów

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 24 ust 4, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

UZASADNIENIE

Wykonawca w odpowiedzi na Wezwanie Zamawiającego do przedłużenia terminu związania ofertą nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, co skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie w/w zamówienia.

  Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

artykuł nr 2

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drążno

Klwów 19.07.2016 r.

PJ.I.271.03.2016

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zawiadamia się, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drążno” została wybrana niżej wymieniona oferta, oznaczona nr 4 złożona przez:

ZYKO DRÓG Sp. z o.o.

ul. Żelazna 3

26-600 Radom

za cenę brutto 125 280,42 zł (słownie zł brutto: sto dwadzieścia pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złoty czterdzieści dwa grosze).

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców ze streszczeniem oceny ofert wraz z przyznaną punktacją.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium CENA

Liczba pkt w kryterium OKRES GWARANCJI

Razem

1.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe
INTERBUD Sp. z o.o.
ul. Limanowskiego 154
26-600 Radom

86,08

10,00

96,08

2.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych
Karol Cieśla
Chybice 77
27-225 Pawłów

82,75

10,00

92,75

3.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Ul. Opoczyńska 38
26-434 Gielniów

82,92

10,00

92,92

4.

ZYKO DRÓG Sp. z o.o.
ul. Żelazna 3
26-600 Radom

90,00

10,00

100,00

Uzasadnienie:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

  Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie  z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

artykuł nr 3

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Klwów w okresie 36 miesięcy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zawiadamia się, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Klwów w okresie 36 miesięcy” została wybrana niżej wymieniona oferta, oznaczona nr 8 złożona przez:

Usługi Ekologiczne „EKO-JAS” Krzysztof Janas

Garno ul. Kasztanowa 21

26-625 Wolanów

za cenę brutto 443 383,56 zł (słownie zł brutto: czterysta czterdzieści trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt sześć groszy).

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców ze streszczeniem oceny ofert wraz z przyznaną punktacją.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium CENA

Liczba pkt w kryterium TERMIN PŁATNOŚCI

Razem

1.    

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo

Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o.

Ul. Witosa 76

26-600 Radom

60,23

10,00

70,23

2.    

ENERIS Surowce S.A.

Oddział w Tomaszowie Mazowieckim

Ul. Majowa 87/89

97-200 Tomaszów Mazowiecki

56,47

10,00

66,47

3.    

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

 „EKO – ESTETYKA” S.C.

Ul. Starokrakowska 137

26-600 Radom

77,19

10,00

87,19

4.    

Zakład Usług Komunalnych

BUDMAX Grzegorz Budek

Komorów 45 C96-214 Cielądz

50,02

10,00

60,02

5.    

”EKOM” Maciejczyk Sp. J.

Ul. Zakładowa 29

26-052 Nowiny

67,59

10,00

77,59

6.    

TONSMEIER Wschód Sp. z o.o.

Ul. Wrocławska 3

26-600 Radom

64,63

10,00

74,63

7.    

Przedsiębiorstwo Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Ul. Targowa 52

26-400 Przysucha

71,61

10,00

81,61

8.    

Usługi Ekologiczne „EKO-JAS”

Krzysztof Janas

Garno ul. Kasztanowa 21

26-625 Wolanów

90,00

10,00

100,00

Uzasadnienie:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu
art. 2 pkt 5 Pzp.

  Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie  z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).