artykuł nr 1

Poprawa infrastruktury transportowej poprzez przebudowę dróg na terenie Gminy Klwów

Klwów: Poprawa infrastruktury transportowej poprzez przebudowę dróg na terenie Gminy Klwów
Numer ogłoszenia: 80265 - 2016; data zamieszczenia: 10.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

Vzamówienia publicznego
 zawarcia umowy ramowej
 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Klwów , ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów, woj. mazowieckie, tel. 048 6710010, faks 048 6710010 w. 25.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.klwow.akcessnet.net

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa infrastruktury transportowej poprzez przebudowę dróg na terenie Gminy Klwów.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, w ramach zadania pn. Poprawa infrastruktury transportowej poprzez przebudowę dróg na terenie Gminy Klwów, obejmującego 17 odcinków dróg o łącznej długości 9 860 m, polegających na: 1. Przebudowa drogi gminnej Klwów - Głuszyna - Kłudno - Podczasza Wola.: Klwów, dz. nr ewid. 2003, Głuszyna, dz. nr ewid. 910, Kłudno, dz. nr ewid.705, Podczasza Wola, dz. nr ewid. 2. -ścinka poboczy wraz z wykonaniem wzmocnienia kruszywem łamanym 0/31,5 gr. 10 cm; -wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno - asfaltowej AC11S gr.4 cm, na odcinku 1000 m. -wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. 15 cm, na odcinku 850 m; -wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno - asfaltowej AC16W gr. 4 cm; -wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno - asfaltowej AC11S gr. 3 cm. 2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sady Kolonia. Sady Kolonia, dz. nr ewid. 227. -wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego 31,5/63 gr. 12 cm; -wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5 gr. 8 cm; -wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno - asfaltowej AC16W gr. 4 cm; -wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno - asfaltowej AC11S gr. 3 cm. 3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sulgostów. Sulgostów, dz. nr ewid. 587. -wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego 31,5/63 gr. 12 cm; -wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5 gr. 8 cm; -wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno - asfaltowej AC16W gr. 4 cm; -wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno - asfaltowej AC11S gr. 3 cm; -ścinanie i uzupełnianie poboczy z wykonaniem utwardzenia kruszywem łamanym 0/31,5 gr. 10 cm. 4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sulgostów. Sulgostów, dz. nr ewid. 284. -wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego 31,5/63 gr. 12 cm; -wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5 gr. 8 cm; -wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno - asfaltowej AC16W gr. 4 cm; -wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno - asfaltowej AC11S gr. 3 cm; -ścinanie i uzupełnianie poboczy z wykonaniem utwardzenia kruszywem łamanym 0/31,5 gr. 10 cm. 5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sulgostów. Sulgostów, dz. nr ewid. 164. -wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5 gr. 8 cm; -wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno - asfaltowej AC16W gr. 4 cm; -wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno - asfaltowej AC11S gr. 3 cm; -ścinanie i uzupełnianie poboczy z wykonaniem utwardzenia kruszywem łamanym 0/31,5 gr. 10 cm. 6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sulgostów. Sulgostów, dz. nr ewid. 344. -wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego 31,5/63 gr. 12 cm; -wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5 gr. 8 cm; -wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno - asfaltowej AC16W gr. 4 cm; -wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno - asfaltowej AC11S gr. 3 cm; -ścinanie i uzupełnianie poboczy z wykonaniem utwardzenia kruszywem łamanym 0/31,5 gr. 10 cm. 7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przystałowice Duże Przystałowice Duże, dz. nr ewid. 1399 i 1551. -wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego 31,5/63 gr. 12 cm; -wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5 gr. 8 cm; -wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno - asfaltowej AC16W gr. 4 cm; -wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno - asfaltowej AC11S gr. 3 cm; -ścinanie i uzupełnianie poboczy z wykonaniem utwardzenia kruszywem łamanym 0/31,5 gr. 10 cm. 8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przystałowice Duże Przystałowice Duże, dz. nr ewid. 809/1 -wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. 12 cm; -wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno - asfaltowej AC16W gr. 4 cm; -wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno - asfaltowej AC11S gr. 3 cm; -ścinanie i uzupełnianie poboczy z wykonaniem utwardzenia kruszywem łamanym 0/31,5 gr. 10 cm. 9. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głuszyna. Głuszyna, dz. nr ewid. 606. -ścinka poboczy oraz utwardzenie kruszywem łamanym 0/31,5 gr. 10 cm po zagęszczeniu; -budowa sieci kanalizacji deszczowej; -wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej szerokości 1,5 m; -lokalne wyrównanie istniejącej nawierzchni masą mineralno - asfaltową w ilości średnio 50 kg/m2; -wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno - asfaltowej AC11S gr. 4 cm. 10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłudno. Kłudno, dz. nr ewid. 460 i 542. -ścinka poboczy wraz z wykonaniem wzmocnienia kruszywem łamanym 0/31,5 gr. 10 cm; -wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej szerokości 1,5 m; -lokalne wyrównanie istniejącej nawierzchni masą mineralno - asfaltową w ilości średnio 50 kg/m2; -wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno - asfaltowej AC11S gr. 4 cm; -oczyszczenie rowów wraz z profilowaniem dna i skarp; 11. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klwów. Klwów, dz. nr ewid. 1215 i 1327. -wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego 31,5/63 gr. 12 cm; -wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5 gr. 8 cm; -wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno - asfaltowej AC16W gr. 4 cm; -wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno - asfaltowej AC11S gr. 3 cm; -ścinanie i uzupełnianie poboczy z wykonaniem utwardzenia kruszywem łamanym 0/31,5 gr. 10 cm. 12. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borowa Wola. Borowa Wola, dz. nr ewid. 778. -ścinka poboczy wraz z wykonaniem wzmocnienia kruszywem łamanym 0/31,5 gr. 10 cm; -wyrównanie istniejącej nawierzchni masą mineralno - asfaltową w ilości średnio 50 kg/m2; -wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno - asfaltowej AC11S gr. 4 cm. 13. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głuszyna. Głuszyna, dz. nr ewid. 692. -ścinka poboczy wraz z wykonaniem wzmocnienia kruszywem łamanym 0/31,5 gr. 10 cm; -lokalne wyrównanie istniejącej nawierzchni masą mineralno - asfaltową w ilości średnio 50 kg/m2; -wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno - asfaltowej AC11S gr.4 cm. 14. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ligęzów. Ligęzów, dz. nr ewid. 1245 i 1021. -wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego 31,5/63 gr. 12 cm; -wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5 gr. 8 cm; -wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. 12 cm; -wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno - asfaltowej AC16W gr. 4 cm; -wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno - asfaltowej AC11S gr. 3 cm; -ścinanie i uzupełnianie poboczy z wykonaniem utwardzenia kruszywem łamanym 0/31,5 gr. 10 cm. 15. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podczasza Wola. Podczasza Wola, dz. nr ewid. 194 i 219. -wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego 31,5/63 gr. 12 cm; -wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5 gr. 8 cm; -wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno - asfaltowej AC16W gr. 4 cm; -wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno - asfaltowej AC11S gr. 3 cm; -ścinanie i uzupełnianie poboczy z wykonaniem utwardzenia kruszywem łamanym 0/31,5 gr. 10 cm. 16. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klwowska Wola, dz. nr 550 -ścinka poboczy wraz z wykonaniem wzmocnienia kruszywem łamanym 0/31,5 gr. 10 cm; -wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej szerokości 1,5 m na długości 780 m; -lokalne wyrównanie istniejącej nawierzchni masą mineralno - asfaltową w ilości średnio 50 kg/m2; -wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno - asfaltowej AC11S gr. 4 cm, nakładki na długości 635 m; -wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm ( 12 +8 ) na odcinku 155 m; -wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 7 cm ( 4 +3 ) na odcinku 155 m; 17. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ulów, dz. nr 305 -wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego 31,5/63 gr. 12 cm; -wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5 gr. 8 cm; -wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno - asfaltowej AC16W gr. 4 cm; -wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno - asfaltowej AC11S gr. 3 cm; -ścinanie i uzupełnianie poboczy z wykonaniem utwardzenia kruszywem łamanym 0/31,5 gr. 10 cm..

II.1.5)

 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.13.00-8, 45.23.24.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć złożoną ofertę wadium w wysokości: ·30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: - co najmniej 1 zadania polegającego na budowie lub przebudowie dróg gminnych lub wyższej kategorii, o łącznej długości min. 9,5 km (może być w kilku odcinkach).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone w celu wykonania zamówienia, tj.: - co najmniej 1 osobą na stanowisku kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami drogowymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, mogącą się wykazać co najmniej 3 - letnim doświadczeniem zawodowym od uzyskania uprawnień budowlanych w kierowaniu robotami drogowymi; - co najmniej 1 osobą na stanowisku kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Przedłużenie okresu gwarancji - 10

IV.2.2)

 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie: 2.1. Zmiany terminu realizacji zadania w przypadku: a) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, obfite opady śniegu, zalegający śnieg itd.; b) natrafienia przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane uniemożliwiające planowe wykonanie robót; c) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac, a w szczególności braku możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót spowodowany awariami, remontami, przebudową dróg dojazdowych oraz protestami mieszkańców z blokadą dróg; d) odmiennych od przyjętych w specyfikacji technicznej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; e) odmiennych od przyjętych w specyfikacji technicznej warunków terenowych, w szczególności istnienia podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych (fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych; 2.2. Zmian osobowych w przypadku: a) zmiany osób realizujących zamówienie, pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ; b) zmiany Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, a na którego zasoby powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP - zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy Podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia, a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej jak dotychczasowy Podwykonawca; 2.3. Zmian umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w sytuacjach: a) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, b) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, c) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, d) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 2.4. Pozostałych zmian: a) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia); b) urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umownej z tego tytułu; c) wystąpienia przypadków losowych (np. kataklizmów, awarii urządzeń wywołanych przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne i niemożliwych do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji; d) zmian przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.klwow.akcessnet.net/ Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Klwów ul. Opoczyńska 35 26-415 Klwów pokój nr 10.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.06.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Klwów ul. Opoczyńska 35 26-415 Klwów pokój nr 5 - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany w ramach operacji typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

 

 

 

 

 

artykuł nr 2

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drążno

Klwów: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drążno
Numer ogłoszenia: 81157 - 2016; data zamieszczenia: 10.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

Vzamówienia publicznego
 zawarcia umowy ramowej
 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Klwów , ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów, woj. mazowieckie, tel. 048 6710010, faks 048 6710010 w. 25.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.klwow.akcessnet.net

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drążno.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drążno swoim zakresem obejmuje: roboty pomiarowe, roboty ziemne, przepusty, podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych. Długość przebudowywanego odcinka wynosi 600 m..

II.1.5)

 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium ustala się w wysokości: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia żadnych szczegółowych warunków (wymagań), Wykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust 1 pkt.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy muszą udokumentować wykonanie, tj. zakończenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej, o wartości brutto nie mniejszej niż 200 000,00 zł, polegające na budowie lub przebudowie drogi o długości co najmniej 0,5 km

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia żadnych szczegółowych warunków (wymagań), Wykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust 1 pkt.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia żadnych szczegółowych warunków (wymagań), Wykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust 1 pkt.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia żadnych szczegółowych warunków (wymagań), Wykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust 1 pkt.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Przedłużenie okresu gwarancji - 10

IV.2.2)

 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie: 2.1. Zmiany terminu realizacji zadania w przypadku: a) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, obfite opady śniegu, zalegający śnieg itd.; b) natrafienia przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane uniemożliwiające planowe wykonanie robót; c) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac, a w szczególności braku możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót spowodowany awariami, remontami, przebudową dróg dojazdowych oraz protestami mieszkańców z blokadą dróg; d) odmiennych od przyjętych w specyfikacji technicznej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; e) odmiennych od przyjętych w specyfikacji technicznej warunków terenowych, w szczególności istnienia podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych (fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych; 2.2. Zmian osobowych w przypadku: a) zmiany osób realizujących zamówienie, pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ; b) zmiany Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, a na którego zasoby powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP - zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy Podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia, a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej jak dotychczasowy Podwykonawca; 2.3. Zmian umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w sytuacjach: a) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, b) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, c) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, d) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 2.4. Pozostałych zmian: a) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia); b) urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umownej z tego tytułu; c) wystąpienia przypadków losowych (np. kataklizmów, awarii urządzeń wywołanych przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne i niemożliwych do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji; d) zmian przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.klwow.akcessnet.net Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Klwów ul. Opoczyńska 35 26-415 Klwów pokój nr 10.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.06.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Klwów ul. Opoczyńska 35 26-415 Klwów pokój nr 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

 

artykuł nr 3

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Klwów w okresie 36 miesięcy

UWAGA!!!

W dniu 17.05.2016 r. uległa zmianie treść SIWZ. Zmiana obejmuje ilość punktów odbioru odpadów.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Klwów: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Klwów w okresie 36 miesięcy
Numer ogłoszenia: 119970 - 2016; data zamieszczenia: 12.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Klwów , ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów, woj. mazowieckie, tel. 048 6710010, faks 048 6710010 w. 25.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Klwów w okresie 36 miesięcy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych powstałych i zebranych od wszystkich właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Klwów. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powinno być wykonywane w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z: -przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do niej, - zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22.10.2012 roku w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami, - postanowieniami uchwały Nr XXVII/154/2013 Rady Gminy Klwów z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Klwów. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Klwów, na których zamieszkują mieszkańcy, obywać się ma w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w ramach powierzonego zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1)odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, w tym: a)odbieranie odpadów niesegregowanych (zmieszanych), b) odbieranie odpadów segregowanych, c)odbieranie odpadów ulegających biodegradacji, d)odbieranie odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon. 2)Urządzenia do gromadzenia odpadów (pojemniki, kontenery, worki), które zostaną ustawione w miejscach gromadzenia odpadów wskazanych przez Zamawiającego, zapewnia Wykonawca. 3)Ponadto przedmiot zamówienia przewiduje: a)terminowego przekazywania raportów i sprawozdań, b)zabezpieczenia mieszkańców gminy w worki, pojemniki na odpady komunalne,.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7, 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.40.00-3, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 90.53.30.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 15.000,00 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca musi posiadać: a)aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy objętej postępowaniem w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, b)aktualne zezwolenie starosty na transport odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych odpadów komunalnych, c)aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub gotowość przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, o których mowa wyżej powinny spełniać warunki określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, d) wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia/nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, tj .wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 usługi odbioru i przekazania do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów komunalnych, wykonanej na rzecz właścicieli nieruchomości w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy o masie łącznej 300 Mg. Dowodem potwierdzającym mogą być między innymi kopie kart przekazania odpadów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia/nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym tj.: a)samochód specjalny przystosowany do opróżniania pojemników o pojemnościach od 120 l do 1100 l. - co najmniej 1 szt., b) samochód przystosowany do odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji w workach, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego itp. - co najmniej 1 szt., c)samochód specjalny przystosowany do odbioru selektywnie zbieranych odpadów w pojemnikach - co najmniej 1 szt. d)samochód specjalny służący jako mobilny punkt selektywnej zbiórki niebezpiecznych odpadów komunalnych - co najmniej 1 szt. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia/nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej: a) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin płatnosci - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający wyczerpując deklarację zawartą w art. 144 ust PZP informuje o dopuszczeniu do zmiany treści umowy z wykonawcą w przypadku wystąpienia następujących przyczyn: 1)Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w zawartej umowie o ile wynika to z okoliczności, których nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy i są one niezależne od stron. 2)Strony dopuszczają zmianę istotnych postanowień umowy w przypadku: zmiany terminu wykonywania umowy, częstotliwości wykonywania usług i sposobu wykonania umowy w przypadku gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy lub terminu o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.bip.klwow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Klwów ul. Opoczyńska 35 26-415 Klwów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Klwów ul. Opoczyńska 35 26-415 Klwów Pokój nr 5 - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 UWAGA!!!

W dniu 17.05.2016 r. uległa zmianie treść SIWZ. Zmiana obejmuje ilość punktów odbioru odpadów.