artykuł nr 1

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 92 000 PLN

PJ.272.10.2015   Klwów, dnia 29.09.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi i zapraszamy do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 92 000 PLN”

Zamawiający

1.   Pełna nazwa zamawiającego:   Gmina Klwów

2.   Adres:

Urząd Gminy w Klwowie

ul. Opoczyńska 35

26 – 415  Klwów

3.   REGON: 670223801

4.   Internet:   http www.klwow.pl,  e-mail: ug@klwow.pl

5.   Numer telefonu: /0-48/ 671 00 10 , faks: /0-48/ 671 00 10 wew. 25

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

1.   Imię i nazwisko: Marcin Szymański

2.   Stanowisko służbowe: kierownik Referatu Zamówień Publicznych.

3.   Numer telefonu: /0-48/ 671 00 10 wew. 20

4.   E-mail: zamowieniapubliczne@klwow.pl

5.   Numer pokoju (w siedzibie zamawiającego): pokój Nr 10

6.   Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: 9.00 – 15.00

Opis przedmiotu zamówienia

1.   Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie
92 000,00 zł z przeznaczeniem na planowany deficyt  w związku z realizacją zadań inwestycyjnych planowanych w 2015 r.

2.   Waluta kredytu – złoty polski (PLN)

3.   Kwota kredytu – 92 000,00 PLN, słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych.

4.   Okres kredytowania – 5 lat (do 31.12.2020 r.)

5.   Terminy postawienia do dyspozycji zamawiającego środków finansowych kredytu:

6.   Środki w wysokości do 92 000 PLN Bank przekazuje w terminie 3 dni od podpisania umowy.

7.   Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania całej kwoty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów rekompensujących.

8.   Okres karencji – do 31.12.2015 r.

9.   Naliczanie odsetek od kwot transzy kredytu rozpocznie się od daty ich wykorzystania przez zamawiającego.

10. Spłata kredytu nastąpi w 20 (dwudziestu) ratach z terminem ich płatności:

1. Rata 1 – 4600 na dzień 29 lutego 2016 r.

2. Rata 2 – 4600  na dzień 31 maja 2016 r.

3. Rata 3 – 4600  na dzień 31 sierpnia 2016 r.

4. Rata 4 – 4600  na dzień 30 listopada 2016 r.

5. Rata 5 – 4 600  na dzień 28 lutego 2017 r.

6. Rata 6 – 4600  na dzień 31 maja 2017 r.

7. Rata 7 – 4600  na dzień 31 sierpnia 2017 r.

8. Rata 8 – 4600  na dzień 30 listopada 2017 r.

9. Rata 9 – 4600  na dzień 28 lutego 2018 r.

10.   Rata 10 – 4600  na dzień 31 maja 2018 r.

11.   Rata 11 – 4600  na dzień 31 sierpnia 2018 r.

12.   Rata 12 – 4600  na dzień 30 listopada 2018 r.

13.   Rata 13 – 4600  na dzień 28 lutego 2019 r.

14.   Rata 14 – 4600  na dzień 31 maja 2019 r.

15.   Rata 15 – 4600  na dzień 31 sierpnia 2019 r.

16.   Rata 16 – 4600  na dzień 30 listopada 2019 r.

17.   Rata 17 – 4600  na dzień 29 lutego 2020 r.

18.   Rata 18 – 4600  na dzień 31 maja 2020 r.

19.   Rata 19 – 4600  na dzień 31 sierpnia 2020 r.

20.   Rata 20 – 4600  na dzień 30 listopada 2020 r.

11. Naliczanie odsetek od kredytu nastąpi w okresach miesięcznych, przy czym ich spłatę ustala się na 20 dzień po zakończeniu miesiąca. Bank zobowiązany jest do wyliczania odsetek za każdy miesiąc i przesłania obciążenia dla zamawiającego do 5 dnia  miesiąca.

12. Nie dopuszcza się kapitalizacji odsetek.

13. Przyjmuje się rok jako 365 dni.

14. Oprocentowanie kredytu ustala się na podstawie stawki bazowej WIBOR dla depozytów 3M na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który są płatne odsetki, powiększonej lub pomniejszonej o stałą marżę Banku. Koszty ewentualnych dodatkowych prowizji należy doliczyć do marży banku.

15.  Dla porównania ofert - oprocentowanie należy liczyć według stawki bazowej WIBOR 3M
z 2 września 2015 r., która wyniosła 1,72%. Do obliczenia ceny oferty należy przyjąć datę wypłaty środków na dzień 30.09.2015  r.

16. Wymaga się załączenia arkusza przeliczeniowego odsetek według powyższej zasad.

17. Zamawiający przewiduje możliwość przedterminowej spłaty zaciągniętego kredytu.

18. W przypadku przedterminowej spłaty kredytu przez kredytobiorcę, Bank nie będzie naliczał prowizji, odsetek od kwoty kredytu spłaconego przed terminem oraz innych kosztów rekompensujących.

19. Proponuje się zabezpieczenie kredytu w formie weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

20. Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a Bankiem (wykonawcą usługi kredytowej), będą dokonywane w złotych polskich (PLN).

Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):

KOD CPV – 66113000-5 –  Usługi udzielania kredytu

Termin wykonania zamówienia

Środki w wysokości 92 000 PLN Bank przekazuje w terminie 3 dni od podpisania umowy.

Opis sposobu przygotowania ofert

1.   Wymagania podstawowe:

1) Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na druku  „formularza oferty” – wzór stanowi załącznik nr 1

2) Wszystkie załączniki do oferty powinny być ułożone w kolejności.

3) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

5) Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy to do oferty należy dołączyć upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty w formie oryginału.

2.   Forma oferty

1) Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i napisane pismem maszynowym, za pomocą komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, nieścieralnym atramentem.

2) Wykonawca składający dokumenty w innym języku niż polski zobowiązany jest
do złożenia ich wraz z tłumaczeniem na język polski.

3) Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy.

4) Kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty muszą być potwierdzone
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

5) Oferta musi być zapakowana w nieprzeźroczystą kopertę, zabezpieczoną przed otwarciem, zawierającą następujące oznaczenie:

Gmina Klwów

ul. Opoczyńska 35  

26-415 Klwów

Oferta  na: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 92 000 PLN”

Nie otwierać przed: 06.10.2015 r. godz. 11.00,

Na kopercie powinna znajdować się, w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu, nazwa
i adres wykonawcy, zgodnie z danymi rejestrowymi/ewidencyjnymi.

6) W przypadku dostarczenia oferty pocztą, na kopercie należy napisać „dostarczyć do  Gminy Klwów ,ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów, pokój nr 5 do dnia 06.10.2015 r. do godz. 10:00

7) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione
są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

8) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

3.  Zawartość oferty

Kompletna oferta musi zawierać:

1.   Formularz ofertowy – wg załącznika nr 1;

2.   Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.   Stosowane pełnomocnictwo (a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisywania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (należy załączyć oryginał lub kserokopię poświadczoną przez notariusza). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (należy załączyć oryginał lub kseropię potwierdzoną przez notariusza).

4.Arkusz przeliczeniowy  - wyliczenie kosztu kredytu

5.Wzór umowy kredytowej.

Miejsce oraz termin składania ofert

1.   Ofertę w zapieczętowanej kopercie, należy złożyć w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy w Klwowie

ul. Opoczyńska 35  (pok. nr 5)

26-415 Klwów

nie później niż  06.10.2015 r. do godz. 10:00 . 

Opis sposobu obliczania ceny

1.   Cena oferty jest ceną ryczałtową w rozumieniu art. 623 Kodeksu cywilnego.

2.   Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty i zobowiązania związane z kompleksowym wykonaniem zamówienia jak również w niej nieujęte a bez których nie można wykonać zamówienia. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

3.   Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

4.   W składanym formularzu ofertowym, należy podać w liczbach oraz słownie poprawnie naliczoną cenę oferty wg zasad:

- Należy określić cenę za wykonanie całego zamówienia .

- Podstawą wyliczenia ceny oferty jest:

- wielkość kwoty odsetek prognozowanych do zapłacenia przez zamawiającego w czasie trwania umowy kredytowej,

-   stała w okresie kredytowania marża banku,

- Określona przez wykonawcę w ofercie marża Banku (wyrażona w %) zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegać zmianom.

- Pojęcie ceny należy rozumieć w kontekście zapisów ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050), oraz definicją określoną art. 632 kodeksu cywilnego.

- Wykonawca jest obowiązany zawrzeć w cenie oferty wszelkie upusty i rabaty, jakich zamierza udzielić zamawiającemu.

Wykaz załączników

1.   Formularz ofertowy

2.   Uchwała Nr XI/55/2015 Rady Gminy Klwów z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2015 roku.

 

Załączniki:
Załącznik nr 2219 KB
Załacznik nr 188 KB
artykuł nr 2

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w 2015 r.

PJ.272.8.2015     Klwów, dnia 08.09.2015 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/robót budowlanych i zapraszamy do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w 2015 r.”

Zamawiający

 1. Pełna nazwa zamawiającego:   Gmina Klwów
 2. Adres:

Urząd Gminy w Klwowie

ul. Opoczyńska 35

26 – 415  Klwów

3.   REGON:   670223801

4.   Internet: http www.klwow.pl,  e-mail: ug@klwow.pl

 1. Numer telefonu: /0-48/ 671 00 10 , faks: /0-48/ 671 00 10 wew. 25

 Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

1. Imię i nazwisko: Marcin Szymański

2. Stanowisko służbowe: kierownik Referatu Zamówień Publicznych.

3. Numer telefonu: /0-48/ 671 00 10 wew. 20

4. E-mail: zamowieniapubliczne@klwow.pl

5. Numer pokoju (w siedzibie zamawiającego): pokój Nr 10

6. Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: 9.00 – 15.00

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie
  470 000,00 zł z przeznaczeniem na planowany deficyt  w związku z realizacją zadań inwestycyjnych planowanych w 2015 r.
 2. Waluta kredytu – złoty polski (PLN)
 3. Kwota kredytu – 470 000,00 PLN, słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych.
 4. Okres kredytowania – 7 lat (do 31.12.2022 r.)
 5. Terminy postawienia do dyspozycji zamawiającego środków finansowych kredytu:
 6. Środki w wysokości do 470 000 PLN Bank przekazuje w terminie 3 dni od podpisania umowy.
 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania całej kwoty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów rekompensujących.
 8. Okres karencji – do 31.12.2016 r.
 9. Naliczanie odsetek od kwot transzy kredytu rozpocznie się od daty ich wykorzystania przez zamawiającego.
 10. Spłata kredytu nastąpi w 24 (dwudziestu czterech) ratach z terminem ich płatności:

1. Rata 1 – 19 600  na dzień 28 lutego 2017 r.

2. Rata 2 – 19 600  na dzień 31 maja 2017 r.

3. Rata 3 – 19 600  na dzień 31 sierpnia 2017 r.

4. Rata 4 – 19 600  na dzień 30 listopada 2017 r.

5. Rata 5 – 19 600  na dzień 28 lutego 2018 r.

6. Rata 6 – 19 600  na dzień 31 maja 2018 r.

7. Rata 7 – 19 600  na dzień 31 sierpnia 2018 r.

8. Rata 8 – 19 600  na dzień 30 listopada 2018 r.

9. Rata 9 – 19 600  na dzień 28 lutego 2019 r.

10. Rata 10 – 19 600  na dzień 31 maja 2019 r.

11. Rata 11 – 19 600  na dzień 31 sierpnia 2019 r.

12. Rata 12 – 19 600  na dzień 30 listopada 2019 r.

13. Rata 13 – 19 600  na dzień 29 lutego 2020 r.

14. Rata 14 – 19 600  na dzień 31 maja 2020 r.

15. Rata 15 – 19 600  na dzień 31 sierpnia 2020 r.

16. Rata 16 – 19 600  na dzień 30 listopada 2020 r.

17. Rata 17 – 19 600  na dzień 28 lutego 2021 r.

18. Rata 18 – 19 600  na dzień 31 maja 2021 r.

19. Rata 19 – 19 600  na dzień 31 sierpnia 2021 r.

20. Rata 20 – 19 600  na dzień 30 listopada 2021 r.

21. Rata 21 – 19 600  na dzień 28 lutego 2022 r.

22. Rata 22 – 19 600  na dzień 31 maja 2022 r.

23. Rata 23 – 19 600  na dzień 31 sierpnia 2022 r.

24. Rata 24 – 19 200  na dzień 30 listopada 2022 r.

 

 1. Naliczanie odsetek od kredytu nastąpi w okresach miesięcznych, przy czym ich spłatę ustala się na 20 dzień po zakończeniu miesiąca. Bank zobowiązany jest do wyliczania odsetek za każdy miesiąc i przesłania obciążenia dla zamawiającego do 5 dnia  miesiąca.
 2. Nie dopuszcza się kapitalizacji odsetek.
 3. Przyjmuje się rok jako 365 dni.
 4. Oprocentowanie kredytu ustala się na podstawie stawki bazowej WIBOR dla depozytów 3M na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który są płatne odsetki, powiększonej lub pomniejszonej o stałą marżę Banku. Koszty ewentualnych dodatkowych prowizji należy doliczyć do marży banku.
 5.  Dla porównania ofert - oprocentowanie należy liczyć według stawki bazowej WIBOR 3M z 2 września 2015 r., która wyniosła 1,72%. Do obliczenia ceny oferty należy przyjąć datę wypłaty środków na dzień 30.09.2015  r.
 6. Wymaga się załączenia arkusza przeliczeniowego odsetek według powyższej zasad.
 7. Zamawiający przewiduje możliwość przedterminowej spłaty zaciągniętego kredytu.
 8. W przypadku przedterminowej spłaty kredytu przez kredytobiorcę, Bank nie będzie naliczał prowizji, odsetek od kwoty kredytu spłaconego przed terminem oraz innych kosztów rekompensujących.
 9. Proponuje się zabezpieczenie kredytu w formie weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.
 10. Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a Bankiem (wykonawcą usługi kredytowej), będą dokonywane w złotych polskich (PLN).

Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):

KOD CPV – 66113000-5 –  Usługi udzielania kredytu 

Termin wykonania zamówienia

Środki w wysokości 470 000 PLN Bank przekazuje w terminie 3 dni od podpisania umowy.

Opis sposobu przygotowania ofert

1. Wymagania podstawowe:

1)   Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na druku  „formularza oferty” – wzór stanowi załącznik nr 1

2)   Wszystkie załączniki do oferty powinny być ułożone w kolejności.

3)   Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4)   Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

5)   Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy to do oferty należy dołączyć upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty w formie oryginału.

2. Forma oferty

1)   Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i napisane pismem maszynowym, za pomocą komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, nieścieralnym atramentem.

2)   Wykonawca składający dokumenty w innym języku niż polski zobowiązany jest
do złożenia ich wraz z tłumaczeniem na język polski.

3)   Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy.

4)   Kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty muszą być potwierdzone
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

5)   Oferta musi być zapakowana w nieprzeźroczystą kopertę, zabezpieczoną przed otwarciem, zawierającą następujące oznaczenie:

Gmina Klwów

ul. Opoczyńska 35  

26-415 Klwów

Oferta  na: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w 2015 r.”

Nie otwierać przed: 15.09.2015 r. godz. 11.00,

Na kopercie powinna znajdować się, w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu, nazwa
i adres wykonawcy, zgodnie z danymi rejestrowymi/ewidencyjnymi.

6)   W przypadku dostarczenia oferty pocztą, na kopercie należy napisać „dostarczyć do  Gminy Klwów ,ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów, pokój nr 5 do dnia 15.09.2015 r. do godz. 10:00

7)   Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione
są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

8)   Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

3. Zawartość oferty

Kompletna oferta musi zawierać:

1.   Formularz ofertowy – wg załącznika nr 1;

2.   Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.   Stosowane pełnomocnictwo (a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisywania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (należy załączyć oryginał lub kserokopię poświadczoną przez notariusza). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (należy załączyć oryginał lub kseropię potwierdzoną przez notariusza).

4.   Arkusz przeliczeniowy  - wyliczenie kosztu kredytu

5.   Wzór umowy kredytowej.

 Miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę w zapieczętowanej kopercie, należy złożyć w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy w Klwowie

ul. Opoczyńska 35  (pok. nr 5)

26-415 Klwów

nie później niż  15.09.2015 r. do godz. 10:00 . 

 Opis sposobu obliczania ceny

 1.   Cena oferty jest ceną ryczałtową w rozumieniu art. 623 Kodeksu cywilnego.

2.   Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty i zobowiązania związane z kompleksowym wykonaniem zamówienia jak również w niej nieujęte a bez których nie można wykonać zamówienia. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

3.   Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

4.   W składanym formularzu ofertowym, należy podać w liczbach oraz słownie poprawnie naliczoną cenę oferty wg zasad:

-   Należy określić cenę za wykonanie całego zamówienia .

-   Podstawą wyliczenia ceny oferty jest:

- wielkość kwoty odsetek prognozowanych do zapłacenia przez zamawiającego w czasie trwania umowy kredytowej,

-   stała w okresie kredytowania marża banku,

-   Określona przez wykonawcę w ofercie marża Banku (wyrażona w %) zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegać zmianom.

-   Pojęcie ceny należy rozumieć w kontekście zapisów ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050), oraz definicją określoną art. 632 kodeksu cywilnego.

-   Wykonawca jest obowiązany zawrzeć w cenie oferty wszelkie upusty i rabaty, jakich zamierza udzielić zamawiającemu.

  Wykaz załączników

 

 

 1. Formularz ofertowy
 2. Uchwała Nr IX/43/2015 Rady Gminy Klwów z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2015 roku.
 3. Opinia RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu.
obrazek
Załączniki:
Załącznik nr 3786 KB
Załącznik nr 2272 KB
Załacznik nr 189 KB
artykuł nr 3

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Klwów

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. Poz. 907 ze zm.) Gmina Klwów zaprasza do składania ofert na realizację zadania: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Klwów”

1.   ZAMAWIAJĄCY:

1. Zamawiający: GMINA KLWÓW

2. Adres: ul. Opoczyńska 35, 26 – 415 Klwów

3. Telefon: 048 6710010 w.20

4. faks: 048 6710010 w.25

5. REGON: 000537473

6. NIP: 6010085981

7. e-mail: zamowieniapubliczne@klwow.pl

8. adres internetowy: http://www.bip.akcessnet.net

2.   OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.   Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na odbiorze płyt azbestowo – cementowych stosowanych w budownictwie z pokryć dachowych z posesji zlokalizowanych na terenie gminy Klwów wraz z ich załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwieniem na składowisku odpadów niebezpiecznych.

2.   Zakres zadania obejmuje:

· Odbiór wraz z załadunkiem oraz transport i unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych płyt azbestowo – cementowych stosowanych w budownictwie z pokryć dachowych (zdemontowanych wcześniej lub składowanych) zgromadzonych na nieruchomościach z terenu gminy Klwów. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do odbioru, załadunku, transportu oraz unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zgodnie ze zgłoszeniami (wnioskami) właścicieli budynków została określona na około 138,5 Mg.

3) Prace objęte usługą polegać będą na:

· dostarczeniu do miejsc odbioru niezbędnej ilości folii ochronnej oraz palet drewnianych, na które załadowane zostaną płyty azbestowo – cementowe,

· wyposażeniu pracowników uczestniczących w pracach w niezbędny ubiór ochronny oraz sprzęt ochrony osobistej (kombinezony, filtry, rękawice, itp.),

· zabezpieczeniu palet z płytami azbestowo - cementowymi poprzez szczelne foliowanie z każdej strony w folię polietylenową o grubości min. 0,2 mm oraz zabezpieczeniu foli przed ewentualnym rozwinięciem,

· utrzymaniu podczas pakowania płyt azbestowo – cementowe w stanie wilgotnym,

· starannym zebraniu i w stanie wilgotnym zapakowaniu do worków foliowych, drobnych odpadów azbestowo – cementowych w postaci odłamanych kawałków płyt.

Odbierane materiały zawierające azbest powinny być spakowane w sposób umożliwiający zważenie odpadów pochodzących z poszczególnych nieruchomości.

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wykazy nieruchomości, z których mają zostać odebrane wyroby zawierające azbest w celu skontaktowania się z właścicielami nieruchomości i uzgodnienia terminu wykonania usługi. Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia 31.10.2015 r.

Wykonawca w ramach oferowanej ceny ofertowej winien zapewnić nadzór osoby odpowiedzialnej za organizację wykonywanych robót oraz przedstawienie dokumentu stwierdzającego rzetelność wykonania prac oraz ewentualną wypłatę odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót lub związanych z nimi.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia (zmniejszenie lub zwiększenie ilości odpadów zawierających azbest), o którym mowa wyżej ze względu na fakt, iż podane ilości wyrobów zawierających azbest objętych przedmiotem zamówienia określone zostały w sposób szacunkowy. Podstawą faktycznego rozliczenia będą protokoły odbioru podpisane przez właścicieli nieruchomości i karty przekazania odpadów na składowisku odpadów oraz protokół odbioru końcowego dla całości zadania.

Załatwianie wszystkich formalności i pokrycie wszelkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy usługi.

4.   Zakończenie prac na każdej nieruchomości udokumentowane będzie:

· kartą przekazania odpadów wystawioną na właściciela nieruchomości przez Wykonawcę określającą ilość przekazanych odpadów w Mg,

· pozytywnym, bezusterkowym protokołem odbioru robót podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego, właściciela nieruchomości oraz Wykonawcę - po zakończeniu prac na danej posesji, potwierdzającym ilość wywiezionych z nieruchomości wyrobów zawierających azbest (w Mg); obowiązek przygotowania protokołu leży po stronie Wykonawcy;

· oświadczeniem Wykonawcy o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia terenu z azbestu dla poszczególnych nieruchomości.

Zakończenie prac dla całości zadania udokumentowane będzie:

· kartą przekazania odpadów na składowisko określającą ilość przekazanych odpadów w Mg,

· bezusterkowym protokołem odbioru końcowego zadania określającym łączną ilość odebranych odpadów zawierających azbest, stanowiącym podstawę do wystawienia faktury.

3.   TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Rozpoczęcie: niezwłocznie po podpisaniu umowy. Zakończenie: 31.10.2015 r.

4.   SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta musi zawierać:

1.   wypełniony Formularz ofertowy,

2.   wypełnione oświadczenie dotyczące posiadania uprawnień do wykonania działalności lub czynności wynikających z zakresu prac określonych ogłoszeniem (załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego),

3.   aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów niebezpiecznych,

4.   aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest lub aktualną umowę z firmą transportową posiadającą takie zezwolenie,

5.   umowę ze składowiskiem odpadów niebezpiecznych, bądź inny dokument potwierdzający przyjęcie do unieszkodliwienia na stałe (nie na magazynowanie) odpadów zawierających azbest na składowisko w okresie realizacji zamówienia przewidzianej ilości odpadów zawierających azbest,

6.   aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców, w którym jest wskazany rodzaj działalności wykonywany przez oferenta oraz osoby uprawnione do reprezentacji - wystawiony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wskazane dokumenty i oświadczenia mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów.

· Opis przygotowania oferty:

1. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

2. Każdy Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.

3. Ofertę należy umieścić w kopercie na adres: Urząd Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów z oznaczeniem: „Oferta na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Klwów”

4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji usługi .

5.   KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena.

6. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30 lipca 2015 r.. godzina 12:00, miejsce: sekretariat Zamawiającego (pokój 5), Urząd Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów

Otwarcie ofert nastąpi 30 lipca 2015 r.. godzina 13:00,

7.   OSOBA DO KONTAKTU: Marcin Szymański e-mail: zamowieniapubliczne@klwow.pl, tel. 48/6710010

8.   ZAŁĄCZNIKI:

· formularz ofertowy wraz z załącznikami

· projekt umowy 

Klwów, 21.07.2015 r.

Wójt Gminy Klwów

/-/ Piotr Papis

 

Załączniki:
Wzór umowy81 KB
Formularz oferty64 KB
artykuł nr 4

Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w...