artykuł nr 1

Przebudowa drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Drążno

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

  Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.), zawiadamia się, że w postępowaniu na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości  Drążno” została wybrana niżej wymieniona oferta, oznaczona nr 2 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.

Ul. Opoczyńska 38

26-434 Gielniów

za cenę brutto 132 654,01 zł (słownie zł brutto: sto trzydzieści dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery złote jeden grosz)

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium cena

Razem

1.    

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe

INTERBUD Sp. z o.o.

ul. Limanowskiego 154

26-600 Radom

71,42

71,42

2.    

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.

Ul. Opoczyńska 38

26-434 Gielniów

100,00

100,00

Uzasadnienie:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

  Ponadto zawiadamia się o wykluczeniu z postępowania w związku z naruszeniem postanowień art. 24 ust 2 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawcy:

ZYKO-DRÓG Sp. z o.o.

Ul. Żelazna 3

26-600 Radom

Uzasadnienie:

Wykonawca nie odpowiedział na wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą co skutkuje wykluczeniem z postępowania o udzielenie w/w zamówienia.. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

  Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

artykuł nr 2

Budowa ścieżki rowerowej Klwów - Odrzywół

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

  Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że w postępowaniu na zadanie pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej Klwów – Odrzywół” została wybrana niżej wymieniona oferta, oznaczona nr 2 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe
INTERBUD Sp. z o.o.
ul. Limanowskiego 154
26-600 Radom

za cenę brutto 250 997,62zł (słownie zł brutto: dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złoty sześćdziesiąt dwa grosze)

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium cena

Razem

1.

STRABAG Sp. z o.o.
Ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków

77,10

77,10

2.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe
INTERBUD Sp. z o.o.
ul. Limanowskiego 154
26-600 Radom

100,00

100,00

3.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Ul. Opoczyńska 38
26-434 Gielniów

99,02

99,02

4.

ZYKO-DRÓG Sp. z o.o.
Ul. Żelazna 3
26-600 Radom

94,99

94,99

5.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
DROMO Sp. z o.o.
Ul. Zielona 7
26-200 Końskie

59,89

59,89

6.

DROBET Jarosław Podrygała
Zakład Produkcyjno– Handlowo– Usługowy
Ul. Christiana Andersena3/1
26-617 Radom

71,71

71,71

 

Uzasadnienie:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

  W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie został wykluczony żaden z Wykonawców.

  Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.