artykuł nr 1

Dostawa specjalistycznego sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP w Sadach Kolonii

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że w postępowaniu na zadanie pod nazwą „Dostawa specjalistycznego sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP w Sadach Kolonii” została wybrana niżej wymieniona oferta oznaczona nr 1 złożona przez:

PPUH „SUPRON 3”Sp. z o.o.

Ul. Czachowskiego 4

26-600 Radom

za cenę brutto – 65 664,00 zł.

(słownie zł brutto: sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote zero groszy)

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium cena

Razem

1

PPUH „SUPRON 3”Sp. z o.o.

Ul. Czachowskiego 4

26-600 Radom

100,00

100,00

2

PPH „PROF. – BEH” Roman Jaworski

Ul. Hutnicza1

42-600 Tarnowskie Góry

96,82

96,82

3

NOPEX Krzysztof Nowicki

Ul. Rzeszowska 30

38-400 Krosno

93,90

93,90

4

Zakład Naprawy Pomp Bohdan Mozol

Ul. Stokowa 32

11-041 Olsztyn

98,70

98,70

Uzasadnienie:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

  W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie został wykluczony żaden z Wykonawców.

  Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie przewidzianym ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

artykuł nr 2

Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego w 2012 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

  Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że w postępowaniu na zadanie pod nazwą „Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego w 2012 r.” została wybrana oferta oznaczona nr 1 złożona przez:

Bank Spółdzielczy  w Radomiu

Ul. Czachowskiego 21A

26-600 Radom

za cenę brutto 14 061,15 zł (słownie zł: czternaście tysięcy sześćdziesiąt jeden złoty piętnaście groszy )

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium cena

Razem

1

Bank Spółdzielczy w Radomiu

Ul. Czachowskiego 21A

26-600 Radom

100

100

 

Bank Spółdzielczy w Przysusze

Ul. Grodzka 3

26-400 Przysucha

71,43

71,43

 Uzasadnienie:

W prowadzonym postępowaniu zostały złożone dwie oferty. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie został wykluczony żaden z Wykonawców.

  Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

artykuł nr 3

Świadczenie usług edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Klwów, współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

  Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że w postępowaniu na zadanie pod nazwą „Świadczenie usług edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Klwów, współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” zostały wybrane niżej wymienione oferty dla następujących części:

Część nr 1 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy I PSP w Kłudnie
ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji.

Barbara Gawryś, ul. Świerkowa 12, 26-400 Przysucha

Za cenę brutto 1 800,00 zł (słownie złotych brutto: tysiąc osiemset złotych 00/100 groszy).

Uzasadnienie: na część nr 1 została złożona jedna oferta. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

Część nr 2 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy II PSP w Kłudnie
ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji.

Elżbieta Sieradzka, Kłudno 83, 26-415 Klwów

Za cenę brutto 1 800,00 zł (słownie złotych brutto: tysiąc osiemset złotych 00/100 groszy).

Uzasadnienie: na część nr 2 została złożona jedna oferta. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

Część nr 3 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy I PSP w Kłudnie
z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

Kazimiera Smagowska, Podczasza Wola 4, 26-415 Klwów

Za cenę brutto 1 800,00 zł (słownie złotych brutto: tysiąc osiemset złotych 00/100 groszy).

Uzasadnienie: na część nr 3 została złożona jedna oferta. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

Część nr 4 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy II PSP w Kłudnie
z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

Agnieszka Korycka, ul. Opoczyńska 197, 26-425 Odrzywół

Za cenę brutto 1 800,00 zł (słownie złotych brutto: tysiąc osiemset złotych 00/100 groszy).

Uzasadnienie: na część nr 4 została złożona jedna oferta. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

Część nr 5 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy III PSP w Kłudnie
z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

Barbara Gawryś, ul. Świerkowa 12, 26-400 Przysucha

Za cenę brutto 1 800,00 zł (słownie złotych brutto: tysiąc osiemset złotych 00/100 groszy).

Uzasadnienie: na część nr 5 została złożona jedna oferta. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

Część nr 6 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy I PSP w Kłudnie - zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy.

Hanna Rokicka, Klwowska Wola 20, 26-415 Klwów

Za cenę brutto 1 800,00 zł (słownie złotych brutto: tysiąc osiemset złotych 00/100 groszy).

Uzasadnienie: na część nr 6 została złożona jedna oferta. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

Część nr 7 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy II PSP w Kłudnie - zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy.

Hanna Rokicka, Klwowska Wola 20, 26-415 Klwów

Za cenę brutto 1 800,00 zł (słownie złotych brutto: tysiąc osiemset złotych 00/100 groszy).

Uzasadnienie: na część nr 7 została złożona jedna oferta. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

Część nr 8 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy III PSP w Kłudnie - zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy.

Hanna Rokicka, Klwowska Wola 20, 26-415 Klwów

Za cenę brutto 1 800,00 zł (słownie złotych brutto: tysiąc osiemset złotych 00/100 groszy).

Uzasadnienie: na część nr 8 została złożona jedna oferta. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

Część nr 9 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy II PSP w Kłudnie rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – muzyczno-ruchowe.

Elżbieta Sieradzka, Kłudno 83, 26-415 Klwów

Za cenę brutto 1 800,00 zł (słownie złotych brutto: tysiąc osiemset złotych 00/100 groszy).

Uzasadnienie: na część nr 9 została złożona jedna oferta. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

Część nr 10 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy III PSP w Kłudnie rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – muzyczno-ruchowe.

Agata Borowiec, Głuszyna 66, 26-415 Klwów

Za cenę brutto 1 800,00 zł (słownie złotych brutto: tysiąc osiemset złotych 00/100 groszy).

Uzasadnienie: na część nr 10 została złożona jedna oferta. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

Część nr 11 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy III PSP w Kłudnie rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – informatyczne.

Kazimiera Smagowska, Podczasza Wola 4, 26-415 Klwów

Za cenę brutto 1 800,00 zł (słownie złotych brutto: tysiąc osiemset złotych 00/100 groszy).

Uzasadnienie: na część nr 11 została złożona jedna oferta. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

Część nr 12 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy I PSP w Klwowie
ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji.

Elżbieta Tkaczyk, Drążno 78a, 26-415 Klwów

Za cenę brutto 1 800,00 zł (słownie złotych brutto: tysiąc osiemset złotych 00/100 groszy).

Uzasadnienie: na część nr 12 została złożona jedna oferta. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

Część nr 13 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy II PSP w Klwowie
ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji.

Elżbieta Gawryś, Kadź 19a, 26-415 Klwów

Za cenę brutto 1 800,00 zł (słownie złotych brutto: tysiąc osiemset złotych 00/100 groszy).

Uzasadnienie: na część nr 13 została złożona jedna oferta. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

Część nr 14 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy III PSP w Klwowie
ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji.

Hanna Rokicka, Klwowska Wola 20, 26-415 Klwów

Za cenę brutto 1 800,00 zł (słownie złotych brutto: tysiąc osiemset złotych 00/100 groszy).

Uzasadnienie: na część nr 14 została złożona jedna oferta. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

Część nr 15 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy I PSP w Klwowie
z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

Elżbieta Tkaczyk, Drążno 78a, 26-415 Klwów

Za cenę brutto 1 800,00 zł (słownie złotych brutto: tysiąc osiemset złotych 00/100 groszy).

Uzasadnienie: na część nr 15 została złożona jedna oferta. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

Część nr 16 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy II PSP w Klwowie
z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

Elżbieta Gawryś, Kadź 19a, 26-415 Klwów

Za cenę brutto 1 800,00 zł (słownie złotych brutto: tysiąc osiemset złotych 00/100 groszy).

Uzasadnienie: na część nr 16 została złożona jedna oferta. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

Część nr 17 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy III PSP w Klwowie
z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

Hanna Rokicka, Klwowska Wola 20, 26-415 Klwów

Za cenę brutto 1 800,00 zł (słownie złotych brutto: tysiąc osiemset złotych 00/100 groszy).

Uzasadnienie: na część nr 17 została złożona jedna oferta. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

Część nr 18 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy I PSP w Klwowie - zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy.

Hanna Rokicka, Klwowska Wola 20, 26-415 Klwów

Za cenę brutto 1 800,00 zł (słownie złotych brutto: tysiąc osiemset złotych 00/100 groszy).

Uzasadnienie: na część nr 18 została złożona jedna oferta. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

Część nr 19 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy II PSP w Klwowie - zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy.

Hanna Rokicka, Klwowska Wola 20, 26-415 Klwów

Za cenę brutto 1 800,00 zł (słownie złotych brutto: tysiąc osiemset złotych 00/100 groszy).

Uzasadnienie: na część nr 19 została złożona jedna oferta. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

Część nr 20 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy III PSP w Klwowie - zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy.

Hanna Rokicka, Klwowska Wola 20, 26-415 Klwów

Za cenę brutto 1 800,00 zł (słownie złotych brutto: tysiąc osiemset złotych 00/100 groszy).

Uzasadnienie: na część nr 20 została złożona jedna oferta. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

Część nr 21 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy III PSP w Klwowie rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – muzyczno-ruchowe.

Maria Rucińska, ul. Przysuska 8/3, 26-415 Klwów

Za cenę brutto 1 800,00 zł (słownie złotych brutto: tysiąc osiemset złotych 00/100 groszy).

Uzasadnienie: na część nr 21 została złożona jedna oferta. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

Część nr 22 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy II PSP w Klwowie rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – muzyczno-ruchowe.

Maria Rucińska, ul. Przysuska 8/3, 26-415 Klwów

Za cenę brutto 1 800,00 zł (słownie złotych brutto: tysiąc osiemset złotych 00/100 groszy).

Uzasadnienie: na część nr 22 została złożona jedna oferta. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

Część nr 23 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy I PSP w Klwowie rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – matematyczno - przyrodnicze.

Elżbieta Tkaczyk, Drążno 78a, 26-415 Klwów

Za cenę brutto 1 800,00 zł (słownie złotych brutto: tysiąc osiemset złotych 00/100 groszy).

Uzasadnienie: na część nr 23 została złożona jedna oferta. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

Część nr 24 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy II PSP w Klwowie rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – matematyczno - przyrodnicze.

Elżbieta Gawryś, Kadź 19a, 26-415 Klwów

Za cenę brutto 1 800,00 zł (słownie złotych brutto: tysiąc osiemset złotych 00/100 groszy).

Uzasadnienie: na część nr 24 została złożona jedna oferta. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

Część nr 25 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy III PSP w Klwowie rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – matematyczno - przyrodnicze.

Hanna Rokicka, Klwowska Wola 20, 26-415 Klwów

Za cenę brutto 1 800,00 zł (słownie złotych brutto: tysiąc osiemset złotych 00/100 groszy).

Uzasadnienie: na część nr 25 została złożona jedna oferta. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

Część nr 26 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy I PSP w Klwowie rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie.

Elżbieta Tkaczyk, Drążno 78a, 26-415 Klwów

Za cenę brutto 1 800,00 zł (słownie złotych brutto: tysiąc osiemset złotych 00/100 groszy).

Uzasadnienie: na część nr 26 została złożona jedna oferta. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

Część nr 27 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy II PSP w Klwowie rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie.

Elżbieta Gawryś, Kadź 19a, 26-415 Klwów

Za cenę brutto 1 800,00 zł (słownie złotych brutto: tysiąc osiemset złotych 00/100 groszy).

Uzasadnienie: na część nr 27 została złożona jedna oferta. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

Część nr 28 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy III PSP w Klwowie rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie.

Hanna Rokicka, Klwowska Wola 20, 26-415 Klwów

Za cenę brutto 1 800,00 zł (słownie złotych brutto: tysiąc osiemset złotych 00/100 groszy).

Uzasadnienie: na część nr 28 została złożona jedna oferta. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

Część nr 29 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy IV - VI PSP w Kłudnie - zajęcia ICT

Kazimiera Smagowska, Podczasza Wola 4, 26-415 Klwów

Za cenę brutto 2 400,00 zł (słownie złotych brutto: dwa tysiące czterysta złotych 00/100 groszy).

Uzasadnienie: na część nr 29 została złożona jedna oferta. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

Część nr 30 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy IV - VI PSP w Kłudnie
z przedmiotów przyrodniczo - matematycznych

Agnieszka Korycka, ul. Opoczyńska 197, 26-425 Odrzywół

Za cenę brutto 1 800,00 zł (słownie złotych brutto: tysiąc osiemset złotych 00/100 groszy).

Uzasadnienie: na część nr 30 została złożona jedna oferta. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

Część nr 31 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy IV - VI PSP w Kłudnie
z języków obcych (j. angielski)

Małgorzata Pawlina, ul. Przysuska 7, 26-414 Potworów

Za cenę brutto 2 400,00 zł (słownie złotych brutto: dwa tysiące czterysta złotych 00/100 groszy).

Uzasadnienie: na część nr 31 została złożona jedna oferta. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

Część nr 32 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy IV - VI PSP w Kłudnie
w zakresie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego

Elżbieta Sieradzka, Kłudno 83, 26-415 Klwów

Za cenę brutto 1 800,00 zł (słownie złotych brutto: tysiąc osiemset złotych 00/100 groszy).

Uzasadnienie: na część nr 32 została złożona jedna oferta. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

Część nr 33 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy IV - VI PSP w Kłudnie sportowo - wychowawczych

Agata Borowiec, Głuszyna 66, 26-415 Klwów

Za cenę brutto 3 600,00 zł (słownie złotych brutto: trzy tysiące sześćset złotych 00/100 groszy).

Uzasadnienie: na część nr 33 została złożona jedna oferta. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

Część nr 34 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy IV - VI PSP w Klwowie - zajęcia ICT

Izabela Niemirska, ul. Polna 44, 26-425 Odrzywół

Za cenę brutto 2 400,00 zł (słownie złotych brutto: dwa tysiące czterysta złotych 00/100 groszy).

Uzasadnienie: na część nr 34 została złożona jedna oferta. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

Część nr 35 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy IV - VI PSP w Klwowie
z przedmiotów przyrodniczych

Bożena Korycka, Głuszyna 23, 26-415 Klwów

Za cenę brutto 600,00 zł (słownie złotych brutto: sześćset złotych 00/100 groszy).

Uzasadnienie: na część nr 35 została złożona jedna oferta. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

Część nr 36 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy IV - VI PSP w Klwowie
z przedmiotów matematycznych

Izabela Niemirska, ul. Polna 44, 26-425 Odrzywół

Za cenę brutto 1 200,00 zł (słownie złotych brutto: tysiąc dwieście złotych 00/100 groszy).

Uzasadnienie: na część nr 36 została złożona jedna oferta. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

Część nr 37 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy IV - VI PSP w Klwowie
z języków obcych (j. angielski)

Barbara Ogińska, Wir 65, 26-414 Potworów

Za cenę brutto 2 400,00 zł (słownie złotych brutto: dwa tysiące czterysta złotych 00/100 groszy).

Uzasadnienie: na część nr 37 została złożona jedna oferta. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

Część nr 38 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy IV - VI PSP w Klwowie
w zakresie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego

Adrianna Dobrodziej, Klwowska Wola 16, 26-415 Klwów

Za cenę brutto 1 800,00 zł (słownie złotych brutto: tysiąc osiemset złotych 00/100 groszy).

Uzasadnienie: na część nr 38 została złożona jedna oferta. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

Część nr 39 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy IV - VI PSP w Klwowie sportowo - wychowawczych

Szymon Głuch, ul. Radomska 41, 26-414 Potworów

Za cenę brutto 3 600,00 zł (słownie złotych brutto: trzy tysiące sześćset złotych 00/100 groszy).

Uzasadnienie: na część nr 39 została złożona jedna oferta. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

Część nr 40 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy I - III PSP w Klwowie - zajęcia ICT

Hanna Rokicka, Klwowska Wola 20, 26-415 Klwów

Za cenę brutto 2 400,00 zł (słownie złotych brutto: dwa tysiące czterysta złotych 00/100 groszy).

Uzasadnienie: na część nr 40 została złożona jedna oferta. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

Część nr 41 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy I - III PSP w Klwowie
z przedmiotów przyrodniczo - matematycznych

Hanna Rokicka, Klwowska Wola 20, 26-415 Klwów

Za cenę brutto 1 800,00 zł (słownie złotych brutto: tysiąc osiemset złotych 00/100 groszy).

Uzasadnienie: na część nr 41 została złożona jedna oferta. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

Część nr 42 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy I - III PSP w Klwowie
z języków obcych (j. angielski)

Małgorzata Matysiak, Cerekiew 87, 26-652 Zakrzew

Za cenę brutto 2 400,00 zł (słownie złotych brutto: dwa tysiące czterysta złotych 00/100 groszy).

Uzasadnienie: na część nr 42 została złożona jedna oferta. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

Część nr 43 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy I - III PSP w Klwowie
w zakresie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego

Elżbieta Tkaczyk, Drążno 78a, 26-415 Klwów

Za cenę brutto 1 800,00 zł (słownie złotych brutto: tysiąc osiemset złotych 00/100 groszy).

Uzasadnienie: na część nr 43 została złożona jedna oferta. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

Część nr 44 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy I - III PSP w Klwowie sportowo - wychowawczych

Elżbieta Gawryś, Kadź 19a, 26-415 Klwów

Za cenę brutto 3 600,00 zł (słownie złotych brutto: trzy tysiące sześćset złotych 00/100 groszy).

Uzasadnienie: na część nr 44 została złożona jedna oferta. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

Umowa z wybranymi Wykonawcami zostanie podpisana niezwłoczne.

 

artykuł nr 4

Dostawa Ekogroszku w ilości około 170 ton do szkół z terenu Gminy Klwów na sezon grzewczy 2012/2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

  Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że w postępowaniu na zadanie pod nazwą „Dostawa Ekogroszku w ilości około 170 ton do szkół z terenu Gminy Klwów na sezon grzewczy 2012/2013” została wybrana niżej wymieniona oferta oznaczona nr 4 złożona przez:

P.U.H. Dariusz Tkaczyk

Kłucko 26

26-212 Smyków

za cenę brutto – 682,65 zł za 1 tonę Ekogroszku.

(słownie zł brutto: sześćset osiemdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt pięć groszy)

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium cena

Razem

1

Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe

IMAGE

Ul. Dojazdowa53

43-186 Orzesze-Gardawice

89,37

89,37

2

Składnica Artykułów Masowych

„WĘGLOPASZ” Spółka Jawna

Tadeusz Mendrygał, Marcin Mendrygał

Żołędowo, ul. Koronowska 38

86-031 Osielsko

92,96

92,96

3

P.H.U. „SUKCES” Bożena Krzosek

ul. Mickiewicza 9, 26-811 Wyśmierzyce

99,22

99,22

4

P.U.H. Dariusz Tkaczyk

Kłucko 26

26-212 Smyków

100

100

 

Uzasadnienie:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

  W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie został wykluczony żaden z Wykonawców.

  Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

artykuł nr 5

Dostawa węgla kamiennego kostka w ilości około 90 ton na sezon grzewczy 2012/2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

  Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że w postępowaniu na zadanie pod nazwą „Dostawa węgla kamiennego kostka w ilości około 90 ton na sezon grzewczy 2012/2013” została wybrana niżej wymieniona oferta oznaczona nr 7 złożona przez:

P.U.H. Dariusz Tkaczyk

Kłucko 26

26-212 Smyków

za cenę brutto – 692,49 zł za 1 tonę węgla.

(słownie zł brutto: sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote czterdzieści dziewięć groszy)

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium cena

Razem

2

Firma Handlowo – usługowa

„DIANA” Szczerek Sławomir

Wólka Kłucka 201

26-080 Mniów

94,60

94,60

4

Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe

IMAGE

Ul. Dojazdowa53

43-186 Orzesze-Gardawice

86,75

86,75

6

P.H.U. „SUKCES”

Bożena Krzosek

ul. Mickiewicza 9, 26-811 Wyśmierzyce

96,31

96,31

7

P.U.H. Dariusz Tkaczyk

Kłucko 26

26-212 Smyków

100

100

 

Uzasadnienie:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

Ponadto zawiadamia się o odrzuceniu ofert w związku z naruszeniem postanowień art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych niżej wymienionym wykonawcom:

 

Nr oferty.

Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy

Adres

1

GWN Sp. z o.o.

Ul. Bogumińska 77c

44-351 Turza Śląska

3

Składnica Artykułów Masowych

„WĘGLOPASZ” Spółka Jawna

Tadeusz Mendrygał, Marcin Mendrygał

Żołędowo, ul. Koronowska 38

86-031 Osielsko

5

MM GROUP Sp. z o.o.

Ul. Żniwna 12A

85-355 Bydgoszcz

 

Uzasadnienie:

Oferty zostały odrzucone z powodu braku świadectwa jakości od producenta/ dostawcy oferowanego opału świadczące o spełnianiu wymaganych przez Zamawiającego parametrów, o którym mowa w rozdziale XIV pkt 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Podstawę prawną działania zamawiającego stanowi naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2: Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

  W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie został wykluczony żaden z Wykonawców.

  Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.