artykuł nr 1

Dostawa energii elektrycznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że w postępowaniu na zadanie pod nazwą „Dostawa energii elektrycznej” została wybrana niżej wymieniona oferta: oferta oznaczona nr 1 złożona przez:

PGE Obrót S.A, ul. 8 – go Marca 6, 35 – 959 Rzeszów

PGE Obrót S.A., Oddział w Skarżysku – Kamiennej

Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51

26 – 110 Skarżysko – Kamienna


za cenę brutto 140183,25 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy sto osiemdziesiąt trzy zł 25/100 )

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium cena

Razem

1

 

PGE Obrót S.A, ul. 8 – go Marca 6, 35 – 959 Rzeszów

 

PGE Obrót S.A., Oddział w Skarżysku – Kamiennej

 

Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51

26 – 110 Skarżysko – Kamienna

100

100

 Uzasadnienie:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

  Umowa zostanie zawarta z wybranym niezwłocznie.

 

artykuł nr 2

Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Klwowie-II etap

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

     Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że
w postępowaniu na zadanie pod nazwą „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej
w Klwowie – II etap” została wybrana niżej wymieniona oferta:

oferta oznaczona nr 3 złożona przez: 

Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno Handlowe HKM Sp. z o.o.
Ul. Wolanowska 83
26-600 Radom
za cenę brutto 63 156,32 zł (słownie zł brutto: sześćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt sześć złotych 32/100)  

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium cena

Razem

1

P.P.H.U INSBUD Marek Sykuła
Sucha, ul. Kasztanowa 14 c
26-800 Białobrzegi

90,70

90,70

3

Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno Handlowe HKM Sp. Z o.o.
Ul. Wolanowska 83

26-600 Radom

100

100

 Uzasadnienie:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

Ponadto zawiadamia się o wykluczeniu z postępowania w związku
z naruszeniem postanowień art. 24 ust. 2 Pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawcy

PHU TRANSMAR Marek Sasin
Ul. Placowa 38/1
26-600 Radom

Uzasadnienie:
Wykonawca nie spełnił warunku dotyczącego posiadania wiedzy
i doświadczenia, który zamawiający uzna za spełniony w przypadku, gdy wykonawca wykaże co najmniej jedną robotę budowlaną (wykonaną w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o długości minimum 1 km.

 

 

artykuł nr 3

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w 2011 r

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że w postępowaniu na zadanie pod nazwą „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w 2011 r.” została wybrana niżej wymieniona oferta:

oferta oznaczona nr 2 złożona przez:

Bank Spółdzielczy w Radomiu

Ul. Czachowskiego 21 A

26-600 Radom

za cenę 267 711,41 zł (słownie zł: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset jedenaście złotych 41/100)

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium cena

Razem

1

Bank Ochrony Środowiska S.A. – Centrala

Centrum korporacyjne w Warszawie

Ul. Leszno 14

01-192 Warszawa

99

99

2

Bank Spółdzielczy w Radomiu

Ul. Czachowskiego 21 A

26-600 Radom

100

100

Uzasadnienie:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

  Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

artykuł nr 4

Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Klwowie - II etap

PJ.I.271.13.2011

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA

  Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zawiadamia się, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Klwowie – II etap” zostało unieważnione z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: Kwota jaka Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie w/w zadania wynosi 60 000,00 zł brutto. Cena złożonych ofert przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia.

artykuł nr 5

Dostawa wraz z montażem wyposażenia placów zabaw dla dzieci na terenie Gminy Klwów

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

  Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że w postępowaniu na zadanie pod nazwą „Dostawa wraz z montażem wyposażenia placów zabaw dla dzieci na terenie Gminy Klwów” została wybrana niżej wymieniona oferta:

oferta oznaczona nr 4 złożona przez:

Hydro – Wielkopolska

Ul. Farbiarska 28

62 – 050 Mosina

za cenę brutto 62 951,40 zł (słownie zł brutto: sto sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych 40/100)

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium cena

Razem

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

APIS J. Oziębło

Ul. Poniatowskiego 28

37-500 Jarosław

69,26

69,26

4

Hydro – Wielkopolska

Ul. Farbiarska 28

62 – 050 Mosina

100

100

5

RODO Julian Odechowski

Kręczki, ul. Żyzna 12b

05-850 Ożarów Mazowiecki

53,01

53,01

Uzasadnienie:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

  Ponadto zawiadamia się o odrzuceniu oferty w związku z naruszeniem postanowień art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych niżej wymienionym wykonawcom:


Nr oferty.

Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy

Adres

Uzasadnienie faktyczne

1

MEVIUS S.C.

Wojciech Zdeb, Mateusz Cichowski

Majdan Brzezicki 42

21-050 Piaski

Brak odpowiedzi na Wezwanie do złożenia wyjaśnień

3

FREE KIDS S.C.

A. Gąsiorek, Z. Andruszewski

Trzęsowice 32

55-106 Zawonia

Brak wymaganych załączników w ofercie:

- dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenia spełniają wymagania norm bezpieczeństwa

 - propozycja zagospodarowania placów zabaw

Uzasadnienie:

Podstawę prawną działania zamawiającego stanowi naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2: Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

  Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.