artykuł nr 1

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Wójt Gminy Klwów
26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 35, woj. mazowieckie
tel. (0-48) 671 00 10, fax (0-48) 671 00 10 wew. 25,
http://www.bip.klwow.akcessnet.net/,e-mail: ug@klwow.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ"

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego.

Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wynosi 431 705,00 kWh.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1.   O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

Zamawiający wymaga w szczególności:

a)   Posiadania aktualnie obowiązującej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

b) Posiadania aktualnej umowy lub promesy umowy z PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. do obiektów Zamawiającego.

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia.

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2.   Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 Pzp.


Oświadczenia lub dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1.   W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy należy przedłożyć:

1)   Kopię aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

2)   Stosowne oświadczenie o tym, iż na dzień składania oferty posiada aktualną umowę lub promesę umowy z PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. do obiektów Zamawiającego.

Dodatkowo dla potwierdzenia warunków należy przedstawić Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

2.   W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 5
w terminie do dnia 23.12.2011 r. godz.10.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.12.2011 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria wyboru oferty: Cena   - 100%, Wadium – brak
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej i wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.Zamawiający nie zamierza ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Umowa ramowa: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Termin związany z ofertą 30 dni
Ogłoszenie umieszczono na stronach internetowych portalu BZP.
Numer ogłoszenia: 333473 - 2011; data zamieszczenia: 15.12.2011

artykuł nr 2

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w 2011 r.

Wójt Gminy Klwów

26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 35, woj. mazowieckie
tel. (0-48) 671 00 10, fax (0-48) 671 00 10 wew. 25,
http://www.bip.klwow.akcessnet.net/,e-mail:
ug@klwow.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na:


„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w 2011 r.”

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoletniego na finansowanie zobowiązań nie mających pokrycia w budżecie Gminy Klwów w 2011 r.

Waluta kredytu – złoty polski (PLN)

Kwota kredytu – 927 000,00 PLN,

Okres kredytowania – 9 lat (do 31.12.2020 r.)

Terminy postawienia do dyspozycji zamawiającego środków finansowych kredytu:

Środki w wysokości do 927 000 PLN Bank przekazuje w terminie 3 dni od podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania całej kwoty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów rekompensujących. Okres karencji wynosi 1 miesiąc – do 31.12.2011 r.

Naliczanie odsetek od kwot transzy kredytu rozpocznie się od daty ich wykorzystania przez zamawiającego.

Spłata kredytu nastąpi w 36 (trzydziestu sześciu) ratach z terminem ich płatności:

 1.   Rata 1 – 25 750 na dzień 28 luty 2012 r.

2.   Rata 2 – 25 750 na dzień 31 maj 2012 r.

3.   Rata 3 – 25 750 na dzień 31 sierpień 2012 r.

4.   Rata 4 – 25 750 na dzień 30 listopad 2012 r.

5.   Rata 5 – 25 750 na dzień 29 luty 2013 r.

6.   Rata 6 – 25 750 na dzień 31 maj 2013 r.

7.   Rata 7 – 25 750 na dzień 31 sierpień 2013 r.

8.   Rata 8 – 25 750 na dzień 30 listopad 2013 r.

9.   Rata 9 – 25 750 na dzień 28 luty 2014 r.

10. Rata 10 – 25 750 na dzień 31 maj 2014 r.

11. Rata 11 – 25 750 na dzień 31 sierpień 2014 r.

12. Rata 12 – 25 750 na dzień 30 listopad 2014 r.

13. Rata 13 – 25 750 na dzień 28 luty 2015 r.

14. Rata 14 – 25 750 na dzień 31 maj 2015 r.

15. Rata 15 – 25 750 na dzień 31 sierpień 2015 r.

16. Rata 16 – 25 750 na dzień 30 listopad 2015 r.

17. Rata 17 – 25 750 na dzień 28 luty 2016 r.

18. Rata 18 – 25 750 na dzień 31 maj 2016 r.

19. Rata 19 – 25 750 na dzień 31 sierpień 2016 r.

20. Rata 20 – 25 750 na dzień 30 listopad 2016 r.

21. Rata 21 – 25 750 na dzień 28 luty 2017 r.

22. Rata 22 – 25 750 na dzień 31 maj 2017 r.

23. Rata 23 – 25 750 na dzień 31 sierpień 2017 r.

24. Rata 24 – 25 750 na dzień 30 listopad 2017 r.

25. Rata 25 – 25 750 na dzień 29 luty 2018 r.

26. Rata 26 – 25 750 na dzień 31 maj 2018 r.

27. Rata 27 – 25 750 na dzień 31 sierpień 2018 r.

28. Rata 28 – 25 750 na dzień 30 listopad 2018 r.

29. Rata 29 – 25 750 na dzień 28 luty 2019 r.

30. Rata 30 – 25 750 na dzień 31 maj 2019 r.

31. Rata 31 – 25 750 na dzień 31 sierpień 2019 r.

32. Rata 32 – 25 750 na dzień 30 listopad 2019 r.

33. Rata 33 – 25 750 na dzień 28 luty 2020 r.

34. Rata 34 – 25 750 na dzień 31 maj 2020 r.

35. Rata 35 – 25 750 na dzień 31 sierpień 2020 r.

36. Rata 36 – 25 750 na dzień 30 listopad 2020 r.

 

Naliczanie odsetek od kredytu nastąpi w okresach miesięcznych, przy czym ich spłatę ustala się na 20 dzień po zakończeniu miesiąca. Bank zobowiązany jest do wyliczania odsetek za każdy miesiąc i przesłania obciążenia dla zamawiającego do 5 dnia  miesiąca.

Nie dopuszcza się kapitalizacji odsetek.

Przyjmuje się rok jako 365 dni.

Oprocentowanie kredytu ustala się na podstawie stawki bazowej WIBOR dla depozytów 3M na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który są płatne odsetki, powiększonej lub pomniejszonej o stałą marżę Banku. Koszty ewentualnych dodatkowych prowizji należy doliczyć do marży banku.
Dla porównania ofert - oprocentowanie należy liczyć według stawki bazowej WIBOR 3M
z 7 listopada 2011 r., która wyniosła 4,92. Do obliczenia ceny oferty należy przyjąć datę wypłaty środków na dzień 22. 11. 2011 r.

Wymaga się załączenia arkusza przeliczeniowego odsetek według powyższej zasady.

Zamawiający przewiduje możliwość przedterminowej spłaty zaciągniętego kredytu.

W przypadku przedterminowej spłaty kredytu przez kredytobiorcę, Bank nie będzie naliczał prowizji, odsetek od kwoty kredytu spłaconego przed terminem oraz innych kosztów rekompensujących.

Proponuje się zabezpieczenie kredytu w formie weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a Bankiem (wykonawcą usługi kredytowej), będą dokonywane w złotych polskich (PLN).

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2) Braku podstaw do wykluczenia z postępowania na postawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków:

1) Warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, zamawiający uzna za spełniony w przypadku, gdy wykonawca przedłoży następujące dokumenty:

a)   koncesję, zezwolenie lub licencję;

b) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wg załącznika
nr 2.

 W przypadku składania ofert przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane dokumenty  muszą być złożone przez każdego z nich.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 1).

2) Warunek dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania na postawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zostanie przez zamawiającego uznany za spełniony w przypadku, gdy wykonawca przedłoży następujący dokument:

a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg załącznika nr 3;

b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

W przypadku składania ofert przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument  musi być złożony przez każdego z nich.


Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 5
w terminie do dnia 18.11.2011 r. godz.11.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.11.2011 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 3.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria wyboru oferty: Cena   - 100%, Wadium – brak
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej i wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie zamierza ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Umowa ramowa: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Termin związany z ofertą 30 dni
Ogłoszenie umieszczono na stronach internetowych portalu BZP.
Numer ogłoszenia: 290289 - 2011; data zamieszczenia: 07.11.2011

UWAGA!!!

Zostały poprawione błędy w SIWZ dotyczące terminu składania ofert. Poprawny termin to dzień 18.11.2011 r. godzina 11:00.

artykuł nr 3

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Klwowie ? II etap

Wójt Gminy Klwów
26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 35, woj. mazowieckie
tel. (0-48) 671 00 10, fax (0-48) 671 00 10 wew. 25, http://www.bip.klwow.akcessnet.net/, 
e-mail: ug@klwow.pl

 ogłasza przetarg nieograniczony na:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Klwowie – II etap

Zakres rzeczowy obejmuje:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klwów. Zaplanowana do budowy sieć kanalizacji sanitarnej obejmuje swym zasięgiem część zlewni miejscowości Klwów położonej w Gminie Klwów. Do sieci podłączono gospodarstwa indywidualne. Kanały zaprojektowano z rur PVC 200 mm oraz PVC 160 mm w klasach SN4 na terenach nie posiadających zmiennego obciążenia od ruchu kołowego oraz SN8 pod jezdniami oraz w głębokich wykopach. Projektowany kanał grawitacyjny posiada następujące parametry techniczne:

długość kanału ø 200mm SN4 L = 116,00 m;

długość kanału ø 160mm SN4 L = 65,00 m;

Zastosowano trójniki PVC 200/160 proste, 200/160x45o, 160/160x45o oraz kolana PVC 15o i 45o.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia.

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4) Braku podstaw do wykluczenia z postępowania na postawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków:

1) Warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, zamawiający uzna za spełniony w przypadku, gdy wykonawca przedłoży następujące dokumenty:

a)   Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24. ust. 1 pkt 2, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2.

b) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

c)   Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

W przypadku składania ofert przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane dokumenty  muszą być złożone przez każdego z nich.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 1).

 2)   Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zamawiający uzna za spełnionyw przypadku, gdy wykonawca przedłoży następujące dokumenty:

a)   Wykaże co najmniej jedną robotę budowlaną (wykonaną w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o długości minimum 1 km, która  odpowiada rodzajem złożonej ofercie wg załącznika nr 4.

b) Referencje potwierdzające, że roboty wyszczególnione w załączniku nr  4 zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończone.

W przypadku składania ofert przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wystarczającym jest, aby wymagane dokumenty były złożone przez jednego członka konsorcjum.

3)  Warunek dotyczący, dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zostanie przez zamawiającego uznany za spełniony w przypadku, gdy wykonawca przedłoży następujące dokumenty:

a)    wykaz maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, jakim dysponuje Wykonawca wg załącznika nr 7

b) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia  niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami posiadającymi uprawnienia tj.:

- kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych posiadający aktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - wg załącznika nr 5.  

c) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień wg załącznika nr 6.

W przypadku składania ofert przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wystarczającym jest, aby wymagane dokumenty były złożone przez jednego członka konsorcjum.

4) Warunek dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania na postawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zostanie przez zamawiającego uznany za spełniony w przypadku, gdy wykonawca przedłoży następujący dokument:

a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg załącznika nr 3;

W przypadku składania ofert przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument  musi być złożony przez każdego z nich.

Termin realizacji zadania: do 20.12.2011 r.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 5
w terminie do dnia 18.11.2011 r. godz.11.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.11.2011 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 3.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryteria wyboru oferty: Cena - 100%, Wadium – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł)
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej i wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie zamierza ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Umowa ramowa: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Termin związany z ofertą 30 dni
Ogłoszenie umieszczono na stronach internetowych portalu BZP.
Numer ogłoszenia: 287851 - 2011; data zamieszczenia: 04.11.2011

artykuł nr 4

Dostawa używanego średniego samochodu pożarniczego dla OSP Klwów

Wójt Gminy Klwów
26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 35, woj. mazowieckie
tel.
(0-48) 671 00 10, fax (0-48) 671 00 10 wew. 25, http://www.bip.klwow.akcessnet.net/, e-mail: ug@klwow.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa używanego średniego samochodu pożarniczego dla OSP Klwów”

Zakres rzeczowy obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego średniego samochodu pożarniczego dla OSP Klwów. Samochód musi odpowiadać następującym wymaganiom:

1.   Rok produkcji 1995 lub nowszy (data pierwszej rejestracji po 01.01.1996 r.)

2.   Sprawny technicznie, bezwypadkowy;

3.   Przebieg nie większy niż 70 000 km;

4.   Napęd 4x2 lub 4x4

5.   Dopuszczalna masa całkowita do 15000 kg;

6.   Silnik wysokoprężny o mocy minimum 170 KM, chłodzony cieczą;

7.   Manualna skrzynia biegów;

8.   Wyposażony w autopompę z wysokim ciśnieniem

9.    Zbiornik na wodę min. 1800 litrów, wykonany z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej;

10. Samochód musi być wyposażony, w co najmniej jedną linię szybkiego natarcia na zwijadle, zakończone prądownicą, szybkie natarcie o długości min 40 mb,

11. Na dachu pojazdu uchwyty do mocowania drabiny pożarniczej, bosaków i innego dodatkowego sprzętu;

12. Kabina minimum 6-osobowa, jedno-modułowa, z mocowaniami na aparaty powietrzne jednobutlowe;

13.  Pojazd wyposażony w urządzenia świetlne i dźwiękowe, wymagane dla pojazdów uprzywilejowanych – oznakowanie alarmowe;

14. Pojazd wyposażony we wspomaganie kierownicy;

15.  Nadwozie pojazdu musi być w kolorze czerwonym;

16.  Pojazd wyposażony w ogumienie uniwersalne, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych – stopień zużycia – nie więcej niż 30%;

17. Kierownica pojazdu umieszczona z lewej strony samochodu;

18. Aktualnie zarejestrowany na terenie Polski lub posiadający wszystkie niezbędne dokumenty obowiązujące prawem do rejestracji pojazdu na terenie kraju.

19. Ważne badanie techniczne

20. Pojazd spełniający wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.);

21.  Gwarancja na dostarczony samochód min. 1 rok.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) Spełniania warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

2) Braku podstaw do wykluczenia z postępowania na postawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków:

1) Warunek dotyczący spełniania warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający uzna za spełniony w przypadku, gdy wykonawca przedłoży następujące dokumenty:

a)   Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wg załącznika nr 2

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 1).

2) Warunek dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania na postawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zostanie przez zamawiającego uznany za spełniony w przypadku, gdy wykonawca przedłoży następujący dokumenty:

a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg załącznika nr 3;

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP;

W przypadku składania ofert przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego z nich.

3.   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2b - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Termin realizacji zadania: do 28.10.2011 r.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 5
w terminie do dnia 19.10.2011 r. godz.11.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.10.2011 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 3.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryteria wyboru oferty: Cena - 100%, Wadium –nie jest wymagane
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej i wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie zamierza ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Umowa ramowa: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Termin związany z ofertą 30 dni
Ogłoszenie umieszczono na stronach internetowych portalu BZP.
Numer ogłoszenia: 268737 - 2011; data zamieszczenia: 12.10.2011

artykuł nr 5

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Klwowie ? II etap

Wójt Gminy Klwów
26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 35, woj. mazowieckie
tel. (0-48) 671 00 10, fax (0-48) 671 00 10 wew. 25, http://www.bip.klwow.akcessnet.net/,  e-mail: ug@klwow.pl

 ogłasza przetarg nieograniczony na:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Klwowie – II etap

Zakres rzeczowy obejmuje:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klwów. Zaplanowana do budowy sieć kanalizacji sanitarnej obejmuje swym zasięgiem część zlewni miejscowości Klwów położonej w Gminie Klwów. Do sieci podłączono gospodarstwa indywidualne. Kanały zaprojektowano z rur PVC 200 mm oraz PVC 160 mm w klasach SN4 na terenach nie posiadających zmiennego obciążenia od ruchu kołowego oraz SN8 pod jezdniami oraz w głębokich wykopach. Projektowany kanał grawitacyjny posiada następujące parametry techniczne:

długość kanału ø 200mm SN4 L = 116,00 m;

długość kanału ø 160mm SN4 L = 65,00 m;

Zastosowano trójniki PVC 200/160 proste, 200/160x45o, 160/160x45o oraz kolana PVC 15o i 45o.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia.

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4) Braku podstaw do wykluczenia z postępowania na postawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków:

1) Warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, zamawiający uzna za spełniony w przypadku, gdy wykonawca przedłoży następujące dokumenty:

a)   Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24. ust. 1 pkt 2, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2.

b) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

c)   Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

W przypadku składania ofert przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane dokumenty  muszą być złożone przez każdego z nich.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 1).

 

2)   Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zamawiający uzna za spełnionyw przypadku, gdy wykonawca przedłoży następujące dokumenty:

a)   Wykaże co najmniej jedną robotę budowlaną (wykonaną w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o długości minimum 1 km, która  odpowiada rodzajem złożonej ofercie wg załącznika nr 4.

b) Referencje potwierdzające, że roboty wyszczególnione w załączniku nr  4 zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończone.

W przypadku składania ofert przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wystarczającym jest, aby wymagane dokumenty były złożone przez jednego członka konsorcjum.

 

3)  Warunek dotyczący, dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zostanie przez zamawiającego uznany za spełniony w przypadku, gdy wykonawca przedłoży następujące dokumenty:

a)    wykaz maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, jakim dysponuje Wykonawca wg załącznika nr 7

b) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia  niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami posiadającymi uprawnienia tj.:

- kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych posiadający aktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - wg załącznika nr 5.  

c) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień wg załącznika nr 6.

W przypadku składania ofert przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wystarczającym jest, aby wymagane dokumenty były złożone przez jednego członka konsorcjum.

4) Warunek dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania na postawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zostanie przez zamawiającego uznany za spełniony w przypadku, gdy wykonawca przedłoży następujący dokument:

a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg załącznika nr 3;

W przypadku składania ofert przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument  musi być złożony przez każdego z nich.

Termin realizacji zadania: do 30.11.2011 r.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 5
w terminie do dnia 24.10.2011 r. godz.11.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.10.2011 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 3.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryteria wyboru oferty: Cena - 100%, Wadium – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł)
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej i wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie zamierza ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Umowa ramowa: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Termin związany z ofertą 30 dni
Ogłoszenie umieszczono na stronach internetowych portalu BZP.
Numer ogłoszenia: 327888 - 2011; data zamieszczenia: 10.10.2011