artykuł nr 1

Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie powstałego deficytu w budżecie Gminy Klwów na 2008 r.

Wójt Gminy Klwów

26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 35, woj. mazowieckie
tel. (0-48) 671 00 10, fax (0-48) 671 00 10 wew. 25
http www.bip.klwow.akcessnet.net,  e-mail: ug@klwow.pl
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:
„Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie powstałego deficytu w budżecie Gminy Klwów na 2008 r.”

Zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielnie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu w budżecie Gminy Klwów na 2008r.

Waluta kredytu – złoty polski (PLN)

Kwota kredytu do wysokości – 350 000 PLN,

Okres kredytowania – 5 lat,

Terminy postawienia do dyspozycji zamawiającego środków finansowych kredytu:

Środki w wysokości do 350 000 PLN Bank przekazuje do 29-12-2008 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania całej kwoty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów rekompensujących.

Naliczanie odsetek od kwot transzy kredytu rozpocznie się od daty ich wykorzystania przez zamawiającego.

Termin realizacji zadania: do 29.12.2008 r.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 5
w terminie do dnia 17.12.2008 r. godz.11.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.12.2008 r. o godz. 12.00
w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 3.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24, spełniający warunki zawarte w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria wyboru oferty: Cena   - 100%
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej i wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Umowa ramowa: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Termin związania z ofertą 30 dni
Ogłoszenie umieszczono na stronach internetowych portalu BZP pod numerem 257844 - 2008; data zamieszczenia: 09.12.2008
Uprawniona do kontaktów z oferentami – Marcin Szymański, tel.(0-48) 671 00 10 wew. 20,

artykuł nr 2

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI SADY KOLONIA

Wójt Gminy Klwów
26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 35, woj. mazowieckie

tel. (0-48) 671 00 10, fax (0-48) 671 00 10 wew. 25
http www.bip.klwow.akcessnet.net,  e-mail: ug@klwow.pl
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:
„BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI SADY KOLONIA”

Zakres zamówienia:

Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 32,0 m x 65,0m o pow. całkowitej 2080m2 ( pole gry 30,0 x 60,0 m)

a)   podbudowa przepuszczalna wraz z drenażem,

b)   obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska

c)   boisko z nawierzchni typu „sztuczna trawa”

d)   bramki mocowane w tulejach – 2 sztuki

e)   siatki do bramek – 2 sztuki

f)   piłkochwyty za bramkowe – 2 sztuki

g)   ogrodzenie boiska

Termin realizacji zadania: do 31.08.2009 r.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 5
w terminie do dnia 24. 11. 2008 r. godz.10.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 24. 11. 2008 r. o godz. 12.00
w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 3.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24, spełniający warunki zawarte w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria wyboru oferty: Cena   - 100%
Wadium –8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy zł)
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej i wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Umowa ramowa: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Termin związania z ofertą 30 dni
Ogłoszenie umieszczono na stronach internetowych portalu BZP
Numer ogłoszenia: 292663 - 2008; data zamieszczenia: 30.10.2008
Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami – Marcin Szymański, tel.(0-48) 671 00 10 wew. 20,

UWAGA !!!

W dniu 13 listopada 2008 r. została zmieniona treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana polega na wprowadzeniu minimalnych wymagań jakościowych nawierzchni z trawy syntetycznej.

UWAGA !!!

W dniu 18 listopada zostały wprowadzone kolejne zmiany w SIWZ wymuszone wpłynięciem protestu. Ponadto z uwagi na krótki okres czasu jaki pozostał na przygotowanie ofert został wydłużony termin składania ofert do dnia 24. 11. 2008 r. godz. 10.00
artykuł nr 3

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO PÓL W MIEJSCOWOŚCI GŁUSZYNA

Wójt Gminy Klwów
26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 35, woj. mazowieckie
tel. (0-48) 671 00 10, fax (0-48) 671 00 10 wew. 25
http www.klwow.pl,  e-mail: ug@klwow.pl
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:
„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO PÓL W MIEJSCOWOŚCI GŁUSZYNA”

Zakres zamówienia:

Przebudowa w/w drogi polegać będzie na: wykonaniu robót pomiarowych, wyrównaniu istniejącej podbudowy materiałem kamiennym, skropieniu podbudowy emulsją asfaltową, wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna), uzupełnieniu poboczy gruntem rodzimym.

- Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi z materiałów wykonawcy.

- Koszt inwentaryzacji robót ponosi wykonawca.

Termin realizacji zadania: do 30.11.2008 r.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 5
w terminie do dnia 30.10.2008 r. godz.11.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.10.2008 r. o godz. 11.15
w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 3.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24, spełniający warunki zawarte w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria wyboru oferty: Cena   - 100%
Wadium –1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł)
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej i wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Umowa ramowa: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Termin związania z ofertą 30 dni
Ogłoszenie umieszczono na stronach internetowych portalu BZP pod Nr
260007-2008 dnia 10. 10. 2008 r.
Uprawniona do kontaktów z oferentami – Marcin Szymański, tel.(0-48) 671 00 10 wew. 20.,
artykuł nr 4

Dostawę węgla do Zespołu Szkół Samorządowych w Klwowie.

Zespół Obsługi Szkół Samorządowych
ul. Opoczyńska 35
26-415 Klwów
tel. 0-48/6710010 wew. 21, 22
http www.klwow.pl ,  e-mail: zoss@klwow.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Dostawę węgla do Zespołu Szkół Samorządowych w Klwowie.

Zakres zamówienia:

Węgiel w ilości 125 ton o następujących parametrach:

  - granulacja   -  ( 200-63)

  - zawartości opałowa -  24 – 26  MJ/kg

  - zawartość popiołu   - 2 – 5 %

  - zawartości siarki -  0,30-0,60  %

 W cenie węgla winien zawierać się koszt transportu i rozładunek własny. Każda dostawa winna posiadać załączony do dowodu dostawy certyfikat jakości dostarczonego  węgla.

Termin realizacji zadania: do 30.04..2009 r.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 13 adres jak wyżej
w terminie do dnia
24.09.2008 r. godz.10.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.09.2008 r. godz.1015 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Klwowie pok. nr 3.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24, spełniający warunki zawarte w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria wyboru oferty: Cena   - 100%
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej i wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Umowa ramowa: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Termin związany z ofertą 30 dni
Ogłoszenie umieszczono na stronach internetowych portalu BZP pod Nr
218575-2008
dnia 15. 09. 2008 r
Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami – Stanisław Pająk, tel.(0-48) 671 00 10 wew. 21

 

artykuł nr 5

Remont i wyposażenie przedszkola w Klwowie

Wójt Gminy Klwów
26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 35, woj. mazowieckie
tel. (0-48) 671 00 10, fax (0-48) 671 00 10 wew. 25
http www.bip.klwow.akcessnet.net,  e-mail: ug@klwow.pl
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:
„Remont i wyposażenie przedszkola w Klwowie”

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

·   wykonanie robót rozbiórkowych więźby dachowej wraz z pokryciem dachu,

·   docieplenia ścian,

·   remont schodów zewnętrznych.

 

Termin realizacji zadania: do 15.11.2008 r.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 5
w terminie do dnia
23.09.2008 r. godz. 11.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia
23.09.2008 r. o godz. 11.15
w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 3.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24, spełniający warunki zawarte w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria wyboru oferty: Cena   - 100%
Wadium –3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł)

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej i wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Umowa ramowa: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Termin związania z ofertą 30 dni
Ogłoszenie umieszczono na stronach internetowych portalu BZP pod numerem:
208578-2008 dnia 02
. 09. 2008 r.
Uprawniona do kontaktów z oferentami – Marcin Szymański, tel.(0-48) 671 00 10 wew. 20,

UWAGA!

W dniu 12. 09. 2008 r. uległy zmianie załączniki  nr 4A, 4B, 4C tj. kosztorysy ofertowe.

W dniu 16.09.2008 r. uległ zmianie załacznik nr 4C - kosztorys ofertowy.