artykuł nr 1

Wójt Gminy Klwów

O G Ł A S Z A

I publiczny ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Sulgostów

Na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z dnia 30 listopada 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) , rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. Nr 207, poz. 2108)

Opis nieruchomości:

Obręb Sulgostów

I. Nieruchomość położona w miejscowości Sulgostów, oznaczona nr 647/1 mo powierzchni 1200 m², zabudowana budynkiem mleczarni, która stanowi odrębną nieruchomości i nie podlegają wycenie uregulowana w księdze wieczystej Nr 12.681 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Przysusze Wydział ksiąg wieczystych. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą GRN w Klwowie Nr IV/25/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku ( Dz. U. Woj. Mazowieckiego Nr poz. 817 z dnia 09.02.2007 r. ) powyższa działka znajduje się w terenach przeznaczonych pod zabudowę usługową.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnym prawem rzeczowym.

Cena wywoławcza nieruchomości

wynosi 4.099,20 zł

( słownie złotych: cztery tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć gr j.w.)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 410,00 zł na konto Urzędu Gminy w Klwowie 82 9145 1095 3400 1733 2000 0002 BS Przysucha O / Potworów Filia Klwów w terminie do dnia 30.11.2007roku

II. Nieruchomość położona w miejscowości Sulgostów, oznaczona Nr 647/2 o powierzchni 5600 m², niezabudowana uregulowana w księdze wieczystej Nr 12.681 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Przysusze Wydział Ksiąg Wieczystych. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Klwów Nr IV/25/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku ( Dz. U. Woj. Mazowieckiego Nr 39 poz. 817 z dnia 09.02.2007r.) działka znajduje się w terenach przeznaczonych pod budownictwo zagrodowe i jednorodzinne.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnym prawem rzeczowym.

Cena wywoławcza nieruchomości

Wynosi 23.365,44 zł

( słownie złotych: dwadzieścia trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć gr. jw. )

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 2.340,00 zł na konto Urzędu Gminy w Klwowie 82 9145 1095 3400 1733 2000 0002 BS Przysucha O/Potworów filia Klwów w terminie do dnia 30.11.2007 roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 grudnia 2007 roku o godzinie 10°° w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Klwowie ul. Opoczyńska 35

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wymagane wadium w terminie wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu.

Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownym pełnomocnictwem.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy , wadium przepada na rzecz sprzedającego. Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrają przetargu zostanie zwrócone nie później niż 3 dni po przetargu.

Uczestnicy przetargu decydują o wysokości postąpienia z tym, że nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej

Pozostała część ceny nabycia powinna być uiszczona najpóźniej do dnia zawarcia umowy.

Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Wskazanie granic na gruncie może nastąpić na koszt kupującego.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klwowie pok. Nr 2 tel.(0-48) 6710010 wew. 15.

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Klwowie na okres 30 dni, w dniach: od 30.10.2007 do 29.11.2007roku.

artykuł nr 2

Wójt Gminy Klwów

O G Ł A S Z A

II pisemny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Sulgostów.

Na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z dnia 30 listopada 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) , rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. Nr 207, poz. 2108)

Opis nieruchomości:

Obręb Sulgostów

II. Nieruchomość położona w miejscowości Sulgostów, oznaczona Nr 482/1 o powierzchni 0,0318 ha , nie zabudowana, uregulowana w księdze wieczystej Nr 20525 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Przysusze Wydział Ksiąg Wieczystych. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania przestrzennego gm. Klwów – II etap zatwierdzonego Uchwałą Nr IV/25/2006 Rady Gminy Klwów z dnia 29.12.2006 roku ( Dz. U. Woj. Mazowieckiego Nr 39 poz. 817 z dnia 09.02.2007 roku ) działka znajduje się w terenach budowlanych z przeznaczeniem pod budownictwo zagrodowe i jednorodzinne.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnym prawem rzeczowym.

Cena wywoławcza nieruchomości

wynosi 1.407,88 zł

( słownie złotych: jeden tysiąc czterysta siedem gr. jw. )

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 150,00 zł na konto Urzędu Gminy w Klwowie 82 9145 1095 3400 1733 2000 0002 BS Przysucha O/Potworów Filia Klwów w terminie do dnia 12.11.2007 roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada 2007 roku o godzinie 10°° w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Klwowie ul. Opoczyńska 35

Pisemna oferta na przetarg powinna zawierać:

1) imię i nazwisko oferenta lub nazwę firmy oraz siedzibę;

2) datę sporządzenia oferty;

3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem: „ Przetarg na sprzedaż nieruchomości (obręb, nr działki ) „wraz z dołączonym dowodem wpłaty wadium należy składać w Urzędzie Gminy w Klwowie, pokój Nr 2 do dnia 12 listopada 2007.

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygra, zostanie zaliczone poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy , wadium przepada na rzecz sprzedającego. Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrają przetargu zostanie zwrócone nie później niż 3 dni po przetargu.

Pozostała część ceny nabycia powinna być uiszczona najpóźniej do dnia zawarcia umowy.

Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Wskazanie granic na gruncie może nastąpić na koszt kupującego.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klwowie pok. Nr 2 tel.(0-48) 6710010 wew. 15.

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Klwowie na okres 30 dni, w dniach: od 11.10.2007 do 10.11.2007roku.

artykuł nr 3

Wójt Gminy Klwów

O G Ł A S Z A

II pisemny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Sulgostów.

Na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z dnia 30 listopada 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) , rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. Nr 207, poz. 2108)

Opis nieruchomości:

Obręb Sulgostów

III. Nieruchomość położona w miejscowości Sulgostów oznaczona Nr 648 o powierzchni 0,81 ha niezabudowana, uregulowana w księdze wieczystej Nr 12681 Prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Przysusze Wydział Ksiąg Wieczystych. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gm. Klwów – II etap zatwierdzonego Uchwałą Nr IV/26/2006 z dnia 29.12.2006 roku ( Dz. U. Woj. Mazowieckiego Nr 39 poz. 817 z dnia 09.02.2007 roku ) znajduje się w terenach budowlanych z przeznaczeniem pod budownictwo zagrodowe i jednorodzinne.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnym prawem rzeczowym.

Cena wywoławcza nieruchomości

Wynosi 13.500,00 zł

( słownie złotych: trzynaście tysięcy pięćset gr. jw.)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 1.350,00 zł na konto Urzędu Gminy w Klwowie 82 9145 1095 3400 1733 2000 0002 BS Przysucha O/Potworów filia Klwów w terminie do dnia 12.11.2007 roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada 2007 roku o godzinie 10°° w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Klwowie ul. Opoczyńska 35

Pisemna oferta na przetarg powinna zawierać:

1) imię i nazwisko oferenta lub nazwę firmy oraz siedzibę;

2) datę sporządzenia oferty;

3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem: „ Przetarg na sprzedaż nieruchomości (obręb, nr działki ) „wraz z dołączonym dowodem wpłaty wadium należy składać w Urzędzie Gminy w Klwowie, pokój Nr 2 do dnia 12 listopada 2007.

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygra, zostanie zaliczone poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy , wadium przepada na rzecz sprzedającego. Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrają przetargu zostanie zwrócone nie później niż 3 dni po przetargu.

Pozostała część ceny nabycia powinna być uiszczona najpóźniej do dnia zawarcia umowy.

Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Wskazanie granic na gruncie może nastąpić na koszt kupującego.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klwowie pok. Nr 2 tel.(0-48) 6710010 wew. 15.

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Klwowie na okres 30 dni, w dniach: od 11.10.2007 do 10.11.2007roku.

artykuł nr 4

Wójt Gminy Klwów
O G Ł A S Z A
II pisemny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Sulgostów.

Na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z dnia 30 listopada 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) , rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. Nr 207, poz. 2108)

Opis nieruchomości:

Obręb Sulgostów

IV. Nieruchomość położona w miejscowości Sulgostów, oznaczona Nr 640 o powierzchni 0,67 ha zabudowana budynkiem szkolnym z częścią mieszkalną, uregulowana w księdze wieczystej Nr 18790 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Przysusze Wydział Ksiąg Wieczystych. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr IV/26/2006 z dnia 29.12.2006 roku ( Dz. U. Woj.. Mazowieckiego Nr 39 poz. 817 z dnia 09.02.2007 roku ) znajduje się w terenach przeznaczonych pod działalność usługową.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnym prawem rzeczowym

Cena wywoławcza nieruchomości

Wynosi 95.000,00 zł

( słownie złotych: dziewięćdziesiąt pięć tyś. gr. jw.)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 9.500,00 zł na konto Urzędu Gminy w Klwowie 82 9145 1095 3400 1733 2000 0002 BSW Przysucha O/Potworów Filia Klwów w terminie do dnia 12.11.2007 roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada 2007 roku o godzinie 10°° w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Klwowie ul. Opoczyńska 35

Pisemna oferta na przetarg powinna zawierać:

  1. imię i nazwisko oferenta lub nazwę firmy oraz siedzibę;
  2. datę sporządzenia oferty;
  3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  4. oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem: „ Przetarg na sprzedaż nieruchomości (obręb, nr działki ) „wraz z dołączonym dowodem wpłaty wadium należy składać w Urzędzie Gminy w Klwowie, pokój Nr 2 do dnia 12 listopada 2007.

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygra, zostanie zaliczone poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy , wadium przepada na rzecz sprzedającego. Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrają przetargu zostanie zwrócone nie później niż 3 dni po przetargu.

Pozostała część ceny nabycia powinna być uiszczona najpóźniej do dnia zawarcia umowy.

Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Wskazanie granic na gruncie może nastąpić na koszt kupującego.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klwowie pok. Nr 2 tel.(0-48) 6710010 wew. 15.

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Klwowie na okres 30 dni, w dniach: od 11.10.2007 do 10.11.2007roku.

artykuł nr 5

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSI SULGOSTÓW- JASKÓŁKI

Wójt Gminy Klwów
26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 35, woj. mazowieckie
tel. (0-48) 671 00 10, fax (0-48) 671 00 10 wew. 25
http www.bip.klwow.akcessnet.net, e-mail: ug@bip.klwow.akcessnet.net
ogłasza przetarg nieograniczony na:
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSI SULGOSTÓW- JASKÓŁKI

Zakres zamówienia:

a) wodociąg o następujących danych charakterystycznych:

- długość wodociągu z rur PCW 160 2538 m.

- długość wodociągu z rur PCW 110– 434 m.

b) wykonanie przyłącz w ilości 28 szt. dł. 957 m.

c) próby ciśnieniowe rurociągów – badania bakteriologiczne i fizykochemiczne.

d) płukanie i dezynfekcja rurociągów.

e) inwentaryzacja powykonawcza 2 kpl.

Termin realizacji zadania: do 26.11.2007 r.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 5
w terminie do dnia 15.10.2007 r. godz.11.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.10.2007 r. o godz. 11.15
w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 3.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24, spełniający warunki zawarte w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria wyboru oferty: Cena - 100%
Wadium –7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy zł)
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej i wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Umowa ramowa: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Termin związany z ofertą 30 dni
Ogłoszenie umieszczono na stronach internetowych portalu BZP pod Nr 174914-2007 dnia 15.09.2007 r.
Uprawniona do kontaktów z oferentami – Marcin Szymański, tel.(0-48) 671 00 10 wew. 13.,

Uwaga! Zmiana w załączniku Nr 3 i 4 poz. 1